Film Zpráva s českou účastí míří do boje o Oscara, vysílá ho tam Slovensko

Zprava Noel Czuczor a Peter Ondrejička 3 LR

Slovensko vysí­lá do boje o Oscara film Zpráva, kte­rý vzni­kl ve slovensko-německo-české kopro­duk­ci a natá­čel se také v České repub­li­ce. Celovečerní sní­mek ztvár­ňu­je pří­běh dvou mla­dých čes­ko­slo­ven­ských obča­nů židov­ské­ho půvo­du, kte­rým se poda­ři­lo utéct z kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra Osvětim a pře­dat svě­tu podrob­nou zprá­vu o tom, jak „tábor smr­ti“ sku­teč­ně fun­go­val. Za Českou repub­li­ku je pro­du­cen­tem sním­ku Ondřej Zima z Evolution Films a Česká tele­vi­ze. V České repub­li­ce uve­de film do dis­tri­buce 28. led­na 2021 spo­leč­nost Falcon. Potvrzená už je i dis­tri­buce v USA, do kin tam Zprávu uve­de reno­mo­va­ná spo­leč­nost Samuel Goldwyn Films.

 

Peter Goldwyn, pre­zi­dent Samuel Goldwyn Films k uve­de­ní fil­mu ve Spojených stá­tech řekl: „Peter Bebjak doká­zal cit­li­vě pro­po­jit his­to­ric­kou přes­nost s osob­ní zku­še­nos­tí ústřed­ních postav. Výsledkem je str­hu­jí­cí a vizu­ál­ně invenč­ní záži­tek. Dvojice her­ců v hlav­ních rolích doká­za­la zachy­tit fyzic­kou trý­zeň živo­ta v kon­cen­t­rač­ním tábo­ře, nebez­pe­čí útě­ku a pocit trá­pe­ní, když si uvě­do­mi­li, že tuto hroz­nou prav­du svět není při­pra­ven při­jmout. Je pro nás ctí být sou­čás­tí toho­to fil­mu.“ A dodal, že pří­běh fil­mu nemá jen regi­o­nál­ní roz­měr, ale pojed­ná­vá o celo­svě­to­vém téma­tu.

 

Zpráva se bude o Oscara uchá­zet v kate­go­rii Nejlepší mezi­ná­rod­ní celo­ve­čer­ní film. Mimo USA se bude film pro­mí­tat napří­klad i ve Velké Británii, Francii nebo Japonsku, v této chví­li už je potvr­ze­no sedm zemí. Snímek vzni­kl pod­le auto­bi­o­gra­fic­ké­ho romá­nu Alfréda Wetzlera s názvem Co Dante nevi­děl. Hrají v něm her­ci ze Slovenska, Polska, Německa i Česka. Po boku hlav­ních herec­kých před­sta­vi­te­lů Noela Czuczora a Petera Ondrejička ze Slovenska se v roli spo­luvěz­ně před­sta­ví čes­ký herec Jan Nedbal, v men­ší roli se obje­ví Ondřej Malý a z Čech je také archi­tekt sním­ku Petr Synek. Ve Zprávě hra­je i slav­ný brit­ský herec John Hannah, v dal­ších rolích pak Wojciech Mecwaldowski, Kamil Nozynski  a Jacek Beler z Polska či Christoph Bach, Florian Panzner a Lars Rudolph z Německa.

 

Kameraman sním­ku je Martin Žiaran a kos­tým­ní výtvar­ni­cí Katarína Štrbová Bieliková. Producenty je na Slovenskou spo­leč­nost DNA Production a RTVS, v Německu Ostlicht Filmproduktion a v České repub­li­ce pak Evolution Films a Česká tele­vi­ze. 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,11461 s | počet dotazů: 221 | paměť: 47090 KB. | 23.01.2021 - 17:40:05