Tron 3,Thor 2,The Avengers 2-3,Kickass 2 a Machette 2,The Expendables 2-3 čo o nich vieme?

exp

Za posled­né roky sme si moh­li všim­n­úť trendu,že do kín pri­chá­d­za­jú sequely,prequely a všet­ky mož­né rebo­o­ty a zno­va naštar­to­va­né série,voľakedy ale­bo nedáv­no úspeš­ných filmov.Bohužiaľ je to tak,Hollywoodu(a nie­je len jemu!) dochá­d­za­jú nápa­dy a ori­gi­nál­ne fil­my sú v kinách čo raz zried­ka­vej­šie a vzácnejšie.Tento raz tomu nie­je inak,vrátia sa nám osved­če­né značky,niektoré aj také kto­ré na prvý raz nedo­pad­li podľa plánov,(tie dostá­vajú dru­hú šan­cu) a niek­to­ré kto­ré sa nám ešte ani nestih­li predstaviť,ale úspech je zaru­če­ný tak pre­čo neza­čať z prí­pra­va­mi v pred­sti­hu.

Tron 3Jednotka Tron v roku 1982 pri roz­poč­te 17 000 000 $ zaro­bi­la 33 000 000 $.Dvojka Tron Legacy v roku 2010 pri roz­poč­te 170 000 000 $ zaro­bi­la 400 000 000 $,pri obi­dvoch fil­moch sa jed­na­lo o výsled­ky nad­pri­e­mer­né a z finanč­né­ho hľadiska,zarobili fil­my aku­rát tak na náklady.O Tron 3 sa zmi­e­ni­la Olivia Wilde v jed­nom nedáv­nom roz­ho­vo­re kde spo­me­nu­la„Quorra bude v Tron 3 ako mor­ská pan­na vo fil­me Splash(Žblnk)´´.Pre tých kto­rý by neve­de­li o aký film sa jedná,je to film z roku 1984 v hlav­nej úlohe(vtedy ešte mla­dý fagan) Tom Hanks,kto­ré­ho zachrá­ni v det­stve mor­ská víla a on nevie či je to sku­toč­nosť ale­bo iba sen,neskôr ho víla vyhľa­dá v New Yorku,kde sa do seba zamilujú,no minu­losť ich pre­na­sle­du­je a nedá im pokoja.Uvidíme čo sa z toho vykľuje,no čo sa týka Tron Legacy bol aspoň v kine audio-vizuálny masaker,ktorým jedi­ným nedo­stat­kom bol miesta­mi nelo­gic­ký scenár.Ak by sa v pripravovanom(no zati­aľ stá­le ofi­ci­ál­ne nepo­tvr­de­nom)Tron 3 vyh­li sla­bé­mu scenáru,bola by to pec­ka ktorú by sme urči­te radi videli v kine.
Thor 2Je istý projekt,ktorý štúdio ženie do pro­duk­cie čo najskôr.Niet sa čomu čudo­vať Thor v roku 2011 pri roz­poč­te 150 000 000 $ zaro­bil sluš­ných 450 000 000 $.Alan Taylor(Hra o tró­ny)nový reži­sér kto­rý nahra­dil Kennetha Branagha(ten sa pre­su­nul do úlo­hy pro­du­cen­ta fil­mu) tvr­dí je že sa mu na fil­me páči hlav­ne mýtic­ký prvok,ktorý by chcel uro­biť hma­ta­teľ­nej­ší a reálnejší,hlavne vďaka tomu že sa bude točiť menej pred zele­ným poza­dím a bude viac kulís.Tým nebu­de film taký plochý,ako to niek­to­rý vyčí­ta­li posled­né­mu Thorovi.Thor 2 dora­zí do kín 14.11.2013.
The Avengers 2-3 Každému je jas­né že The Avengers budú hit,keď si doká­za­li na seba zaro­biť kaž­dý z hrdi­nov samostatne,spolu v jed­nom fil­me pri­lá­kajú do kina aj Václava Klausa.Presnejšie o čom bude The Avengers 2 sa zati­aľ nevie,Marvel má ale plá­ny pri­viesť na plát­na nových super hrdinov,najbližšie by to mal byť Ant-Man v roku 2014 tak­že rela­tív­ne tam by sa mohol pri­pliesť do týmu The Avengers.Jasnejšie infor­má­cie máme o tretom pokračovaní,kde by sa rie­ši­la Civil War (pre komi­xo­vých fanu­ší­kov nič nezná­me­ho) uda­losť kde sa všet­ci hrdi­no­via z nad­pri­rod­ze­ný­mi schopnosťami,musia regis­tro­vať a tým pádom odha­liť svo­ju identitu.Pre Tonyho Starka to neni problém,každý vie kto je Iron Man ale napr:taký Spiderman by si odha­le­ním svo­jej totožnosti,maximálne zni­čil osob­ný život.Samozrejme že by niek­to­rý s tým súhla­si­li a niek­to­rý nie,tým pádom sa všet­ci med­zi sebou pobi­li vo veľ­kom finále,celkom prí­jem­ná pred­sta­va.The Avengers 2 prav­de­po­dob­ne prí­du do kín v roku 2014 a The Avengers 3 o dva roky neskôr v roku 2016,to sú zatial ale dohady,možno sa bude The Avengers 2-3 natá­čať naraz a tým pádom by sa moh­la troj­ka dostať do kín už v roku 2015.
Kickass 2 o tom fil­me sa zača­lo vyprávať,už pred pre­mi­é­rov prvé­ho dielu.No ale nastal men­ší problém,Kickass bol síce výbor­ní film ale v kinách až tak výbor­né výsled­ky nemal.Pri roz­poč­te 30 000 000 $ zaro­bil 96 000 000 čo nie­je zlé,dokonca pro­du­cen­tom zaro­bil aj na nejakú novú vilu,predsa len boli väč­šie očakávania.Kedy sa ho dočká­me nie­je zati­aľ jasné,jediná infor­má­cia je od zapo­rá­ka Christophera Mintza-Plassea kto­rý sa tro­š­ka twet­tol na twit­te­ri kde napísal:že Kickass 2 je na dlh­šiu dobu.Je nám úpl­ne jas­né že Matthew Vaughn,naj­prv nato­čí X-Men-druhú trie­du a potom mož­no Kickass 2,čiže počí­tajme naj­skôr v roku 2014.
Machette 2 ale­bo ak chce­te Machette Kills bude ho reží­ro­vať zase Robert Rodriquez,mal by ho točiť tes­ne po ale­bo tene pred Cin City 2 poprí­pa­de bude Machette Kills dotá­čať dru­hý režisér,ako to bolo v prí­pa­de jed­not­ky Machette.Film stál 10 500 000 $ a zaro­bil v kinách 45 000 000 $ dvoj­ka by mala stáť 20 000 000 $ no z roz­počtom to bude ťaž­ké,Robert Rodriquez pôjde oň pro­sí­kať do Cannes na festival,hlavným láka­dlom by mohol byť pre spon­zo­rov Mel Gibson,kto­rý je údaj­ne tes­ne pred pod­pí­sa­ním zmlu­vy.Machette Kills by mal prísť do kín v roku 2013.
The Expendables 2-3 Ide o jenu z mala sérií v kto­rej je viac menej jed­no o čom bude ale dôle­ži­té je kto v nej bude!Vrátia sa všet­ci z jed­nič­ky a pri­dajú sa k ním Arnie,Chuck Norris,JCVD ‚mla­dý nezná­mi Liam Hemsworth(Thorov brat)a aj tenis­ta Novak Djokovič!Koho odpá­li Novak teni­so­vou raketóv?,to sme fakt zvedavý.Jednotka mala úspech,pri roz­poč­te 80 000 000 $ zaro­bi­la celo­sve­to­vo 280 000 000 $ to je sluš­né na začiatok.Dvojka by mala byť o pomste,po zabi­tí Mickeho Rourka sa ho bude sna­žiť pomstiť jeho dcéra,ktorá ale vie že sama to zvlád­nuť nedokáže,tak si zavo­lá na pomoc Barneho partu,ktorá sa pok­ú­si pro­blém vyriešiť.Režírovať ten­to­krát bude Simon West(Con Air,Lára Croft)no síce posled­né roky točil viac menej samé nepo­ze­ra­teľ­né srač­ky ale obá­vať sa nemusíme,je úpl­ne kaž­dé­mu jas­né kto bol Bossom(Sly) počas natá­ča­nia.Sly si je úspe­chom taký istý,že The Expendables 3 sa začnú natá­čať hneď po pre­miére dvojky.Do troj­ky sa sna­žia zís­kať toho posled­né­ho vete­rá­na,Stevena Seagala a o záuj­me zahrať si v tej­to hviezd­nej tes­tos­teró­no­vej sérií nazna­čil Dwayne The Rock Johnson a keby sa k nemu pri­dá aj Vin Diesel troj­ka by bola Rolls Royce med­zi fil­ma­mi z luxus­ný­mi herec­ký­mi obsa­de­ni­a­mi.The Expendables 2 prí­di do kín 06.09 2012 a troj­ka o rok neskôr.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • Temný Rytier povstal a The Avengers si pomáhajú!23. dubna 2012 Temný Rytier povstal a The Avengers si pomáhajú! Mega masívna kampaň,na The Avengers vrcholí a samotný film nám dorazí do kín už o pár týždňov,presnejšie 03.05.2012 do SR a CZ a do USA 04.05.2012 a presne vtedy budeme mať možnosť […]
  • Bude ďalší Hulk?2. května 2012 Bude ďalší Hulk? Pravdepodobne dá štúdio zelenému monštru zelenú a to hlavne vďaka tomu že The Avengers zarábajú pekné peniaze,momentálne je to skoro 220 000 000 $!(miliarda je istá)a to oficiálna premiéra […]
  • The Avengers si už vybojovali magickú miliardu,nezastavili ich ich ani Temné tiene.13. května 2012 The Avengers si už vybojovali magickú miliardu,nezastavili ich ich ani Temné tiene. Každý vedel že to príde,len nikto neveril že tak rýchlo.The Avengers dosiahli miliardu za rekordných 10 dní a momentálne(samozrejme dočasne) im patrí 11.priečka historického rebríčka […]
  • Tešíte sa na G.I Joe 2?Tak si počkáte,premiéra sa posúva!24. května 2012 Tešíte sa na G.I Joe 2?Tak si počkáte,premiéra sa posúva! Ono by to fungovalo ako nejaký druh marketingovej kampane,možno tak mesiac pred premiérov upozorniť na film ale nie skoro vyše 2 mesiace pred oficiálnou premiérov!Bohu žiaľ toto nieje […]
  • avengers11 square 2.....120. května 2012 Avengers aj naďalej valcujú kiná,potopili Bojovú loď a neprekonal ich ani Diktátor. Vieme,možno vám to príde už ošemetné že furt vyťahujeme Avengerov a Marvel stále dookola,no za posledný mesiac niesu žiadne horucejšie informácie,ako od našich hrdinov a len veľmi málo […]
  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
  • Joss Whedon chce natočiť The Avengers 26. května 2012 Joss Whedon chce natočiť The Avengers 2 The Avengers ktorý práve valcujú kiná a v piatok zarobili 80 517 000 $ na americkom trhu,predpokladá sa že prekonajú otvárací víkend HP/part 2 ktorý bol skoro 170 000 000 $ a celosvetovo […]
  • Kedy konečne príde Wolverine do kín?22. května 2012 Kedy konečne príde Wolverine do kín? Naposledy sme ho samostatne videli v roku 2009 v X-Men Origins:Wolverine,ktorý vznikol na základe úspechu X-men série.No myslím že sa zhodneme,keď označíme posledné Wolverinovo […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]