Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Film U nich doma zvítězil v soutěži 15. Festivalu francouzského filmu. - Návštěvnost festivalu překročila loňský rekord

Film U nich doma zvítězil v soutěži 15. Festivalu francouzského filmu. - Návštěvnost festivalu překročila loňský rekord

fff
fff

Film U nich doma nej­ví­ce zau­jal pub­li­kum v sek­ci Soutěž – Výběr čes­ké kri­ti­ky 15. roč­ní­ku Festivalu fran­couz­ské­ho fil­mu. Čeští fil­mo­ví novi­ná­ři vybra­li do sou­tě­že sedm titu­lů z dosud neza­kou­pe­ných fil­mů pro čes­ký trh. U nich doma zvo­li­la fil­mo­vá kri­tič­ka Mirka Spáčilová z Mladé Fronty Dnes. Poslední film reži­sé­ra Françoise Ozona zau­jal neje­nom čes­ké divá­ky, ale také poro­tu na fes­ti­va­lu v San Sebastianu 2012, kde zís­kal Zlatou mušli za nej­lep­ší film. Snímek byl oce­něn také na fes­ti­va­lu v Torontu 2012 Cenou FIPRESCI. Mirka Spáčilová Ozonův sní­mek cha­rak­te­ri­zu­je jako „napí­na­vou lite­rár­ní detek­tiv­ku s dráž­di­vým tajem­stvím a pozo­ru­hod­ným vzta­hem mezi uči­te­lem a žákem.“

Těsně za vítěz­ným fil­mem U nich doma se umís­til sní­mek Jméno (režie Mathieu Delaporte, Alexandre de la Patellière). Komedii s doko­na­le vybrou­še­ný­mi dia­lo­gy a exce­lent­ní­mi herec­ký­mi výko­ny Patricka Bruela, Charlese Berlinga a Valérie Benguigui do sou­těž­ní sek­ce fes­ti­va­lu vybral redak­tor Tomáš Pilát z Českého roz­hla­su 3 – Vltava.

Třetí mís­to v divác­ké sou­tě­ži pat­ří fil­mo­vé adap­ta­ci stej­no­jmen­né­ho romá­nu Láska trvá tři roky Frédérica Beigbedera, kte­rý byl vol­bou novi­ná­ře Jana Šmída z Českého roz­hla­su 1 - Radiožurnál.

Výsledky 15. roč­ní­ku Festivalu fran­couz­ské­ho fil­mu pře­kro­či­ly úro­veň z před­chá­ze­jí­cích roč­ní­ků. Ve všech třech měs­tech fes­ti­val navští­vi­lo cel­kem 20 497 divá­ků (loni byly návštěv­nost fes­ti­va­lu 18 079 návštěv­ní­ků), jejichž účast byla roz­dě­le­na násle­dov­ně:

Praha: 16747 divá­ků

Regiony cel­kem: 3750 divá­ků (Brno 1989 divá­ků, České Budějovice 1761 divá­ků)

15. roč­ník Festivalu fran­couz­ské­ho fil­mu v České repub­li­ce před­sta­vil ve spo­lu­prá­ci s čes­ký­mi dis­tri­bu­to­ry deset fil­mů, kte­ré budou po skon­če­ní fes­ti­va­lu uve­de­ny do běž­né kino­dis­tri­buce. Hned po skon­če­ní fes­ti­va­lu se divá­ci mohou vydat na Holy Motors, Proti vět­ruCo kdy­bychom žili spo­leč­ně?. Zbylých sedm sním­ků vstou­pí na plát­na čes­kých kin v něko­li­ka nad­chá­ze­jí­cích měsí­cích. Během fes­ti­va­lo­vé­ho týd­ne bylo uve­de­no cel­kem 40 celo­ve­čer­ních a 15 krát­kých fil­mů a uspo­řá­dá­no 100 před­sta­ve­ní.

Na 15. roč­ník Festivalu fran­couz­ské­ho fil­mu dora­zi­la dele­ga­ce tvůr­ců a fil­mo­vých pro­fe­si­o­ná­lů z Francie. Většina z nich osob­ně uved­la pro­jek­ce svých fil­mů. Francouzský reži­sér Stéphane Robelin před­sta­vil v čes­ké před­pre­mi­é­ře nový celo­ve­čer­ní film Co kdy­bychom žili spo­leč­ně?, kte­rý uvá­dí do kin 29. lis­to­pa­du dis­tri­buč­ní spo­leč­nost Cinemart. Režisér, scé­náris­ta a herec Pierre Schoeller uve­dl svůj posled­ní film Ministr, kte­rý do kino­dis­tr­buce uvá­dí 29. lis­to­pa­du spo­leč­nost Film Europe. Třetí před­pre­mi­é­rou, kte­rou do Prahy dopro­vo­dil její tvůr­ce, reži­sér Daniel Cohen byla kome­die z kuli­nář­ské­ho pro­stře­dí Oui, šéfe! s Jeanem Renem v hlav­ní roli. Na ten­to film spo­leč­nos­ti 35MM se mohou divá­ci těšit v čes­kých kinech od 6. pro­sin­ce. Snímek Z pre­zi­dent­ské kuchy­ně divá­kům před­sta­vil jeho reži­sér Christian Vincent a spo­leč­nost Film Europe ho uve­de do kin v roce 2013. Film Kdybych nevy­hrál Zlatou pal­mu v Cannes ze sek­ce Výběr čes­ké kri­ti­ky pod­po­řil její reži­sér Renaud Cohen. Projekce svých sním­ků v sek­ci Večer krát­kých fil­mů uved­li reži­sé­ři Sofia Babluani a Lewis-Martin Soucy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,69090 s | počet dotazů: 219 | paměť: 55701 KB. | 24.05.2022 - 14:20:16