Co zatím víme o Star Wars: The Last Jedi

The Last Jedi Banner1

Poslední týden došlo k uve­řej­ně­ní pře­kva­pi­vě dost infor­ma­cí o nových Hvězdýnch vál­kách, kte­ré letos v pro­sin­ci vstou­pí do kin. Před něko­li­ka měsí­ci pro­běh­ly Star Wars Celebration, kde jsme se sice něja­ké infor­ma­ce dozvě­dě­li (včet­ně uve­řej­ně­ní prv­ní a zatím i posled­ní ukáz­ky), ale od té doby více­mé­ně ticho. Proto byl ten­to týden pře­kva­pi­vě dost nabi­tý na nové infor­ma­ce, tak se pojď­me podí­vat, co všech­no jsme se měli mož­nost dozvě­dět.

Podobnost s Impérium vrací úder

   Někteří fanouš­ci byli hod­ně zkla­má­ní sed­mou epi­zo­dou a odů­vod­ňo­va­li to pře­de­vším „vykrá­dá­ním“ Nové nadě­je. Myslet si může­me co chce­me, ale styč­ných bodů mají oba fil­my více než dost. Obecně pak pano­va­li oba­vy, že Poslední z Jediů (to už by měl být ofi­ci­ál­ní dis­tri­buč­ní název, ale pořád dou­fám, že to změ­ní na Poslední Jedi) bude stej­ným způ­so­bem „vykrá­dat“ Impérium.

   Rian Johnson ale tyto doha­dy popí­rá a sli­bu­je, že svět a myto­lo­gii Star Wars chce posou­vat dál. Takže i přes motiv boje pro­ti Prvnímu Řádu, kte­rý bude sil­něj­ší a AT-AT, kte­ré jsme moh­li vidět nemá­me čekat moc podob­nos­tí. Což se hez­ky poslou­chá, tak snad Johnson jen nesli­bu­je a oprav­du se dočká­me pro­hlou­be­ní myto­lo­gie, pro­to­že lát­ka jakou jsou Hvězdné vál­ky, má nesku­teč­ný poten­ci­ál a Johnson na mě zatím udě­lal svým vystu­po­vá­ním a poko­rou vel­ký dojem (to už jste si moh­li pře­číst v mém repor­tu ze Star Wars Celebration).

Nové formy inteligentního života

   Po pře­di­gi­ta­li­zo­va­né preque­lo­vé tri­lo­gii se J.J. Abrams v Síle se pro­bou­zí vrá­til k tro­chu old­scho­o­lo­věj­ší for­mě a vět­ši­nu mimo­zemš­ťa­nů (ale­spoň ty huma­no­id­ní) natá­čel za pomo­cí kos­tý­mů nebo lou­tek. Johnson bude

v tom­to tren­du pokra­čo­vat a my jsme ten­to týden moh­li na prv­ních ofi­ci­ál­ních fot­kách vidět por­gy, kte­ří děla­jí spo­leč­nost Lukovi na ost­ro­vě, kde ho našla Rey, a také tak­zva­né Pečovatelky, kte­ré jsou něja­kým zvlášt­ním kom­bem želv a jep­ti­šek. No o nové rasy tak nebu­de nou­ze, tak snad se to pove­de uko­čí­ro­vat a neče­ka­jí nás dal­ší Ewokové nebo Jar Jar (i když toho bych za inte­li­gent­ní for­mu zrov­na neo­zna­čil).

Nové postavy

   O nováč­cích už se ví něja­kou dobu, ale až nyní jsme se moh­li podí­vat na fot­ky někte­rých z nich. Údržbářku Odboje Rose už jsme moh­li zahléd­nout v tea­se­ru, nyní ji může­me vidět po boku Finna na nové ofi­ci­ál­ní foto­gra­fii. Poprvé však může­me vidět elit­ní jed­not­ky Snokea a svět­lo svě­ta spat­ři­la také podo­ba Benicia Del Tora ve fil­mu. U něj zatím neví­me, za koho kon­krét­ně bude bojo­vat, ale může­me prav­dě­po­dob­ně oče­ká­vat dost nejed­no­znač­ný cha­rak­ter, jak je u něj ostat­ně zvy­kem. Jakou roli ale bude mít Snokeova osob­ní stráž je napros­to jas­né a na prv­ním obráz­ku může­me vidět, že kdo­ko­li se s nimi dá do kříž­ku, nebu­de mít zrov­na snad­né poří­ze­ní. Odhalení jeho strá­ží dává samo­zřej­mě tušit, že se se Snokem uvi­dí­me více než v sed­mé epi­zo­dě.

Rozvoj starých i staronových postav

   Všichni už víme, že nás čeká návrat Luka Skywalkera, kte­rý bude Rey učit ovlá­dat Sílu. Otázkou samo­zřej­mě zůstá­vá, zda se sta­ne rytí­řem Jedi nebo bude­me svěd­ky zro­ze­ní něja­ké­ho nové­ho řádu? Těžko říct, ale v pro­sin­ci se odpo­věď na tuto otáz­ku roz­hod­ně dozví­me. A nebu­de to jedi­ná odpo­věď, kte­ré se dočká­me.

   Rey, Kylo Ren, Finn, Luke, Leia, Poe Dameron, Snoke a Phasma. U všech těch­to postav by mělo dochá­zet k odta­j­ňo­vá­ní jejich his­to­rie. Jedno z těch nej­o­če­ká­va­něj­ších odha­le­ní nás samo­zřej­mě čeká u Rey. Měli bychom se dozvě­dět více o jejím půvo­du (tvůr­ci dokon­ce pro­hlá­si­li, že se dozví­me, kdo jsou její rodi­če) a my se tak dozví­me, jesl­ti je to dal­ší Skywalker, Kenobi nebo Yodova sestře­ni­ce. Teorií na inter­ne­tu se vyro­ji­lo více než dost a za sebe dou­fám, že mini­mál­ně z rodu Skywalkerů Rey není. Hodně pro­sto­ru má také dostat vztah Leiy a Damerona, ve kte­rém si gene­rál­ka Organa najde své­ho „náhrad­ní­ho“ syna a mož­ná i budou­cí­ho vůd­ce odbo­je.

Behind the sce­nes video s nový­mi zábě­ry

   Prosinec už se blí­ží a spo­lu se vše­mi nedáv­no uvol­ně­ný­mi mate­ri­á­ly se dá oče­ká­vat brz­ké vypuš­tě­ní nové ukáz­ky. Prozatím nezbý­vá než jen čekat a dou­fat, že se osmá epi­zo­da feno­mé­nu Hvězdných válek opět pove­de.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • #1969: Star Wars - Darth Maul: Darth Maul / Syn Dathomiru - 60 %2. května 2019 #1969: Star Wars - Darth Maul: Darth Maul / Syn Dathomiru - 60 % Star Wars - Darth Maul: Darth Maul / Syn Dathomiru (Star Wars: Darth Maul a Star Wars: Darth Maul - Son of Dathomir)Vydalo nakladatelství Egmont v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo […]
  • Daisy Ridley možná vystřídá Angelinu Jolie v roli Lary Croft15. března 2016 Daisy Ridley možná vystřídá Angelinu Jolie v roli Lary Croft Třiadvacetiletá herečka zaujala svou rolí Rey v nových Star Wars, nyní se začínají objevovat spekulace o jejím dalším hereckém angažmá, konkrétně v rebootu série Tomb Raider, kde by měla […]
  • Top-ten her dle filmů - 2. část (7. - 4.)17. ledna 2019 Top-ten her dle filmů - 2. část (7. - 4.) Tentokrát se věnujeme 7. až 4. pozici třídílného seriálu Top-ten her dle filmů. South Park: The Stick of Truth – Top 7 Nesmíme zapomenout i na seriály. Nejslavnější seriál pro […]
  • #1866: Star Wars - Darth Vader 1: Vader / Stíny a tajemství - 65 %10. prosince 2018 #1866: Star Wars - Darth Vader 1: Vader / Stíny a tajemství - 65 % Star Wars - Darth Vader 1: Vader / Stíny a tajemství (Star Wars - Darth Vader: Vader a Star Wars - Darth Vader: Shadows and Secrets)Vydalo nakladatelství Egmont v pevné vazbě v roce 2018. […]
  • Několik věcí, které vám možná v nové epizodě Star Wars unikly30. ledna 2016 Několik věcí, které vám možná v nové epizodě Star Wars unikly Téměř každý, kdo poprvé viděl nové Star Wars, byl jistě oslněn velkolepou filmovou podívanou a zaměřoval se pouze na hlavní děj. Pokud jste ale film viděli znovu, určitě jste si začali […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Star Wars: Poslední z Jediů - 95 %16. prosince 2017 Star Wars: Poslední z Jediů - 95 % V předaleké Galaxii, už zase? No ano, je tomu už 40 let, co šel do kin první film. Většina z prvních herců je už v důchodu a druhá půlka není mezi námi. Tak přichází nové postavy a nové […]
  • Filmová cena Český lev má novou podobu16. února 2018 Filmová cena Český lev má novou podobu Slavnostní odhalení nové podoby filmové ceny Český lev, se konalo v prodejně sklárny Rückl v centru Prahy, kterého se vedle českého designéra Rona Plesla, účastnil i majitel sklárny Martin […]
  • Star Wars: Poslední z Jediů (Star Wars: The Last Jedi) – Recenze – 90%13. prosince 2017 Star Wars: Poslední z Jediů (Star Wars: The Last Jedi) – Recenze – 90% Tam, kde skončila sedmá epizoda Star Wars: Síla se probouzí, plynule navazuje osmá epizoda, tudíž hrstka rebelů hodného Odboje prchá před obří flotilou zlého Prvního řádu a Rey podává […]
  • Může Batman skutečně přemoci Supermana?26. března 2016 Může Batman skutečně přemoci Supermana? Tak to je otázka, která je téměř stejně stará jako samotný Batman a Superman. Může tedy Batman v souboji jeden na jednoho Supermana skutečně porazit? Téměř každý fanoušek těchto […]