Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Pozvánky na akce > Festival SEJF zve na netradiční „exkurzi“ pivovaru

Festival SEJF zve na netradiční „exkurzi“ pivovaru

Snímek obrazovky 2018 09 02 v 13.49.32
Snímek obrazovky 2018 09 02 v 13.49.32

Pivo a nahé ženy – může se zdát, že tak začí­ná sen kdeja­ké­ho muže. Dvaadvacetiletá foto­gra­f­ka Anna Kopková svou sérií foto­gra­fic­kých aktů „NAHO-VAR“ doka­zu­je, že nejde o povrch­ní kon­cept a nao­pak vysta­vu­je na odiv žen­skou při­ro­ze­nost a sebe­vě­do­mí. Vernisáž výsta­vy pro­běh­ne 13. září 2018 v Café Schönau v Teplicích, v násle­du­jí­cích měsí­cích budou foto­gra­fie vysta­ve­ny v pro­sto­rách Regionálního muzea. Výstava pro­bí­há pod zášti­tou stu­dent­ské­ho fes­ti­va­lu SEJF, jehož prv­ní roč­ník se v Teplicích usku­teč­ní 28. a 29. září 2018.

Anna Kopková si ve své tvor­bě nej­ví­ce zaklá­dá na při­ro­ze­nos­ti a svo­bo­dě, čemuž odpo­ví­dá i výběr jejích „mode­lek“. „Jako aktér­ky si vybí­rám na prv­ní pohled „oby­čej­né“ ženy, kte­ré jsou plné síly a vyza­řu­jí šarm a vita­li­tu. Focení je pro ně únik z kaž­do­den­ní rea­li­ty a uží­va­jí si jej plný­mi douš­ky,“ vysvět­lu­je Kopková. Z jejích aktů je patr­né, že pra­vou krá­su spat­řu­je v nedo­ko­na­los­ti a usi­lu­je o to, aby také dal­ší ženy při­ja­ly tuto prav­du za svou.

Série aktů Anny Kopkové tvo­ří pře­váž­ně čer­no­bí­lé foto­gra­fie, jejichž domi­nan­tou jsou „sochy“ před­sta­vo­va­né lid­ský­mi těly. Stěžejním moti­vem je při­ro­ze­ná žen­ská sexu­a­li­ta, kte­rá zdů­raz­ňu­je jejich sílu.

„NAHO-VAR“ vzni­kal v pro­sto­rách pivo­va­ru XXX, kde má Anna Kopková ate­li­ér. Všechny foto­gra­fie byly poří­ze­ny v prů­bě­hu dvou­den­ní­ho foce­ní. První den byl při­tom spí­še nespou­ta­ným večír­kem, kte­rý umož­nil Anně poznat své aktér­ky. „Vytvořily jsme si svět samy pro sebe. Dovoleno je vše a na odsu­zo­vá­ní nezbý­vá mís­to,“ vzpo­mí­ná foto­gra­f­ka. Taková zku­še­nost vysti­hu­je způ­sob Anniny prá­ce – hlav­ním bodem je inten­ziv­ní záži­tek. Pro své aktér­ky Kopková vytvá­ří jedi­neč­nou atmo­sfé­ru. Tou se sna­ží pře­kle­nout pro­past mezi insce­no­va­nou foto­gra­fií a syro­vou doku­men­ta­cí zážit­ku.

Na ver­ni­sá­ži v Café Schönau, kte­rá se koná pod hla­vič­kou fes­ti­va­lu SEJF, budou mít návštěv­ní­ci pří­le­ži­tost setkat se s autor­kou a zúčast­nit se draž­by jed­no­ho z jejích aktů. „Jsem rád, že Anna spo­ji­la síly s naším fes­ti­va­lem. Považuji ji za skvě­lou foto­gra­f­ku a vážím si toho, že svý­mi obra­zy pro­ka­zu­je úctu jedi­neč­nos­ti žen,“ říká Jakub Kraus, pre­zi­dent fes­ti­va­lu SEJF. Výtěžek z draž­by bude vyu­žit pro zajiš­tě­ní pro­duk­ce fes­ti­va­lu. Doprovodný pro­gram zajis­tí hudeb­ní sku­pi­na M.J. Owners. Série „NAHO-VAR“ bude poté vysta­ve­na v malo­va­né míst­nos­ti tep­lic­ké­ho Regionálního muzea. Držitelé líst­ků na fes­ti­val mají mož­nost výsta­vu zhléd­nout pří­mo v rám­ci pro­gra­mu SEJFu 28. a 29. září. Lístky na SEJF fes­ti­val bude mož­né zakou­pit v prů­bě­hu ver­ni­sá­že na mís­tě.

Ukázky tvor­by Anny Kopkové: https://annamultiart.wixsite.com/naho-var

Oficiální strán­ky Anny Kopkové: http://annakopkova.cz/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,53138 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56590 KB. | 01.07.2022 - 10:38:29