Kritiky.cz > Články > Film Modrý tygr byl vybrán na prestižní světové festivaly a jeho zvířecí hrdina ožije v animovaných příbězích výherců kreativní soutěže Hledá se modrý tygr

Film Modrý tygr byl vybrán na prestižní světové festivaly a jeho zvířecí hrdina ožije v animovaných příbězích výherců kreativní soutěže Hledá se modrý tygr

Snímek debu­tu­jí­cí­ho reži­sé­ra Petr Oukropce Modrý tygr byl vybrán na pres­tiž­ní mezi­ná­rod­ní fes­ti­va­ly pro dětiKanadě, NorskuNěmecku a zahá­jí tak v dub­nu svo­ji mezi­ná­rod­ní dis­tri­buci. Tento dob­ro­druž­ný a magic­ký rodin­ný film si tak svě­to­vou pre­mi­é­ru odbu­de na fes­ti­va­lu TIFF Kids v Torontu, evrop­skou na fes­ti­va­lu Kristiansand International Children’s Film Festivalnor­ském Kristiansandu a uve­den bude také v Mnichově na Film Fest München v rám­ci dět­ské­ho fes­ti­va­lu Kinderfilmfest. Na Slovensku jde Modrý tygr do kin 22. břez­na. Film do zahra­ni­čí pro­dá­vá dán­ská spo­leč­nost LevelK.

Snímek debu­tu­jí­cí­ho reži­sé­ra Petr Oukropce Modrý tygr byl vybrán na pres­tiž­ní mezi­ná­rod­ní fes­ti­va­ly pro dětiKanadě, NorskuNěmecku a zahá­jí tak v dub­nu svo­ji mezi­ná­rod­ní dis­tri­buci. Tento dob­ro­druž­ný a magic­ký rodin­ný film si tak svě­to­vou pre­mi­é­ru odbu­de na fes­ti­va­lu TIFF Kids v Torontu, evrop­skou na fes­ti­va­lu Kristiansand International Children’s Film Festivalnor­ském Kristiansandu a uve­den bude také v Mnichově na Film Fest München v rám­ci dět­ské­ho fes­ti­va­lu Kinderfilmfest. Na Slovensku jde Modrý tygr do kin 22. břez­na. Film do zahra­ni­čí pro­dá­vá dán­ská spo­leč­nost LevelK.

Příběh mod­ré­ho tyg­ra oži­je také díky dět­ským výher­cům kre­a­tiv­ní sou­tě­že Hledá se mod­rý tygr Janu Musilovi, Marii Sotonové a Adamu Točíkovi a dětem ze tří­dy 4.A na ZŠ Bosonožská v Brně. Soutěž vyhlá­si­li tvůr­ci fil­mu Modrý tygr spo­leč­ně s Českou tele­vi­zí před začát­kem čes­ké dis­tri­buce, sou­tě­ží­cí v ní měli vytvo­řit svůj vlast­ní komik­so­vý pří­běh mod­ré­ho tyg­ra. Vítězové budou pozvá­ni do tele­viz­ní­ho vysí­lá­ní pořa­du Planeta Yó, zúčast­ní se worksho­pu ani­ma­ce, kde spo­lu s tvůr­ci z fil­mu své pří­běhy zani­mu­jí.  Jejich fil­my z worksho­pu pak bude mož­né zhléd­nout na webo­vých strán­kách www.modrytygr.cz nebo pří­mo na obra­zov­kách České tele­vi­ze.  Autoři dal­ších dva­ce­ti nej­lep­ších pří­bě­hů pak zíka­jí věc­né ceny.

 

Soutěž ote­vře­ná jak jed­not­liv­cům, tak základ­ním ško­lám, pro­bí­ha­la do 5. břez­na. Na webo­vých strán­kách fil­mu si sou­tě­ží­cí stáh­li pra­cov­ní list, do jehož šes­ti polí­ček měli nakres­lit svůj vlast­ní komik­so­vý pří­běh o Modrém tygro­vi. Zúčastnilo se jí cel­kem 446 základ­ních škol a do sou­tě­že tak bylo zaslá­no cel­kem pat­náct tisíc kres­le­ných pří­bě­hů.  Vítěze vybra­la pěti­člen­ná poro­ta v čele s reži­sé­rem Petrem Oukropcem, zase­dl v ní také napří­klad výtvar­ník a autor kniž­ní před­lo­hy Juraj Horváth. „Zájem o sou­těž mě těší, chtě­li jsme v dětech pod­po­řit kre­a­ti­vi­tu a před­sta­vi­vost a vtáh­nout je do pří­bě­hu, a to se evi­dent­ně poved­lo,“ říká reži­sér Petr Oukropec. „Modrého tyg­ra tak čeká dal­ší dob­ro­druž­ství, pří­běh nekon­čí,“ dodá­vá reži­sér.

Film Modrý tygr pro děti a jejich rodi­če, kte­rý vyprá­ví o kou­zel­né bota­nic­ké zahra­dě upro­střed měs­ta, v níž žijí kama­rá­di Johanka a Matyáš mezi tro­pic­ký­mi rost­li­na­mi spo­leč­ně s mlu­ví­cím papouš­kem a svý­mi své­ráz­ný­mi rodi­či v podá­ní Báry HrzánovéJana Hartla, si odbyl svou pre­mi­é­ru 23. úno­ra a nyní je mož­né ho stá­le vidět v čes­kých kinech, kde ho dopo­sud zhlédlo už pade­sát tisíc divá­ků.

Zdroj: Tisková zprá­va www.negativ.cz

  • BARBORA HRZÁNOVÁ – Geržová14. února 2012 BARBORA HRZÁNOVÁ – Geržová Za svou retardovanou Johanku v Renčově Requiem pro panenku získala ocenění na filmovém festivalu v Torontu, dvakrát (1995 a 1997) byla nominovaná na Českého lva za nejlepší ženský herecký […] Posted in Rozhovory
  • JAN HARTL – Kytka14. února 2012 JAN HARTL – Kytka Jan Hartl vystudoval pražskou DAMU. Hrál v Realistickém divadle Z. Nejedlého, v Divadle na Vinohradech, Divadle Za branou II. a nyní je v Národním divadle v Praze. Ve filmu debutoval v […] Posted in Rozhovory
  • TEREZA HORVÁTHOVÁ, autorka námětu a spoluscenáristka14. února 2012 TEREZA HORVÁTHOVÁ, autorka námětu a spoluscenáristka Vystudovala FFUK, katedru románských studií, obor francouzský jazyk a literatura. Píše dětské knihy, prózu i poezii, věnuje se vydávání knih pro děti a mládež v rodinném nakladatelství […] Posted in Rozhovory
  • PETR OUKROPEC, režisér a producent14. února 2012 PETR OUKROPEC, režisér a producent Narozen 1972. Spoluzakladatel společnosti Negativ, člen Evropské filmové akademie a Asociace producentů v audiovizi, pedagog FAMU. Jako producent stál na počátku kariér Sašy Gedeona (u […] Posted in Rozhovory
  • Modrý tygr - 45%13. února 2012 Modrý tygr - 45% Do kin vstoupí  koncem února nový český film pro děti ve věku 4 – 9 let a jejich rodiče. Režisér Petr Oukropec natočil svůj debut pro citlivé duše, které mají rády přírodu a nechají  se […] Posted in Filmové recenze
  • Hledá se modrý tygr! Tvůrci filmu Modrý tygr vyhlašují kreativní soutěž pro děti9. února 2012 Hledá se modrý tygr! Tvůrci filmu Modrý tygr vyhlašují kreativní soutěž pro děti Kreativní soutěž pro děti Hledá se modrý tygr vyhlašují u příležitosti premiéry filmu Modrý tygr producentská společnost Negativ spolu s Českou televizí, která je koproducentem filmu. Na […] Posted in Soutěže
  • Velký Gatsby vládl kinům v roce 2013, bude vládnout tento týden i v televizi3. září 2018 Velký Gatsby vládl kinům v roce 2013, bude vládnout tento týden i v televizi Je první zářijový týden. Děti jsou ve škole a tak nemají čas sledovat televizi. Stanice se tomu přizpůsobily a dávají samé reprízy. Za pozornost v telce stojí pouze dva filmy a to Velký […] Posted in TV Tipy
  • DiRT 5 se představuje na next-gen konzolích18. září 2020 DiRT 5 se představuje na next-gen konzolích DiRT 5 se představuje na next-gen konzolích Posted in Krátké herní aktuality
  • Prince21. dubna 2016 Prince Prince Rogers Nelson (* 7. června 1958 Minneapolis, Minnesota, USA- 21. dubna 2016 Chanhassen) byl americký zpěvák, multiinstrumentalista, textař, producent, podnikatel, sexsymbol a […] Posted in Profily osob
  • JAN SAUDEK3. ledna 2015 JAN SAUDEK Jan Saudek (nar. 13. 5. 1935, Praha) je slavný český fotograf, který svojí tvorbou oslovil svět. Nejčastějším námětem jeho děl je ženské tělo a vztah ženy a muže. Jeho fotografický rukopis […] Posted in Rozhovory

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com