Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Fifa 16

Fifa 16

vlcsnap 2015 10 13 16h07m12s905 300x169 1

Jako kaž­dý rok vychá­zí také pokra­čo­vá­ní Fifa 16 může­me se tedy těšit na něco více, než nabí­ze­la před­cho­zí Fifa 15? Rozhodně ano, hra dosta­la úpl­ně jiný směr svou roz­ma­ni­tos­tí. V prv­ní řadě nesmí­me vyne­chat národ­ní repre­zen­ta­ci žen, kte­ré se nyní obje­vi­la ve hře úpl­ně popr­vé, záměr toho­to kro­ku nám sice není znám, ale zpes­t­ře­ní je to pěk­né, ale neče­kej­te, že budou moci hrát ženy pro­ti mužům nebo, že se Vám začnou němec­ké hráč­ky po gólu svlé­kat, i když to bychom si ani jed­no pohla­ví nene­cha­li urči­tě ujít. Vybírat může­te až z 12 žen­ských repre­zen­tač­ních sestav. Hratelnost žen­ských hrá­ček je srov­na­tel­ná s muž­ský­mi hrá­či, i když občas mi při­jde, že žen­ské hráč­ky jsou poma­lej­ší a rych­le­ji se una­ví, ale zase v obrat­nos­ti se to vyrov­ná muž­ským hrá­čům. Co se týče muž­ské­ho osa­zen­stva, bohu­žel EA, jak jinak žád­né pře­kva­pe­ní nemá licen­ci na Ligu Mistrů ani Pohár UEFA, tak­že absen­ce čes­kých klu­bo­vých týmů je vel­ká ško­da, tak­že tře­ba za Spartu si neza­hra­je­te, natož za jiné námi zná­mé klu­by.

vlcsnap-2015-10-13-16h07m12s905 vlcsnap-2015-10-13-16h07m16s258

Další „ono více“ si všim­ne­te hned při prv­ním zapnu­tí hry mož­nos­ti FIFA Trenér, kte­rý Vás pro­vá­zí se sna­hou Vás nau­čit novým věcem a tak Vám i samot­nou hru uleh­čit, tato funk­ce je voli­tel­ná a může­te si jí samo­zřej­mě kdy­ko­liv zapnout nebo vypnout. Nejlépe je tuto funk­ci mít zapnout pokud bude­te napří­klad hrát s přá­te­li, kte­ří paří na kon­zo­ly jen sezó­ně a neví, co jaké tla­čít­ko má za funk­ci a jak vlast­ně samot­né­ho hrá­če ovlá­dat a dát vítěz­ný gól. Pro hrá­če, co už mají něco ode­hrá­no je tato funk­ce k niče­mu, a jen Vám zne­pří­jem­ňu­je her­ní poži­tek, pro­to­že Vám tam neu­stá­le nabí­zí popis­ky u hrá­če, kte­ré pak oprav­du pře­ká­že­jí.

vlcsnap-2015-10-13-16h07m19s889 vlcsnap-2015-10-13-16h17m21s083

Další letoš­ní novin­kou je mód FIFA Ultimate Team, tzn. že se Vám náhod­ně vylo­su­je tým v čele s hvězda­mi jako je Ronaldo nebo Messi a zby­tek si sesta­vy si navo­lí­te ze sou­pi­sek, je tedy poté už na Vás, jak bude Váš nepo­ra­zi­tel­ný tým sesta­ven. Poté se může­te vydat napo­spas onli­ne zápa­sům. První hru v onli­ne zápa­su máte zdar­ma, avšak dal­ší hra­ní je nut­né si zapla­tit min­ce­mi nebo FIFA Points. Své schop­nos­ti může­te pomě­řit na Match Day Live Po vyhra­ných onli­ne zápa­sech dostá­vá­te odmě­ny a různá vylep­še­ní. Samozřejmě je mož­né hrát i offli­ne, pro­to­že ne kaž­dý hráč doká­že pora­zit pro­fi hrá­če této hry. Za tyto offli­ne zápa­sy zís­ká­vá­te ony min­ce, kte­ré jsou potřeb­né pro onli­ne hra­ní ve FIFA Ultimate Team.

vlcsnap-2015-10-13-16h18m05s433 vlcsnap-2015-10-13-16h18m11s133

V porov­ná­ní s Fifa 15 je letoš­ní Fifa 16 dost vyšper­ko­va­ná a roz­dí­ly jsou znát na pohy­bech hrá­čů a samot­ném gra­fic­kém zpra­co­vá­ní. Hráči spo­lu jako­by lépe spo­lu­pra­cu­jí a tím u nich dochá­zí méně ke zra­ně­ní a i cel­ko­vě jsou méně una­ve­ní, ale není všech­no zla­to, co se třpy­tí i tak občas si hráč začne dělat, co chce, a ten bran­kář, co tam vyvá­děl, ale to se stá­vá oprav­du zříd­ka, tak tuto malou chy­bič­ku může­me pomi­nout. Fifa 16 nabíd­ne kaž­dé­mu, co chce, obsah je vel­mi roz­ma­ni­tý, až po samot­ném tvo­ře­ní vlast­ní­ho hrá­če, až po drs­né měře­ní sil v onli­ne nebo off-line zápa­sech a letoš­ní novin­ka žen­ských týmů urči­tě při­lá­ká nejed­nu novou žen­skou hráč­ku J. Takže pokud kaž­dý rok jde­te do této hry, Fifa 16 Vám nemů­že roz­hod­ně ve Vaší sbír­ce chy­bět a věř­te, že lito­vat roz­hod­ně nebu­de­te.


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Hodnocení: 75%

Žánr: spor­tov­ní

Jazyk: ang­lic­ky, čes­ké titul­ky

Multiplayer: onli­ne, off-line 1-4

Výrobce: EA

Datum vydá­ní: 21.9.2015

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,57746 s | počet dotazů: 203 | paměť: 53654 KB. | 18.01.2022 - 20:45:51