Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Filmová přehlídka VISIONS OF LIGHT 2014 uvede klenoty světové kinematografie.

Filmová přehlídka VISIONS OF LIGHT 2014 uvede klenoty světové kinematografie.

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Unikátní fil­mo­vý fes­ti­val VISIONS OF LIGHT letos již poosmé nabíd­ne fil­mo­vým nad­šen­cům pří­le­ži­tost zhléd­nout deset kle­no­tů ze zla­té­ho fon­du svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, kte­ré čes­ké­mu divá­ko­vi zůsta­ly z růz­ných důvo­dů uta­je­ny. Snímky se vyzna­ču­jí vyso­kou umě­lec­kou hod­no­tou, ori­gi­na­li­tou a vizu­ál­ní půso­bi­vos­tí, kte­rá mnoh­dy před­sti­hu­je dobu své­ho vzni­ku. Tvůrci těch­to fil­mů se i přes původ­ní odmí­tá­ní mnoh­dy sta­li kla­si­ky a iko­na­mi. Filmová pře­hlíd­ka VISIONS OF LIGHT se usku­teč­ní 6. - 8. lis­to­pa­du 2014 v brněn­ském kině ART.

Program fes­ti­va­lu se hemží jmé­ny nespou­ta­ných fil­mo­vých vizi­o­ná­řů, expe­ri­men­tá­to­rů a sníl­ků, kte­ří v non­kon­form­ních dílech před­stih­li svou dobu. Bez ohle­du na komerč­ní úspěš­nost, pozlát­ko kri­ti­ky, sou­hlas poli­ti­ků nebo pří­zeň vět­ši­no­vých divá­ků zachy­cu­jí okem kame­ry svou sou­čas­nost a nahlí­ží do budouc­nos­ti svě­ta i fil­mu. Nenechají se sva­zo­vat hra­ni­ce­mi žánrů ani spo­le­čen­skou kon­ven­cí. Umělci jako Douglas Fairbanks, Preston Sturges, Dennis Hopper, Werner Herzog ve svých kari­é­rách nikdy nekrá­če­li jed­no­du­chou a běž­nou ces­tou prů­mě­ru, stej­ně jako hudeb­ní­ci Jimmy Page, The Edge, Jack White nebo horo­le­zec Reinhold Messner. A tomu odpo­ví­da­jí i fil­my v nichž se obje­vu­jí, pří­pad­ně je nato­či­li. Jsou to sním­ky inte­li­gent­ní, oje­di­ně­lé a fas­ci­nu­jí­cí.

Pořadatelé a tvůr­ci pro­gra­mu Petr Šoupal a Duncan Hendy nabí­zí divá­kům fil­my, kte­ré pro svou obsa­ho­vou nebo for­mál­ní výji­meč­nost nepat­ří do maso­vé dis­tri­buce a v kinech jsou sotva k vidě­ní. „Ta pra­vá vize je jen jed­na!“ – to je mot­to letoš­ní­ho roč­ní­ku pře­hlíd­ky, jejíž dra­ma­tur­gie nabí­zí fil­my, kte­ré zachy­ti­ly syro­vou prav­du o své době a spo­leč­nos­ti, vizi­o­nář­sky pře­kro­či­ly hra­ni­ce žánrů a nesma­za­tel­ně se zapsa­ly do dějin kine­ma­to­gra­fie.

„V rám­ci pře­hlíd­ky pro­mí­tá­me fil­my, kte­ré ovliv­ni­ly svě­to­vou kine­ma­to­gra­fii, a přes­to v Česku dosud neby­ly k vidě­ní. Témata nepo­sky­tu­jí bez­du­chou zába­vu ani se nesna­ží prvo­plá­no­vě šoko­vat. Visions of Light při­ná­ší na plát­no ori­gi­nál­ní, vzru­šu­jí­cí, neotře­lé či tajem­né záplet­ky, roz­po­ru­pl­né i dojí­ma­vé posta­vy a ori­gi­nál­ní pro­stře­dí a atmo­sfé­ru. Mají poten­ci­ál nadchnout fil­mo­vé fajnšme­k­ry a při­vést k fil­mo­vým kle­no­tům i neza­svě­ce­né milov­ní­ky stří­br­né­ho plát­na,“ říká Petr Šoupal, prv­ní z orga­ni­zá­to­rů pro­jek­tu.

„Rok 2014 je rokem pro­zře­ní a mno­ho dob­rých fil­mů nás v kinech míjí bez povšim­nu­tí, málo lidí zvlá­dá uspo­ko­jit své fil­mo­vé chout­ky. Vynásobte si dese­ti to, co doká­že jedi­ný film během jed­no­ho pro­mí­tá­ní. Přijďte v lis­to­pa­du do Artu a shléd­ně­te jed­nu z nej­lep­ších sbí­rek hod­not­ných fil­mů v této zemi v letoš­ním roce. Sám jsem je peč­li­vě vybí­ral, abych Vám zpro­střed­ko­val to, co si zaslou­ží­te. Film je naše vášeň, rádi se s Vámi o ni podě­lí­me,“ dodá­vá dru­hý z tan­de­mu orga­ni­zá­to­rů pro­jek­tu Duncan Hendy.

Program pře­hlíd­ky bude zahá­jen ve čtvr­tek 6. lis­to­pa­du v 17:00 hod. fil­mem reži­sé­ra Alberta Parkera z roku 1926 – Černý pirát. Celkem bude uve­de­no deset fil­mo­vých sním­ků růz­ných žánrů, kte­ré se budou pro­mí­tat kaž­dý den od 17., 19. a 21. hodi­ny. Stejně jako v minu­lých letech, bude kaž­dé­mu sním­ku před­chá­zet lek­tor­ský úvod, kte­rý osvět­lí spo­le­čen­ský a umě­lec­ký kon­text díla. Závěrečným fil­mem pře­hlíd­ky bude hudeb­ní doku­ment „Bude to nahlas!“, kte­rý spo­ju­je tři legen­dár­ní osob­nos­ti, tři gene­ra­ce a tři odliš­né hudeb­ní sty­ly. Jeho pro­ta­go­nis­ty jsou Jimmy Page, The Edge a Jack White.

Vstupenky budou k dostá­ní v poklad­ně kina ART na Cihlářské 19 v Brně za jed­not­nou cenu 90,- Kč. Letos také onli­ne na www.mepass.cz. Návštěvníci se mohou těšit také na uni­kát­ní výsta­vu pol­ských jaz­zo­vých pla­ká­tů a pří­jem­né pro­stře­dí kavár­ny a baru, kde mohou pro­brat a vstře­bat vidě­né. Bližší infor­ma­ce o pro­gra­mu pře­hlíd­ky, včet­ně podrob­ných popi­sů obsa­hu jed­not­li­vých fil­mů, najde­te na www.visionsoflight.cz.

Přehlídka Visions of Light 2014 pro­běh­ne za pod­po­ry Ministerstva kul­tu­ry ČR.

Program filmové přehlídky VISIONS OF LIGHT 2014:

čtvr­tek 6. lis­to­pa­du 2014

17:00 – Černý pirát – režie: Albert Parker, 1926
19:00 – Brutální sobo­ta – režie: Richard Fleischer, 1955
21:00 – Sullivanovy ces­ty – režie: Preston Sturges, 1941

pátek 7. lis­to­pa­du 2014

17:00 – Kdo zabil med­víd­ka – režie: Joseph Cates, 1965
19:00 – Blesk z čis­té­ho nebe – režie: Dennis Hopper, 1980
21:00 – Rituál – režie: Robin Hardy, 1973

sobo­ta 8. lis­to­pa­du 2014

17:00 – Sir Henry na pan­ství Rawlinson – režie: Steve Roberts,1980
19:00 – Temná záře nad hora­mi – režie: Werner Herzog, 1984

– Balada o vojáč­ko­vi – režie: Werner Herzog, 1984

21:00 – Bude to nahlas! – režie: Davis Guggenheim, 2008


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,15206 s | počet dotazů: 251 | paměť: 58139 KB. | 13.08.2022 - 13:55:03