Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Fíkový list pana Soukupa

Fíkový list pana Soukupa

Lidový eska­mo­tér s psy­cho­pa­tic­ký­mi rysy z Barrandova - pan J. Soukup (jinak pro­fe­sí medi­ál­ní mag­nát) prý nedáv­no ozná­mil lidu, že se chys­tá vstou­pit na poli­tic­ké kol­biš­tě s novým sub­jek­tem - List Jaromíra Soukupa. Je pří­znač­né, že po vel­kém množ­ství pořa­dů, kte­ré ten­to vskut­ku rene­sanč­ní člo­věk mode­ru­je a kte­ré mají v názvu jeho jmé­no (aby snad neby­ly pochy­by, oč tam půjde), si onen veli­kán vet­kl jmé­no i do nové­ho poli­tic­ké­ho hnu­tí. Rozšířil tak řadu stran, kte­ré jsou pří­mo spja­ty se svým „otcem zakla­da­te­lem“, kde si jen těž­ko může­te před­sta­vit, že by onen sub­jekt řídil z před­sed­nic­ké ses­le někdo jiný. Zcela ve smys­lu slov - „já to pla­tím, tak roz­ho­du­ji“. Jak pří­znač­né pro dneš­ní poje­tí demo­kra­cie v této zemi.
Za mých mla­dých let se tvr­dí­va­lo, že jed­nou z výhod demo­kra­cie je zastu­pi­tel­nost, tedy pří­pad­ná smrt např. před­se­dy vlá­dy, či jiné­ho význam­né­ho čini­te­le, nezna­me­ná nut­ně zhrou­ce­ní celé­ho sys­té­mu, neboť v demo­kra­tic­kém zří­ze­ní je kaž­dý nahra­di­tel­ný. Sice to nepla­tí zce­la abso­lut­ně, ale je dob­ré si na to občas dnes vzpo­me­nout. Tímto zdra­vím čle­ny stra­ny Zemanovců, T. Okamury a i nové­ho sub­jek­tu čilé­ho imi­tá­to­ra mode­rá­to­rů z Barrandova.
Pan Soukup nele­nil a ven se záhy dostal i nástin pro­gra­mu jeho hnu­tí (spo­je­ní „poli­tic­ká stra­na“ je už asi defi­ni­tiv­ně chu­cpe). Samozřejmě je plný kla­sic­kých frá­zí a vizí čaro­krás­né budouc­nos­ti, nicmé­ně je mož­né zde nalézt něko­lik pozo­ru­hod­nos­tí, kte­ré bych rád oko­men­to­val.
Potrestat ty, kte­ří zdra­ži­li náš život - to je super! Možná by neby­lo od věci nasmě­ro­vat teku­tý hněv smě­rem k lidem typu Petra Kellnera (kte­ré­ho tu mno­hé kru­hy obdi­vu­jí). Zajímavé by urči­tě bylo si posví­tit na spo­lu­prá­ci Kellnera s Huaweiem a úžas­nou úvě­ro­vou spo­leč­nost Home Credit, kte­rá skvě­le cílí na jedin­ce nema­jí­cí mož­nost zís­kat kla­sic­kou ban­kov­ní půjč­ku (a nyní i v Číně!). Mezi ty, kdo zdra­ži­li náš život by bylo dob­ré zmí­nit i růz­né daňo­vé rezi­den­ty z dalekých kon­čin, i zde může­me zmí­nit jmé­no Petra Kellnera, jehož PPF má síd­lo v naší zemi z pod­ni­ka­tel­ské­ho hle­dis­ka vel­mi oblí­be­ném Nizozemí. Dále dou­fám, že to pan Soukup vez­me hez­ky od pod­la­hy a podí­vá se také na nesmy­sl­ně dra­hé tari­fy mobil­ních tele­fo­nů, vždyť jen kolik lidí se dosta­lo do exe­ku­cí prá­vě kvů­li nespla­ce­né fak­tu­ře za mobil­ní služ­by…
Zrušme zby­teč­né úřa­dy - hlav­ně pak ty, kte­ré sto­jí v ceně úspěš­né­ho byz­ny­su, či se pořád v něčem nepří­jem­ně vrta­jí. Pojďme se tře­ba podí­vat na finanč­ní sprá­vu, kte­rá prý dle vrab­ců na posla­nec­ké stře­še čas­to tu a tam někde „zaklek­ne“.
Prosazování čes­kých národ­ních zájmů - to nej­lep­ší samo­zřej­mě hez­ky nako­nec. Zkusme vylézt z uli­ty laci­né mon­tov­ny pro nad­ná­rod­ní kor­po­ra­ce. Jsem zvě­da­vý, zda se do něče­ho podob­né­ho Soukup pus­tí, spí­še ale oče­ká­vám, že se opět vytáh­ne něja­ký poho­dl­ný stra­šák jako je např. islám­ský tero­ris­mus, apod. Proti tomu se totiž v naší zemi boju­je nad­mí­ru dob­ře a úspěš­ně. Trochu to však při­po­mí­ná uspo­ko­je­ní se nad vítěz­stvím pro­ti sně­hu na Sahaře.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,11130 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56556 KB. | 02.07.2022 - 17:00:14