V kině Lucerna začíná festival argentinského filmu

Cine argentino 2017 plakat

Už tra­dič­ně na kon­ci říj­na se fil­mo­ví divá­ci dočka­jí dal­ších novi­nek jiho­a­me­ric­ké pro­ve­ni­en­ce. Od 26. 10 do 30. 10. se v praž­ském kině Lucerna koná 6. roč­ník fes­ti­va­lu argen­tin­ské­ho fil­mu CINE ARGENTINO. Letos jej navíc dopro­vá­zí výsta­va argen­tin­ských fil­mo­vých pla­ká­tů.

Přehlídka zahr­nu­je cel­kem deset pro­jek­cí a bude zahá­je­na kome­di­ál­ním dra­ma­tem Vážený občan, kte­ré minu­lý rok obdr­že­lo cenu Goya jako nej­lep­ší špa­něl­sky mlu­ve­ný film roku. “Tak jako v pře­cho­zích letech je na fes­ti­va­lu zastou­pe­na celá šká­la fil­mo­vých žánrů, včet­ně např. klaus­tro­fo­bic­ké­ho thrille­ru Na kon­ci tune­lu o počí­ta­čo­vém exper­tu upou­ta­ném na inva­lid­ní vozík,” říká ini­ci­á­tor a dra­ma­turg fes­ti­va­lu Jan Rybář. “Na divá­ky čeká dále Okouzlující muž, melan­cho­lic­ké retro zasa­ze­né do 60-tých let nebo cit­li­vá road movie s názvem Jak téměř všech­no fun­gu­je. Do doby argen­tin­ské vojen­ské dik­ta­tu­ry se vra­cí dra­ma­tic­ký sní­mek Kóblic, na nehos­tin­ném jihu Argentiny se ode­hrá­vá rodin­né dra­ma Černý sníh. V pře­hlíd­ce nechy­bí ale ani kome­die či doku­men­tár­ní film, věno­va­ný prů­kop­ní­ku argen­tin­ské­ho tan­ga,” dodá­vá Rybář. Filmy jsou pro­mí­tá­ny v ori­gi­nál­ním zně­ní s čes­ký­mi titul­ky.

Doprovodná výsta­va ori­gi­nál­ních fil­mo­vých pla­ká­tů mapu­je vývoj argen­tin­ské kine­ma­to­gra­fie od 30. let minu­lé­ho sto­le­tí až po sou­čas­nost. Realizována je s význam­nou pod­po­rou argen­tin­ské­ho Muzea fil­mu Pabla C. Ducróse Hickena a k vidě­ní bude v pro­sto­rách pasá­že Lucerna.

Při slav­nost­ním zahá­je­ní 26.10. se divá­ci mohou těšit na ukáz­ku argen­tin­ské­ho tan­ga v Pasáži Paláce Lucerna. Po fil­mu je pro návštěv­ní­ky v Mramorovém sálu Lucerna při­pra­ven kon­cert argen­tin­ské hud­by, před­sta­ví se sku­pi­na Tierra Colorada ve slo­že­ní Juan Carlos Vivas (kyta­ra a zpěv), Tereza Koláčková (hous­le) a Jakub Koláček (Bombo Legüero a bicí). V rám­ci dopro­vod­né­ho pro­gra­mu fes­ti­va­lu pro­běh­ne v gale­rii Lucerna v nedě­li 29.10. od 20:00 hod. tra­dič­ní argen­tin­ská tan­čír­na Milonga.

Více na Kritiky.cz
V jako Vendeta - 100 % Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě a v limitované edici (50 kusů) v roce 2015. Původ...
Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl - 70 % Nakladatelství Crew přišlo ke konci roku 2017 s novými zajímavými komiksy a mimo jiné i nový...
Call of Duty®: WWII - PC Open Beta Stahujte pro PC (steam) a hrajte Call of Duty®: WWII - PC Open Beta. Stahujte na Steamu...
Ivana Korolová jako Líza Simpsonová – třetí video Třetí video s Ivanou Korolovou jako Lízou Simpsonovou....
Krasopis – naučte se psát krásně Nyní píšeme na klávesnici počítače, dříve se psalo na stroji. Ještě předtím to bylo per...

Filmovou pře­hlíd­ku pořá­dá Palác Lucerna spo­lu s Velvyslanectvím Argentinské repub­li­ky.

Generálním part­ne­rem je hlav­ní měs­to Praha.

Podrobný pro­gram, ceny vstu­pe­nek a dal­ší infor­ma­ce najde­te na strán­kách fes­ti­va­lu: www.cineargentino.cz

V kině Lucerna začíná festival argentinského filmu
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *