Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Festival vítězů v kině Lucerna

Festival vítězů v kině Lucerna

Pražské kino Lucerna ve spo­lu­prá­ci s medi­ál­ní spo­leč­nos­tí Film Europe uve­de v ter­mí­nu od 6. do 9. úno­ra 2014 Festival vítězů.  Společně při­ne­sou divá­kům v uce­le­né pře­hlíd­ce vítěz­né sním­ky, kte­ré v roce 2013 zís­ka­ly pres­tiž­ní fil­mo­vá oce­ně­ní na jed­něch z nej­vý­znam­něj­ších mezi­ná­rod­ních fil­mo­vých fes­ti­va­lů svě­ta. Diváci se tak mohou těšit na fil­my Pozice dítě­te – vítěz Zlatého med­vě­da z MFF v Berlíně, Život Adèle – vítěz Zlaté pal­my z MFF v Cannes, Sacro GRA – vítěz Zlatého lva z MFF Benátky a Velká nád­he­ra – sní­mek, kte­rý zís­kal Zlatý gló­bus, Evropskou fil­mo­vou cenu pro Nejlepší film a nomi­na­ci na Oscara. 

Mediální spo­leč­nos­ti Film Europe se poda­řil v roce 2013 uni­kát­ní počin. Získala dis­tri­buč­ní a tele­viz­ní prá­va ke třem vítěz­ným sním­kům mezi­ná­rod­ních fil­mo­vých fes­ti­va­lů, kte­ré jsou fil­mo­vý­mi fanouš­ky i odbor­ní­ky hod­no­ce­ny jako jed­ny z nej­lep­ších. Navíc tyto fil­my spo­leč­nost zakou­pi­la ješ­tě před tím, že svá oce­ně­ní zís­ka­ly.  Tyto sním­ky uve­de Film Europe ve spo­lu­prá­ci s kinem Lucerna v rám­ci uce­le­né pře­hlíd­ky nazva­né Festival vítězů. Na divá­ky čeka­jí fil­my Pozice dítě­te, Život  Adèle, Sacro GRA a Velká nád­he­ra.

Vidět najed­nou vítě­ze nej­lep­ších svě­to­vých fes­ti­va­lů nabí­zí uni­kát­ní mož­nost zachy­tit trend evrop­ské kine­ma­to­gra­fie. „Felliniovsky“ monu­men­tál­ní Velká nád­he­ra, antic­ky tra­gic­ká výcho­do­ev­rop­ská Pozice dítě­te, son­da do mik­ro­svě­ta bana­li­ty řím­ské dál­ni­ce Sacro GRA a lid­sky přes­ná a pro­to smut­ná inti­mi­ta Života Adèle jsou tím nej­lep­ším, co Evropa za rok nato­či­la.  Festival vítězů je pro­fi­lo­vým fes­ti­va­lem Film Europe a nej­lep­ších čes­kých kin. Lucerna je v této sku­pi­ně na prv­ních mís­tech,“ uvá­dí pre­zi­dent Film Europe Media Company, Ivan Hronec.

Pražské kino Lucerna zařa­di­lo Festival vítězů do své­ho pro­gra­mu na dny 6. – 9. úno­ra 2014.

  • 6.2. 17:00 Pozice dítě­te
  • 7.2. 17:30 Sacro GRA
  • 8.2. 16:15 Život Adèle
  • 9.2. 15:45 Velká nád­he­ra

Kromě Lucerny se do pro­jek­tu postup­ně zapo­ju­jí i dal­ší čes­ká kina. Do úno­ro­vých pro­gra­mů si jej napro­gra­mo­va­lo napří­klad Kino Junior v Jablonci nad Nisou nebo Kino Metropol v Olomouci.

Pozice dítě­te je film, kte­rý opa­no­val loň­ské udí­le­ní cen na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Berlíně. Rumunské dra­ma reži­sé­ra Petera Netzera o pře­hna­ném vzta­hu mat­ky k syno­vi láká do kin jak žen­ské, tak i muž­ské pub­li­kum. Kromě mis­tr­ně vykres­le­ných mezi­lid­ských vzta­hů, kte­ré jsou všem vel­mi blíz­ké, sní­mek také pou­ka­zu­je na neleh­kou život­ní situ­a­ci v Rumunsku a sla­bi­ny toho­to stát­ní­ho apa­rá­tu. Po čes­ké pre­mi­é­ře na MFF Karlovy Vary se Pozice dítě­te hra­je v kinech od 12. září 2013.

Dalším fes­ti­va­lem, na kte­rý se po Berlíně divá­ci těší, je Festival v Cannes. Ten se v letoš­ním roce nesl v duchu kon­tro­ver­ze a hla­si­tých debat. Tříhodinové lesbic­ké dra­ma reži­sé­ra Abdellatifa Kechiche, Život Adèle, jed­ny pobu­řo­va­lo a dru­hé okouz­lo­va­lo. Naturalistické a detail­ní intim­ní scé­ny spo­je­né s výji­meč­ný­mi herec­ký­mi výko­ny Léy Seydoux a Adèle Exarchopoulos vynes­ly sním­ku Zlatou pal­mu nejen pro nej­lep­ší film, ale popr­vé v his­to­rii fes­ti­va­lu také cenu pro obě hlav­ní hereč­ky. Dále pak film zís­kal cenu Lumière v kate­go­ri­ích nej­lep­ší film, režie, hereč­ka a začí­na­jí­cí hereč­ka a nomi­na­ci na Zlatý gló­bus v kate­go­rii nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film. Po svém uve­de­ní na fil­mo­vých pře­hlíd­kách Mezipatra a Festival fran­couz­ské­ho fil­mu vstou­pil Život Adèle do čes­kých kin 28. lis­to­pa­du 2013.

Dalším uni­ká­tem se může pochlu­bit i Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val v Benátkách. Poprvé zde byly v loň­ském roce zařa­ze­ny do hlav­ní sou­tě­že doku­men­tár­ní sním­ky a jeden z nich hned Zlatého lva za nej­lep­ší film vyhrál. Je jím doku­ment reži­sé­ra Gianfranka Rosiho nazva­ný Sacro GRA, kte­rý při­bli­žu­je divá­kům dál­nič­ní okruh Říma, kte­rý tepe svým jedi­neč­ným a pozo­ru­hod­ným živo­tem. Snímek, kte­rý reži­sér při­pra­vo­val tři roky, bude mít v České repub­li­ce v rám­ci Festivalu vítězů svou pre­mi­é­ru.

Pomyslný čtyř­lís­tek dopl­ňu­je film, kte­rý sice nevy­hrál oce­ně­ní na mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu, ale i tak spl­ňu­je atri­bu­ty „vítě­ze“. Velká nád­he­ra Paola Sorrentina se před­sta­vi­la divá­kům v sou­tě­ži fes­ti­va­lu v Cannes, poté okouz­li­la divá­ky na MFF Karlovy Vary a napo­sle­dy na pře­hlíd­ce ital­ské­ho fil­mu MittelCinemaFest pořá­da­né Italským kul­tur­ním insti­tu­tem v Praze. Své kva­li­ty a před­nos­ti pak Velká nád­he­ra zúro­či­la při udí­le­ní Evropských fil­mo­vých cen, kde vyhrá­la kate­go­rie nej­lep­ší film, režie, herec a střih. Ve svém vítěz­ném taže­ní pak pokra­čo­va­la při udí­le­ní Zlatých gló­bů, kde ovlád­la kate­go­rii Nejlepší cizo­ja­zyč­ný film. Ve stej­né kate­go­rii je pak nomi­no­vá­na na Oscara. V čes­kých kinech se sní­mek hra­je od 31. říj­na 2013.

Více o fil­mech: www.filmeurope.cz

Více o fes­ti­va­lu v kině Lucerna: www.kinolucerna.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,98466 s | počet dotazů: 225 | paměť: 55816 KB. | 22.05.2022 - 03:08:06