Interaktivní Rocky Horror Picture Show se na konci ledna vrátí do Aera

Otrly

Ovacemi ve sto­je a nad­še­ný­mi ohla­sy oce­ni­li v lis­to­pa­du divá­ci his­to­ric­ky prv­ní čes­ké uve­de­ní fil­mu Rocky Horror Picture Show s tzv. sha­dow­cas­tem, tedy živým pře­hrá­vá­ním sním­ku před plát­nem. Za nastu­do­vá­ním před­sta­ve­ní Rocky Horror Picture Show při pří­le­ži­tos­ti výro­čí 40 let od jeho vzni­ku sto­jí orga­ni­zač­ní tým a přá­te­lé Festivalu otr­lé­ho divá­ka. „Shadowcast k Rocky Horror Picture Show je zatím nej­vel­ko­le­pěj­ším poči­nem Festivalu otr­lé­ho divá­ka a dou­fá­me, že si vybu­du­je sta­bil­ní věr­né pub­li­kum,” říká Antonín Tesař, reži­sér sha­dow­cas­tu a jeden ze stá­lých dra­ma­tur­gů Festivalu otr­lé­ho divá­ka. Unikátní inter­ak­tiv­ní před­sta­ve­ní se v sobo­tu 23. led­na ve 20:30 mimo­řád­ně vrá­tí do kina Aero.

Podívejte na ukáz­ku z lis­to­pa­do­vé pre­mi­é­ry Rocky Horror Picture Show v kině Aero:

https://www.youtube.com/watch?v=3DDVRTvvZ8g

Jiří Flígl jako mimozemšťan Frank-N-Furter, foto: Lucie Illesová
Jiří Flígl jako mimo­zemšťan Frank-N-Furter, foto: Lucie Illesová

Od pro­pa­dá­ku ke kul­tu

Více na Kritiky.cz
Andělé krystalů: Jak mohou karty odpovědět na otázku? Jakékoliv výkladové karty mají jedinečnou schopnost, kterou jim nemůže upřít ani ten nejvě...
Na co jít od dnešního čtvrtka do kina? Samozřejmě na pokračování Mamma Mia. Dnes šly do kin pouze 4 filmy. Do Čech přichází pokračování muzikál Mamma Mia, horor, drama...
Sherlock - 2. série - ukončena Po půlroční odmlce znovu vyhlašujeme soutěž. Tentokrát o DVD Sherlock - 2. série. Soutě...
Recenze filmu: Avengers Endgame - žádný spoilery ...
Osamělý svobodný muž – 29 ...

Rocky Horror Picture Show je fil­mo­vou adap­ta­cí obskur­ní­ho muzi­ká­lu a při svém prv­ním uve­de­ní před 40 lety zou­fa­le pro­padlo. Široké pub­li­kum zůsta­lo teh­dy lhos­tej­né vůči poku­ši­tel­ské­mu vyprá­vě­ní, kde vystu­pu­jí s nakaž­li­vým elá­nem ztvár­ně­né posta­vy jako poťouch­lí mimo­zemš­ťa­né z pla­ne­ty Transsexuál v gala­xii Transylvánie, šíle­ný bon­vi­ván­ský vědec, jeho ado­ni­sov­ský výtvor či slušňác­ký snou­be­nec­ký pár, kte­rý hrou osu­du pad­ne do tenat nestoud­nos­ti. Až poz­dě­ji během půl­noč­ních pro­mí­tá­ní začal sní­mek sbí­rat zástu­py uhra­nu­tých kon­ver­ti­tů. Z odvá­za­né atmo­sfé­ry těch­to pro­jek­cí se zro­di­la tra­di­ce inter­ak­tiv­ní­ho zapo­je­ní pub­li­ka a pře­de­vším sha­dow­cas­tu.

Mimo jiných před­nos­tí a uni­ká­tů se Rocky Horror Picture Show pyš­ní rekor­dem coby film nejdéle se drží­cí v dis­tri­buci. To je dané prá­vě tím, že sha­dow­cas­ty pořá­da­né v řadě zemí svě­ta nejsou oje­di­ně­lou zále­ži­tos­tí, nýbrž pra­vi­del­ně pořá­da­ný­mi hap­pe­nin­gy,“ říká před­sta­vi­tel transse­xu­ál­ní­ho mimo­zemš­ťa­na Franka-N-Furtera Jiří Flígl.

„Po zra­lé úva­ze jsme usou­di­li, že patr­ně nej­lep­ší a roz­hod­ně nej­zá­bav­něj­ší způ­sob jak se zba­vit pře­by­teč­ných vánoč­ních kil bude tro­cha toho zdra­vé­ho pohy­bu na vyso­kých pod­pat­cích, v kor­ze­tech a pod­vaz­cích po pódiu naše­ho oblí­be­né­ho kina,“ uvá­dí na pra­vou míru zámě­ry pořa­da­te­lů před­sta­vi­tel slušňác­ké­ho Brada Majorse Petr Šaroch.

Již 12. roč­ník pře­hlíd­ky pokles­los­ti, nevku­su, bra­ku a zába­vy za hra­ni­cí tuc­to­vos­ti, Festival otr­lé­ho divá­ka, se usku­teč­ní v Aeru od 8. do 13. břez­na 2016. Hlavní téma fes­ti­va­lu letos zní „Nákaza“ a Rocky Horror Picture Show se na něm pro­mí­tat nebu­de.

Vstupenky je mož­né zakou­pit na poklad­nách kin Aero, Světozor a Oko nebo onli­ne na www.kinoaero.cz. Telefonické rezer­va­ce na tel. 608 33 00 88 / po-pá 10-17h.

Více infor­ma­cí na:

www.kinoaero.cz

www.otrlydivak.cz

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky: