Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > Fidget Spinner. Nejlepší Spinner triky

Fidget Spinner. Nejlepší Spinner triky

20953385 10209325170838375 2079206957703429195 n

Kdo se chce před­vést jako pro­fík a mis­tr přes Fidget Spinner, a uká­zat tak vel­ko­le­pé tri­ky a kous­ky, neměl by si nechat unik­nout pub­li­ka­ci s názvem „Fidget Spinner. Nejlepší Spinner tri­ky“ včet­ně bonu­su 30 super hra­cích karet, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook.

Tenká učeb­ni­ce – cvi­čeb­ni­ce, kte­rá vás pro­ve­de krok za kro­kem jed­not­li­vý­mi tri­ky a vyško­lí z vás pří­mo exper­ta na Spinner, jež bude jed­not­li­vé kous­ky sypat z ruká­vu jak na běží­cím pásu.

Kniha obsa­hu­je dohro­ma­dy 30 tri­ků. Ty jsou vel­mi pře­hled­ně seřa­ze­ny do třech vari­ant obtíž­nos­ti. Každá z těch­to úrov­ně obtíž­nos­ti obsa­hu­je 10 vybra­ných tri­ků výstiž­ně pojme­no­va­ných pod­le toho, v čem spo­čí­vá hlav­ní prin­cip jeho pro­ve­de­ní. Uznejte sami, může­me se napří­klad setkat s názvy hor­ký bram­bor, na nose, fot­bá­lek, otočka aj.

Každý tako­vý trik je hez­ky krok za kro­kem názor­ně vyob­ra­zen na jed­not­li­vých foto­gra­fi­ích spo­lu s krát­kým popis­kem, tak­že jeho uve­de­ní od teo­rie k pra­xi by neměl být žád­ný pro­blém.

Mnozí uví­ta­jí upro­střed vlo­že­nou vel­mi zají­ma­vou hru. Tu si může­te zahrát spo­lu se svý­mi vrs­tev­ní­ky a porov­nat tak svůj um a doved­nost ve Spinneru, to, jak jed­not­li­vé tri­ky mezi sebou navzá­jem ovlá­dá­te.

Bonusová hra se sklá­dá z tři­ce­ti karet, na kte­rých je uve­den název tri­ku, obtíž­nost a mož­nost zís­ká­ní urči­té­ho počtu bodů za jeho zvlád­nu­tí. Samozřejmě, že stej­ně jako i u jiných her, tak i tady to není výjim­kou, a vyhrá­vá ten, kdo zís­ká nej­vyš­ší počet bodů - nej­vyš­ší skó­re.

Na posled­ní dvou­stra­ně kni­ha sezna­mu­je s nej­lep­ší­mi Spinnery uve­de­ný­mi na trh a názvy, pod kte­rý­mi je zde může­me najít. Dle vlast­ní zku­še­nos­ti bych ten­to samot­ný seznam moc neu­ka­zo­va­la dětem, neboť je to nejen vel­ká pas­tva pro oči, ale hlav­ně obrov­ské láka­dlo zís­kat je všech­ny pro sebe, a mít je doma.

Kniha jako cvi­čeb­ni­ce spl­ňu­je svůj účel. Díky ní i úpl­ný začá­teč­ník zvlád­ne pomo­cí jed­no­du­chých návo­dů všech­ny tri­ky. Návody jsou krás­ně pře­hled­né, a hlav­ně sro­zu­mi­tel­né i pro dítě škol­ní­ho věku, snad­no pocho­pi­tel­né. Děti díky této kni­ze se mohou učit a pro­cvi­čo­vat sami, bez pomo­ci rodi­čů. Kniha u našich holek a jejich přá­tel skli­di­la vel­ký úspěch.

Fidget Spinner

Nejlepší spin­ner tri­ky

Přeloženo z ori­gi­ná­lu Spinner Power - The Best Spinner Tricks vyda­né­ho nakla­da­tesl­tví Goody Consultoria S.A., Lisboa, Portugal, 2017

Vydala Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook

Překlad: Radksa Svobodová

První vydá­ní, Praha 2017

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,20096 s | počet dotazů: 228 | paměť: 54510 KB. | 28.01.2022 - 17:20:45