Na Febiofest přijede řada zajímavých hostů, jako je Abel Ferrara, Emir Kusturica, Agniezska Holland, Duncan Kenworthy, Jan Tříska, Miroslav Krobot, Iveta Grófová a řada dalších

Přes kosti mrtvých Spoor Agnizeska Mandat Miroslav Krobot

Na MFF Praha - Febiofest při­je­dou dal­ší slav­ní hos­té – mezi nimi napří­klad reži­sér Emir Kusturica, kame­ra­man a spo­lu­pra­cov­ník reži­sé­ra Wernera Herzoga Peter Zeitlinger nebo oce­ňo­va­ný spi­so­va­tel a autor scé­ná­ře k adap­ta­ci své kni­hy Volání netvo­ra: Příběh živo­ta Patrick Ness. Kompletní pro­gram fes­ti­va­lu byl zve­řej­něnpřed­pro­dej star­tu­je ve čtvr­tek 16. břez­na ve 12 hodin na poklad­nách kin CineStar Praha - Anděl a Černý Most a ve 20 hodin pak onli­ne na febiofest.cz a cinestar.cz. Febiofest a Česká min­cov­na vyra­zi­ly pamět­ní medai­li Vladimíra Menšíka.

Dalším potvr­ze­ným hos­tem Febiofestu je srb­ský reži­sér a hudeb­ník Emir Kusturica, jeden z nej­ú­spěš­něj­ších a nej­o­ri­gi­nál­něj­ších evrop­ských reži­sé­rů. V Praze osob­ně uve­de pre­mi­é­ru váš­ni­vé love-story Na mléč­né drá­ze s Monicou Bellucciovou v hlav­ní roli, k níž napsal i scé­nář a záro­veň ztvár­nil hlav­ní muž­skou roli. Kusturica pat­ří k nej­slav­něj­ším absol­ven­tům praž­ské FAMU, stu­do­val v roč­ní­ku u Otakara Vávry a posbí­ral řadu význam­ných mezi­ná­rod­ních cen. Za film Vzpomínáš na Dolly Bell? zís­kal Zlatého lva v Benátkách, za sní­mek Otec na slu­žeb­ní ces­tě Zlatou pal­mu v Cannes za nej­lep­ší film, cenu FIPRESCI a nomi­na­ci na Oscara. Snímek Dům k pově­še­ní vyhrál v Cannes cenu za nej­lep­ší režii a jeho prv­ní ang­lic­ky mlu­ve­ný sní­mek Arizona Dream s Johnny Deppem a Faye Dunawayeovou Stříbrného med­vě­da za nej­lep­ší film na Berlinale. Druhou Zlatou pal­mu pro nej­lep­ší film v Cannes zís­kal Kusturica za sní­mek Underground, ve kte­rém se vyrov­ná­vá s pová­leč­ný­mi ději­na­mi Jugoslávie. Úspěšný byl i jeho sní­mek Černá kočka, bílý kocour, kte­rý mu na Berlinale vyne­sl Stříbrného med­vě­da za nej­lep­ší režii. Emir Kusturica je znám i díky své spo­lu­prá­ci s hudeb­ním skla­da­te­lem Goranem Bregovičem a hra­je v kape­le No Smoking Orchestra.

Na Febiofest zaví­tá také němec­ký kame­ra­man čes­ké­ho půvo­du Peter Zeitlinger. Všestranný fil­mař se kro­mě prá­ce kame­ra­ma­na věnu­je i režii, stři­hu a psa­ní scé­ná­řů. Od deva­de­sá­tých let natá­čí s Wernerem Herzogem hra­né (Špatnej pol­da s Nicolasem Cagem) i doku­men­tár­ní sním­ky (Setkání na kon­ci svě­ta, Grizzly Man, atd.). Zeitlinger se jako kame­ra­man podí­lel i na Herzogově nej­no­věj­ším thrille­ru Sůl a oheň, kte­rý spo­leč­ně s novým Kusturicovým fil­mem Na mléč­né drá­ze před­sta­ví nová sek­ce Masters. Ta je zamě­ře­na na aktu­ál­ní tvor­bu reži­sé­rů, kte­ří se díky svým fil­mům a výraz­né­mu autor­ské­mu ruko­pi­su zapsa­li do dějin svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie. “Do sek­ce Masters jsme vybra­li dva­náct titu­lů včet­ně sním­ků tak roz­díl­ných a výraz­ných auto­rů, jaký­mi jsou Alejandro Jodorowsky, Andrzej Wajda nebo Kiyoshi Kurosawa,“ říká pro­gra­mo­vá ředi­tel­ka Anna Kopecká. „Je to vlast­ně jed­na dlou­há fil­mo­vá lek­ce,” dodá­vá Kopecká. Všechny fil­my s výjim­kou Verhoevenova Elle jsou uvá­dě­ny v čes­ké pre­mi­é­ře. Řada z nich již v zahra­ni­čí zís­ka­la význam­né fil­mo­vé ceny, mezi kte­rý­mi nechy­bí napří­klad Stříbrný lev z Benátek pro Ráj Andreje Končalovského, Cena za nej­lep­ší režii z Cannes za Personal Shopper Oliviera Assayase, Zlatý gló­bus pro Elle či nej­no­vě­ji Stříbrný med­věd z Berlinale pro hereč­ku Min-Hee Kim za film korej­ské­ho reži­sé­ra Hong Sang-sooa Sama v noci na bře­hu moře. Aktuální sním­ky sek­ce Masters dopl­ňu­je pro­jek­ce restau­ro­va­né digi­tál­ní ver­ze kul­tov­ní­ho fil­mu reži­sé­ra Davida Lynche Modrý samet, kte­rý si divá­ci sami vybra­li v anke­tě.

Více na Kritiky.cz
Guy Hamilton Guy Hamilton sa narodil vo Francúzsku, presnejšie v Paríži rodičom pôvodom z Anglicka. Počas ...
Dreamgirls - Recenze Po české kvasce se řítí do našich kin další muzikálový zástupce. Tentokrát to ale dopadl...
Zlomené duše Píše se rok 1950 a na internátní škole Idlewild se na jednom pokoji ocitnou čtyři odlišné d...
Flash „Jmenuju se Barry Allen a jsem nejrychlejší žijící člověk….v dětství jsem viděl, jak m...
Pár Prstenů Podívejte se na odkazy v seriálu Family Guy (Griffinovi)....

Dalším z význam­ných hos­tů Febiofestu bude ame­ric­ký spi­so­va­tel a sce­náris­ta Patrick Ness. Je znám díky kni­hám pro dospí­va­jí­cí včet­ně sci-fi tri­lo­gie Chaos. Za román Volání netvo­ra: Příběh živo­ta zís­kal i Carnegie Medal, nej­vyš­ší brit­ské oce­ně­ní kni­hy pro děti a mlá­dež. Ness, kte­rý již del­ší dobu žije a pra­cu­je v Londýně, se kro­mě psa­ní knih začal nově věno­vat i sce­náris­ti­ce a sto­jí za úspěš­ným seri­á­lem BBC Class, kte­rý je spin-offem kul­tov­ní­ho Doktora Who. Festival uve­de v před­pre­mi­é­ře fil­mo­vou adap­ta­ci oce­ňo­va­né­ho best­selle­ru Volání netvo­ra: Příběh živo­ta v režii špa­něl­ské­ho tvůr­ce

J. A. Bayony. Knihu Volání netvo­ra: Příběh živo­ta, kte­rou svý­mi ilu­stra­ce­mi dopl­nil Jim Cay, nově vydá­vá nakla­da­tel­ství Slovart. U pří­le­ži­tos­ti pre­mi­é­ry fil­mu a návštěvy Patricka Nesse v Praze vyjde také jako audio kni­ha.

Febiofest zve­řej­ňu­je pro­gram sek­ce Nová Evropa, kte­rá je spo­je­na s cenou 5 tisíc eur pro vítěz­ný prv­ní nebo dru­hý sní­mek fil­ma­řů na začát­ku své kari­é­ry z růz­ných evrop­ských zemí. Nová Evropa před­sta­vu­je myš­len­ko­vě a for­mál­ně ambi­ci­óz­ní a odváž­ná díla, jež pro­vo­ku­jí a for­mou autor­ských pohle­dů reflek­tu­jí sou­čas­nou Evropu. V pro­gra­mu letoš­ní sou­tě­že divá­ci najdou kro­mě dří­ve avi­zo­va­ných fil­mů s čes­kou účas­tí Špína absol­vent­ky praž­ské FAMU Terezy Nvotové a debu­tu rakous­ké reži­sér­ky Terezy Kotykové Doma je tady také cena­mi ověn­če­ný sní­mek Bez Boha od bul­har­ské reži­sér­ky Ralitzy Petrovy či živel­ný debut o přá­tel­ství a dospí­vá­ní v melan­cho­lic­kých sce­né­ri­ích Islandu Kamenné srd­ce od Gudmundura Arnara Gudmundssona. Dále bude sou­tě­žit mys­te­ri­óz­ní mini­ma­lis­tic­ká roman­ce o zro­ze­ní vzta­hu dvou mla­dých lidí s názvem Park od fran­couz­ské­ho reži­sé­ra Damiena Manviela nebo sní­mek Dětské hřiš­tě Bartosze M. Kowalskiho, jenž byl inspi­ro­ván sku­teč­ným pří­pa­dem kru­tos­ti a nási­lí mezi pre­pu­bescent­ní­mi dět­mi. Osobně při­je­de uvést na Febiofest svou poli­tic­kou kome­dii s magic­ký­mi záplet­ka­mi němec­ký reži­sér Julian Radelmeyer, film nese pří­znač­ný název Sebekritika bur­žo­az­ní­ho psa. Americký herec Brady Corbet nao­pak zachy­cu­je ve svém debu­tu Mládí vůd­ce zro­ze­ní děsi­vé­ho mla­dé­ho ega v před­ve­čer vze­stu­pu fašis­mu. Hrají v něm Robert Pattinson či Stacy Martin. Severský rea­lis­mus s pohád­ko­vou magií se stře­tá­vá ve fil­mu Obr švéd­ské­ho reži­sé­ra Johannese Nyholma a výčet fil­mů uza­ví­rá dru­hý pol­ský film v sou­tě­ži Poslední rodi­na Jana P. Matuszynského, kte­rý je rodin­nou freskou surre­a­lis­tic­ké­ho malí­ře Zdzisława Beksińskiho.

Více na Kritiky.cz
Nejznámější české a moravské koledy K blížícím se vánočním svátkům neodmyslitelně patří zpívání koled. Ty nejznámější...
MODERNÍ TECHNOLOGIE DOKÁŽOU OBJASNIT ZÁHADY STAROVĚKU I v dnešní době představují ikonické starověké památky výzvu pro moderní archeologii. Hra...
Flash S03E09 – Zhrnutie epizódy (98%) Epizóda „The Present“ je poslednou tohtoročnou epizódou, seriál bude mať krátku pauzu. Zim...
Super náhradník - She’s the Man Už legendární komedie „Někdo to rád horké“ ukázala, že když vezmete kvalitní herce, pa...
IVA JANŽUROVÁ (1941), role Marie Oceňovaná filmová, divadelní a televizní herečka Iva Janžurová, která má na svém kontě ...

V letoš­ní poro­tě Ceny Amnesty International, kte­rou obdr­ží reži­sér jed­no­ho z osmi fil­mů s lid­sko­práv­ní tema­ti­kou, zased­ne hereč­ka Ester Geislerová, litev­ská hereč­ka a hous­list­ka Lora Kmieliauskaiteová a Martin Balcar z Amnesty International. Organizace letos upo­zor­ňu­je na pří­pad věz­ně­né­ho írán­ské­ho fil­ma­ře Keywana Karimiho. Příslušník kurd­ské írán­ské men­ši­ny a autor 12 oce­ňo­va­ných doku­men­tů i hra­ných fil­mů byl uvěz­něn v lis­to­pa­du 2016 k šes­ti letům věze­ní na zákla­dě nespra­ved­li­vé­ho pro­ce­su. V sou­čas­né době je ve hře změ­na tres­tu na pod­mín­ku, Amnesty International vede kam­paň za jeho bez­pod­mí­neč­né pro­puš­tě­ní. Filmař trpí plic­ní infek­cí a nemo­cí kos­tí, vězeň­ská sprá­va ho ale odmí­tá pře­vézt do nemoc­ni­ce. Potřeba uká­zat, že svět za Keywanem sto­jí, je tedy prá­vě v této době více než urgent­ní.

MFF Praha – Febiofest uve­de v rám­ci slav­nost­ní­ho zakon­če­ní v pátek 31. břez­na sní­mek Mikea Millse Ženy 20. sto­le­tí o třech růz­ných ženách v 70. letech minu­lé­ho sto­le­tí v Americe. Silná, dojem­ná a ori­gi­nál­ní indie kome­die o dětech, spo­leč­nos­ti, lás­ce a otáz­ce, jak nej­lé­pe žít svůj život, před­sta­vu­je dle kri­ti­ků jeden z nej­lep­ších ame­ric­kých sním­ků loň­ské­ho roku. Do sním­ku nomi­no­va­né­ho na Zlaté gló­by obsa­dil reži­sér prv­ní herec­kou ligu něko­li­ka gene­ra­cí včet­ně hereč­ky Annette Benningové.

Letošním cha­ri­ta­tiv­ním part­ne­rem fes­ti­va­lu je nezisko­vá orga­ni­za­ce Zdravotní klaun, kte­rá již od roku 2001 při­ná­ší humor a radost hospi­ta­li­zo­va­ným dětem a geri­at­ric­kým paci­en­tům. Přispívá tím ke zlep­še­ní jejich psy­chic­ké­ho i cel­ko­vé­ho zdra­vot­ní­ho sta­vu, a to pro­střed­nic­tvím návštěv spe­ci­ál­ně vyško­le­ných Zdravotních klau­nů. V sou­čas­né době radost pra­vi­del­ně roz­ná­ší 86 Zdravotních klau­nů do 64 nemoc­nic, 7 domo­vů pro seni­o­ry a jed­no­ho hospi­ce. Ročně tak usku­teč­ní přes 3500 klaun­ských návštěv! „Jsme vel­mi rádi cha­ri­ta­tiv­ním part­ne­rem Febiofestu, pro­to­že máme mno­ho spo­leč­né­ho. Film pro­bou­zí před­sta­vi­vost, při­ná­ší radost i roz­ptý­le­ní, a to samé doká­ží naši Zdravotní klauni. A tak jako film potře­bu­je své hrdi­ny, tak nemoc­né děti a osa­mě­lí seni­o­ři potře­bu­jí své Zdravotní klau­ny“, uved­la ředi­tel­ka Zdravotního klau­na Mgr. Kateřina Slámová Kubešová.

Více na Kritiky.cz
Úsměv Mony Lisy Julia Roberts si tentokrát zahrála pokrokovou profesorku umění. Ke své škodě se rozhodla pře...
Výměna manželek 16. 1. 2019 "Nejlepší okamžiky" ze včerejší výměny manželek....
Resident Evil: Poslední kapitola - O tvůrcích             MILLA JOVOVICH (Alice) je pravděpodobně v módním světě nejznámější ...
Akta X – S11E06 – Kotě (Haley Joel Osment vs. Mitch Pileggi) Lesy. Existuje vůbec nějaká krásnější smrt, než smrt v lesích, nejlépe rukou nějakého r...
Cameron Diaz Cameron Diaz patří mezi herečky, které mají v Hollywoodu tu největší slávu už za svým ze...

Febiofest spo­leč­ně s jab­lo­nec­kou Českou min­cov­nou poctí v letoš­ním roce raž­bou pamět­ní medai­le legen­dár­ní­ho her­ce a bavi­če Vladimíra Menšíka. Naváží tak na poctu Karlu Fialovi ali­as Limonádovému Joeovi a Rudolfu Hrušínskému. První zla­té pamět­ní medai­le jako dar pře­vza­ly v rám­ci hlav­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ce man­žel­ka Olga s dce­rou Martinou. Filmoví fanouš­ci si je mohou zakou­pit u České min­cov­ny. Omezenou edi­ci pou­hých 60 kusů zla­tek o hmot­nos­ti čtvr­ti­ny unce v hod­no­tě 13 950 korun dopl­ní 200 kusů stří­br­ných medai­lí o hmot­nos­ti 10 gra­mů za cenu 950 korun. „Jedinečná je rubo­vá stra­na medai­lí, na kte­rou s las­ka­vým svo­le­ním rodi­ny umís­til autor her­cův auto­por­trét,“ uve­dl mar­ke­tingo­vý mana­žer České min­cov­ny Lukáš Jokl. Martina Menšíková k tomu dodá­vá: „Medaile tím zís­ka­la navíc hod­no­tu jeho vlast­ních tahů ruky.“ Stejně jako v loň­ském roce, i letos mohou fil­mo­ví fan­do­vé hla­so­vat, kte­ré osob­nos­ti se této pocty dosta­ne v rám­ci příští­ho roč­ní­ku Febiofestu. Mezi nomi­no­va­ný­mi jsou napří­klad Jiří Kodet nebo Miroslav Horníček. Společně se zahá­je­ním Febiofestu spus­tí Mincovna 23. břez­na hla­so­vá­ní na strán­kách www.ceskamincovna.cz/febiofest. Pět fil­mo­vých fan­dů odmě­ní stří­br­nou medai­lí s Vladimírem Menšíkem. 

Do finá­le čtvr­té­ho roč­ní­ku sou­tě­že pro veřej­nost „I ty jsi fil­ma­řem“ byli vybrá­ni tito auto­ři krát­kých fil­mů: Bohumil Bakalář, Oliver Beaujard, Petr Černý, Alžběta Preissová, Martin Třešňák a Lucie Týčová. Vítěz sou­tě­že, kte­rou letos vyhlá­sil Febiofest spo­leč­ně s Nestlé Česko, zís­ká 50 000 korun.

V Radlické kul­tur­ní spor­tov­ně, mís­tě koná­ní dopro­vod­né­ho pro­gra­mu, se letos budou konat i dis­ku­ze s před­ní­mi zahra­nič­ní­mi hos­ty fes­ti­va­lu urče­né pro veřej­nost. Hodinu či hodi­nu a půl ze své­ho času věnu­jí divá­kům fes­ti­va­lu tyto osob­nos­ti: reži­sér­ka Agnieszka Hollandová, reži­sér Abel Ferrara, kame­ra­man Peter Zeitlinger, cho­re­o­graf Angelin Preljocaj, kame­ra­man Peter Suschitzky a jed­na deba­ta bude věno­vá­na sou­tě­ži Nová Evropa.

Více na Kritiky.cz
RECENZE: Tokyo Ghoul: re - Part 2 | Kajin Life ...
Karty vědomé duše: Krásná oslava ženství a lidství... Kartičky Karty vědomé duše jsou malé drahokamy v ruce. Snad je to těmi něžnými slovy, nebo...
Deadpool DEADPOOL, inspirovaný jedním z nejméně tradičních anti-hrdinů marvelovských komiksů, vyprá...
Festival Zlatá Praha startuje ve středu 19.září Pětapadesátý ročník festivalu Zlatá Praha proběhne ve dnech 19. – 22. Září 2018. Kromě ...
V oku hurikánu | The Hurricane Heist Rob Cohen platí za nájemného béčkaře, jehož produkty které se dostanou dikn, bývají z prav...

MFF Praha - Febiofest udě­lí cenu Kristián za pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii čes­ké­mu her­ci Janu Třískovi, ame­ric­ké­mu reži­sé­ro­vi Abelu Ferrarovi a brit­ské­mu kame­ra­ma­no­vi Peteru Suschitzkému.

Febiofest uve­de v Praze a násled­ně v regi­o­nech v rám­ci svých ozvěn 155 fil­mů z 55 zemí v cel­kem 573 pro­jek­cích.

Předprodej na poklad­nách kin CineStar Praha – Anděl a CineStar Praha – Černý Most začne ve čtvr­tek 16. břez­na ve 12 hodin. Online před­pro­dej na www.febiofest.cz a www.cinestar.cz začne 16. břez­na ve 20 hodin. Cena líst­ku na fes­ti­va­lo­vou pro­jek­ci je 99 korun. Zakoupením líst­ku za 139 korun na pro­jek­ce ozna­če­né jako „Projekce cha­ri­ta­tiv­ní­ho part­ner­ství“ lidé pod­po­ří část­kou 40 korun nezisko­vou orga­ni­za­ci Zdravotní klaun. Lístky na sek­ci Culinary Cinema je mož­né kou­pit v síti Ticketportal. Od 16. břez­na bude od 12 do 22 hodin fun­go­vat infostá­nek fes­ti­va­lu při vstu­pu do hlav­ní­ho fes­ti­va­lo­vé­ho kina CineStar Praha – Anděl, během fes­ti­va­lu od 23. břez­na bude ote­vře­ný ve všed­ní dny od 10 do 22 hodin a o víken­du od 9 do 22 hodin.

Více na Kritiky.cz
Petr Jarchovský SCÉNÁŘ Jak vlastně trilogie Zahradnictví vznikla? Z mého pohledu je to ta nejosobnější věc, na kter...
Argentina - Chorvatsko 0:1 První gól Chorvatska - velká chyba brankáře!...
Želary Píší se čtyřicátá léta, doba protektorátu a okupace Čech a Moravy Němci. Eliška je mlad...
Za zdravotními problémy může být blokovaná energie v jedné ze sedmi čaker Kniha Aura, čakry a sebeléčení přináší více informací o auře, o které určitě již ka...
Temné kouty - Herecké obsazení ...

Diváci mohou letos MFF Praha – Febiofest navští­vit na těch­to fes­ti­va­lo­vých mís­tech: hlav­ním fes­ti­va­lo­vým kinem je CineStar Praha – Anděl, po celý týden se bude večer pro­mí­tat také v CineStar Praha – Černý Most a jed­na pro­jek­ce doku­men­tár­ní­ho fil­mu Fassbinder ze sek­ce Re-Masters pro­běh­ne také v kině Ponrepo. Slavnost­ní zahá­je­ní se koná v Obecním domě a zakon­če­ní pak v CineStaru na Andělu a v při­lehlém hote­lu andel’s, kde bude pro­bí­hat i gur­mán­ská část sek­ce Culinary Cinema. Součástí fes­ti­va­lu je také dopro­vod­ný pro­gram OFF, kte­rý se koná pro veřej­nost zdar­ma během sed­mi dnů od 24. do 30. břez­na od 16 do 24 hodin v pro­sto­rách Radlické kul­tur­ní spor­tov­ny neda­le­ko hlav­ní­ho fes­ti­va­lo­vé­ho kina. MFF Praha – Febiofest se koná od 23. do 31. břez­na.

Vybrané fil­my budou moci fil­mo­ví fanouš­ci zhléd­nout v rám­ci Regionálních ozvěn Febiofestu od 3. do 28. dub­na ve tři­nác­ti čes­kých měs­tech: Hradec Králové (3. – 5. 4.), Děčín (4. – 6. 4.), Plzeň (5. – 7. 4.), České Budějovice (6. – 8. 4.), Pardubice (10. – 13. 4.), Liberec (11. – 13. 4.), Jihlava (12. – 14. 4.), Chomutov (13. – 15. 4.), Brno (18. – 19. 4.), Olomouc (19. – 21. 4.), Mikulov (21. – 23. 4.), Ostrava (24. – 26. 4.), Zlín (26. – 28. 4.).

Foto zdroj : MFF Praha - Febiofest, foto z fil­mu Přes kos­ti mrtvých

 

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: