Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Festival francouzských filmů představí intimní komedii ‚NA PALUBU! ‚a připomene tvorbu zesnulého Artemia Benkiho projekcí filmu SÓLO

Festival francouzských filmů představí intimní komedii ‚NA PALUBU! ‚a připomene tvorbu zesnulého Artemia Benkiho projekcí filmu SÓLO

ALABORDAGE snapshot etaloDEF 04
ALABORDAGE snapshot etaloDEF 04
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Obsah obrázku plot, exteriér, osoba, muž Popis byl vytvořen automaticky

 

 

 

 

 

Na 23. roč­ní­ku Festivalu fran­couz­ské­ho fil­mu, kte­rý pro­běh­ne onli­ne od 19. do 25. lis­to­pa­du 2020,
se před­sta­ví fran­couz­ská roman­tic­ká kome­die o třech mla­dí­cích na prázd­ni­nách nazva­ná NA PALUBU!

Poetický film vyprá­ví s jem­ným humo­rem o neče­ka­ném přá­tel­ství, pla­chých roman­cích i boles­ti­vých ranách dospí­vá­ní. Režisér Guillaume Brac s leh­kos­tí pro­po­ju­je tra­di­ci fran­couz­ské nové vlny s  ame­ric­kou bud­dy kome­dií. Film byl letos v úno­ru uve­den na MFF v Berlíně v sek­ci Panorama a v čes­ké před­pre­mi­é­ře se obje­vil na pře­hlíd­ce Tady Vary. Do kin by měl vstou­pit začát­kem příští­ho roku.

Film se bude pro­mí­tat dru­hý fes­ti­va­lo­vý den, tj. 20. 11. ve 20:30, za jed­not­né vstup­né 99 Kč.
Více viz:
https://www.festivalff.cz/cz/program/event1612-na-palubu

https://www.facebook.com/events/387569062613203

 

Tvorbu letos zesnu­lé­ho francouzsko-českého pro­du­cen­ta a reži­sé­ra Artemia Benkiho při­po­me­ne fes­ti­val doku­men­tár­ním sním­kem SÓLO, kte­rý zku­še­ný pro­du­cent Benki nato­čil jako svůj režij­ní debut.  

Syrový por­trét kdy­si naděj­né­ho argen­tin­ské­ho kla­ví­ris­ty, kte­rý se sna­ží po psy­chic­kém zhrou­ce­ní najít ces­tu zpát­ky k nor­mál­ní­mu živo­tu pat­ří k nej­ú­spěš­něj­ším čes­kým doku­men­tům loň­ské­ho roku, na kon­tě má hlav­ní cenu sek­ce Česká radost na MFF Ji.hlava, Cenu čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky i celou řadu zahra­nič­ních oce­ně­ní. Představil se mimo jiné v sek­ci L’Acid fes­ti­va­lu v Cannes a zís­kal hlav­ní ceny na fes­ti­va­lech MakeDox Creative Documentary Film Festival a MFF Duhok.

SÓLO bude mož­né zhléd­nout po celou dobu koná­ní fes­ti­va­lu za 59 Kč.
Více viz:
https://www.facebook.com/events/2827062257522962
https://www.festivalff.cz/cz/program/event1618-solo

 

Online roč­ník Festivalu fran­couz­ské­ho fil­mu bude letos umís­těn na mezi­ná­rod­ní plat­for­mě Dafilms pro onli­ne dis­tri­buci evrop­ských doku­men­tár­ních a celo­ve­čer­ních fil­mů. 

 

VÍCE O FILMECH:

NA PALUBU!
Obsah obrázku osoba, vsedě, exteriér, přenosný počítač Popis byl vytvořen automatickyMěla to být jed­no­rá­zo­vá spo­lu­jíz­da, ale všech­no se zkom­pli­ko­va­lo už v  Paříži, kde mís­to oče­ká­va­ných sle­čen obsa­di­li seda­dla Edouardova auta zava­li­tý dob­rák Chérif a  hovor­ný fra­jí­rek Félix... Úzkostlivý mamá­nek za volan­tem se stá­vá mimo­děč­ným pasa­žé­rem Félixova roman­tic­ké­ho nápa­du pře­kva­pit na ven­ko­vě dív­ku, se kte­rou pro­žil krát­ký let­ní romá­nek. Trio sym­bo­lic­ky ztros­ko­tá v  idy­lic­kých kuli­sách divo­ké řeky a prázd­ni­no­vé­ho kem­pu na jihu Francie. Ve fil­mu Guillaume Braca se vtip­ně pro­lí­na­jí prv­ky bud­dy kome­die a neo­ká­za­lé civil­nos­ti kla­si­ka fran­couz­ské nové vlny Erica Rohmera. Poetický film Na palu­bu! vyprá­ví o  síle neče­ka­né­ho přá­tel­ství, pla­chých roman­cích a boles­ti­vých ranách, kte­ré se v žáru hor­ké­ho léta buď rych­le zaho­jí, nebo už nikdy nezmi­zí; o čase dospí­vá­ní, kdy je všech­no zdán­li­vě jen jako, ale ve sku­teč­nos­ti už doo­prav­dy.

 

Původní název: À l’a­bor­dage / Rok výro­by: 2020 / Režie: Guillaume Brac / Země: Francie

Scénář: Guillaume Brac, Catherine Paillé / Produkce: Grégoire Debailly / Jazyk: fran­couz­sky s čes­ký­mi titul­ky / Přístupnost: pří­stup­ný / Stopáž: 95 min. / Hrají: Éric Nantchouang, Salif Cissé, Édouard Sulpice, Asma Messaoudene, Ana Blagojevic, Martin Mesner, Lucie Gallo / Premiéra: 7. 1. 2021 (širo­ká)

https://artcamfilms.cz/cs/film/na-palubu-0PYFpD

 

O REŽISÉROVI

Guillaume Brac (1977) je fran­couz­ský pro­du­cent a  reži­sér. Jeho celo­ve­čer­ní prvo­ti­na, melod­ra­ma Hrom (Tonnerre) měla v roce 2013 pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu v Locarnu. O pět let poz­dě­ji se Brac před­sta­vil i jako zruč­ný doku­men­ta­ris­ta ve fil­mu Ostrov pokla­dů (Treasure Island), kte­rý pres­tiž­ní časo­pis Cahiers du Cinéma zařa­dil do výbě­ru dese­ti nej­lep­ších fil­mů roku 2018. Tentýž časo­pis jme­no­val Braca jako jeden z nej­na­děj­něj­ších talen­tů své gene­ra­ce po boku Justine Triet a Antonina Perjatka.

 

 

SÓLO

Obsah obrázku budova, osoba, muž, hledání Popis byl vytvořen automatickyMartin P. je mla­dý argen­tin­ský kla­vír­ní vir­tu­óz a skla­da­tel, kte­rý posled­ní čty­ři roky své­ho živo­ta strá­vil v ústa­vu pro dušev­ně cho­ré El Borda v Buenos Aires, nej­vět­ší psy­chi­at­ric­kém zaří­ze­ní v Latinské Americe. Dětský hudeb­ní génius a nej­slib­něj­ší talent své gene­ra­ce se nyní pokou­ší najít způ­sob jak pře­ko­nat své psy­chi­at­ric­ké one­moc­ně­ní a vrá­tit se k živo­tu ven­ku za zdmi sana­to­ria i na kon­cert­ní pódia, zatím­co pra­cu­je na své nové sklad­bě Enfermaria. SÓLO vyprá­ví výjí­meč­ný a záro­veň uni­ver­zál­ní pří­běh o posed­los­ti tvor­bou a doko­na­los­tí, popi­su­jí­cí evo­lu­ci lid­ské bytos­ti, kte­rá čer­pá svou sílu ze své cit­li­vos­ti.

https://artcamfilms.cz/cs/film/solo-3LBOJQ

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=rPuKYddAlBA

 

O REŽISÉROVI

Artemio Benki (21. 4. 1966– 15. 4. 2020) se naro­dil v Paříži, kde už ve tři­nác­ti letech začal pra­co­vat pro rádio
jako novi­nář. V osm­nác­ti letech nastou­pil do redak­ce časo­pi­su L’Autre Journal, kde spo­lu­pra­co­val napří­klad
s Marguerite Duras nebo Herve Guibertem. V roce 1989 při­jel popr­vé do Prahy, aby pra­co­val na svém krát­kém fil­mu o rom­ských uprchlí­cích. V roce 1992 se v Praze usa­dil a o dva roky poz­dě­ji tu zalo­žil úspěš­nou pro­dukč­ní spo­leč­nost Sirena Film, v roce 2000 pak dis­tri­buč­ní spo­leč­nost Artcam.

Jako reži­sér nato­čil něko­lik krát­kých fil­mů (My Land, 1993, Ostrov na stře­še, 2001 a  dal­ší), podí­lel se na povíd­ko­vých fil­mech Měsíční údo­lí (1994, pro­du­cent, autor námě­tu, spo­lu­re­ži­sér) a Praha oči­ma (1999, reži­sér – povíd­ka Riziko).

Obsah obrázku exteriér, pláž, osoba, voda Popis byl vytvořen automatickyJeho celo­ve­čer­ním debu­tem byl doku­ment Sólo (2019), kte­rý se stal jed­ním z nej­ú­spěš­něj­ších čes­kých doku­men­tů roku. Film byl vybrán do pres­tiž­ní sek­ce l’ACid fes­ti­va­lu v Cannes a zís­kal řadu cen, mimo jiné za nej­lep­ší čes­ký film v sek­ci Česká radost na MFDF Jihlava, nej­lep­ší film na fes­ti­va­lech MakeDox Creative Documentary, Duhok International Film Festival a  dal­ších.

Jako pro­du­cent pra­co­val Artemio Benki na celé řadě zahra­nič­ních fil­mů natá­če­ných v Česku, kopro­du­ko­val napří­klad sním­ky Královská afé­ra (2012, režie Nikolaj Arcel, oce­ně­ní: Stříbrný med­věd na Berlinale 2012), Marguerite (2015, režie X. Giannoli, oce­ně­ní: sedm nomi­na­cí a čty­ři fran­couz­ské ceny César, mimo­ji­né pro Čecha Martina Kurela za výpra­vu, film byl také vybrán do sou­tě­že na MFF
v Benátkách), Personal Shopper (2016, režie Olivier Assayas, oce­ně­ní: Nejlepší režie na MFF v Cannes 2016), Tanečnice (režie Stéphanie Di Giusto, sek­ce Un Certain Regard, MFF v Cannes 2016) nebo Humorista (2019, režie Michail Idov). V roce 2000 zalo­žil dis­tri­buč­ní spo­leč­nost Artcam, kte­rá při­ná­ší do čes­kých kin nezá­vis­lou
a ori­gi­nál­ní zahra­nič­ní i čes­kou fil­mo­vou pro­duk­ci. 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Silový trénink26. října 2015 Silový trénink Silový trénink je nutnou složkou tréninkového plánu každého kulturisty. Bez rozvoje svalové síly se totiž žádný kulturista neobejde. Na těchto stránkách vám představíme silový trénink, […] Posted in Domácí rady
  • Jiří Březina: Polednice - 100 %12. září 2016 Jiří Březina: Polednice - 100 % Na Promlčení, detektivku, která si loni získala pozornost milovníků tohoto žánru, navázal šestatřicetiletý Jiří Březina další knihou – Polednicí. I když navázal – dějově Polednice […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelnický tábor – variace na oblíbené téma31. července 2022 Kouzelnický tábor – variace na oblíbené téma Rodinná fantasy komedie z roku 2020 nás zavede do Institutu kouzel, tábora v horách, kam se každoročně sjíždějí zájemci o kouzelnické řemeslo. Režie se ujal Mark Waters, mimo jiné […] Posted in Retro filmové recenze
  • Irena Nováková Kafková: Mapa duše, mapa života20. prosince 2019 Irena Nováková Kafková: Mapa duše, mapa života Naše duše tvoří náš život. Jednoduchá útlá knížka plná drobných moudrostí a citací, která ve svém výsledku je přesně tím, co je život sám. Drobné nahlédnutí, leč velmi hluboké, za oponu […] Posted in Knihovnička
  • Rozbor potitulkových scén Captain Marvel18. března 2019 Rozbor potitulkových scén Captain Marvel Potitulkové scény ve filmu Captain Marvel měly velký dopad na budoucí film z MCU (Marvel Cinematic Universe), Avengers Endgame. Marvel tímto filmem uzavírá příběh budovaný 11 let a až v […] Posted in Speciály
  • Frankensteinova armáda: 30 % (70 % pro otrlé)25. března 2015 Frankensteinova armáda: 30 % (70 % pro otrlé) Nový film Karla Rodena? Nizozemská creepy lahůdka plná monster, odehrávající se přímo v centru druhé světové války. Film Frankensteinova armáda představuje malou skupinu ruských vojáků, […] Posted in Filmové recenze
  • #1991: Královská krev: Svatokrádežná svatba - 80 %3. června 2019 #1991: Královská krev: Svatokrádežná svatba - 80 % Královská krev: Svatokrádežná svatba (Sang Royal)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Sang Royal 1: Noces Sacrilèges" (2010) a "Sang Royal 2: Crime et […] Posted in Recenze komiksů
  • 4. Fall | 8. série | Epizody | Gilmorova děvčata | Gilmore Girls31. ledna 2017 4. Fall | 8. série | Epizody | Gilmorova děvčata | Gilmore Girls Do městečka Stars Hollow zavítal podzim a jako magnet tam přitáhl téměř všechny hlavní hrdiny. Prochází se po ulicích v maskách, či v civilu, vracejí se jako zločinci na místo činu, aby se […] Posted in TV Recenze
  • Bayonetta8. srpna 2017 Bayonetta Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One + Xbox 360) - Dostupné: 01/08 - 15/08 https://youtu.be/nHi2-3GLggs Posted in Novinky ze světa her
  • Single Man12. července 2010 Single Man Film debutujícího režiséra Toma Forda, který se dosud věnoval módnímu návrhářství pro takové značky jako Gucci či Yves Saint Laurent a v roce 2006 navrhl vlastní kolekci pánské módy, po […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,80931 s | počet dotazů: 269 | paměť: 61965 KB. | 24.09.2023 - 06:09:07