Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Film Aldabra: Byl jednou jeden ostrov překonal stotisícovou hranici návštěvnosti

Film Aldabra: Byl jednou jeden ostrov překonal stotisícovou hranici návštěvnosti

film plakat 2013 ALDABRA
film plakat 2013 ALDABRA

Rodinný snímek Aldabra: Byl jednou jeden ostrov byl jedním z nejnavštěvovanějších domácích titulů loňského podzimu. Příběh podivuhodného ostrova a jeho unikátní flory a fauny, který natočil režisér Steve Lichtag v produkci společnosti Starlite Pictures, se i po 11 týdnech od premiéry drží ve dvacítce návštěvnosti. Ke konci ledna film podle údajů distributora, distribuční společnosti Falcon, překonal návštěvnost 100 tisíc diváků.

film-plakat-2013 ALDABRAp500236 (1)p959288

„Myslím si, že je to vel­ký úspěch na to, že jsme šli do kin s novým žánrem, kte­rý není v čes­ké kine­ma­to­gra­fii běž­ný,“ říká pro­du­cent Petr Keller, kte­rý byl tvůr­cem celé­ho pro­jek­tu a dodává:„Jsme rádi, že mno­ha­le­té úsi­lí a jis­tý druh krás­né posed­los­ti, s níž jsme film rea­li­zo­va­li, divá­ci odmě­ni­li svou příz­ní.“ Český štáb byl po dese­ti­le­tích prv­ním fil­mař­ským týmem, kte­rý měl mož­nost v pří­rod­ní loka­li­tě chrá­ně­né orga­ni­za­cí UNESCO natá­čet.

Zájem o uni­kát­ní sní­mek pro­to pro­je­vi­ly i zahra­nič­ní pro­duk­ce. Na fil­mu se jako kon­zul­tan­ti podí­le­ly osob­nos­ti, kte­ré sto­jí autor­sky nebo pro­du­cent­sky za vel­ký­mi hity pře­de­vším pro spo­leč­nost Disney a mají boha­té zku­še­nos­ti z prá­ce pro fil­mo­vou znač­ku Disneynature, Don Hahn, Kirk Wise a David Reynolds.

Film Aldabra: Byl jed­nou jeden ost­rov nyní mezi­ná­rod­ně zastu­pu­je dis­tri­buč­ní spo­leč­nost Vision Films. I když se pro­dej­ní kam­paň již úspěš­ně roz­je­la, 13.2. pro­běh­ne v rám­ci Evropského fil­mo­vé­ho trhu na Berlinale dis­tri­buč­ní 3D pro­jek­ce. Dále budou násle­do­vat pro­jek­ce na fes­ti­va­lo­vých trzích v Hong Kongu, Cannes, Torontu a dal­ší.

„Zároveň s ostat­ní­mi akti­vi­ta­mi se fina­li­zu­je výběr zahra­nič­ní­ho her­ce, kte­rý Aldabru namlu­ví pro ame­ric­ký trh. Osloveni byli napří­klad Tom Hanks nebo Jeff Bridges,“ pro­zra­zu­je pro­du­cent Petr Keller. Film bude dis­tri­bu­o­ván ve 3D a 2D ver­zích.

Celosvětová slav­nost­ní pre­mi­é­ra je naplá­no­vá­na na Seychelských ost­ro­vech 21. dub­na 2016.„Jsme rádi, že mno­ha­le­té úsi­lí a jis­tý druh krás­né posed­los­ti, s níž jsme film rea­li­zo­va­li, divá­ci odmě­ni­li svou příz­ní.“ Český štáb byl po dese­ti­le­tích prv­ním fil­mař­ským týmem, kte­rý měl mož­nost v pří­rod­ní loka­li­tě chrá­ně­né orga­ni­za­cí UNESCO natá­čet.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,17640 s | počet dotazů: 237 | paměť: 56651 KB. | 29.06.2022 - 22:00:38