Královo přístaviště / King´s Landing – Hra o Trůny

KralPristav

Královo Přístaviště je krá­lov­ské hlav­ní měs­to Westerosu a Sedmi Království. Populace je při­bliž­ně 500 000 oby­va­tel.

Nachází se na Černovodě v mís­tě, kde popr­vé při­stál Aegon Dobyvatel. Město samot­né je obehná­no zdí, chrá­ně­no posád­kou měst­ské strá­že zná­mou jako Zlaté pláš­tě pod­le plášťů, kte­ré nosí.

Uvnitř zdí vévo­dí teré­nu tři kop­ce, pojme­no­va­né pod­le Aegona a jeho dvou sester. Chudší oby­va­te­lé si sta­ví pří­byt­ky mimo zdi. Královo pří­sta­viš­tě je vel­mi čas­to popi­so­vá­no jako vel­mi zalid­ně­né, nevzhled­né a špi­na­vé. Zápach ze stok a odpa­dů na uli­cích bývá cítit dale­ko za jeho hra­ni­ce.

Více na Kritiky.cz
ÚTERÝ 29. 5. Program...
Terapie - S03E03 - Středa 17:00 Dnešní díl má zase v režii Petr Zelenka. Tentokrát si užijeme Barbory Milotové jako manžel...
MasterChef Česko řada II. díl 12 Díl z 21.9.2016....
Šrámy (Pregi 2004) Když porovnáme vzájemný vztah polské a naší kinematografie, tak brzy shledáme pozoruhodný n...
Tomas Hanak - Slavnostni pojeb ...

Královský hrad, zva­ný také Rudá baš­ta, je vysta­věn prá­vě na Aegonově kop­ci. Je to síd­lo krá­lov­ské­ho sou­du a je v něm také Železný trůn. Aegon nechal trůn vyro­bit z mečů těch, kte­ré pora­zil. Podle legen­dy udr­žo­val meče ost­ré, pro­to­že věřil, že žád­ný vla­dař by neměl sedět pří­liš poho­dl­ně. O sta­le­ní poz­dě­ji se mno­ho krá­lů stá­le poře­že prá­vě o tělo trů­nu.

Obecně je roz­ší­ře­ná pově­ra, že kdo se o něj říz­ne, neho­dí se pro vlá­du a trůn ho nepři­jí­má.

Město je také síd­lem hla­vy Církve Sedmi a Nejvyššího Septona.

Slumům měs­ta se říká Bleší zadek, jehož oby­va­te­lé jsou nato­lik chu­dí, že se čas­to živí „duše­ni­nou“, zvlášt­ní polév­kou obsa­hu­jí­cí prav­dě­po­dob­ně i maso psů nebo zavraž­dě­ných.

George R. R. Martin při­rov­nal Královo pří­sta­viš­tě ke stře­do­vě­ké Paříži nebo Londýnu. Podle jeho vlast­ních slov ho inspi­ro­val výhled ze Staten Islandu, když v dět­ství pobý­val v Bayonne v New Jersey.

První série se toči­la v Mdině, hlav­ním měs­tě Malty. Jediný pro­blém je, že Mdina je měs­to vni­t­ro­zem­ní, tak­že se hodi­la pou­ze na inte­ri­é­ry a zábě­ry v uli­cích. Filamři pou­ži­li i rezi­den­ci pre­zi­den­ta Malty, Palác San Anton.

Mdina na Maltě (vpra­vo) a chor­vat­ský Dubrovník (vle­vo), kde se seri­ál natá­čel.

V dru­hé sérii byly pou­ži­ty his­to­ric­ké čás­ti Dubrovníku a Minčeta, Bokaru a Lovrijenacu – chor­vat­ských pev­nos­tí. Dovolovaly vyu­žít více exte­ri­é­ry sku­teč­né­ho stře­do­vě­ké­ho měs­ta obehna­né­ho zdí.

Na stej­ných mís­tech se natá­če­la i část tře­tí série Hry o Trůny stej­ně jako v neda­le­kém Trstenu. To má s fik­tiv­ním hlav­ním měs­tem hod­ně spo­leč­né­ho, hlav­ně si ucho­va­lo stře­do­vě­ký vzhle­de a atmo­sfé­ru včet­ně vyso­kých zdí a moře po stra­ně.

Podle pro­du­cen­ta Davida Benioffa může být Královo Přístaviště nej­dů­le­ži­těj­ším mís­tem celé­ho seri­á­lu, pro­to musí vypa­dat správ­ně.„Jakmile jsme se tu zača­li pro­chá­zet, věděl jsem, že je to ono. V kni­ze si pře­čte­te popis, ale tady to pří­mo vidí­te. Je tu třpy­ti­vé moře, slun­ce a krás­ná archi­tek­tu­ra.“

Ohodnoťte článekČásti seriálu: Hra o Trůny

|

Související příspěvky:

 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Braavoská Železná banka / Iron Bank of Braavos19. dubna 2016 Braavoská Železná banka / Iron Bank of Braavos „Jeden kámen se rozpadne, další zaujme jeho místo a chrám drží pohromadě více než tisíc let. A to je přesně Železná Banka Braavosu…chrám. Všichni žijeme ve stínu ale skoro nikdo to neví. […]
 • Kino v Praze zadarmo? Ano!2. srpna 2017 Kino v Praze zadarmo? Ano! Letní kino Černošice již popáté oživí závěr letních prázdnin od 24. do 27. srpna v Parku Berounka. Letošní program uvede rodinný pohádkový příběh Kuky se vrací, šokující životopisný […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Snílek Neznámý - 1. díl fantasy série oceňované autorky a jeden z největších knižních hitů roku 2017 pro mládež25. února 2019 Snílek Neznámý - 1. díl fantasy série oceňované autorky a jeden z největších knižních hitů roku 2017 pro mládež Lazlo Neznámý je mladý knihovník. Je téměř posedlý ztraceným magickým městem, kterému se říká Pláč. Strašně rád by objasnil záhadu, která se s Pláčem váže. Je však příliš zbabělý. Svůj čas […]
 • Rozhovor s režisérem Janem Hřebejkem4. července 2016 Rozhovor s režisérem Janem Hřebejkem Co vás na scénáři k filmu Učitelka, který svou atmosférou, ztvárněním a tématem trochu odkazuje k vašemu filmu Musíme si pomáhat, zaujalo natolik, že jste se jej rozhodl natočit? Ten […]
 • Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%17. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94% Čas beží Barry... Tím Flash čelí nepríjemnemu faktu, že do smrti Iris ostáva už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrániť?  Epizóda je situovaná časovo "24 hodín do smrti Iris West". […]
 • Amaterium: Odraz doby1. července 2014 Amaterium: Odraz doby V této rubrice vás budeme informovat o dění na české amatérské filmové scéně. Každý velký filmař začínal jako nadšenec s kamerou na dvorku za barákem, takže si myslím, že bychom mohli […]
 • VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka5. srpna 2017 VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA (50 NÁVODŮ k výrobě indiánských předmětů) Nejen pro děti, ale i dospělé, táborníky a prostě pro všechny, které zajímá kultura severoamerických indiánů, tak pro […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *