Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Film Modrý tygr byl vybrán na prestižní světové festivaly a jeho zvířecí hrdina ožije v animovaných příbězích výherců kreativní soutěže Hledá se modrý tygr

Film Modrý tygr byl vybrán na prestižní světové festivaly a jeho zvířecí hrdina ožije v animovaných příbězích výherců kreativní soutěže Hledá se modrý tygr

Snímek debu­tu­jí­cí­ho reži­sé­ra Petr Oukropce Modrý tygr byl vybrán na pres­tiž­ní mezi­ná­rod­ní fes­ti­va­ly pro dětiKanadě, NorskuNěmecku a zahá­jí tak v dub­nu svo­ji mezi­ná­rod­ní dis­tri­buci. Tento dob­ro­druž­ný a magic­ký rodin­ný film si tak svě­to­vou pre­mi­é­ru odbu­de na fes­ti­va­lu TIFF Kids v Torontu, evrop­skou na fes­ti­va­lu Kristiansand International Children’s Film Festivalnor­ském Kristiansandu a uve­den bude také v Mnichově na Film Fest München v rám­ci dět­ské­ho fes­ti­va­lu Kinderfilmfest. Na Slovensku jde Modrý tygr do kin 22. břez­na. Film do zahra­ni­čí pro­dá­vá dán­ská spo­leč­nost LevelK.

Snímek debu­tu­jí­cí­ho reži­sé­ra Petr Oukropce Modrý tygr byl vybrán na pres­tiž­ní mezi­ná­rod­ní fes­ti­va­ly pro dětiKanadě, NorskuNěmecku a zahá­jí tak v dub­nu svo­ji mezi­ná­rod­ní dis­tri­buci. Tento dob­ro­druž­ný a magic­ký rodin­ný film si tak svě­to­vou pre­mi­é­ru odbu­de na fes­ti­va­lu TIFF Kids v Torontu, evrop­skou na fes­ti­va­lu Kristiansand International Children’s Film Festivalnor­ském Kristiansandu a uve­den bude také v Mnichově na Film Fest München v rám­ci dět­ské­ho fes­ti­va­lu Kinderfilmfest. Na Slovensku jde Modrý tygr do kin 22. břez­na. Film do zahra­ni­čí pro­dá­vá dán­ská spo­leč­nost LevelK.

Příběh mod­ré­ho tyg­ra oži­je také díky dět­ským výher­cům kre­a­tiv­ní sou­tě­že Hledá se mod­rý tygr Janu Musilovi, Marii Sotonové a Adamu Točíkovi a dětem ze tří­dy 4.A na ZŠ Bosonožská v Brně. Soutěž vyhlá­si­li tvůr­ci fil­mu Modrý tygr spo­leč­ně s Českou tele­vi­zí před začát­kem čes­ké dis­tri­buce, sou­tě­ží­cí v ní měli vytvo­řit svůj vlast­ní komik­so­vý pří­běh mod­ré­ho tyg­ra. Vítězové budou pozvá­ni do tele­viz­ní­ho vysí­lá­ní pořa­du Planeta Yó, zúčast­ní se worksho­pu ani­ma­ce, kde spo­lu s tvůr­ci z fil­mu své pří­běhy zani­mu­jí.  Jejich fil­my z worksho­pu pak bude mož­né zhléd­nout na webo­vých strán­kách www.modrytygr.cz nebo pří­mo na obra­zov­kách České tele­vi­ze.  Autoři dal­ších dva­ce­ti nej­lep­ších pří­bě­hů pak zíka­jí věc­né ceny.

 

Soutěž ote­vře­ná jak jed­not­liv­cům, tak základ­ním ško­lám, pro­bí­ha­la do 5. břez­na. Na webo­vých strán­kách fil­mu si sou­tě­ží­cí stáh­li pra­cov­ní list, do jehož šes­ti polí­ček měli nakres­lit svůj vlast­ní komik­so­vý pří­běh o Modrém tygro­vi. Zúčastnilo se jí cel­kem 446 základ­ních škol a do sou­tě­že tak bylo zaslá­no cel­kem pat­náct tisíc kres­le­ných pří­bě­hů.  Vítěze vybra­la pěti­člen­ná poro­ta v čele s reži­sé­rem Petrem Oukropcem, zase­dl v ní také napří­klad výtvar­ník a autor kniž­ní před­lo­hy Juraj Horváth. „Zájem o sou­těž mě těší, chtě­li jsme v dětech pod­po­řit kre­a­ti­vi­tu a před­sta­vi­vost a vtáh­nout je do pří­bě­hu, a to se evi­dent­ně poved­lo,“ říká reži­sér Petr Oukropec. „Modrého tyg­ra tak čeká dal­ší dob­ro­druž­ství, pří­běh nekon­čí,“ dodá­vá reži­sér.

Film Modrý tygr pro děti a jejich rodi­če, kte­rý vyprá­ví o kou­zel­né bota­nic­ké zahra­dě upro­střed měs­ta, v níž žijí kama­rá­di Johanka a Matyáš mezi tro­pic­ký­mi rost­li­na­mi spo­leč­ně s mlu­ví­cím papouš­kem a svý­mi své­ráz­ný­mi rodi­či v podá­ní Báry HrzánovéJana Hartla, si odbyl svou pre­mi­é­ru 23. úno­ra a nyní je mož­né ho stá­le vidět v čes­kých kinech, kde ho dopo­sud zhlédlo už pade­sát tisíc divá­ků.

Zdroj: Tisková zprá­va www.negativ.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,38437 s | počet dotazů: 223 | paměť: 56130 KB. | 29.05.2022 - 04:46:01