Kritiky.cz > Filmové premiéry > Film Masaryk bude uveden mimořádně mezi Vánocem v pražské Lucerně

Film Masaryk bude uveden mimořádně mezi Vánocem v pražské Lucerně

Masaryk Plakat A1 1501

Nový sní­mek reži­sé­ra Julia Ševčíka MASARYK, věno­va­ný jed­no­mu život­ní­mu obdo­bí diplo­ma­ta a poli­ti­ka Jana Masaryka vstou­pí do kin 9. břez­na 2017, kam jej dopro­vo­dí nová ver­ze pla­ká­tu s před­sta­vi­te­lem titul­ní role Karlem Rodenem.

Karel Roden v roli Jana Masaryka.
Karel Roden v roli Jana Masaryka.

15.prosince se usku­teč­ní v brněn­ském kině Scala mimo­řád­ná pro­jek­ce fil­mu Masaryk, jíž se zúčast­ní ministři zahra­ni­čí ČR a SR Lubomír Zaorálek a Miroslav Lajčák a zástup­ci zahra­nič­ních diplo­ma­tic­kých sbo­rů v Česku a na Slovensku.

V závě­ru roku – od 25. do 31. pro­sin­ce 2016 bude film MASARYK jako jedi­né v limi­to­va­né pre­mi­é­ře pro­mí­tat praž­ské kino Lucerna. Do kin vstu­pu­je film 9.března 2017.

Malá ochut­náv­ka z natá­če­ní - http://www.bioscop.cz/_web/film/masaryk

Jan Masaryk je jeden z nej­cha­risma­tič­těj­ších poli­ti­ků v čes­kých ději­nách,“ říká his­to­rik a spi­so­va­tel Pavel Kosatík. „Ten muž byl nesku­teč­ně emo­tiv­ní, v žád­ném pří­pa­dě se o něm nedá říci, že sám sebe zvlá­dal. Měl po své mat­ce de fac­to umě­lec­kou pova­hu, s kte­rou byl nucen pohy­bo­vat se ve svě­tě kon­ven­cí, všem na očích. Vlastně musel vel­kou část své při­ro­ze­nos­ti po celý život potla­čo­vat. Muselo to pro něj být šíle­ně těž­ké: na jed­né stra­ně tou­žil po vol­nos­ti, chtěl létat jako pták. Na dru­hé se cítil zavá­zán své­mu jmé­nu, sna­žil se té otco­vě repub­li­ce slou­žit. Celý život ho táh­lo na obě ty stra­ny: jeho živo­tu to dodá­va­lo ener­gii, záro­veň ho to však taky niči­lo,“ dodá­vá spo­lu­au­tor úspěš­né kni­hy. Kniha Jan Masaryk - prav­di­vý pří­běh vychá­zí již počtvr­té a v pro­de­ji je již od 12. Prosince 2016

Film před­sta­vu­je Jana Masaryka jako bohé­ma, kte­rý milo­val ženy, hud­bu a vedl extra­va­gant­ní život, kte­rý byl pro­ti­pó­lem jeho diplo­ma­tic­ké dráhy. Dotýká se i jeho vzta­hu k slav­né­mu otci. Ten byl pod­le kniž­ní bio­gra­fie vel­mi kom­pli­ko­va­ný, napří­klad také pro­to, že Jan byl jako dítě šika­no­ván kvů­li slav­né­mu pří­pa­du Hilsner a něja­ký čas jej musel do ško­ly vodit star­ší bra­tr. Matka, ačko­liv měla puri­tán­skou výcho­vu – nena­pi­la se alko­ho­lu, odsu­zo­va­la kou­ře­ní, nesmě­lo se před ní nesluš­ně mlu­vit a za pro­jev pokles­lých mra­vů poklá­da­la i sňat­ko­vý inze­rát - svým dětem dopřá­va­la vol­nos­ti, mož­ná až moc. Když Jan Masaryk vyros­tl do puber­ty – pil, kou­řil, mlu­vil mír­ně řeče­no nedi­plo­ma­tic­kým jazy­kem a začal si osvo­jo­vat vztah k ženám, kte­rý se brzy pro­je­vil jako poně­kud cynic­ký; „puri­tán­sky přís­ná“ mat­ka tyto pro­hřeš­ky tole­ro­va­la, neboť je lás­ka k syno­vi pře­hlu­ši­la – píše se v kni­ze.

V titul­ní roli fil­mu Masaryk se před­sta­vu­je Karel Roden, v dal­ších úlo­hách uvi­dí­me Oldřicha Kaisera jako pre­zi­den­ta Edvarda Beneše, Jiřího Vyorálka jako Konráda Henleina, Roberta Jaškówa jako Emanuela Moravce. V roli jed­né z Masarykových pří­tel­kyň se vra­cí do čes­ké­ho fil­mu model­ka Eva Herzigová. Dále hra­jí Emília Vášáryová, Zuzana Kronerová, Martin Hofmann.

Česko-slovenský film Masaryk vzni­kl v pro­duk­ci spo­leč­nos­ti IN Film a Rudolfa Biermanna s účas­tí řady zahra­nič­ních her­ců. Psychiatra Steina hra­je němec­ký herec a spi­so­va­tel Hanns Zischler, jeden z herec­kých před­sta­vi­te­lů slav­né­ho Spielbergova dra­ma­tu Mnichov. Další se obje­vu­jí jako význam­né osob­nos­ti dobo­vé poli­ti­ky a kul­tu­ry – spi­so­va­tel­ku a Masarykovu poz­děj­ší snou­ben­ku Marcii Davenportovou vytvo­ři­la ame­ric­ká hereč­ka Arly Joverová (Blade, Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy), minis­ter­ské­ho před­se­du Chamberlaina hra­je brit­ský herec Paul Nicholas, brit­ské­ho minis­t­ra zahra­ni­čí Halifaxe Dermot Crowley, (Babel, seri­á­ly Luther, Raw), fran­couz­ské­ho minis­t­ra Bonneta Milton Welsh (Grand Hotel Budapest, Muž ve stí­nu).

Modelka a hereč­ka Eva Herzigová.
Karel Roden v roli poli­ti­ka Jana Masaryka.

Foto: INFILM

  • Masaryk28. února 2017 Masaryk Dnes tvůrci představili film na tiskové konferenci a projekci novinářům. Hlavní postavu hraje výborně Farel Roden, který dle jeho slov nemusel podstupovat nijak velké líčení, ale dokázal […] Posted in Filmové premiéry
  • Masaryk - 60 %2. března 2017 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […] Posted in Filmové recenze
  • Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk9. března 2017 Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk Pro historický snímek Masaryk režiséra Julia Ševčíka, čerstvého držitele 12 Českých lvů, vyráběl pod vedením supervizora vizuálních efektů Michala Křečka z pražského postprodukčního studia […] Posted in Zajímavosti
  • Masaryk28. února 2017 Masaryk Video z novinářské konference. https://youtu.be/ZuOdVTmZ9WM Posted in Videa
  • Masaryk20. února 2017 Masaryk SYNOPSE Zima 1939. Diplomat Jan Masaryk hledá v Americe únik před nedávnou minulostí. Mnichovská dohoda evropských mocností v září 1938 a následné události fakticky ukončily existenci […] Posted in Speciály
  • Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie8. března 2017 Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie Historické drama Masaryk vyhrál 24 ročník Českého lva. Se svými 14 nominace  získal na slavnostním gala večeru v pražském Rudolfíně dohromady 12 cen, kdy se stal film absolutním vítězem. […] Posted in Články
  • Podívejte se na ukázku nové komedie Úhoři mají nabito20. ledna 2019 Podívejte se na ukázku nové komedie Úhoři mají nabito Nová černá komedie režiséra Vladimíra Michálka o partě chlapů, který si hrají na Útvar rychlého nasazení, aby unikly šedi všedních dní vstoupí do kin 21. Února 2019. Scénář k filmu […] Posted in Filmové premiéry
  • SKONČILO NATÁČENÍ FILMU ÚHOŘI MAJÍ NABITO - černá komedie Vladimíra Michálka28. září 2018 SKONČILO NATÁČENÍ FILMU ÚHOŘI MAJÍ NABITO - černá komedie Vladimíra Michálka Režisér Vladimír Michálek na Šumavě dotočil svou novou černou komedii Úhoři mají nabito. Film o partě kamarádů, kteří se neumí popasovat s vlastním životem. Mohli by šplhat po lezeckých […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Úhoři mají nabito - CO KDY KDE20. února 2019 Úhoři mají nabito - CO KDY KDE Film Úhoři mají nabito se točil celkem 21 dnů Vše se natáčelo v reálech v Sušici a okolí, jenom dlouhé  noční dialogy v autě se točily v jedné výrobní hale, kde si štáb vytvořil […] Posted in Zajímavosti
  • Úhoři mají nabito - Příběh20. února 2019 Úhoři mají nabito - Příběh Příběh party chlapů, kteří hledají, jak se popasovat s všedním životem. Kteří mají koníčka, o kterém jejich ženy, přítelkyně, milenky nic netuší. Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality […] Posted in Speciály

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...