Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Film Agnieszky Holland Šarlatán je nominovaný na „evropského Oscara“

Film Agnieszky Holland Šarlatán je nominovaný na „evropského Oscara“

01 Film Sarlatan TK c Zuzana Panska
01 Film Sarlatan TK c Zuzana Panska
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Drama Šarlatán si při­psa­lo dal­ší mezi­ná­rod­ní úspěch! Jako prv­ní čes­ký film v his­to­rii zís­ka­lo nomi­na­ci na Evropskou fil­mo­vou cenu za režii. Za ní sto­jí pol­ská legen­da Agnieszka Holland, kte­ré Šarlatán vyne­sl její prv­ní nomi­na­ci na „evrop­ské­ho Oscara“. V kate­go­rii Nejlepší film je pak jed­ním z vybra­ných sní­mek Nabarvené ptá­če od Václava Marhoula. Vítězové cen EFA budou zná­mi v sobo­tu 12. pro­sin­ce.

 

 

Historické dra­ma inspi­ro­va­né osu­dem léči­te­le Jana Mikoláška se i v obtíž­ných pan­de­mic­kých pod­mín­kách sta­lo nej­vý­raz­něj­ším celo­ve­čer­ním čes­kým fil­mem leto­š­ka. Jeho svě­to­vou pre­mi­é­ru hos­til v úno­ru fes­ti­val Berlinale, do své­ho pro­gra­mu dra­ma s Ivanem Trojanem v hlav­ní roli zařa­dil i pres­tiž­ní ame­ric­ký fes­ti­val Telluride. Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie násled­ně sní­mek pod­le scé­ná­ře Marka Epsteina vybra­la jako tuzem­ské­ho kan­di­dá­ta na Oscara v kate­go­rii Nejlepší mezi­ná­rod­ní film.

Nominace obou sním­ků je mimo­řád­ným úspě­chem čes­ké­ho fil­mu v evrop­ské kine­ma­to­gra­fii,“ říká pro­du­cent­ka Šárka Cimbalová. „Gratulujeme paní reži­sé­r­ce, je to záro­veň vel­ké oce­ně­ní prá­ce všech tvůr­ců, her­ců a celé­ho fil­mo­vé­ho štá­bu, zvláš­tě v tak slo­ži­té době. Na Evropské fil­mo­vé ceny byla nomi­no­va­ná v his­to­rii jen hrst­ka čes­kých sním­ků a o to sil­ně­ji půso­bí letoš­ní roč­ník, kdy jsou na sezna­mu hned dva čes­ké fil­my.

 

Evropská fil­mo­vá aka­de­mie číta­jí­cí víc než 3 800 čle­nů své ceny letos udě­lí už po dva­a­tři­cá­té, čes­ké fil­my ale zís­ká­va­jí nomi­na­ce jen zříd­ka. V posled­ní deká­dě se o soš­ku uchá­ze­li jen Ondřej Novák a Jiří Havlíček díky krát­ké­mu fil­mu Rekonstrukce a Aleš Březina za hud­bu k fil­mu Kawasakiho růže, ješ­tě dří­ve se mezi nomi­no­va­né sním­ky dosta­li Kolja či Návrat idi­o­ta.

Stříbrnou soš­ku pak z čes­kých tvůr­ců vyhrá­li pou­ze Helena Třeštíková za doku­ment René a Tomáš Luňák za ani­mo­va­ný film Alois Nebel, Miloš Forman obdr­žel čest­nou cenu za Evropský úspěch ve svě­to­vém fil­mu. Přední pol­ská reži­sér­ka, absol­vent­ka FAMU a býva­lá před­sed­ky­ně EFA Agnieszka Holland za svou kari­é­ru obdr­že­la mj. tři osca­ro­vé nomi­na­ce nebo Stříbrného med­vě­da na Berlinale, o Evropskou fil­mo­vou cenu za režii však bude díky Šarlatánovi sou­tě­žit popr­vé. Dalšími nomi­no­va­ný­mi jsou napří­klad François Ozon, Thomas Vinterberg nebo Jan Komasa.

Vzhledem k pan­de­mii se 32. Evropské fil­mo­vé ceny budou pře­dá­vat onli­ne, stre­am bude vol­ně dostup­ný na webu Evropské fil­mo­vé aka­de­mie.

Film Šarlatán vyro­bi­la spo­leč­nost Marlene Film Production Šárky Cimbalové v česko-irsko-polsko-slovenské kopro­duk­ci, čes­kým dis­tri­bu­to­rem je spo­leč­nost CinemArt, o svě­to­vou dis­tri­buci se sta­rá Films Boutique. V čes­kých kinech měl sní­mek pre­mi­é­ru 20. srp­na 2020 a do zavře­ní kinosá­lů ho vidě­lo sko­ro čtvrt mili­o­nu lidí.

Synopse:

Strhující živo­to­pis­né dra­ma výji­meč­né­ho muže obda­ře­né­ho léči­tel­ský­mi schop­nost­mi na poza­dí dobo­vých udá­los­tí. Příběh je inspi­ro­ván sku­teč­ný­mi osu­dy léči­te­le Jana Mikoláška, na kte­ré­ho se v prů­bě­hu něko­li­ka dese­ti­le­tí obra­ce­ly s prosbou o pomoc tisí­ce lidí ze všech spo­le­čen­ských vrs­tev včet­ně nej­vý­znam­něj­ších osob­nos­tí poli­tic­ké­ho i kul­tur­ní­ho živo­ta. Mikolášek je člo­věk bez odbor­né­ho lékař­ské­ho vzdě­lá­ní, ale s nevšed­ním a nevy­svět­li­tel­ným nadá­ním umí dia­gnos­ti­ko­vat a pomo­cí byli­nek léčit nemo­ci, se kte­rý­mi si ani dok­to­ři nevě­dí rady. Jeho mimo­řád­né schop­nos­ti jsou však vykou­pe­ny bojem s vlast­ní­mi démo­ny. Léčitelství je jeho vnitř­ní spá­sou a ochra­nou před sebou samým.

 

Obsazení:

Jan Mikolášek: Ivan Trojan/Josef Trojan

František, asi­s­tent: Juraj Loj

Johanka, sest­ra: Daniela Voráčková/Melika Yildizová

Bylinkářka Mühlbacherová: Jaroslava Pokorná

Otec mla­dé­ho Mikoláška: Martin Myšička

Alois, bra­tr mla­dé­ho Mikoláška: František Trojan

Zlatohlávek, obháj­ce: Jiří Černý

Vyšetřovatel: Miroslav Hanuš

Tajný: Tomáš Jeřábek

Soudce: Václav Kopta

Úředník: Jan Budař

Generál: Martin Sitta

Domovník: Jan Vlasák

 

Režie: Agnieszka Holland

Scénář: Marek Epstein

Námět: Martin Šulc, Jaroslav Sedláček

Kamera: Martin Štrba

Architekt: Milan Býček

Kostýmy: Katarína Štrbová-Bieliková

Masky: René Stejskal, Gabriela Poláková

Střih: Pavel Hrdlička

Hudba: Antoni Komasa-Lazarkiewicz

Zvuk: Radim Hladík jr.

VFX: Michal Křeček

Producenti: Šárka Cimbalová, Kevan Van Thompson
Koproducenti: Mike Downey, Sam Taylor - Film and Music Entertainment, Irsko

Klaudia Śmieja-Rostworowska - Madants, Polsko

Lívia Filusová - Furia Film, Slovensko

Česká tele­vi­ze, Barrandov stu­dio, RTVS, CertiCon, Magic Lab


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43216 s | počet dotazů: 268 | paměť: 61910 KB. | 24.09.2023 - 04:55:31