Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Festival krátkých filmů ve Světozoru

Festival krátkých filmů ve Světozoru

DSC00657 300x1701
DSC00657 300x1701

Od čtvrt­ka 16.1. až do nedě­le 19.1. se koná v kině Světozor Festival krát­kých fil­mů. Ve vel­kém a malém sále kina se tak pro­mít­ne na 65 nej­za­jí­ma­věj­ších krát­kých fil­mů z celé­ho svě­ta.

Ve čtvr­tek zahá­ji­ly fes­ti­val tyto sek­ce: Polish Shorts (nej­hra­něj­ší a nej­o­ce­ňo­va­něj­ší fil­my z Polska), Soutěž 3 (krát­ké pří­běhy z celé­ho svě­ta) a Blue Tongue Films 1 (fil­my od sed­mi aus­tral­ských fil­ma­řů).

V pátek se pro­mí­ta­ly sek­ce: Soutěž 2, Panorama, České fil­my, Soutěž 1, Labo (expe­ri­men­tál­ní sním­ky) a Divné dny (setká­ní lidí v růz­ném čase a dnech).

V sek­ci Panorama se pro­mí­ta­ly násle­du­jí­cí sním­ky.

Film Bezpečí vyprá­ví o poklad­ní v nele­gál­ní her­ně, kte­rá okrá­dá hrá­če. Její pod­vod ale odha­lí jeden z hrá­čů a v boji o pení­ze a o život mezi nimi pak bude jen jeden vítěz.

Ve sním­ku Soud nahléd­ne­me do soud­ní­ho pro­ce­su s nezle­ti­lou Sabrinou. Její vycho­va­tel věří ve sho­ví­va­vost sou­du a nápra­vu dív­ky. Sabrina ale svým jed­ná­ním zma­ří jeho úmys­ly, a tím dává mož­nost roz­hod­nout o svém osu­du soud­ky­ni.

Se sním­kem Plavec se vyda­jí divá­ci na výpra­vu po vodě. Diváci se s plav­cem dostá­va­jí na poe­tic­kou výpra­vu, při kte­ré nahléd­nou nejen do pod­vod­ní­ho svě­ta, ale také na uchva­cu­jí­cí pří­ro­du podél řek.

Film Smrt stí­nů vyprá­ví neu­vě­ři­tel­ný pří­běh mrt­vé­ho vojá­ka. Ten má mož­nost se dostat ze záhro­bí, když nasbí­rá „mrt­vé“ stí­ny. Jeho tou­ha po živo­tě je sice veli­ká, ale v roz­ho­du­jí­cí chví­li se roz­hod­ne pro smrt. Snímek Sophia a Richie je o setká­ní Richieho a jeho nete­ře. Ta mu uká­že, že svět je krás­ný a je potře­ba ho žít. Díky ní se tak Richie zno­vu setká­vá se svou sestrou a všich­ni se vzá­jem­ně sna­ží si pomo­ci.

Ze sním­ků mě zau­jal film Smrt stí­nů svým vizu­ál­ním zpra­co­vá­ním, film Plavec krás­ný­mi zábě­ry pří­ro­dy a film Sophia a Richie son­dou do lid­ských vzta­hů.

V sek­ci České fil­my se před­sta­vi­lo 5 krát­kých fil­mů.

Snímek Matka je o setká­ní mat­ky a dce­ry. Matka žije sama a bez závaz­ků, ale jed­no­ho dne ji navští­ví dospí­va­jí­cí dce­ra. Moc se nezna­jí, tak­že kon­flikt na sebe nedá dlou­ho čekat. Je jím dívčin pří­tel, kte­rý vztah mezi nimi radi­kál­ně naru­ší.

Krátký film Dospívání dá nahléd­nout do živo­ta mla­dé mat­ky a její dese­ti­le­té dce­ry. Matka zjis­tí, čeká dítě. Dcera se musí potý­kat nejen s tím­to zjiš­tě­ním, ale také s tím, že dospí­vá a mění se v ženu. Tyto změ­ny jsou pro obě „ženy“ těž­ké, ale nako­nec se vzá­jem­ně opět sblí­ží.

Ve sním­ku Bolero za toul­ky Moravou nahléd­ne­me do vzta­hu mezi Moravankou a Venezuelanem. Jejich lás­ka je podro­be­na zkouš­ce v podo­bě setká­ní rodi­ny se mla­dí­kem, ale také stře­tu s kru­tou rea­li­tou. Protože se ale milu­jí a věří si, tak dou­fa­jí ve šťast­ný konec všech udá­los­tí.

Film Strach vyprá­ví o mla­dí­ko­vi, kte­rý neřek­ne prav­di­vou pří­či­nu své­ho zra­ně­ní, ale vymys­lí si ji. Jeho lež je tak pova­žo­vá­na za prav­du, a tím se začnou dít růz­né udá­los­ti. Mladík si své jed­ná­ní uvě­do­mu­je, chce vše zasta­vit, ale je to sko­ro nemož­né.

Snímek Skúška prvých šiat je krát­ké hudeb­ní video, kte­ré pře­ne­se divá­ky do 80. let a spo­leč­ně s divá­ky nahléd­ne do živo­ta mlá­de­že v dané době.

Z čes­kých fil­mů mě nej­ví­ce zau­jal sní­mek Strach, kte­rý uka­zu­je, jak nebez­peč­né je zata­jit prav­du a jaké to může mít dale­ko­sáh­lé násled­ky.

Na sobo­tu 18.ledna jsou při­pra­ve­ny sek­ce Blue Tongue Films 2, Soutěž 1, Soutěž 2, Divné dny, Soutěž 3, Blue Tongue Films 1Brutal Relax Show.

DSC00657

DSC00659


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,66573 s | počet dotazů: 222 | paměť: 55679 KB. | 24.05.2022 - 15:03:41