Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Film Bratříček Karel vstupuje do kin, symbolicky 17. Listopadu

Film Bratříček Karel vstupuje do kin, symbolicky 17. Listopadu

web plakat bratricek karel

Už zít­ra, tedy ve čtvr­tek 17. lis­to­pa­du vstou­pí do kin polsko-český doku­men­tár­ní film Bratříček Karel, kte­rý při­po­mí­ná jed­nu z klí­čo­vých postav revo­luč­ních let 1968 a 1989. Portrét Karla Kryla nahlí­že­ný z pol­ské per­spek­ti­vy nato­či­la reži­sér­ka Krystyna Krauze.

Slavnostní (veřej­ně pří­stup­ná) pre­mi­é­ra pro­běh­ne 17. 11. od 18:30 v praž­ském kině Lucerna za účas­ti reži­sér­ky Krystyny Krauze, kopro­du­cent­ky Hanky Třeštíkové a hos­tů z řady Krylových přá­tel a čle­nů rodi­ny.

Trailer zde : https://www.youtube.com/watch?v=uYADKa0kEE4

Karel Kryl (12. 4. 1944 - 3. 3. 1994)

Jeho pís­ně vždyc­ky pro­vo­ko­va­ly a dodnes nene­chá­va­jí žád­né­ho poslu­cha­če lhos­tej­ným. Jedni ho berou jako kla­si­ka, legen­du pro­test­son­gů své doby, pro jiné byl jen věč­ně nespo­ko­je­ným kve­ru­lan­tem. Krylovy pís­ně, ke kte­rým si sám sklá­dal hud­bu a tex­ty, oslo­vu­jí svo­jí nalé­ha­vou výpo­vě­dí stej­ně sil­ně dnes, jako v době, kdy se jeho pověst­ný gene­rač­ní song Bratříčku, zaví­rej vrát­ka stal sym­bo­lem odpo­ru pro­ti srp­no­vé oku­pa­ci Československa a teh­dej­ší­mu nede­mo­kra­tic­ké­mu reži­mu. Jako jeden z prv­ních se do své repub­li­ky vrá­til a sna­žil se napo­mo­ci změ­nit situ­a­ci v Československu. Zklamaný vývo­jem v zemi nako­nec před­čas­ně umí­rá 3. břez­na 1994, pár týd­nů před svý­mi pade­sá­ti­na­mi.

Bratříček Karel

Námět, scé­nář, režie: Krystyna Krauze / Hrají: Patrik Vojtíšek, Milena Sajtková / Kamera: Jacek Petrycki, Daniel Šperl, Braňo Pažitka / Hudba: Petr Haas / Zvuk: Wojciech Cwyk, Daniel Němec, Martin Roškaňuk, Matěj Němec / Střih: Matouš Outrata, Evženie Brabcová / Rok výro­by: 2016 / Země: Česko, Polsko /Stopáž: 79 min / Premiéra: 17. 11. 2016

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,11369 s | počet dotazů: 237 | paměť: 51550 KB. | 26.10.2021 - 23:46:13