Dnes je předposledním dnem Finále Plzeň

program 29 rocniku festivalu finale 895 97 kb awm iko

Také dnes nabí­zí fil­mo­vý fes­ti­val pes­t­rý pro­gram, kdy si vybe­re snad úpl­ně kaž­dý. Filmový nad­šen­ci, kte­rý sle­du­jí čes­kou a slo­ven­skou tvor­bu mohou dnes vidět roz­ma­ni­té žán­ry. Například fil­my Eva Nová, Nikdy nejsme sami, Noc bez­mo­ci, doku­ment Koudelka foto­gra­fu­je sva­tou zemi a nebo tře­ba před­pre­mi­é­ru tele­viz­ní­ho fil­mu Každý mili­on dob­rý v hlav­ní roli s Jiřinou Bohdalovou, či před­pre­mi­é­ru doku­men­tu Tajemství diva­dla Sklep aneb manu­ál na záchra­nu svě­ta a mno­ho dal­ší­ho. Mým tipem na dneš­ní film je maďar­ská čer­ná kome­die Líza, Liščí víla, pojed­ná­va­jí­cí  o zdra­vot­ní sestře, kte­rá se chce zami­lo­vat, ale má to jeden háček, všich­ni její nápad­ní­ci zemřou.

Scénárista, producent Mike Reiis s manželkou, je hlavním hostem a filmovým porotcem letošního ročníku.
Scénárista, pro­du­cent Mike Reiis s man­žel­kou.
Dnes má předpremiéru dokument k v 45 výročí divadla Sklep.
Dnes má před­pre­mi­é­ru doku­ment o diva­dlu Sklep, kte­ré sla­ví 45 výro­čí.

Z dopro­vod­né­ho pro­gra­mu dopo­ru­ču­ji od 14 hodin dis­ku­zi v Malém sále Měšťanské bese­dy, se scé­náris­tou  Mikem Reissem, kte­rý se podí­lí na oblí­be­ném seri­á­lu Simpsonovi, napsal kome­dii Můj život v rui­nách aj. Moderátorem bude Tomáš Baldýnský a pro­stor bude také pro vaše dota­zy. Vstup je zdar­ma. O kou­sek dál mimo Měšťanskou bese­du je v DEPO 2015  vyhlá­še­ní výsled­ků o nej­lep­ší pro­jekt pro měs­to Plzeň na 18 .30 a večer­ní kon­cert elek­tro­nic­ké kape­ly Ventolin.

Nabídek jak si užít před­po­sled­ní den fes­ti­va­lu je oprav­du hod­ně a je dob­ré si to správ­ně naplá­no­vat. Třeba v kavár­ně Měšťanské bese­dy, ve kte­ré mají neú­pros­ný lov­ci Selfie vel­kou šan­ci, vyfo­tit se s nejed­ním fes­ti­va­lo­vým hos­tem.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: