Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Film „Everything Everywhere All at Once“ bude i v českých kinech

Film „Everything Everywhere All at Once“ bude i v českých kinech

Photo © Allyson Riggs
Photo © Allyson Riggs

Akční kome­die Everything Everywhere All at Once reži­sér­ské­ho dua Dan Kwan a Daniel Scheinert pat­ří mezi nej­vět­ší a nej­pří­jem­něj­ší pře­kva­pe­ní letoš­ní­ho fil­mo­vé­ho roku. Film nej­pr­ve v čes­ké pre­mi­é­ře uve­de fes­ti­val v Karlových Varech a násled­ně vstou­pí i do čes­kých kin. Distribuční pre­mi­é­ra je 21. čer­ven­ce.

Všechno najed­nou je ame­ric­ký absurd­ní komediálně-dramatický film z roku 2022, kte­rý napsa­li, reží­ro­va­li a kopro­du­ko­va­li Dan Kwan a Daniel Scheinert (spo­leč­ně zná­mí jako „Daniels“). Ve fil­mu hra­je Michelle Yeoh v roli čín­ské Američanky, kte­rou kon­t­ro­lu­je daňo­vý úřad a kte­rá zjis­tí, že se musí spo­jit s para­lel­ní­mi vesmír­ný­mi ver­ze­mi sebe sama, aby zabrá­ni­la moc­né bytos­ti způ­so­bit zká­zu mul­ti­vesmí­ru. Ve ved­lej­ších rolích se obje­ví Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jenny Slate, Harry Shum Jr, James Hong a Jamie Lee Curtis. Film je popi­so­ván jako „vír žánro­vé anar­chie“ a obsa­hu­je prv­ky čer­né kome­die, sci-fi, fan­ta­sy, fil­mu s bojo­vým umě­ním a ani­ma­ce.

Kwan a Scheinert zkou­ma­li kon­cept mul­ti­vesmí­ru již v roce 2010 a scé­nář zača­li psát již v roce 2016. Původně byl scé­nář napsán pro Jackieho Chana, poz­dě­ji byla hlav­ní role pře­pra­co­vá­na a nabíd­nu­ta Yeoh. Hlavní natá­če­ní zača­lo v led­nu 2020 a skon­či­lo v břez­nu před vypuk­nu­tím pan­de­mie COVID-19 ve Spojených stá­tech. Hudbu k fil­mu slo­žil Son Lux, včet­ně spo­lu­prá­ce s hudeb­ní­ky Mitski, Davidem Byrnem a André 3000.

Všechno najed­nou mělo pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu South by Southwest 11. břez­na 2022 a 25. břez­na se zača­lo v ome­ze­ném počtu pro­mí­tat v kinech ve Spojených stá­tech, před­tím, než ho 8. dub­na uve­de spo­leč­nost A24 do širo­ké dis­tri­buce. Film se dočkal širo­ké­ho uzná­ní kri­ti­ky, recen­zen­ti chvá­li­li jeho nápa­di­tost, režii, výkon Yeohové a zpra­co­vá­ní témat, jako je exis­ten­ci­a­lis­mus, nihi­lis­mus a čínsko-americká iden­ti­ta. Celosvětově vydě­lal přes 68 mili­o­nů dola­rů, čímž pře­ko­nal sní­mek Uncut Gems (2019) a stal se nej­vý­dě­leč­něj­ším domá­cím fil­mem spo­leč­nos­ti A24.

Děj

Film je roz­dě­len do tří čás­tí, jejichž názvy odpo­ví­da­jí názvu fil­mu.

Část 1: Všechno

Evelyn Quan Wang je čínsko-americká žena, kte­rá se svým man­že­lem Waymondem pro­vo­zu­je prá­del­nu, jež se potý­ká s pro­blémy. Napětí je vel­ké kvů­li tomu, že prá­del­nu kon­t­ro­lu­je daňo­vý úřad. Waymond se navíc sna­ží dát Evelyn roz­vo­do­vé papí­ry, z Číny prá­vě při­jel Evelynin nároč­ný otec Gong Gong a Evelynina dce­ra Joy se sna­ží při­mět mat­ku, aby při­ja­la její pří­tel­ky­ni Becky.

Během návštěvy budo­vy IRS na schůz­ce s inspek­tor­kou IRS Deirdre Beaubeirdreovou se Waymondova osob­nost změ­ní, když jeho tělo na chví­li ovlád­ne Alpha Waymond, ver­ze Waymonda z vesmí­ru, kte­ré­mu říká „Alphaverse“. Alfa Waymond vysvět­lu­je Evelyn, že exis­tu­je mno­ho para­lel­ních vesmí­rů, pro­to­že kaž­dá uči­ně­ná vol­ba vytvá­ří nový vesmír. Lidé z Alphaverse, vede­ní zesnu­lým Alfou Evelynem, vyvi­nu­li tech­no­lo­gii „pře­ska­ko­vá­ní ver­šů“, kte­rá lidem umož­ňu­je pří­stup k doved­nos­tem, vzpo­mín­kám a tělu jejich pro­tějš­ků z para­lel­ních vesmí­rů, pokud spl­ní urči­té pod­mín­ky. Multivesmír ohro­žu­je Jobu Tupaki, dří­ve Alfa Joy. Její mysl byla roz­ště­pe­na poté, co ji Alfa Evelyn dotla­či­la k roz­sáh­lé­mu verse-jumpu; Jobu Tupaki nyní zaží­vá všech­ny vesmí­ry najed­nou a může verse-jumpovat a mani­pu­lo­vat s hmo­tou pod­le libos­ti. Svou bož­skou mocí vytvo­ři­la „pytel vše­ho“ podob­ný čer­né díře, kte­rý může poten­ci­ál­ně zni­čit mul­ti­vesmír.

Evelyn dostá­vá tech­no­lo­gii verse-jumpingu, aby bojo­va­la s verse-jumpingovými při­slu­ho­va­či Jobu Tupaki, kte­ří se začnou sbí­hat v budo­vě IRS. Evelyn se dozví­dá o Waymondových plá­nech roz­vést se s ní a obje­vu­je jiné živo­ty, v nichž se roz­hod­la jinak a vzkvé­ta­la, napří­klad se sta­la mis­try­ní kung-fu a fil­mo­vou hvězdou, mís­to aby opus­ti­la Čínu s Waymondem, kte­rý se stal úspěš­ným pod­ni­ka­te­lem. Alfa Waymond dojde k pře­svěd­če­ní, že Evelyn, jakož­to nej­vět­ší neú­spěš­ná ze všech Evelyn mul­ti­vesmí­ru, má nevy­u­ži­tý poten­ci­ál k pora­že­ní Jobu Tupakiho. Alfa Gong Gong naří­dí Evelyn, aby zabi­la Joy a zabrá­ni­la tak Jobu Tupakimu, ale Evelyn odmít­ne. Rozhodne se, že se musí posta­vit Jobu Tupaki tak, že zís­ká stej­né schop­nos­ti jako ona, a tak opa­ko­va­ně ská­če ver­še, zatím­co boju­je s při­slu­ho­va­či Jobu Tupaki a vojá­ky Alpha Gong Gonga. Po bitvě je Alfa Waymond zabit Jobu Tupaki v Alfaverzu a Evelynina mysl se pře­tí­ží.

Díl 2: Všude

Evelynina mysl se roz­ště­pí a ona obje­ví dal­ší, bizar­ní vesmí­ry, včet­ně jed­no­ho, ve kte­rém mají lidé mís­to prs­tů hot dogy a ona má roman­tic­ký vztah s Deirdre, a dal­ší­ho, kde pra­cu­je po boku kucha­ře tep­pa­nya­ki, kte­ré­ho taj­ně lout­ku­je mýval podob­ný Ratatouille. Dozvídá se, že Jobu Tupaki stvo­řil bagel Everything ne pro­to, aby všech­no zni­čil, ale aby zni­čil sám sebe, a hle­dá Evelyn, kte­rá by ji doká­za­la pocho­pit. Jobu Tupaki má pocit, že kvů­li exis­ten­ci toli­ka roz­leh­lých vesmí­rů a neko­neč­né­ho cha­o­su na ničem doo­prav­dy nezá­le­ží.

V jiných vesmí­rech se Wangovi chys­ta­jí při­jít o prá­del­nu kvů­li daňo­vým chy­bám a pod­ni­ka­tel Waymond po dese­ti­le­tích odlou­če­ní odmí­tá fil­mo­vou hvězdu Evelyn. Evelyn se málem při­klo­ní na stra­nu Jobu Tupakiho a pro­bod­ne Waymonda z její­ho vesmí­ru. Téměř se při­dá k Jobu Tupakimu a vstou­pí do taš­ka­ři­ce, ale zasta­ví se, když usly­ší Waymondovy výzvy, aby byla las­ka­vá a měla nadě­ji. Evelyn porá­ží bojov­ní­ky Alfa Gong Gongu a Jobu Tupakiho tím, že pomo­cí svých zna­los­tí o více vesmí­rech zjis­tí, co kaž­dé­ho z nich zra­ňu­je, a daru­je jim štěs­tí. Evelyn se dosta­ne k Jobu Tupaki a řek­ne jí, že není sama a že si Evelyn vždy vybe­re být s ní, přes­to­že by moh­la být všu­de jin­de. Mezitím se v para­lel­ním vesmí­ru Evelyn střet­ne s Gong Gongem a usmí­ří se s Waymondem a Joy a Waymond pře­svěd­čí Deirdre, aby necha­la Wangovi pře­dě­lat daně. Jobu Tupaki nej­pr­ve Evelyn odmít­ne, ale pak se k ní vrá­tí a obe­jmou se.

Díl 3: Všechno najednou

Krátce nato se vzta­hy a život rodi­ny zlep­ši­ly; Becky je nyní pova­žo­vá­na za sou­část rodi­ny, Waymond a Evelyn popr­vé po dlou­hé době pro­ži­jí krát­kou, ale roman­tic­kou chvil­ku a při dru­hé pří­le­ži­tos­ti se vrá­tí do budo­vy finanč­ní­ho úřa­du, aby poda­li daňo­vé při­zná­ní. Zatímco Deirdre mlu­ví, Evelynina pozor­nost je na chví­li upou­tá­na na její alter­na­tiv­ní já a mul­ti­ver­zum, než se uzem­ní zpět ve svém domov­ském vesmí­ru.

Produkce

Vývoj a scénář

Spolurežiséři Dan Kwan a Daniel Scheinert uved­li, že zača­li zkou­mat kon­cept mul­ti­ver­za v roce 2010 poté, co se sezná­mi­li s kon­cep­tem modál­ní­ho rea­lis­mu ve fil­mu Shermanův pochod z roku 1986. Kwan popsal uve­de­ní fil­mu Spider-Man: Into the Spider-Verse z roku 2018, kte­rý také obsa­hu­je kon­cept mul­ti­vesmí­ru, jako „tro­chu roz­ru­šu­jí­cí, pro­to­že jsme si říka­li: „Do prde­le, všich­ni nás před­běh­nou s touhle věcí, na kte­ré jsme pra­co­va­li“ “. Dále uve­dl: „Sledování dru­hé série Ricka a Mortyho bylo oprav­du boles­ti­vé. Říkal jsem si: „Všechny nápa­dy, kte­ré jsme pova­žo­va­li za ori­gi­nál­ní, už udě­la­li! Byl to oprav­du frustru­jí­cí záži­tek. Takže jsem se na Ricka a Mortyho pře­stal dívat, když jsme psa­li ten­to pro­jekt.“

V prv­ních návr­zích reži­sé­ři plá­no­va­li, že hlav­ní posta­va bude mít nedi­a­gnos­ti­ko­va­nou poru­chu pozor­nos­ti s hyperak­ti­vi­tou (ADHD); během výzku­mu pro pro­jekt se Kwan dozvě­děl, že on sám má nedi­a­gnos­ti­ko­va­nou ADHD.

Ve vesmí­ru, v němž Evelyn tré­nu­je bojo­vá umě­ní a stá­vá se hvězdou akč­ních fil­mů, se obje­vu­jí scé­ny vizu­ál­ně a kon­tex­tu­ál­ně inspi­ro­va­né fil­my hon­g­kon­gské­ho reži­sé­ra Wong Kar-waie; Chris Lee z Vulture napsal, že tyto scé­ny „navo­zu­jí nála­du vytří­be­né roman­tic­ké tou­hy, v níž oka­mži­tě roz­po­zná­te [...] styč­né body“ Wongových děl. Vesmír, v němž se Evelyn a Joy oci­ta­jí jako ská­ly, byl ovliv­něn dět­skou kni­hou Sylvester a kou­zel­ný kamí­nek z roku 1969 a video­hrou Everything z roku 2017.

Kwan uve­dl, že nápad s bage­tou Everything, kte­rou vytvo­řil Jobu Tupaki, „začal jen jako hoze­ný vtip“. Scheinert pozna­me­nal, že se něja­kou dobu pokou­še­li vytvo­řit nábo­žen­ství vyzna­va­čů bage­lů, ale nara­zi­li na kom­pli­ka­ce: „[Jobu Tupaki] je nihi­lis­ta; mělo by exis­to­vat dogma? Měla by exis­to­vat kni­ha? Jaké by měly být jejich prak­ti­ky jako nábo­žen­ství? Bageta se uchy­ti­la, pro­to­že se sta­la tako­vým uži­teč­ným, jed­no­du­chým sym­bo­lem, na kte­rý jsme moh­li jako fil­ma­ři uká­zat. A nemu­sí­te to ani moc vysvět­lo­vat nad rámec vti­pu.“

Osazení

Během pre­pro­duk­ce se uva­žo­va­lo o Jackie Chanovi do hlav­ní role; scé­nář byl původ­ně napsán pro něj, než si to Kwan a Scheinert roz­mys­le­li a hlav­ní roli zno­vu poja­li jako ženu, pro­to­že měli pocit, že díky tomu bude dyna­mi­ka man­že­lů v pří­bě­hu půso­bi­věj­ší.

Když byl scé­nář původ­ně pře­psán s hlav­ní posta­vou jako ženou, byla posta­va pře­jme­no­vá­na na „Michelle Wang“; pod­le Michelle Yeoh: „Když se zeptá­te Danielse, když zača­li pra­co­vat na této před­lo­ze, sou­stře­di­li se na to: „No, dělá­me to pro Michelle Yeoh“.“ Jméno posta­vy bylo nako­nec změ­ně­no na Evelyn; navzdo­ry para­le­lám ve výsled­ném fil­mu mezi Yeoh a vesmí­rem, v němž je Evelyn bojo­vou uměl­ky­ní a fil­mo­vou hvězdou, se Yeoh posta­vi­la pro­ti pojme­no­vá­ní posta­vy Michelle s tím, že „se nejme­nu­je Michelle, pro­to­že [...] Evelyn si zaslou­ží, aby byl vyprá­věn její vlast­ní pří­běh. Je to úpl­ně oby­čej­ná mat­ka [a] žena v domác­nos­ti, kte­rá se ze všech sil sna­ží být dobrou mat­kou své dce­ři, dobrou dce­rou své­mu otci, man­žel­kou, kte­rá se sna­ží udr­žet rodi­nu pohro­ma­dě [...].] Nerada začle­ňu­ji sebe, Michelle Yeoh, do postav, kte­ré hra­ji, pro­to­že všech­ny si zaslou­ží svou vlast­ní ces­tu a své pří­běhy, kte­ré je tře­ba vyprá­vět.“

V srpnu 2018 bylo ozná­me­no, že Yeoh a Awkwafina byly obsa­ze­ny do hlav­ních rolí v „mezi­di­men­zi­o­nál­ním akč­ním fil­mu“ od Kwana a Scheinerta, kte­rý budou pro­du­ko­vat Anthony a Joe Russo. Awkwafina z pro­jek­tu odstou­pi­la kvů­li kon­flik­tům s roz­vrhem v led­nu 2020. Do obsa­ze­ní byli při­dá­ni Stephanie Hsu, James Hong, Ke Huy Quan a Jamie Lee Curtis, při­čemž Hsu nahra­di­la Awkwafinu. Film zna­me­nal návrat k fil­mo­vé­mu herec­tví pro Quana, kte­rý v roce 2002 ukon­čil svou pro­fe­si kvů­li tomu, že měl v té době málo cas­tingo­vých pří­le­ži­tos­tí.

Natáčení

Natáčení zača­lo v led­nu 2020, při­čemž spo­leč­nost A24 ozná­mi­la, že bude film finan­co­vat a dis­tri­bu­o­vat. Hlavní natá­če­ní skon­či­lo na začát­ku břez­na 2020 během nástu­pu pan­de­mie COVID-19.

Témata

Všechno najed­nou zahr­nu­je prv­ky z řady žánrů, včet­ně čer­né kome­die, sci-fi, fan­ta­sy, fil­mu s bojo­vým umě­ním a ani­ma­ce. Deník New York Times film popsal jako „vír žánro­vé anar­chie“ a vysvět­lil, že „hek­tic­ké akč­ní sek­ven­ce a prů­le­ty vědec­ko­fan­tas­tic­kým mumra­jem jsou sice vel­kou sou­čás­tí zába­vy (a mar­ke­tingu), ale ve sku­teč­nos­ti o ně nejde. [Film je] hoř­ko­slad­kým domá­cím dra­ma­tem, man­žel­skou kome­dií, pří­bě­hem o sna­ze při­stě­ho­val­ců a zra­ně­nou bala­dou o lás­ce mat­ky a dce­ry.“

Film zkou­má pojmy smy­sl živo­ta a nihi­lis­mus; pod­le Charlese Bramesca z dení­ku The Guardian: „Pytel zká­zy a jeho uta­hu­jí­cí se sevře­ní Evelyniny dce­ry z gene­ra­ce Z se pro­půj­ču­jí k vrchol­né­mu pro­hlá­še­ní, že není nic hor­ší­ho než pod­leh­nout nihi­lis­mu, kte­rý je u nové gene­ra­ce tak mód­ní. Naší jedi­nou nadě­jí na záchra­nu je při­jmout všech­nu lás­ku a krá­su, kte­rá nás obklo­pu­je, pokud jsme jen dosta­teč­ně pří­tomní, abychom ji vidě­li.“

Clint Worthington z časo­pi­su Consequence napsal, že „při všem dadais­tic­kém absur­distá­nu a tem­pu, kte­ré se mih­ne, Daniels splé­tá cha­o­tic­ké mož­nos­ti mul­ti­ver­za do soudrž­né­ho pří­bě­hu o boles­tech a stras­tech nepro­šla­pa­né ces­ty a o potře­bě vybo­jo­vat si vlast­ní smy­sl v nesmy­sl­ném vesmí­ru“. Worthington, popi­su­jí­cí modus ope­ran­di Jobu Tupakiho, si vší­má „živou­cí­ho roz­po­ru, jímž je bage­ta se vším všu­dy: když dáte na bage­tu všech­no, co ješ­tě zbu­de? A pokud jste zaži­li všech­no, co vám mul­ti­vesmír může nabíd­nout, jaký má coko­li z toho smy­sl?“. Spolurežisér Daniel Kwan pro­hlá­sil, že kon­cept bage­ty se vším „doká­zal dvě věci. Umožnil nám mlu­vit o nihi­lis­mu, aniž bychom se muse­li dívat do očí. A vytvo­řil MacGuffin: zaří­ze­ní pro soud­ný den. Pokud si v prv­ní polo­vi­ně fil­mu lidé mys­lí, že bage­ta je tu pro­to, aby zni­či­la svět, a v dru­hé polo­vi­ně si uvě­do­mí­te, že je to člo­věk v depre­si, kte­rý se sna­ží zni­čit sám sebe; pros­tě to bere všech­no, co se týká akč­ních fil­mů, a mění to v něco osob­něj­ší­ho.“

Film tex­to­vě a meta­tex­to­vě zapo­ju­je „reál­ný svět“ divá­ka. Kritici si všimli, že jed­na z ver­zí Evelyn - slav­né hvězdy fil­mů o bojo­vých umě­ních - je předob­ra­zem samot­né Yeoh, že zku­še­nos­ti Ke Huy Quana jako koor­di­ná­to­ra kaska­dé­rů jsou die­ge­tic­ky vyu­ži­ty v bojo­vých scé­nách Waymonda a že pro­mě­na Jamese Honga ve „zlo­věst­něj­ší­ho, ang­lic­ky mlu­ví­cí­ho machia­ve­lis­tic­ké­ho stra­té­ga“ je para­le­lou k jeho posta­vě Lo Pana ve fil­mu Velké nesná­ze v Malé Číně (1986).

Hudba

Hudební dopro­vod slo­ži­la tříčlen­ná kape­la Son Lux ve slo­že­ní Ryan Lott, Ian Chang a Rafiq Bhatia. Daniels chtěl, aby k parti­tu­ře při­stu­po­va­li indi­vi­du­ál­ně, a ne jako kape­la, pro­to­že pod­le Ryana Lotta, hlav­ní­ho čle­na kape­ly, „si mys­lím, že kom­plet­ní obraz nejen toho, kdo jsme jako kape­la, ale i toho, kdo jsme jako jed­not­liv­ci a co jsme doká­za­li a kam jsme se indi­vi­du­ál­ně tvůr­čím způ­so­bem dosta­li, pro ně zna­me­nal, že exis­tu­je mož­nost, že mno­ho z těch­to zvu­ko­vých vesmí­rů může být na dosah prá­vě s tou­to tro­ji­cí“.

Son Lux trva­lo při tvor­bě a sklá­dá­ní parti­tu­ry více než 3-6 let a během této doby kape­la vymys­le­la více než 100 hudeb­ních nará­žek. Album obsa­ho­va­lo 49 skla­deb, trva­lo přes dvě hodi­ny a bylo zná­mé spo­lu­pra­cí s význam­ný­mi hudeb­ní­ky, jako jsou Mitski, David Byrne, André 3000 hra­jí­cí na flét­nu, Randy Newman, Moses Sumney a yMusic a dal­ší. Dva sin­g­ly: „This Is A Life“ s Mitski a Byrnem a „Fence“ se Sumneym byly vydá­ny jako sin­g­ly 4. a 14. břez­na. Album vyšlo 25. břez­na 2022 a setka­lo se s pozi­tiv­ním ohla­sem kri­ti­ky.

Vydání

Kino

Všechno najed­nou mělo svě­to­vou pre­mi­é­ru na fil­mo­vém fes­ti­va­lu South by Southwest 11. břez­na 2022. V kinech měl ome­ze­nou pre­mi­é­ru 25. břez­na 2022, celo­stát­ní pre­mi­é­ru pak 8. dub­na ve Spojených stá­tech ame­ric­kých uved­la spo­leč­nost A24. Dne 30. břez­na 2022 byl film uve­den ve vybra­ných kinech IMAX v USA pou­ze na jed­nu noc. Vzhledem k popu­la­ri­tě fil­mu se od 29. dub­na 2022 na jeden týden vrá­til do vybra­ných kin IMAX. Film nebyl uve­den ve vět­ši­ně čás­tí Blízkého výcho­du včet­ně Saúdské Arábie a Kuvajtu, avšak s výjim­kou Izraele, a to z důvo­du cen­zu­ry LGBT témat v těch­to zemích. Ve Velké Británii byl film uve­den 13. květ­na 2022.

Domácí média

Film má být vydán pro digi­tál­ní stre­a­mo­vá­ní 7. červ­na 2022 a na Blu-ray, DVD a Ultra HD Blu-ray 5. čer­ven­ce 2022 spo­leč­nos­tí Lionsgate Home Entertainment.

Recepce

Box office

Mnoho kri­ti­ků ozna­či­lo výkon Michelle Yeoh za nej­lep­ší v její kari­é­ře.

K 1. červ­nu 2022 vydě­lal film Všechno najed­nou a všu­de ve Spojených stá­tech a Kanadě 57,9 mili­o­nu dola­rů a v ostat­ních teri­to­ri­ích 10,8 mili­o­nu dola­rů, což celo­svě­to­vě činí 68,7 mili­o­nu dola­rů.

Ve Spojených stá­tech a Kanadě vydě­lal film během pre­mi­é­ro­vé­ho víken­du odha­dem 509 600 dola­rů z dese­ti míst. Jeho debut měl v kinech prů­měr 50 965 dola­rů, což je dru­hý nej­lep­ší výsle­dek od začát­ku pan­de­mie COVID-19 pro plo­ši­no­vou pre­mi­é­ru (hned po Lékořicové piz­ze) a teh­dej­ší nej­lep­ší prů­měr úvod­ní­ho kina v roce 2022. O dru­hém víken­du film utr­žil 1,1 mili­o­nu dola­rů z 38 kin a skon­čil na devá­tém mís­tě v poklad­nách kin. O tře­tím víken­du se film dočkal roz­sáh­lé­ho roz­ší­ře­ní z 38 do 1 250 kin. Nakonec vydě­lal 6,1 mili­o­nu dola­rů a skon­čil na šes­tém mís­tě v poklad­nách kin. Následující víkend se hrál v 2 220 kinech, kde vydě­lal 6,2 mili­o­nu dola­rů a skon­čil čtvr­tý. O šes­tém víken­du si film při­psal 5,5 mili­o­nu dola­rů, z čehož část při­pa­dá na šir­ší uve­de­ní v kině IMAX po úspěš­ném kasov­ním úspě­chu. O sed­mém víken­du při­dal 3,5 mili­o­nu dola­rů a o osmém dal­ších 3,3 mili­o­nu dola­rů. Do 21. květ­na film vydě­lal přes 51 mili­o­nů dola­rů, čímž pře­ko­nal film Uncut Gems (50 mili­o­nů dola­rů) jako nej­vý­dě­leč­něj­ší film spo­leč­nos­ti A24 na domá­cím trhu. O devá­tém víken­du film zazna­me­nal mír­ný pokles o 5,5 % a při­psal si 3,1 mili­o­nu dola­rů.

Kritické ohlasy

Na webu agre­gá­to­ru recen­zí Rotten Tomatoes je 95 % z 292 recen­zí kri­ti­ků pozi­tiv­ních, s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 8,6/10. Shoda na webu zní: „V čele s vyni­ka­jí­cí Michelle Yeoh, Všechno je všu­de najed­nou dosto­jí své­mu názvu s odbor­ně kalib­ro­va­ným úto­kem na smys­ly.“. Metacritic, kte­rý pou­ží­vá váže­ný prů­měr, při­dě­lil fil­mu na zákla­dě 54 kri­ti­ků 81 bodů ze 100, což zna­me­ná „vše­o­bec­né uzná­ní“. Diváci dota­zo­va­ní agen­tu­rou PostTrak udě­li­li fil­mu 89 % klad­ných hod­no­ce­ní, při­čemž 77 % z nich uved­lo, že by ho roz­hod­ně dopo­ru­či­li.

David Ehrlich z IndieWire ozna­čil film za „orgas­tic­ké dílo sla­phap­py génia“ a pochvá­lil režii a herec­ké výko­ny, zejmé­na Yeohové. David Rooney z The Hollywood Reporter jej ozna­čil za „fre­ne­tic­ky vypoin­to­va­nou por­ci zhu­le­nec­ké­ho nebe [kte­rá] je šíle­ně nápa­di­tá a čas­to vel­mi zábav­ná“, pochvá­lil herec­ké obsa­ze­ní a hud­bu, ale zpra­co­vá­ní základ­ní­ho téma­tu pří­bě­hu shle­dal nedo­ta­že­ným. Marya E. Gatesová ve své recen­zi pro ser­ver RogerEbert.com oce­ni­la výkon Yeohové a napsa­la: „Yeohová je kot­vou fil­mu, dosta­la roli, kte­rá uka­zu­je její širo­kou šká­lu talen­tů, od jem­ných bojo­vých doved­nos­tí přes vyni­ka­jí­cí komic­ké nača­so­vá­ní až po její schop­nost vyhlou­bit neko­neč­né hloub­ky boha­tých lid­ských emo­cí čas­to jen z pohle­du nebo reak­ce.“ Charles Bramesco v dení­ku The Guardian pochvá­lil Danielse za to, že vysta­věl „roz­sáh­lé, pro­pra­co­va­né, vybrou­še­né a detail­ní vyjá­d­ře­ní vize“. Amy Nicholsonová z The Wall Street Journal napsa­la: „Během téměř dvou­a­půl­ho­di­no­vé sto­pá­že se ambi­ce fil­mu zdvo­ju­jí a zase zdvo­ju­jí, jako by šlo o Petriho mis­ku, v níž se hemží ty nejdi­vo­čej­ší nápa­dy pánů Kwana a Scheinerta.“

Maureen Ryanová ve své recen­zi pro Vanity Fair vyzdvih­la výkon Yeohové a napsa­la: „Yeohová pro­půj­ču­je Evelyn dojem­né odstí­ny melan­cho­lie, lítos­ti, odhod­lá­ní a ros­tou­cí zvě­da­vos­ti“ a doda­la, že „díky její­mu obje­tí ener­gie hlav­ní posta­vy je pozi­tiv­ně str­hu­jí­cí“. Adam Nayman z časo­pi­su The Ringer ozna­čil film za „milost­ný dopis Yeohové“ a dodal: „Všechno najed­nou je nesmír­ně pro­cí­tě­né a dává své 59leté hvězdě pří­le­ži­tost napnout neče­ka­né herec­ké sva­ly a záro­veň se vrá­tit k cho­re­o­gra­fii bojo­vých scén, kte­ré z ní v 90. letech udě­la­ly svě­to­vou iko­nu.“ Jake Coyle ve své recen­zi pro Chicago Sun-Times napsal, že ačko­li Všechno najed­nou „může hra­ni­čit s pře­tí­že­ním, je to prá­vě osvo­bo­zu­jí­cí pocit neo­me­ze­ných mož­nos­tí, kte­rý ve vás film zane­chá, a to jak ve své svo­bo­do­my­sl­né hra­vos­ti, kdy jde o všech­no, tak v pře­kva­pi­vě něž­ném por­trétu exis­ten­ci­ál­ní­ho zou­fal­ství.“


Zdroj: Bontonfilm a Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Všechno, všude, najednou30. června 2022 Všechno, všude, najednou Správný multiverse jak má být. Neuvěřitelně ambiciózní a nesmělý projekt, který si získá srdce mnohých, především díky nevídané originalitě, obrovské fantazii a nebo už jenom nápadem […] Posted in Filmové recenze
  • Sunshine30. června 2022 Sunshine Ačkoli hlavní námět snímku je pro daný žánr naprosto obligátní – totiž záchrana lidstva, a našlo by se tu jistě i několik typických „sci-fi neduhů“, má Sunshine určitě navíc, než se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mezi námi děvčaty27. března 2022 Mezi námi děvčaty Komedie o tom, jak si matka a její dcera tak dlouho vzájemně lezou na nervy, až si jednoho dne díky čínskému kouzlu vymění těla. Anna je mladá divoká dívka, která žije normálním životem. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Temný případ (3. série)24. března 2022 Temný případ (3. série) Filmfanatic měl před lety za to, že koncept, kdy diváci každý týden napjatě čekají na další epizodu oblíbeného seriálu, patří nenávratně do minulosti. Jenže pak přišel Temný případ a HBO […] Posted in TV Recenze
  • Proměna - 60 %9. března 2022 Proměna - 60 % Třináctiletá dívka Mei Lee se samovolně proměňuje v obří červenou pandu, ale jen když je příliš rozrušená, což je bohužel prakticky neustále. Dívku Mei navíc silně znervózňuje její až […] Posted in Filmové recenze
  • LEGO® Batman film28. února 2022 LEGO® Batman film Před lety nám autorská dvojice Phil Lord a Chris Miller naservírovala nesmírně originální animák, kde hlavní roli hrály figurky ze slavnného lega. Lego příběh byl obrovský hit, proto se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Halloween II (1981)1. listopadu 2021 Halloween II (1981) Laurie (Jamie Lee Curtis) je po útoku vraha Michaela Myerse převezena do místní nemocnice. Tam se za ní Michael vydává, v patách ho následuje doktor Samuel Loomis (Donald […] Posted in Retro filmové recenze
  • Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %3. září 2021 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 % Do kin přichází druhá "sólovka" letošního roku ze světa Marvelu. A zřejmě bude mít za úkol podobnou malou revoluci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám servíruje film […] Posted in Filmové recenze
  • Gejša - Když se devítiletá Čijo dostane do jedné z Okeí do Hanamači, nestačí se divit.23. srpna 2021 Gejša - Když se devítiletá Čijo dostane do jedné z Okeí do Hanamači, nestačí se divit.  Svět, který doposud znala, se odehrával na pobřeží, kde se živili s její rodinou rybami a navíc, doma měla jako oporu svojí sestru. V okee je najednou sama a musí se spolehnout sama na […] Posted in Retro filmové recenze
  • WandaVision5. července 2021 WandaVision Streamovací služba Disney+ dorazila na americký trh v listopadu roku 2019. Platforma, jejíž popularita každým měsícem roste, zahrnuje tvorbu produkovanou studii Walt Disney Studios a Walt […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,47198 s | počet dotazů: 256 | paměť: 56997 KB. | 07.07.2022 - 00:02:33