Oslavte s námi český film a buďte hrdí na naše filmaře, vzkazují organizátoři 32. ročníku festivalu Finále Plzeň divákům

upraveny FP logo

Finále Plzeň zve­řej­ňu­je pro­gram své­ho 32. roč­ní­ku, kte­rý pro­běh­ne od 11. do 16. dub­na v Plzni. I v letoš­ním roce je fil­mo­vá pře­hlíd­ka pře­de­vším osla­vou čes­ké­ho fil­mu a jeho tvůr­ců – jako jedi­ný domá­cí fes­ti­val má v hle­dáč­ku své­ho zájmu čes­kou fil­mo­vou, tele­viz­ní i inter­ne­to­vou tvor­bu a nově­ji také poči­ny, kte­ré vznik­ly v čes­ké kopro­duk­ci. Šestidenní pro­gram nabíd­ne divá­kům cel­kem 124 pro­jek­cí, fil­my v 5 sou­těž­ních a 10 nesou­těž­ních sek­cích, dopro­vod­né kon­cer­ty, autor­ská čte­ní a mimo jiné také tře­ba ven­kov­ní silent kino s mara­to­ny nových seri­á­lů České tele­vi­ze Most! a Zkáza Dejvického diva­dla. Zahajovacím fil­mem fes­ti­va­lu bude ve čtvr­tek 11. dub­na od 19.00 ces­to­pis­ný doku­ment Cesta jako žád­ná ze sta s akté­ry Lukášem Sochou a Tomášem Vaňourkem. Ti se roz­hod­li vydat se po sto­pách legend Jiřího Hanzelky a plzeň­ské­ho rodá­ka Miroslava Zikmunda, kte­rý letos osla­vil 100. naro­ze­ni­ny.

Průvodci fes­ti­va­lem - a mode­rá­to­ry zaha­jo­va­cí­ho i finá­lo­vé­ho veče­ra - budou her­ci Jan Cina a Petr Vančura, kte­ří jsou rov­něž hlav­ní­mi tvá­ře­mi fes­ti­va­lo­vé kam­pa­ně. Finále Plzeň se tra­dič­ně bude konat v pro­sto­rách Měšťanské bese­dy, dále DEPO2015, Anděl Music Baru, Café Regner, MōōVEMENTu a pro­gram bude zasa­zen i do Kopeckého sadů. Pro rych­lej­ší pohyb mezi fes­ti­va­lo­vý­mi sta­no­viš­ti mohou návštěv­ní­ci vyu­žít půj­čov­nu kol před Besedou, kte­rou zajis­tí Kolem Plzně.

„Rádi bychom, aby fes­ti­val lidem umož­nil užít si čes­kou fil­mo­vou tvor­bu a pod­po­řit ji. Stejně jako fan­dí­me čes­kým hoke­jis­tům nebo vyhle­dá­vá­me lokál­ní potra­vi­ny, může­me být hrdí i na naše fil­ma­ře,“ vzka­zu­je ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Eva Veruňková Košařová. „Finále Plzeň již něko­li­ká­tým rokem není pou­hou bilanč­ní pře­hlíd­kou, tedy neob­sa­hu­je kom­plet­ní pře­hled fil­mů z minu­lé­ho roku, ale vybí­rá­me pozo­ru­hod­né fil­mo­vé, tele­viz­ní a inter­ne­to­vé poči­ny z uply­nu­lé­ho roku nebo také fil­my v pre­mi­é­ře či před­pre­mi­é­ře. A nově jsou v sou­tě­ži zahr­nu­ty také sním­ky, kte­ré vznik­ly v mezi­ná­rod­ních kopro­duk­cích,“ dodá­vá

Filmy v sou­tě­ži

Tvůrci moh­li do 32. roč­ní­ku Finále Plzeň při­hla­šo­vat své poči­ny v níže vypsa­ných kate­go­ri­ích, z nichž vzejde vždy jeden vítěz­ný pro­jekt, kte­rý zís­ká Zlatého led­ňáč­ka.
Vítěze čeká skle­ně­ná soš­ka sty­li­zo­va­né­ho led­ňáč­ka, kte­rou vyrá­bě­jí čeští sklá­ři
z Kolektiv Ateliers v Novém Boru.

Nejlepší celo­ve­čer­ní hra­ný nebo ani­mo­va­ný film
Novinkou letoš­ní­ho roč­ní­ku je, že se do této sou­těž­ní sek­ce moh­ly hlá­sit i fil­my, kte­ré vznik­ly pou­ze v čes­ké kopro­duk­ci a měly pre­mi­é­ru v roce 2018. V pro­gra­mu se tak obje­ví napří­klad pol­ský film Útěk, nebo rumun­ský film Nevadí mi, že se do dějin zapí­še­me jako bar­ba­ři. Kromě výše jme­no­va­ných jsou v této sek­ci zařa­ze­ny loni pre­mi­é­ro­va­né fil­my:

Domestik, Hastrman, Chata na pro­dej, Toman, Jan PalachVšechno bude

Více na Kritiky.cz
Matrix Reloaded Matrix, největší virtuální síť, ve které většina lidí prožije celý svůj život, aniž ...
Kelsey Grammer Kelsey Grammer (* 21. února 1955 Saint Thomas, Americké Panenské ostrovy) je americký herec, tel...
Pět dnešních premiér nepřináší žádny velehit Dnes má premiéru pouze pět filmů. Mezi nimi není žádný český film ani americký drtič pok...
Soutěž s filmem Auta 3 Vyhlašujeme vítěze soutěže....
Zelená kniha | Green Book Oscarová sezona skončila a loňský rok má své jasné vítěze. Jeden z nich, dobové drama Zele...

Nejlepší doku­men­tár­ní film
V doku­men­tár­ní sou­těž­ní sek­ci se divá­kům před­sta­ví cel­kem 9 sním­ků :

Archa svě­tel a stí­nů, Až při­jde vál­ka, Central Bus Station, Cirkus Rwanda, King Skate,
Mimořádná zprá­va, Okupace 1968, Svědkové Putinovi a Vratislav Effenberger

Nejlepší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „seri­á­lo­vá tvor­ba“
V uply­nu­lém roce vznik­lo či bylo vysí­lá­no něko­lik výji­meč­ných tele­viz­ních sérií. O
Zlatého led­ňáč­ka budou svá­dět boj seri­á­ly :

Dabing Street, Most!, Profesor T., Terapie, Rédl a Vzteklina.

Nejlepší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „film a mini­sé­rie“

O Zlatého led­ňáč­ka v kate­go­rie věno­va­né tele­viz­ním a inter­ne­to­vým fil­mům a
mini­sé­ri­ím se utka­jí :

Dukla 61, Trojí život, Metanol, Můj strý­ček Archimedes a Balada o pilo­to­vi

Nejlepší stu­dent­ský krát­ko­me­tráž­ní film

Ve stu­dent­ské sek­ci budou zápo­lit ani­mo­va­né sním­ky :

Bloody Fairy Tales, Spolu sami, Prázdniny a Na okra­ji.

Hrané krát­ko­me­tráž­ní stu­dent­ské fil­my v sou­tě­ži jsou :

Release, Jail Break a Sto dva­cet osm tisíc

„Soutěžní fil­my opět hod­no­tí mezi­ná­rod­ní poro­ty, což při­ná­ší jiný pohled na tuzem­skou
fil­mo­vou a seri­á­lo­vou tvor­bu. Je zají­ma­vé sle­do­vat, jak se názo­ry čes­kých a
slo­ven­ských pro­fe­si­o­ná­lů liší od těch zahra­nič­ních,“ podo­tý­ká ředi­tel­ka fes­ti­va­lu.

Nesoutěžní fil­mo­vé sek­ce

První úlo­vek – part­ne­rem sek­ce je spo­leč­nost Škoda JS: V rám­ci sek­ce budou uve­de­ny zají­ma­vé pre­mi­é­ry a před­pre­mi­é­ry – např. čtve­ři­ce krát­kých sním­ků Problémy prv­ní­ho svě­ta, psy­cho­lo­gic­ké dra­ma Beze sto­py či film První akč­ní hrdi­na s Jiřím Mádlem v hlav­ní roli.

Více na Kritiky.cz
Terminator - první velkofilm Jamese Camerona Psal se rok 1984. Krotitele duchu zacinali chranit New York, Filadelfsky experiment zapricinil ...
Star Trek IV: Cesta domů Podruhé v řadě byl režisérem Star Treku představitel Spocka Leonard Nimoy. Ačkoliv mě ve t...
Philips DesignLine 32PDL7906H – výborně designově řešená 3D LED televize 3D LED televize? Kdo to kdy slyšel! To je jistě lež! - Ano, tak takovéto reakce mohou nastat, po...
Představuje se nový detektivní seriál Vraždy v kruhu V úterý 9.prosince 2014  představili tvůrci dvanáctidílný seriál, jehož první díl uvede...
Osamělý svobodný muž – 27 ...

Na vlně: Sekce před­sta­vu­je výběr nej­no­věj­ších fil­mů, kte­ré měly pre­mi­é­ru od led­na do dub­na letoš­ní­ho roku. Objeví se mezi nimi napří­klad sním­ky Teroristka, Ženy v běhu, Léto s gentle­ma­nem, Trabantem tam a zase zpát­ky a dal­ší.

V síti 2018: V pro­gra­mo­vé sek­ci V síti při­ná­ší­me prů­řez čes­kou kine­ma­to­gra­fií roku 2018 s cílem upo­zor­nit na zají­ma­vé titu­ly, kte­ré byly uve­de­ny v kino­dis­tri­buci a bez pochy­by sto­jí za pozor­nost. Diváci se mohou těšit na sním­ky : jako Hovory s TGM, Miss Hanoi, Zlatý pod­raz, Mars, Úsměvy smut­ných mužů a dal­ší.

České sto­py v mezi­ná­rod­ních kopro­duk­cích: Českou kine­ma­to­gra­fii netvo­ří jen ryze čes­ké fil­my, ale také fil­my zahra­nič­ní, kte­ré jsou mino­rit­ní­mi kopro­duk­ce­mi, ane­bo také sním­ky, na kte­rých se podí­le­li čeští tvůr­ci a her­ci.
Tento rok budou popr­vé uve­de­ny pro­jek­ce něko­li­ka zají­ma­vých čes­kých kopro­duk­cí se Slovenskem, Polskem,Lotyšskem, Rumunskem nebo Ruskem.

Více na Kritiky.cz
Může Batman skutečně přemoci Supermana? Tak to je otázka, která je téměř stejně stará jako samotný Batman a Superman. Může tedy B...
MEDVĚDÍ BRATŘI - Hra PC titul Medvědí bratři z produkce Disney Interactive je postaven na stejnojmenném filmu. Hráč...
MasterChef Česko řada II. díl 13 Díl z 26.9.2016....
RESCUE 2 - prvních 20 minut hraní ...
Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo. Tato kniha vás dokonale seznámí s velmi oblíbenou a vynikající, zdravou variantou jídla, při...

ZOOM: Finále Plzeň v rám­ci sek­ce ZOOM pre­zen­tu­je vítěz­né fil­my z národ­ních
fil­mo­vých fes­ti­va­lů v Chorvatsku a Rakousku.

Německé kino: I ten­to rok při­pra­vi­lo Finále Plzeň ve spo­lu­prá­ci s fil­mo­vým fes­ti­va­lem v Cottbus sek­ci Německé kino, kde budou pro­mí­tá­ny celo­ve­čer­ní akrát­ké fil­my mla­dých tvůr­ců, kte­ré zís­ka­ly ohlas i mimo Německo.
Dimenze doku­men­tu: Dokumentární sek­ce před­sta­ví 6 nesou­těž­ních doku­men­tů, mezi nimi je tře­ba film V Mosulu.
U pra­me­ne: Sekce U pra­me­ne je věno­vá­na stu­dent­ským fil­mům mimo sou­těž. Například jedi­né­ho čes­ké­ho repre­zen­tan­ta na letoš­ním Berlinále, lout­ko­vý film Pouštět draka.

Archiv: Ve fes­ti­va­lo­vém pro­gra­mu nechy­bí ani archiv­ní skvos­ty, pro­mí­ta­né pod širým nebem v Kopeckého sadech na spe­ci­ál­ní insta­la­ci z vod­ních bare­lů. Sekce je letos věno­vá­na same­to­vé revo­lu­ci – pro­mí­tat se bude skle­pác­ký film Kouř či Pějme píseň doho­la.

Více na Kritiky.cz
Hra o trůny - Bitva bastardů Obsah předposledního dílu  6. série seriálu Hra o trůny....
KREDENC - Šuter Star (paródia na SuperStar) ...
Sahara - recenze Jeden pohled na plakát k filmu Sahara a je Vám jasné, kterému filmu se tvůrci chtěli přiblí...
Pro fanoušky filmu a kritik - Česko-slovenské filmové kritiky - CSKR.cz Navštívil jsem několik kurzů věnovaných webové technologii a vymýšlím celý nový projekt,...
Chata na prodej - 60 % Schovaná mezi lesy se  zahradou stojí dřevěná chata, u které pilně pracuje matka. Stejně ja...

Zvláštní uve­de­ní: Sekce potě­ší návštěv­ní­ky vysí­lá­ním celé­ho seri­á­lu Most!Zkáza dej­vic­ké­ho diva­dla ven­ku před Měšťanskou bese­dou. Uveden bude také nový inter­ne­to­vý seri­ál Skvrna.

Mladá krev: Tři mla­dí naděj­ní her­ci Zdeněk Piškula, Antonie Formanová a Josef Trojan vybra­li fil­my, kte­ré je z fes­ti­va­lo­vé nabíd­ky nej­ví­ce oslo­vi­ly. Zároveň sami účin­ku­jí ve fil­mech, kte­ré se dosta­ly do pro­gra­mu 32. roč­ní­ku Finále Plzeň. Zdeněk ztvár­nil roli ve fil­mu Zlatý pod­raz, Antonie zazá­ři­la v Baladě o pilo­to­vi a Dukle 61 a Josef se napo­sle­dy před­sta­vil v netra­dič­ním posta­po­ka­lyp­tic­kém inter­ne­to­vém seri­á­lu Skvrna, před­sta­ví se i ve fil­mu Cena za štěs­tí, kde účin­ku­je i se svou mat­kou.

 

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *