Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Film Na dotek získal dva Zlaté glóby

Film Na dotek získal dva Zlaté glóby

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Herečtí před­sta­vi­te­lé fil­mu reži­sé­ra Mikea Nicholse Na dotek byli dnes v noci oce­ně­ni cena­mi Zlatý gló­bus pro nej­lep­ší­ho her­ce a hereč­ku ve ved­lej­ších rolích.

Za úlo­hu taneč­ni­ce Alice si v komor­ním dra­ma­tu zvlášt­ní­ho milost­né­ho čtyř­úhel­ní­ku odnes­la cenu Natalie Portmanová . „Je to pro mě úpl­ně nový druh role,“ při­zná­vá Portmanová. „Když při­je­de Alice do Londýna, je úpl­ně sama. Proto si vymys­lí svůj vlast­ní svět i svou osob­nost. Má ale také svou dět­skou strán­ku. Ve svých poci­tech je vel­mi upřím­ná a pří­má, čímž se liší od ostat­ních postav. I přes­to­že o sobě lže, je para­dox­ně tou nej­u­přím­něj­ší a nej­po­cti­věj­ší posta­vou toho­to fil­mu.

Kromě toho, že muse­la zvlád­nout roli dospě­lé ženy něko­li­ka tvá­ří, vyža­do­val její part také zku­še­nos­ti s tan­cem oko­lo tyče – Alice se ve fil­mu živí jako taneč­ni­ce v lon­dýn­ském striptý­zo­vém klu­bu. „Bylo to zábav­né. Začala jsem si taneč­nic doce­la vážit, pro­to­že je to vel­mi fyzic­ky nároč­ná prá­ce, kte­rá v sobě kom­bi­nu­je tanec a akro­ba­cii a vyža­du­je hod­ně umu.

Zlatý gló­bus za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli zís­kal také brit­ský herec Clive Owen, zná­mý mimo jiné i z his­to­ric­ké­ho fil­mu Král Artuš. Film Na dotek vzni­kl pod­le stej­no­jmen­né diva­del­ní hry. V jejím původ­ním nastu­do­vá­ní Clive Owen hrál roli Dana. Když se dozvě­děl, že jej chce Nichols obsa­dit i do fil­mu, požá­dal jej, zda by ten­to­krát nemohl hrát roli zuba­ře Larryho. „Dana jsem si zahrál s rados­tí, ale vrá­tit se zpět a obsa­dit roli Larryho bylo ješ­tě lep­ší,“ říká herec. „Bylo to jako vrá­tit se na úpl­ný začá­tek. Když hra­je­te něja­kou roli, vidí­te celou věc z per­spek­ti­vy jed­né kon­krét­ní posta­vy. Nyní jsem musel všech­no pře­vrá­tit naru­by a nau­čit se vní­mat situ­a­ce z pohle­du Larryho.

Důležité je, abys­te si oblí­bi­li všech­ny čty­ři posta­vy. Všechny scé­ny jsou vel­mi inten­ziv­ní a aby to fun­go­va­lo, musí­te neu­stá­le měnit směr vašich sym­pa­tií. Musíte se vcí­tit do kaž­dé­ho z nich a sym­pa­ti­zo­vat s obě­ma stra­na­mi,“ říká herec.

 

Film Na dotek má v čes­kých kinech pre­mi­é­ru již 20. led­na 2005.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 6,67712 s | počet dotazů: 260 | paměť: 58062 KB. | 10.08.2022 - 12:50:22