České filmy v Cannes 2017


Už za pár dní odstar­tu­je ve fran­couz­ském pří­moř­ském leto­vis­ku nej­vět­ší fil­mo­vá udá­lost roku - Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val v Cannes (17. -28. 5. 2017). V ofi­ci­ál­ním pro­gra­mu a dal­ších důle­ži­tých sek­cích budou opět zastou­pe­ni i čeští tvůr­ci, letos pře­de­vším for­mou kopro­duk­cí.

Český film a fil­mo­vý prů­my­sl na nej­vět­ším fil­mo­vém trhu repre­zen­tu­je Czech Film Center a Czech Film Commission, kte­ré jsou od letoš­ní­ho roku sou­čás­tí Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie, a česko-slovenský pavi­lon.

Dva fil­my s čes­kou účas­tí jsou zařa­ze­ny do pres­tiž­ních sou­těž­ních sek­cí: celo­ve­čer­ní sní­mek Out (režie György Kristóf, nato­če­ný ve slovensko-maďarsko-české kopro­duk­ci) byl vybrán do sek­ce Un Certain Regard, krát­ko­me­tráž­ní Atlantida, 2003 (režie Michal Blaško, slovensko-česká kopro­duk­ce) bude uve­de­na v sek­ci stu­dent­ských fil­mů Cinéfondation. Další čty­ři sním­ky se budou pro­mí­tat na fil­mo­vém trhu Marché du Film, kde bude v rám­ci DocCorner k vidě­ní on-line také kolek­ce čes­kých doku­men­tů. Dalším úspě­chem je zařa­ze­ní pro­du­cent­ky Pavly Janouškové Kubečkové do pro­gra­mu pro slib­né fil­mo­vé pro­du­cen­ty Producers on the Move, kte­rý v Cannes pořá­dá mezi­ná­rod­ní orga­ni­za­ce European Film Promotion. Ke slo­vu se dosta­ne i čeká ani­ma­ce – v rám­ci akce Annecy Goes to Cannes bude fil­mo­vým pro­fe­si­o­ná­lům pre­zen­to­ván při­pra­vo­va­ný pro­jekt pod­le kni­hy Ivy Procházkové Myši pat­ří do nebe.

Letošní roč­ník fes­ti­va­lu má pro Českou repub­li­ku ješ­tě jeden spe­ci­ál­ní aspekt - popr­vé od roku 2004 bude čes­ká účast v Cannes pod­po­ře­na návště­vou minis­t­ra kul­tu­ry. Třináct let po Pavlu Dostálovi při­je­de na can­ne­ský fes­ti­val minis­tr kul­tu­ry Daniel Herman, kte­rý se v prů­bě­hu uply­nu­lých let význam­ně podí­lel na zefek­tiv­ně­ní pod­po­ry kine­ma­to­gra­fie.

Filmy v sou­těž­ních sek­cích

OUT (režie György Kristóf) Road movie Out je debu­to­vým fil­mem sce­náris­ty a reži­sé­ra Györgyho Kristófa, stu­den­ta praž­ské FAMU (nar. 1982 v Košicích). Vypráví o pade­sát­ní­ko­vi Ágostonovi, kte­rý se vydá na ces­tu východ­ní Evropou v zou­fa­lé sna­ze najít prá­ci a spl­nit si sen - chy­tit vel­kou rybu -, ces­ta ho však posou­vá stá­le hlou­bě­ji do moře bizar­ních udá­los­tí a setká­ní.

Vznik fil­mu Out byl ve fázi výro­by pod­po­řen jako mino­rit­ní kopro­duk­ce Státním fon­dem kine­ma­to­gra­fie část­kou 3 500 000 Kč. „Film nabí­zí suges­tiv­ní ody­seu star­ší­ho neza­měst­na­né­ho muže, kte­rý se ze Slovenska vydá­vá za pra­cí na sever Evropy a dochá­zí při­tom k napl­ně­ní své­ho život­ní­ho snu. Jedná se o pro­jekt, kte­rý výsost­ně umě­lec­ký­mi pro­střed­ky reflek­tu­je pro­mě­nu naše­ho šir­ší­ho

regi­o­nu a dis­po­nu­je výraz­ným fes­ti­va­lo­vým poten­ci­á­lem,“ zazně­lo ve vyjá­d­ře­ní Rady Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie v roce 2015, kdy byla dota­ce udě­le­na. Film byl také pod­po­řen slo­ven­ským Audiovizuálním fon­dem a maďar­ským Národním fil­mo­vým fon­dem (The Hungarian National Film Fund).

„Na fil­mu se podí­le­la řada čes­kých sub­jek­tů,“ říká čes­ký kopro­du­cent sním­ku Jiří Konečný. „Střihačem byl Adam Brothánek, mis­trem zvu­ku Jan Richtr, kom­plet­ní post­pro­duk­ce se děla­la v Praze, reži­sér György Kristóf stu­do­val FAMU. Po dlou­hé době je tedy v hlav­ním sou­těž­ním pro­gra­mu fes­ti­va­lu v Cannes film s výraz­nou účas­tí čes­kých tvůr­ců, kte­rá by neby­la mož­ná bez pod­po­ry Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie. Díky jeho kon­cepč­ní­mu pří­stu­pu k finan­co­vá­ní mino­rit­ních kopro­duk­cí zazna­me­na­la Česká repub­li­ka v posled­ní době řadu význam­ných mezi­ná­rod­ních úspě­chů a dosta­la se takří­ka­jíc do prv­ní ligy.“

„Jsem ráda, že jsme film jako Státní fond kine­ma­to­gra­fie pod­po­ři­li,“ říká ředi­tel­ka Fondu Helena Bezděk Fraňková. „Ukazuje se, že zájem o mino­rit­ní kopro­duk­ce s ČR sou­stav­ně ros­te a navíc se vra­cí pro­du­cen­ti, kte­ří už spo­lu dří­ve úspěš­ně kopro­du­ko­va­li. Jako napří­klad prá­vě Jiří Konečný s pro­jek­ty rumun­ské­ho reži­sé­ra Radua Judeho. Systematická pod­po­ra mino­rit­ních kopro­duk­cí tak pomá­há čes­kým fil­ma­řům podí­let se na mezi­ná­rod­ních pro­jek­tech, kte­ré se násled­ně obje­vu­jí na těch nej­vý­znam­něj­ších fes­ti­va­lech jako je Cannes.“

Více na Kritiky.cz
Šťastná třináctka pro Anděla Páně 2 Natáčení volného pokračování jedné z nejúspěšnějších českých pohádek Anděl Páně ...
Odpověď nejen na to, jestli se psům zdají sny  Kniha kynologa Stanleyho Corena se bude hodit všem majitelům chlupáčů ať už vlastní němec...
Farma SK – 9. série – 16. díl ...
El bar - Když řeknou, že v centru Madridu je terorista, lidé jsou tak blbí, že se na něj půjdou podívat. Režisér Álex de la Iglesia má na kontě už pěknou řádu solidních filmů, které se většin...
Film Život podle Václava Havla ukáže poprvé celý Havlův pozoruhodný život O Václavu Havlovi byly natočeny stovky hodin materiálu, přesto biografický film zachycující c...

„Zařazení fil­mu Out do sek­ce Un Certain Regard je vel­kým úspě­chem, kte­rý má šan­ci navá­zat na dal­ší zda­ři­lé kopro­dukč­ní poči­ny z posled­ní doby, na nichž se podí­le­la Česká repub­li­ka, a kte­ré sbí­ra­jí ceny na fes­ti­va­lech, jako fil­my Přes kos­ti mrtvých (Stříbrný med­věd - Cena Alfreda Bauera na Berlinale 2017), Pátá loď (Křišťálový med­věd na Berlinale 2017), Aferim! (Stříbrný med­věd za nej­lep­ší režii na Berlinale 2015), ane­bo fil­my uve­de­né v Cannes v loň­ském roce – Superbia (Semaine de la Critique), Personal Shopper (hlav­ní sou­těž – cena za režii) či Tanečnice (Un Certain Regard),“ dodá­vá vedou­cí Czech Film Center Markéta Šantrochová.

ATLANTIDA, 2003 (režie Michal Blaško)

Píše se rok 2012 a mla­dý ukra­jin­ský pár se sna­ží dostat přes Slovensko do západ­ní Evropy. Není to ale tak snad­né, jak si dvo­ji­ce před­sta­vo­va­la… Téma z nedáv­né minu­los­ti stře­do­ev­rop­ské­ho regi­o­nu si pro svůj krát­ko­me­tráž­ní hra­ný film nato­če­ný ve slovensko-české kopro­duk­ci vybral stu­dent Vysoké ško­ly múzic­kých umě­ní v Bratislavě Michal Blaško (nar. 1989). Film vzni­kl v kopro­duk­ci bra­ti­slav­ské VŠMU a praž­ské FAMU, z čes­ké stra­ny se na něm pro­dukč­ně podí­le­la stu­dent­ka FAMU Veronika Jelšíková, stři­hač Petr Hasalík a dal­ší.

Více na Kritiky.cz
ZLÍNFEST - Rozhovor s Ivanou Andrlovou a Marošem Kramárem 30. května 2018 ...
Hans Rath: Když vám Bůh přijde říct, že mu musíte pomoci! Existuje Bůh? Představte si, že za vámi přijde a bude po vás chtít pomoc. A kdyby jen jednou,...
Tereza Kopáčová: Vůbec jsem netušila, jak velká byla ta malá lidská blbost, co dokázala způsobit šílenou kauzu Co jste dělala v září 2012, když aféra vypukla, a jak jste ji vnímala? Točili jsme tenkrát...
Farma SK – 8. série – 28. díl (duel) ...
Klidný Buddha na dobrou noc. S hlasem Nadi Konvalinkové Na dobrou noc je třeba klidná, něžná pohádka. Ať už hlasem maminčiným, nebo hlasem Nadi Ko...

Účast čes­kých fil­mů ve stu­dent­ské sek­ci Cinéfondation má boha­tou tra­di­ci. V posled­ních letech byl do sek­ce zařa­zen napří­klad hra­ný sní­mek Retriever reži­sé­rů Tomáše Kleina a Tomáše Merty (2015), ani­mo­va­ná fan­ta­zie O šun­ce (režie Eliška Chytková, 2013), eko­lo­gic­ky anga­žo­va­né Pandy (Matúš Vizár, 2013), hra­né dra­ma Tambylles (režie Michal Hogenauer, 2012), tragi­ko­me­die Cagey Tigers (režie Aramisova, 2011), nebo psy­cho­lo­gic­ké dra­ma Bába (režie Zuzana Špidlová), kte­ré si v roce 2009 odnes­lo hlav­ní cenu.

Českou sto­pu nese i írán­ský celo­ve­čer­ní film A Man of Intergity reži­sé­ra Mohammada Rasoulofa, kte­rý byl vybrán do sou­těž­ní sek­ce Un Certain Regard. Na jeho výro­bě se podí­le­la čes­ká pro­dukč­ní spo­leč­nost Europe Media Nest, zvu­ko­vé stu­dio Bystrouška a post­pro­dukč­ní stu­dio Magic Lab.

Česko-slovenský pavi­lon a čin­nost Czech Film Center Oficiálním repre­zen­tan­tem čes­ké kine­ma­to­gra­fie na fes­ti­va­lu a na fil­mo­vém trhu Marché du Film je Czech Film Center, jehož zástup­ci budou po celou dobu k dis­po­zi­ci zahra­nič­ním i čes­kým fil­mo­vým pro­fe­si­o­ná­lům na česko-slovenském pavi­lo­nu. Pavilon posky­tu­je funkč­ní pro­stře­dí pro schůz­ky, nabí­zí mož­nost uspo­řá­dá­ní pre­zen­ta­cí či networ­kin­go­vých setká­ní. CFC zde pra­vi­del­ně v prů­bě­hu fes­ti­va­lu pořá­dá růz­né akce, vět­ši­nu ve spo­lu­prá­ci s dal­ší­mi čes­ký­mi či zahra­nič­ní­mi sub­jek­ty, a posky­tu­je záze­mí všem čes­kým a slo­ven­ským návštěv­ní­kům. Účast v Cannes umož­ňu­je pre­zen­to­vat čes­kou kine­ma­to­gra­fii a fil­mo­vý prů­my­sl na nej­vyš­ší celo­svě­to­vé úrov­ni a potvr­dit, že Česká repub­li­ka dlou­ho­do­bě na mapu fil­mo­vé­ho svět pat­ří.

Více na Kritiky.cz
Mám rád svobodu, jsem chudý, sere mě samota, říká Jiří Voskovec v objevném dokumentu od Rudinské. Režisérka Libuše Rudinská patří ke generaci třicetiletých a něco. Nechtěla mi říci ani k...
Supergirl aneb Důstojný závan 90kové atmosféry „Když jsem byla dítě, moje planeta Krypton byla zničena…“ Kara Zor – El Jakou cestou s...
Kingsman: Tajná služba - Elegantní obleky a tajné základny Výtvarná stránka Kingsmana Ležérní, elegantní a oslavující to nejlepší z britského stylu a designu ve velkém. Tvůrc...
Jediové Řekne-li se Star Wars (dále SW), tak si lidé představí mnoho lodí, mnoho postav a jedna důle...
Veronica Rothová: Divergence Divergence je prvním dílem ze stejnojmenné dystopické trilogie. Jsme v budoucnosti, ve zniče...

„Festival v Cannes je kaž­do­roč­ně skvě­lou pří­le­ži­tos­tí potkat se s naši­mi zahra­nič­ní­mi pro­tějš­ky – se selek­to­ry fil­mo­vých fes­ti­va­lů, sales agen­ty, zástup­ci fil­mo­vých fon­dů a dal­ší­mi fil­mo­vý­mi pro­fe­si­o­ná­ly z celé­ho svě­ta,“ říká vedou­cí Czech Film Center Markéta Šantrochová.

„Festivalům nabí­zí­me fil­my do pro­gra­mu, kopro­dukč­ním trhům zase fil­mo­vé pro­jek­ty, kte­ré hle­da­jí kopro­du­cen­ty. Sledujeme také vývoj v ostat­ních zemích. Zároveň usi­lu­je­me o nava­zo­vá­ní nových mož­nos­tí spo­lu­prá­ce, ať už je to pre­zen­ta­ce čes­ké­ho fil­mu na mezi­ná­rod­ních trzích, nové vzdě­lá­va­cí či kopro­dukč­ní pří­le­ži­tos­ti, pře­hlíd­ky čes­kých fil­mů či nové indust­ry akti­vi­ty, do kte­rých bychom se moh­li zapo­jit,“ dodá­vá Šantrochová.

Kromě fes­ti­va­lo­vé­ho pro­gra­mu budou mít v Cannes někte­ré čes­ké fil­my pro­jek­ci také na fil­mo­vém trhu Marché du Film, kte­rý je pro fil­mo­vé pro­fe­si­o­ná­ly zásad­ní udá­los­tí spja­tou s fes­ti­va­lem. Prezentovány tu budou fil­my Masaryk (režie Julius Ševčík), Bába z ledu (režie Bohdan Sláma )

a kopro­dukč­ní fil­my Pátá loď (režie Ivety Grófová) a Přes kos­ti mrtvých (režie Agnieszka Holland).

Dobrou zprá­vou je, že všech­ny čes­ké fil­my uvá­dě­né v Cannes, ať už v rám­ci fes­ti­va­lo­vé selek­ce či na fil­mo­vém trhu, mají etablo­va­né mezi­ná­rod­ní pro­dej­ce.

České doku­men­ty na Doc Corner

V rám­ci fil­mo­vé­ho trhu Marché du Film fun­gu­je také plat­for­ma pro doku­men­tár­ní film – DocCorner, kte­rá akre­di­to­va­ným fil­mo­vým odbor­ní­kům nabíd­ne mož­nost on-line shléd­nout i vybra­né čes­ké doku­men­ty. Selekci fil­mů pro­vá­dí a komu­ni­ka­ci s fes­ti­va­lem zpro­střed­ko­vá­vá Czech Film Center. Letos bude v rám­ci DocCorner před­sta­ve­no tucet fil­mů: FC Roma, H*ART ON, Jmenuji se Hladový Bizon, Normální autis­tic­ký film, RINO - Příběh špi­o­na, Slepý Gulliver, Tajemství Divadla Sklep aneb Manuál na záchra­nu svě­ta, Výchova k vál­ce, Zákon Helena, Strnadovi, Nechte zpí­vat Mišíka a Český Alláh. K vidě­ní budou také dva kopro­dukč­ní sním­ky: Richard Müller: Nepoznaný a Díra v hla­vě.

Producers on the Move: Pavla Janoušková Kubečková V rám­ci fes­ti­va­lu se koná také pro­gram pro začí­na­jí­cí fil­mo­vé pro­du­cen­ty Producers on the Move. Vybraných 20 účast­ní­ků volí mezi­ná­rod­ní orga­ni­za­ce European Film Promotion, sdru­žu­jí­cí národ­ní fil­mo­vé insti­tu­ce. Za Českou repub­li­ku je jejím čle­nem Czech Film Center. Letos se mezi dvě desít­ky slib­ných evrop­ských pro­du­cen­tů dosta­la také zástup­ky­ně ČR Pavla Janoušková Kubečková (Pustina, Hořící keř).

Producers on the Move je tří­den­ní pro­gram pro začí­na­jí­cí fil­mo­vé pro­du­cen­ty, kte­ří jsou při­pra­ve­ni pro mezi­ná­rod­ní trh, ale nere­a­li­zo­va­li dosud více než 3 kopro­du­ko­va­né celo­ve­čer­ní fil­my. V minu­los­ti se pro­gra­mu za ČR účast­ni­li napří­klad Jan Macola, Tomáš Hrubý, Viktor Tauš, Radim Procházka, Jiří Konečný a dal­ší. Pavla Janoušková Kubečková (nar. 1985) stu­do­va­la žur­na­lis­ti­ku a medi­ál­ní stu­dia na Karlově uni­ver­zi­tě a fil­mo­vou pro­duk­ci na FAMU. V roce 2009 zalo­ži­la pro­dukč­ní spo­leč­nost nut­pro­duk­ce, spo­leč­ně s Tomášem Hrubým. Nutprodukce zís­ka­la něko­lik oce­ně­ní Český lev, napří­klad za sérii Hořící keř reži­sér­ky Agnieszky Holland. V roce 2013 zís­kal jejich ani­mo­va­ný film Pandy tře­tí cenu v sek­ci Cinéfondation v Cannes. V roce 2017 zís­ka­la Pustina, původ­ní seri­ál nato­če­ný pro HBO Europe, cenu Český lev pro nej­lep­ší TV sérii, a ve stej­ném roce zís­kal kopro­dukč­ní film Přes kos­ti mrtvých (režie Agnieszka Holland) Stříbrného med­vě­da na Berlinale 2017.

Více na Kritiky.cz
Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové... Pánové, budete se ženit? A patří Vaše vyvolená do skupiny rodin s klasickými tradicemi, tak...
The Mist Natáčet filmy podle známých knih je pocta i těžká dřina. Režisér, který byl vybrán pro z...
John Wick – čistokrevný akční balet Mám rád žánrové stylovky. Mám rád filmy, které se zamýšlejí nad různými otázkami. Mám...
Ani Deset poselství vašich andělů neudělá zázraky za vás Proč jsme tady? Na světě, ve kterém je někdy složité se vyznat? Četla jsem tuto knihu krátc...
Můj osmašedesátý 2. 9. v 17.50 hodin na ČT2 Jak moc podobné je dnešní politické dění s událostmi roku 1968? Dokázali bychom bránit dem...

Myši pat­ří do nebe na Annecy Goes to Cannes V rám­ci fil­mo­vé­ho trhu Marché du Film se dru­hým rokem koná pre­zen­ta­ce při­pra­vo­va­ných ani­mo­va­ných fil­mů, kte­rou pořá­dá Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val ani­mo­va­ných fil­mů Annecy. Na akci nazva­né Annecy Goes to Cannes se před­sta­ví pou­ze pět vybra­ných pro­jek­tů z celé­ho svě­ta, jejichž pro­du­cen­ti dosta­nou šan­ci pre­zen­to­vat svůj chys­ta­ný film pří­tom­ným dis­tri­bu­to­rům, inves­to­rům a sales agen­tům. Mezi pět finál­ních pro­jek­tů se letos pro­bo­jo­val také čes­ký sní­mek Myši pat­ří do nebe, kte­rý pod­le kni­hy Ivy Procházkové při­pra­vu­jí reži­sé­ři Denisa Grimmová a Jan Bubeníček. Scénář k fil­mu napsa­la Alice Nellis a Richard Malatinský. Film, při­pra­vo­va­ný v česko-francouzsko-německé kopro­duk­ci budou na fes­ti­va­lu v Cannes pre­zen­to­vat pro­du­cen­ti Vladimír Lhoták (Fresh Films) a Alexandre Charlet (Les Films du Cygne). Film vyprá­ví o dvou úhlav­ních nepřá­te­lích, myš­ce a lišá­ko­vi, kte­ří se po nešťast­né udá­los­ti set­ka­jí ve zví­řát­kov­ském nebi. Díky absen­ci při­ro­ze­ných instink­tů se sta­nou nej­lep­ší­mi kama­rá­dy. Touha zví­ře­cích hrdi­nů být navždy spo­lu se vypl­ní i po návra­tu na svět, kam se ale naro­dí ve vymě­ně­ných rolích. S pomo­cí oprav­do­vé­ho přá­tel­ství však pře­ko­na­jí i zdán­li­vě nemož­né.

zdroj : Czech Film Center

 

České filmy v Cannes 2017
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: