Kritiky.cz > Festivaly > Film Masaryk bude uveden na Berlinale

Film Masaryk bude uveden na Berlinale

Masaryk Karel Roden 2

Film Masaryk měl limi­to­va­nou před­pre­mi­é­ru kon­cem loň­ské­ho roku v praž­ské Lucerně a příští týden bude uve­den na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu Berlinale a to hned v sek­ci Berlinale Special, kte­rá je vyhra­ze­na mimo­řád­ným fil­mům. Na ber­lín­ské pre­mi­é­ře bude uve­den 17. Února ve 20 h a během fes­ti­va­lu se bude pro­mí­tat cel­kem šest­krát. Do čes­kých kin Masaryk vstou­pí 9. Března 2017.

Film reži­sé­ra Juliuse Ševčíka vyprá­ví o život­ním obdo­bí čes­ké­ho vel­vy­slan­ce a poli­ti­ka Jana Masaryka, pohle­dem zce­la jiném, než by se u poli­ti­ka oče­ká­va­lo, je prá­vě to, co dělá ve fil­mu jeho oso­bu zají­ma­vou. Je plný roz­po­ru­pl­nos­tí a tak krom své úřed­nic­ké prá­ce, žije živo­tem bohé­ma, oddá­vá se krás­ným ženám a nevy­hý­bá se alko­ho­lu a dro­gám. Ve fil­mu je i vyob­ra­ze­ný jeho vztah ke spi­so­va­tel­ce Marcii Davenportové, o kte­rém něco napo­ví i tato ukáz­ka :

Ve fil­mu spi­so­va­tel­ku hra­je ame­ric­ká hereč­ka? Arly Joverová a o své posta­vě říká : „Nezáleží na tom, zda jde o sku­teč­nou nebo smyš­le­nou posta­vu. jde hlav­ně o tu samot­nou posta­vu,“ odpo­ví­dá Arly Joverová na otáz­ku, zda je snaz­ší hrát fik­tiv­ní či sku­teč­nou oso­bu a dodá­vá.  „S rolí Marcie jsem měla štěs­tí. Podařilo se mi dostat k její nahráv­ce, na kte­ré před­sta­vo­va­la svou kni­hu. Takže jsem měla mož­nost jí naslou­chat, když byla na jed­né kon­fe­ren­ci, sly­šet její hlas. A taky napsa­la auto­bi­o­gra­fic­kou kni­hu, kte­rá je výbor­ná. Díky tomu jsem se o její osob­nos­ti hod­ně dozvě­dě­la. Takže si mys­lím, že když jde o posta­vu fik­tiv­ní, máte svo­bo­du si všech­no vymys­let, vyu­žít svou před­sta­vi­vost, což je parád­ní. Ale já jsem zís­ka­la hod­ně infor­ma­cí pří­mo z jejích vlast­ních zdro­jů, o tom kým byla....“ 

Zahraničním zástup­cem fil­mu se sta­la spo­leč­nost Beta Cinema, kte­rý ved­le Masaryka zastu­pu­je napří­klad i sní­mek Přes kos­ti mrtvých, reži­sér­ky Agnieszky Hollandové, kte­rý byl nato­čen v čes­ké kopro­duk­ci a letos je na Berlinale v hlav­ní sou­tě­ži.

Dalším film Agnieszky Hollandové, kte­rý se před­sta­ví na Berlinale, i když zatím jako pro­jekt se jme­nu­je Šarlatán.  Scénář k němu napsal Marek Epstein ( Anděl páně 2) a bude líčit život­ní osu­dy léči­te­le Jana Mikoláška.

A za zmín­ku sto­jí i film Pátá lod“, slo­ven­ské reži­sér­ky Ivety Grofové. Film bude na Berlinale uve­de­ne­ný v sek­ci Generation Kplus.

Foto zdroj : Bioscop


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...