Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Zajímavosti > FILM MASARYK V ČÍSLECH A ZAJÍMAVOSTECH

FILM MASARYK V ČÍSLECH A ZAJÍMAVOSTECH

Masaryk
Masaryk

Kolik bylo natá­če­cí dní?

Dohromady 40 dní. 35 natá­če­cích dnů bylo v Česku a na Slovensku, 5 dní natá­če­ní v Holandsku

Kolik bylo loka­cí?

Celkem se toči­lo ve 32 loka­cích. 23 loka­cí bylo v České repub­li­ce, 2 loka­ce na Slovensku, 7 v Holandsku

Kolik bylo cel­kem her­ců a kom­par­zis­tů?

Komparzistů bylo cel­kem 631 a 61 rolí

V kte­ré scé­ně bylo na pla­ce nej­ví­ce kom­par­su?

Ve scé­ně před Rudolfinem, davo­vá scé­na roz­bou­ře­né­ho davu - 206 lidí

Která scé­na byla orga­ni­zač­ně nej­ná­roč­něj­ší?

Nejnáročnější na orga­ni­za­ci byla scé­na, kde se pra­co­va­lo s domá­cí­mi zví­řa­ty, scé­na se natá­če­la na Mánesově mos­tě, kte­rý vede k Rudolfínu, za nor­mál­ní­ho pro­vo­zu.

Kterou nej­ku­ri­óz­něj­ší rekvi­zi­tu bylo tře­ba sehnat?

Nejhůře se shá­ně­ly vany v blá­zin­ci s plach­ta­mi, kte­ré se muse­ly nechat ušít. Dále pak dobo­vé ková­ní a šuplí­ky z 50. let z Ameriky, ty se nako­nec nechá­va­ly dová­žet z Anglie.

Co nahra­zu­je koka­in ve scé­nách uží­vá­ní?

Ve scé­ně s koka­i­nem byla pou­ži­ta směs namí­cha­ná od magis­t­ra z lékár­ny - jed­ná se o prá­šek, kte­rý se při­dá­vá do léčiv, aby se např. pilul­ka lépe poly­ka­la, ale nemá žád­né jiné účin­ky. Pro film byl namí­chá­na spe­ci­ál­ní kon­zis­ten­ce, aby při­po­mí­na­la koka­in.

Jaké náhraž­ky se pou­ží­va­ly za někte­ré alko­ho­lic­ké nápo­je?

Např. Absint - na scé­nu, kde hoří, se pou­ží­val oprav­do­vý, na scé­ny, kde ho Masaryk a Marcia Davenportová pijí, se pou­ží­va­la obar­ve­ná voda.

Vyrábělo se něco nově spe­ci­ál­ně pro film

Vyráběla se spe­ci­ál­ně ban­kov­ka s TGM, kte­rá se muse­la gra­fic­ky zpra­co­vat, tak aby hla­va TGM byla vět­ší a vtip byl vidět, ale vychá­ze­lo se samo­zřej­mě z původ­ní ban­kov­ky. Dále se pak vyrá­běl např. sta­rý diplo­ma­tic­ký pas pro Masaryka.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,59374 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56709 KB. | 29.06.2022 - 20:49:34