Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Festival Jeden svět

Festival Jeden svět

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

pon­dě­lí 2.března začne v Praze v kině Lucerna fes­ti­val doku­men­tár­ních fil­mů o lid­ských prá­vech Jeden svět.

Slavnostní zahá­je­ní pro­běh­ne v 19 hodin ve vel­kém sále a násled­ně se bude pro­mí­tat film Bojovníci ze seve­ru.

V Praze se budou sním­ky pro­mí­tat v kinech Lucerna, Světozor, Atlas, Ponrepo, Evald, a také ve Francouzkém insti­tu­tu a v Městské knihov­ně. Vstupné na odpo­led­ní pro­mí­tá­ní (do 17 hod včet­ně) a víken­do­vé pro­mí­tá­ní je 70 Kč, večer­ní pro­mí­tá­ní je za 90 Kč. Dalšími fes­ti­va­lo­vý­mi mís­ty jsou Cross-kino Neustadt, East Doc Platform a La Fabrika.

Filmy se budou pro­mí­tat v něko­li­ka kate­go­ri­ích: Hlavní sou­těž, Máte prá­vo vědět, Co se v mlá­dí nau­číš, V zaje­tí mys­li, Jugoskop, Cesty ke svo­bo­dě, Moc médií, Takzvaná civi­li­za­ce, Český pohled, Panorama, Ozvěny fes­ti­va­lu Freedom Film Fest a Jeden svět dětem.

Promítané fil­my jsou v původ­ním zně­ní, kte­ré dopl­ňu­jí ang­lic­ké a čes­ké titul­ky. Pouze fil­my uvá­dě­né v sek­ci Jeden svět dětem jsou s čes­kým dabin­gem.

Letošní novin­kou je zpro­voz­ně­ní dět­ské­ho kout­ku v kině Světozor, kde se o děti posta­rá per­so­nál ze škol­ky Člověka v tís­ni. Koutek bude v pro­vo­zu od 3.-11.března (po-pá 15.30-19 hod, so-ne 13-19 hod).

I v letoš­ním roce fil­my budou sou­tě­žit o něko­lik cen, kte­ré bude udě­lo­vat nejen odbor­ná poro­ta, ale také divá­ci fes­ti­va­lu. Hlavní poro­ta udě­lí Cenu za nej­lep­ší film a Cena za nej­lep­ší režii; Porota Václava Havla udě­lí Cena za film, kte­rý výji­meč­ným způ­so­bem při­spí­vá k ochra­ně lid­ských práv; poro­ta Českého roz­hla­su udě­lí Cenu Českému roz­hla­su za kre­a­tiv­ní pou­ži­tí hud­by a zvu­ku v doku­men­tár­ním fil­mu; stu­dent­ská poro­ta udě­lí cenu nej­lep­ší­mu fil­mu z kolek­ce fil­mů pro stu­den­ty; divá­ci roz­hod­nou o divác­ké ceně fes­ti­va­lu.

Také letos při­je­dou na fes­ti­val zahra­nič­ní hos­té, mezi kte­rý­mi budou reži­sé­ři, her­ci a pro­du­cen­ti někte­rých sním­ků. Jednou z akcí, kte­rá pak pro­běh­ne na fes­ti­va­lu, budou reži­sér­ské deba­ty, kdy reži­sé­ři fil­mů dosta­nou pro­stor na před­sta­ve­ní svých sním­ků a meto­dy, jak fil­my vzni­ka­ly.

Kromě fil­mů se mohou návštěv­ní­ci zapo­slou­chat i do hudeb­ní­ho vystou­pe­ní Bubble Free Concert v pátek 6.března v expe­ri­men­tál­ním pro­sto­ru NOD.

V DOXu také pro­běh­ne v úte­rý 10.března zvlášt­ní pro­jek­ce fil­mu German Concentration Camps Factual Survey, kte­rý zachy­cu­je udá­los­ti z roku 1945 při osvo­bo­zo­vá­ní kon­cen­t­rač­ních tábo­rů.

Cross-kinu Neustadt se v rám­ci fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu budou konat pro­jek­ce na pome­zí fil­mu a PC her, ale také budou pro­bí­hat worksho­py, deba­ty, před­náš­ky či pane­lo­vé dis­ku­se.

Podrobné infor­ma­ce o fes­ti­va­lu najde­te na www.jedensvet.cz.

Po skon­če­ní fes­ti­va­lu v Praze se pro­mí­tá­ní pře­su­ne do dal­ších měst: Brno, Liberec, Ústí nad Labem, Pardubice, České Budějovice, ad.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78344 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58093 KB. | 13.08.2022 - 13:50:29