Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > FILIP ANTONIO (Albert, hlavní hrdina filmu. Ten, která má přání k mání)

FILIP ANTONIO (Albert, hlavní hrdina filmu. Ten, která má přání k mání)

Antonio

Hraje od malič­ka, do své­ho fil­mu si ho vybra­la i reži­sér­ka Marie Poledňáková, kte­ré při­po­mněl vizá­ží i herec­kým výko­nem Tomáše Holého. Svůj prv­ní film si pama­tu­je už jen v útrž­cích, od té doby hrál ve fil­mech, seri­á­lech, v diva­del­ních muzi­ká­lech.

Přání k mání je tvá prv­ní hlav­ní role. Co se ti na natá­če­ní líbi­lo?

Líbily se mi hlav­ně akč­ní scé­ny. Ty mě oprav­du bavi­ly. Vzpomínám si, že při natá­če­ní scé­ny na vrcho­lu rus­ké­ho kola jsem visel za lano, to bylo napí­na­vé.

Také si vzpo­mí­nám na hotel Imperiál v Karlových Varech. Bydleli jsme v nád­her­ných poko­jích, měli skvě­lé sní­da­ně a hrá­li si na dlou­hých chod­bách. Hotel byl uza­vře­ný pro hos­ty a my ho měli celý pro sebe. To bylo super.

A bylo tam také tep­lo, ne?

To ano, ale mě zima neva­dí, radě­ji točím v zimě než v létě, kdy tře­ba musím být tep­le oble­če­ný a je mi hroz­né hor­ko. Je prav­da, že na natá­če­ní Přání k mání byla veli­ká zima, sko­ro všich­ni jsme tam one­moc­ně­li, natá­če­ní se kvů­li tomu muse­lo na chví­li zasta­vit. A také pro­to, že napa­dl sníh, když napad­nout neměl. (smích)

Bude z tebe herec?

Chci být her­cem, herec­tví mě moc baví. Ať už v diva­dle nebo ve fil­mu. Mám taky rád hud­bu, hra­ju na pia­no a zpí­vám. Kdybych nebyl her­cem, tak si ješ­tě umím před­sta­vit, že bych byl reži­sér.

Jak se ti pra­co­va­lo s reži­sé­rem Vítem Karasem a ostat­ní­mi her­ci?

Rozuměli jsme si, reži­sér byl skvě­lý, poví­dal si s námi, všech­ny scé­ny s námi vždyc­ky podrob­ně roze­bral, ptal se, co si o tom mys­lí­me. Líbilo se mi taky, že se Albert i Eman cho­va­jí jako nor­mál­ní klu­ci, je to uvě­ři­tel­ný, i vztah Alberta s Johanou si umím před­sta­vit v reál­ném svě­tě.

Byla ti posta­va Alberta blíz­ká?

Ano, byl mi blíz­ký, někte­ré věci mám stej­ně. Líbilo se mi, že je nebo­jác­ný, odváž­ný. Čím se liší­me? Nemáme stej­nou tech­ni­ku bale­ní J. Albert je milej, ale tro­chu naiv­ní. Nejlepší posta­va ve fil­mu je Eman, je to skvě­lý kama­rád.

Máš tako­vé kama­rá­dy, jako je Eman?

Myslím, že mám. Jsou to klu­ci z diva­dla, s těmi si rozu­mím.

Myslíš, že Albert nalo­žil ve fil­mu se svým přá­ním dob­ře?

Řekl bych, že nej­líp, jak mohl. Kdybych já měl jed­no přá­ní, nevím, co bych s ním dělal. Nad tím bych musel moc dlou­ho pře­mýš­let. Lidé si umě­jí pomoct sami, k tomu není potře­ba kou­zel­ný děde­ček.

Věříš na vánoč­ní kouz­lo?

Na Vánocích milu­ju, že se sejde celá rodi­na. Nevím, jest­li je to vánoč­ní kouz­lo. Jinak mys­lím, že kouz­la jsou mož­ná.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,32241 s | počet dotazů: 229 | paměť: 53241 KB. | 17.10.2021 - 20:51:01