Doprovodný program Palm Off Festivalu 2018 nabídne bezplatné projekce filmů, diskuse a dvě výstavy

Palm Off Fest 2018

Třetí roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho setká­ní diva­del střed­ní Evropy Palm Off Fest pro­běh­ne v Divadle pod Palmovkou od 19. do 28. říj­na 2018, aby před­sta­vil to nej­lep­ší (nejen) ze stře­do­ev­rop­ské­ho diva­dla. Součástí dopro­vod­né­ho pro­gra­mu bude opět pře­hlíd­ka zají­ma­vých doku­men­tů, dis­ku­se s tvůr­ci i spe­ci­ál­ní deba­ta pod fes­ti­va­lo­vým hes­lem „Už máme, co jsme chtě­li?“. Filmová část pro­gra­mu, na němž fes­ti­val spo­lu­pra­cu­je s pro­jek­tem KineDok, letos nabíd­ne pět sním­ků: Proces: Ruský stát vs. Oleg Sencov, Svět pod­le DaliborkaMilda, Mrtvý národ a Zvíře stá­le žije.  Filmy budou zdar­ma pro­mí­tá­ny v pro­sto­ru stu­di­o­vé scé­ny Divadla pod Palmovkou. Návštěvníci fes­ti­va­lu se mohou těšit také na expo­zi­ci mapu­jí­cí pol­ské mezi­vá­leč­né diva­dlo či výsta­vu foto­gra­fií Romana Dobeše. Více infor­ma­cí o fes­ti­va­lu a před­pro­dej vstu­pe­nek na www.palmofffest.cz.

 

Palm Off Fest se od začát­ku své exis­ten­ce ote­ví­rá i dal­ším umě­lec­kým obo­rům a plat­for­mám. Od minu­lé­ho roč­ní­ku spo­lu­pra­cu­je s pro­jek­tem Institutu doku­men­tár­ní­ho fil­mu KineDok: „Loni jsme uved­li v rám­ci fes­ti­va­lu čty­ři doku­men­tár­ní fil­my ze zemí V4. Filmy byly pro­mí­tá­ny zdar­ma v pro­sto­ru Libeňské syna­go­gy. V letoš­ním roce jsme z nabíd­ky KineDoku a Institutu doku­men­tár­ní­ho fil­mu vybra­li pět sním­ků, kte­ré se věnu­jí stej­ným, pří­pad­ně vel­mi podob­ným téma­tům, jež budou zazní­vat v rám­ci diva­del­ní čás­ti letoš­ní­ho Palm Off Festu,“ uvá­dí dra­ma­turg fes­ti­va­lu Jan Jiřík. Filmová část Palm Off Festu se bude ten­to­krá­te ode­hrá­vat v pro­sto­ru stu­di­o­vé scé­ny Divadla pod Palmovkou a zamě­ří se před­nost­ně na stře­do­škol­ské stu­den­ty. V nabíd­ce bude násle­du­jí­cí pěti­ce fil­mů: Proces: Ruský stát vs. Oleg Sencov (rež. Askold Kurov), Svět pod­le Daliborka (rež. Vít Klusák),  Milda (rež. Pavel Křemen), Mrtvý národ (rež. Radu Jude) a Zvíře stá­le žije (rež. Mina MilevaVesela Kazakova). Součástí pro­jek­cí budou setká­ní a deba­ty s tvůr­ci či dal­ší­mi odbor­ní­ky.

 

V rám­ci Palm Off Festu pro­běh­nou také dvě výsta­vy. Od 19. říj­na po celou dobu koná­ní fes­ti­va­lu bude ve foyer Divadla pod Palmovkou umís­tě­na putov­ní výsta­va Polská diva­del­ní avant­gar­da. Na pat­nác­ti pane­lech se tak před­sta­ví vzác­né foto­gra­fie a doku­men­ty ze sbí­rek Divadelního ústa­vu ve Varšavě a pol­ské Národní knihov­ny. Expozice mapu­je jed­nu z nej­vý­raz­něj­ších epo­ch pol­ské­ho diva­dla a jeho nej­vět­ší osob­nos­ti – mj. Stanisława Wyspiańského, Leona Schillera či Stanisława Ignacyho Witkiewicze a dal­ší. Vernisáží, kte­rá pro­běh­ne v sobo­tu 20. říj­na v 16.30 ve foyer Divadla pod Palmovkou, pak odstar­tu­je dru­há fes­ti­va­lo­vá výsta­va foto­gra­fií Romana Dobeše. Dobeš je mj. dlou­ho­do­bým spo­lu­pra­cov­ní­kem „pun­ko­vé­ho“ diva­dla F. X. Kalby sesku­pe­né­ho kolem Tomáše Dianišky. Jeho ori­gi­nál­ní a půso­bi­vé diva­del­ní foto­gra­fie zachy­cu­jí por­tréty nejen z toho­to popu­lár­ní­ho gene­rač­ní­ho diva­dla.


V sobo­tu 20. říj­na  se usku­teč­ní také spe­ci­ál­ní deba­ta, kte­rá pod titul­ním názvem „Už máme, co jsme chtě­li?“ pozve k refle­xi poli­tic­ké­ho, spo­le­čen­ské­ho a kul­tur­ní­ho sta­vu ve střed­ní Evropě osob­nos­ti z České repub­li­ky, Slovenska a Polska. Debatu bude mode­ro­vat poli­to­lož­ka a his­to­rič­ka Veronika Pehe. Palm Off Fest se letos stal part­ne­rem pro­jek­tu Institutu umění-Divadelního ústa­vu PACE.V4: Putovní kon­fe­ren­ce DRAMplan 2018. Během víken­du 20.–21. říj­na se v rám­ci libeň­ské­ho fes­ti­va­lu usku­teč­ní mezi­ná­rod­ní setká­ní pat­nác­ti čes­kých i zahra­nič­ních diva­del­ní­ků, kte­ří se budou zabý­vat diva­dlem jako veřej­nou insti­tu­cí a její spo­le­čen­skou čin­nos­tí a odpo­věd­nos­tí. Veřejná část kon­fe­ren­ce, na níž budou diva­del­ní­ci z České repub­li­ky a zahra­ni­čí pre­zen­to­vat svá diva­dla a sou­bo­ry, pro­běh­ne v nedě­li 21. říj­na ve vel­kém sále Divadla pod Palmovkou.  


Pořadatelem fes­ti­va­lu je Divadlo pod Palmovkou.

Hlavním medi­ál­ním part­ne­rem je Česká tele­vi­ze.

 

Vstupenky na http://www.palmofffest.cz:

Více na Kritiky.cz
Co když svého syna nezabila? Emma Cartwrightová nebyla vždycky Emmou Cartwrightovou. Kdysi se jmenovala Susan Websterová. A za...
Recenze Kuma - 60% Vdát se za mladého může a potom žít s jeho otcem vypadá jako zajímavá romantická zápletka...
Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky S upířími sériemi jako by se v posledních desetiletích roztrhl pytel. Troufám si ale říct, ...
Lepší teď než nikdy Existuje milión důvodů, proč nemít rád realitního makléře Orena Littlea (Michael Douglas), ...
AniMatrix DVD Vychází DVD Animatrix a tak se podívejte a přečtěte si, co všechno toto animované dílo při...

Ceny vstu­pe­nek 110,- až 390,- Kč
Pro stu­den­ty a seni­o­ry 50% sle­va na vybra­né kate­go­rie míst.
Festival PAS: při náku­pu 3 a více fes­ti­va­lo­vých před­sta­ve­ní – sle­va 20 %
Vstupné na fes­ti­va­lo­vý off­pro­gram je vol­né .
Prodej vstu­pe­nek onli­ne a na poklad­ně Divadla pod Palmovkou (Zenklova 34).

 

Divadelní pro­gram Palm Off Fest 2018:

19. 10. 2018

Revoluce

Teatr NO99, Tallinn, Estonsko, režie: Ene-Liis Semper a Tiit Ojasoo
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/revoluce/loqc/

 

20. 10. 2018

William Shakespeare: Něco za něco

Divadlo pod Palmovkou, Praha, Česká repub­li­ka, režie: Jan Klata
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/neco-za-neco/phqc/


21. 10. 2018
Tomáš Dianiška a kolek­tiv: Pusťte Donu k matu­ri­tě!
Divadlo pod Palmovkou, Praha, Česká repub­li­ka, režie: F. X. Kalba

 

23. 10. 2018

Maike Lond Malmborg a Iggy Lond Malmborg: 99 slov pro prázd­no­tu

Kanuti Gildi SAAL, Tallinn, Estonsko, režie: Maike Lond Malmborg a Iggy Lond Malmborg

Vstupenky: goout.net/cs/listky/99-slov-pro-prazdnotu/ioqc/

 

25. 10. 2018

Ledové dok­trí­ny: Variace na nacis­tic­kou réto­ri­ku

Metanoia Artopedia, Pécs, Maďarsko, režie:  Zoltán Perovics

Vstupenky: goout.net/cs/listky/ledove-doktriny-variace-na-nacistickou-retoriku/aesc/

 

27. 10. 2018
Oliver Frljić a sou­bor Maxim Gorki Theater: GOЯKI – Alternativa pro Německo?
Maxim Gorki Theater, Berlín, Německo, režie: Oliver Frljić
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/gorki-alternativa-pro-nemecko/noqc/

 

28. 10. 2018
Michał Zadara a Nawojka Gurczyńska: Spravedlnost

Teatr Powszechny, Varšava, Polsko, režie: Michał Zadara
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/spravedlnost/ooqc/

 

Dokumentární sek­ce KineDok:

22. 10. 2018

16.00–18.00 PalmOff Studio

Proces: Ruský stát vs. Oleg Sencov, 2017, Česká repub­li­ka, Estonsko, Polsko
Režie: Askold Kurov
71 minut, v rus­kém zně­ní s čes­ký­mi titul­ky

 

23. 10. 2018

16.00–18.00 PalmOff Studio

Svět pod­le Daliborka, 2017, Česká repub­li­ka
Režie: Vít Klusák
105 minut, v čes­kém zně­ní

 

24. 10. 2018

16.00–18.00 PalmOff Studio

Milda, 2017, Česká repub­li­ka
Režie: Pavel Křemen
75 minut, v čes­kém zně­ní

Více na Kritiky.cz
Shingeki no Kyojin 11. díl Vzor: Obrana Trostu (7. část) Eren, Armin a Mikasa mluví o veliteli Pixisovi. Armin jej považuj...
Predátor: Evoluce - STARGAZER             Predátoři přišli na Zemi už před časem a lidi loví už nějakou dobu,...
Farma SK – 8. série – 3. díl ...
Rivalové - Nejtěžší okamžiky Nikiho Laudy! Sledovat živě závody Formule 1 je napínavá podívaná a stejně napínavý zážitek nabízí n...
S11E02: The Ghost Monument Titulky k druhé epizodě 11. sezóny seriálu Doctor Who! (Pán času)....

 

25. 10. 2018

16.00–18.00 PalmOff Studio

Mrtvý národ, 2017, Rumunsko
Režie: Radu Jude
83 minut, v rumun­ském zně­ní s čes­ký­mi titul­ky

 

26. 10. 2018

16.00–18.00 PalmOff Studio

Zvíře stá­le žije, 2016, Bulharsko
Režie: Mina MilevaVesela Kazakova
90 minut, v bul­har­ském zně­ní s čes­ký­mi titul­ky

 

Diskuse:

20.10.2018

17.00 Velký sál Divadla pod Palmovkou
Už máme co jsme chtěli?!

mode­ru­je Veronika Pehe

 

21.10.2018

11.00 – 18.00 Velký sál Divadla pod Palmovkou

PACE.V4: Putovní kon­fe­ren­ce DRAMplan 2018

 

Výstavy:

19.10. 2018

18.00 Foyer Divadlo pod Palmovkou - ver­ni­sáž

Polská diva­del­ní avant­gar­da

 

20.10. 2018

16.30 Foyer Divadla

Divadelní por­tréty Romana Dobeše

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky: