Prometheus: Odpovede na najviac nezodpovedané otázky!

  •  
prometheus film

Jeden z najo­ča­ká­va­nej­ších fil­mov toho­to roka,síce nedo­pa­dol podľa našich pred­stav ale zará­ba dosť peňa­zí na to aby si čím viac ľudí kto­rý ho videli,prestali klásť otáz­ky kto­ré im film pon­úkol a nezod­po­ve­dal.Prometheus má po prvom víken­de sko­ro 150 mili­ó­nov,tou­to ces­tou gra­tu­lu­je­me šikov­ným pro­du­cen­tom za vyda­re­nú mar­ke­tingo­vú kam­paň a pon­úka­me pár odpo­ve­dí na naj­hlav­nej­šie otázky.Týmto pádom aj varu­je­me že nasle­duj­úci člá­nok obsa­hu­je veľ­mi veľa SPOILEROV,tak poki­aľ ste Promethea nevideli,mali by ste vo vlast­nom záuj­me nečí­tať nasle­duj­úce ria­d­ky!
Vysvetlenie úvod­nej scé­ny: Tvorcovia vypi­li bahno aby sa obe­to­va­li kvô­li vzni­ku nové­ho života.Samotný pro­ces seba­o­be­to­va­nia je vo fil­me kľúčo­vý.
Prečo David otrá­vil Hollowaye?
To je logické,kvôli zvedavosti.Nakoľko je David stroj bez emó­cií jed­na logic­ky a podľa potrieb svoj­ho men­to­ra Weylanda.Samozrejme jed­nal podľa svoj­ho vnútor­né­ho kóde­xu a Weylanda sa naj­prv opýtal,že či by bol pre výskum ochot­ný uro­biť čokoľvek?a tak mu to dal do nápo­ja vzor­ku aby násled­ne zis­til ako bude jeho telo rea­go­vať.
Prečo chce­li Tvorcovia vyhu­biť ľud­stvo?
Tvorcovia stvo­ri­li ľud­stvo aby ho usmerňovali,lenže ľud­stvo nepo­sl­úcha­lo tak posla­li jed­né­ho Tvorcu med­zi nich.Ten bol zná­mi ako Ježiš Kristus a všet­ci vie­me ako Ježiš skončil!To Tvorcov dosť nasra­lo a pre­to ľud­stvo nená­vi­deli.
Prečo Elizabeth poro­di­la cho­bot­nicu?
Nakoľko nemoh­la mať deti a nako­niec osta­la tehotná.Jej bolo pove­da­né že jej die­ťa bude veľ­mi zvláštne,čo je odkaz zase na Bibliu.Potvrdil to fakt,že dej sa odo­hrá­va počas Vianoc.Zasiahla ľud­ská povaha,čo sme si moh­li všim­n­úť u Elizabeth aká bola sebec­ká kvô­li výsku­mu a doslo­va by šla aj cez mrt­vo­li len aby vypá­t­ra­la pravdu.Keby sa naro­di­lo die­ťa Tvorcovi,bolo by dobré.Pretože účel Tvorcov je obe­to­vať svoj život aby vzni­kol nový(Otázka č.1) u člo­ve­ka je bytosť po naro­de­ní auto­ma­tic­ky zlá.To je prvý krok ku zro­de votrel­ca.
Ide o tú istú pla­nétu ako u Votrelca 1?
Celkom urči­te nie!V Prometheusovi je pla­né­ta LV-223,pri čom Votrelec má pla­nétu LV-426.Čo zna­me­ná že Votrelec na kon­ci filmu,neni kráľovná,ako si všet­ci mys­le­li.
Uspokojili vás odpovede?Pripadá vám teraz Prometheus ako lep­ší film?Nám roz­hod­ne nie,preto si počká­me na DVD kde bude o 20 min­út dlh­šia ver­zia a prav­de­po­dob­ne aj logickejšia.Pre tých kto­rých je to málo,máme pre vás link kde dosta­ne­te oveľa viac odpovedí.http://cavalorn.livejournal.com/584135.html


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Arnold Schwarzenegger natočí Terminátora 5?aké pokračovania chystá?7. dubna 2012 Arnold Schwarzenegger natočí Terminátora 5?aké pokračovania chystá? Keď sa rozhodol vrátiť do filmovej brandži,po úspešnej práci Guvernéra Kalifornie(Najsilnejšieho mesta v USA),nikto asi nečakal že by to mohlo byť tak rýchlo.No ale Arnie aj vo svojom […]
  • Marvel nezaháľa,pripravuje pokračovania....11. dubna 2012 Marvel nezaháľa,pripravuje pokračovania.... Pred pár rokmi mali šéfovia štúdia Marvel víziu.Víziu založiť vlastnú produkčnú spoločnosť,kde by neboli odkázané na iné štúdia a potenciál ich komixových hrdinov by mali úplne vo […]
  • Tron 3,Thor 2,The Avengers 2-3,Kickass 2 a Machette 2,The Expendables 2-3 čo o nich vieme?25. dubna 2012 Tron 3,Thor 2,The Avengers 2-3,Kickass 2 a Machette 2,The Expendables 2-3 čo o nich vieme? Za posledné roky sme si mohli všimnúť trendu,že do kín prichádzajú sequely,prequely a všetky možné rebooty a znova naštartované série,voľakedy alebo nedávno úspešných filmov.Bohužiaľ je to […]
  • Predpoveď 10 najväčších blockbusterov,pridané tržby z USA.4. května 2012 Predpoveď 10 najväčších blockbusterov,pridané tržby z USA. Približne pred dvomi týždňami sme vám priniesli,predpoveď 15 najväčších blockbusterov z tržbami mimo USA.Nakoľko domáci americký trh je niekedy významnejší ako v zbytku sveta,dokazujú aj […]
  • Schwarzenegger je pri chuti,ide z filmu do filmu.10. května 2012 Schwarzenegger je pri chuti,ide z filmu do filmu. Ako by to bolo včera čo nám nezničiteľný terminátor oznámil,že odchádza do hereckého dôchodku a ide do politiky.Po pár rokoch úspešného pôsobenia vo vrcholnej politike,sa objavil v malej […]
  • X-Men: Druhá trieda majú dátum premiéry!1. června 2012 X-Men: Druhá trieda majú dátum premiéry! X-Men:Prvá trieda bol úspešný snímok,hlavne u kritikov,no v kinách nezarobil pre producentov a štúdiu skoro nič.Až DVD a bluray priniesli nejaké drobáky.Ale X-men je natoľko silná […]
  • Avengers spravili v New Yorku škodu za 160 miliard!15. května 2012 Avengers spravili v New Yorku škodu za 160 miliard! Ak by sa súčasný kasový trhák odohral v reálnom živote, mestská kasa New Yorku by poriadne zaplakala.Experti magazínu The Hollywood Reporter totiž zistili, že keby sa záverečný súboj […]
  • Snehulienka a lovec zaútočili na kiná vo veľkom4. června 2012 Snehulienka a lovec zaútočili na kiná vo veľkom Na začiatku roka sa dávali stávky,ktorá zo Snehulienok prepadne a bude komerčne úspešnejšia.Jednoznačne mala navrch Snehulienka a lovec a to z dôvodov jednoduchých.Vyšší […]
  • Iron Man 3,kto sa pridá k hereckému týmu?a akú úlohu ide?21. dubna 2012 Iron Man 3,kto sa pridá k hereckému týmu?a akú úlohu ide? Guy Pearce,tento rok je preňho hviezdny,aj keď práve beží v kinách (zatiaľ)prepadák Lockaut(momentálne má za týždeň zarobené necelých 8 000 000 $,síce film stál smiešnych 20 000 000 $ […]
  • Bude ďalší Hulk?2. května 2012 Bude ďalší Hulk? Pravdepodobne dá štúdio zelenému monštru zelenú a to hlavne vďaka tomu že The Avengers zarábajú pekné peniaze,momentálne je to skoro 220 000 000 $!(miliarda je istá)a to oficiálna premiéra […]