Film Na dotek získal dva Zlaté glóby

Herečtí před­sta­vi­te­lé fil­mu reži­sé­ra Mikea Nicholse Na dotek byli dnes v noci oce­ně­ni cena­mi Zlatý gló­bus pro nej­lep­ší­ho her­ce a hereč­ku ve ved­lej­ších rolích.

Za úlo­hu taneč­ni­ce Alice si v komor­ním dra­ma­tu zvlášt­ní­ho milost­né­ho čtyř­úhel­ní­ku odnes­la cenu Natalie Portmanová . „Je to pro mě úpl­ně nový druh role,“ při­zná­vá Portmanová. „Když při­je­de Alice do Londýna, je úpl­ně sama. Proto si vymys­lí svůj vlast­ní svět i svou osob­nost. Má ale také svou dět­skou strán­ku. Ve svých poci­tech je vel­mi upřím­ná a pří­má, čímž se liší od ostat­ních postav. I přes­to­že o sobě lže, je para­dox­ně tou nej­u­přím­něj­ší a nej­po­cti­věj­ší posta­vou toho­to fil­mu.

Kromě toho, že muse­la zvlád­nout roli dospě­lé ženy něko­li­ka tvá­ří, vyža­do­val její part také zku­še­nos­ti s tan­cem oko­lo tyče – Alice se ve fil­mu živí jako taneč­ni­ce v lon­dýn­ském striptý­zo­vém klu­bu. „Bylo to zábav­né. Začala jsem si taneč­nic doce­la vážit, pro­to­že je to vel­mi fyzic­ky nároč­ná prá­ce, kte­rá v sobě kom­bi­nu­je tanec a akro­ba­cii a vyža­du­je hod­ně umu.

Zlatý gló­bus za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli zís­kal také brit­ský herec Clive Owen, zná­mý mimo jiné i z his­to­ric­ké­ho fil­mu Král Artuš. Film Na dotek vzni­kl pod­le stej­no­jmen­né diva­del­ní hry. V jejím původ­ním nastu­do­vá­ní Clive Owen hrál roli Dana. Když se dozvě­děl, že jej chce Nichols obsa­dit i do fil­mu, požá­dal jej, zda by ten­to­krát nemohl hrát roli zuba­ře Larryho. „Dana jsem si zahrál s rados­tí, ale vrá­tit se zpět a obsa­dit roli Larryho bylo ješ­tě lep­ší,“ říká herec. „Bylo to jako vrá­tit se na úpl­ný začá­tek. Když hra­je­te něja­kou roli, vidí­te celou věc z per­spek­ti­vy jed­né kon­krét­ní posta­vy. Nyní jsem musel všech­no pře­vrá­tit naru­by a nau­čit se vní­mat situ­a­ce z pohle­du Larryho.

Více na Kritiky.cz
Osudový dotek A tak jako v rádiích nehrají ty nejkvalitnější skladby, tak jako v televizích neběží ty ne...
Odhalte tajemství „Hrobu třinácté panny“ Hrob třinácté panny je úžasný detektivní román, který rozhodně stojí za přečtení. Knih...
HVĚZDNÁ PĚCHOTA Na Hvězdnou pěchotu jsem se velice těšil. Za prvé protože mám příběhy Roberta Heinleina r...
Černý rytíř (Black Knight) – Zábava i ponaučení Jamal Walker je mladý černošský týpek, který ze všeho nejvíc dbá na svůj dokonalý vzhled,...
Český Detroit, ocelové srdce, černé město na východě. Tváře Ostravy v novém dokumentu České televize Třetí největší město v zemi, ještě nedávno především ocelové srdce republiky. Dnes met...

Důležité je, abys­te si oblí­bi­li všech­ny čty­ři posta­vy. Všechny scé­ny jsou vel­mi inten­ziv­ní a aby to fun­go­va­lo, musí­te neu­stá­le měnit směr vašich sym­pa­tií. Musíte se vcí­tit do kaž­dé­ho z nich a sym­pa­ti­zo­vat s obě­ma stra­na­mi,“ říká herec.

 

Film Na dotek má v čes­kých kinech pre­mi­é­ru již 20. led­na 2005.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: