Festival francouzských filmů představí intimní komedii NA PALUBU! a připomene tvorbu zesnulého Artemia Benkiho projekcí filmu SÓLO

Obsah obrázku plot, exteriér, osoba, muž Popis byl vytvořen automaticky

Na 23. roč­ní­ku Festivalu fran­couz­ské­ho fil­mu, kte­rý pro­běh­ne onli­ne od 19. do 25. lis­to­pa­du 2020, se před­sta­ví fran­couz­ská roman­tic­ká kome­die o třech mla­dí­cích na prázd­ni­nách nazva­ná NA PALUBU!

Poetický film vyprá­ví s jem­ným humo­rem o neče­ka­ném přá­tel­ství, pla­chých roman­cích i boles­ti­vých ranách dospí­vá­ní. Režisér Guillaume Brac s leh­kos­tí pro­po­ju­je tra­di­ci fran­couz­ské nové vlny s ame­ric­kou bud­dy kome­dií. Film byl letos v úno­ru uve­den na MFF v Berlíně v sek­ci Panorama a v čes­ké před­pre­mi­é­ře se obje­vil na pře­hlíd­ce Tady Vary. Do kin by měl vstou­pit začát­kem příští­ho roku.

Film se bude pro­mí­tat dru­hý fes­ti­va­lo­vý den, tj. 20. 11. ve 20:30, za jed­not­né vstup­né 99 Kč.
Více viz:
https://www.festivalff.cz/cz/program/event1612-na-palubu

https://www.facebook.com/events/387569062613203

Tvorbu letos zesnu­lé­ho francouzsko-českého pro­du­cen­ta a reži­sé­ra Artemia Benkiho při­po­me­ne fes­ti­val doku­men­tár­ním sním­kem SÓLO, kte­rý zku­še­ný pro­du­cent Benki nato­čil jako svůj režij­ní debut.

Syrový por­trét kdy­si naděj­né­ho argen­tin­ské­ho kla­ví­ris­ty, kte­rý se sna­ží po psy­chic­kém zhrou­ce­ní najít ces­tu zpát­ky k nor­mál­ní­mu živo­tu pat­ří k nej­ú­spěš­něj­ším čes­kým doku­men­tům loň­ské­ho roku, na kon­tě má hlav­ní cenu sek­ce Česká radost na MFF Ji.hlava, Cenu čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky i celou řadu zahra­nič­ních oce­ně­ní. Představil se mimo jiné v sek­ci L’Acid fes­ti­va­lu v Cannes a zís­kal hlav­ní ceny na fes­ti­va­lech MakeDox Creative Documentary Film Festival a MFF Duhok.

SÓLO bude mož­né zhléd­nout po celou dobu koná­ní fes­ti­va­lu za 59 Kč.
Více viz:
https://www.facebook.com/events/2827062257522962
https://www.festivalff.cz/cz/program/event1618-solo

Online roč­ník Festivalu fran­couz­ské­ho fil­mu bude letos umís­těn na mezi­ná­rod­ní plat­for­mě Dafilms pro onli­ne dis­tri­buci evrop­ských doku­men­tár­ních a celo­ve­čer­ních fil­mů. 

VÍCE O FILMECH:

NA PALUBU!
Obsah obrázku osoba, vsedě, exteriér, přenosný počítač Popis byl vytvořen automaticky
Měla to být jed­no­rá­zo­vá spo­lu­jíz­da, ale všech­no se zkom­pli­ko­va­lo už v Paříži, kde mís­to oče­ká­va­ných sle­čen obsa­di­li seda­dla Edouardova auta zava­li­tý dob­rák Chérif a hovor­ný fra­jí­rek Félix... Úzkostlivý mamá­nek za volan­tem se stá­vá mimo­děč­ným pasa­žé­rem Félixova roman­tic­ké­ho nápa­du pře­kva­pit na ven­ko­vě dív­ku, se kte­rou pro­žil krát­ký let­ní romá­nek. Trio sym­bo­lic­ky ztros­ko­tá v idy­lic­kých kuli­sách divo­ké řeky a prázd­ni­no­vé­ho kem­pu na jihu Francie. Ve fil­mu Guillaume Braca se vtip­ně pro­lí­na­jí prv­ky bud­dy kome­die a neo­ká­za­lé civil­nos­ti kla­si­ka fran­couz­ské nové vlny Erica Rohmera. Poetický film Na palu­bu! vyprá­ví o síle neče­ka­né­ho přá­tel­ství, pla­chých roman­cích a boles­ti­vých ranách, kte­ré se v žáru hor­ké­ho léta buď rych­le zaho­jí, nebo už nikdy nezmi­zí; o čase dospí­vá­ní, kdy je všech­no zdán­li­vě jen jako, ale ve sku­teč­nos­ti už doo­prav­dy.

Původní název: À l’a­bor­dage / Rok výro­by: 2020 / Režie: Guillaume Brac / Země: Francie

Scénář: Guillaume Brac, Catherine Paillé / Produkce: Grégoire Debailly / Jazyk: fran­couz­sky s čes­ký­mi titul­ky / Přístupnost: pří­stup­ný / Stopáž: 95 min. / Hrají: Éric Nantchouang, Salif Cissé, Édouard Sulpice, Asma Messaoudene, Ana Blagojevic, Martin Mesner, Lucie Gallo / Premiéra: 7. 1. 2021 (širo­ká)

https://artcamfilms.cz/cs/film/na-palubu-0PYFpD

O REŽISÉROVI

Guillaume Brac (1977) je fran­couz­ský pro­du­cent a reži­sér. Jeho celo­ve­čer­ní prvo­ti­na, melod­ra­ma Hrom (Tonnerre) měla v roce 2013 pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu v Locarnu. O pět let poz­dě­ji se Brac před­sta­vil i jako zruč­ný doku­men­ta­ris­ta ve fil­mu Ostrov pokla­dů (Treasure Island), kte­rý pres­tiž­ní časo­pis Cahiers du Cinéma zařa­dil do výbě­ru dese­ti nej­lep­ších fil­mů roku 2018. Tentýž časo­pis jme­no­val Braca jako jeden z nej­na­děj­něj­ších talen­tů své gene­ra­ce po boku Justine Triet a Antonina Perjatka.

SÓLO

Obsah obrázku budova, osoba, muž, hledání Popis byl vytvořen automatickyMartin P. je mla­dý argen­tin­ský kla­vír­ní vir­tu­óz a skla­da­tel, kte­rý posled­ní čty­ři roky své­ho živo­ta strá­vil v ústa­vu pro dušev­ně cho­ré El Borda v Buenos Aires, nej­vět­ší psy­chi­at­ric­kém zaří­ze­ní v Latinské Americe. Dětský hudeb­ní génius a nej­slib­něj­ší talent své gene­ra­ce se nyní pokou­ší najít způ­sob jak pře­ko­nat své psy­chi­at­ric­ké one­moc­ně­ní a vrá­tit se k živo­tu ven­ku za zdmi sana­to­ria i na kon­cert­ní pódia, zatím­co pra­cu­je na své nové sklad­bě Enfermaria. SÓLO vyprá­ví výjí­meč­ný a záro­veň uni­ver­zál­ní pří­běh o posed­los­ti tvor­bou a doko­na­los­tí, popi­su­jí­cí evo­lu­ci lid­ské bytos­ti, kte­rá čer­pá svou sílu ze své cit­li­vos­ti.

https://artcamfilms.cz/cs/film/solo-3LBOJQ

TRAILER:

O REŽISÉROVI

Artemio Benki (21. 4. 1966– 15. 4. 2020) se naro­dil v Paříži, kde už ve tři­nác­ti letech začal pra­co­vat pro rádio
jako novi­nář. V osm­nác­ti letech nastou­pil do redak­ce časo­pi­su L’Autre Journal, kde spo­lu­pra­co­val napří­klad
s Marguerite Duras nebo Herve Guibertem. V roce 1989 při­jel popr­vé do Prahy, aby pra­co­val na svém krát­kém fil­mu o rom­ských uprchlí­cích. V roce 1992 se v Praze usa­dil a o dva roky poz­dě­ji tu zalo­žil úspěš­nou pro­dukč­ní spo­leč­nost Sirena Film, v roce 2000 pak dis­tri­buč­ní spo­leč­nost Artcam.

Jako reži­sér nato­čil něko­lik krát­kých fil­mů (My Land, 1993, Ostrov na stře­še, 2001 a dal­ší), podí­lel se na povíd­ko­vých fil­mech Měsíční údo­lí (1994, pro­du­cent, autor námě­tu, spo­lu­re­ži­sér) a Praha oči­ma (1999, reži­sér – povíd­ka Riziko).

Obsah obrázku exteriér, pláž, osoba, voda Popis byl vytvořen automaticky Jeho celo­ve­čer­ním debu­tem byl doku­ment Sólo (2019), kte­rý se stal jed­ním z nej­ú­spěš­něj­ších čes­kých doku­men­tů roku. Film byl vybrán do pres­tiž­ní sek­ce l’ACid fes­ti­va­lu v Cannes a zís­kal řadu cen, mimo jiné za nej­lep­ší čes­ký film v sek­ci Česká radost na MFDF Jihlava, nej­lep­ší film na fes­ti­va­lech MakeDox Creative Documentary, Duhok International Film Festival a dal­ších.

Jako pro­du­cent pra­co­val Artemio Benki na celé řadě zahra­nič­ních fil­mů natá­če­ných v Česku, kopro­du­ko­val napří­klad sním­ky Královská afé­ra (2012, režie Nikolaj Arcel, oce­ně­ní: Stříbrný med­věd na Berlinale 2012), Marguerite (2015, režie X. Giannoli, oce­ně­ní: sedm nomi­na­cí a čty­ři fran­couz­ské ceny César, mimo­ji­né pro Čecha Martina Kurela za výpra­vu, film byl také vybrán do sou­tě­že na MFF
v Benátkách), Personal Shopper (2016, režie Olivier Assayas, oce­ně­ní: Nejlepší režie na MFF v Cannes 2016), Tanečnice (režie Stéphanie Di Giusto, sek­ce Un Certain Regard, MFF v Cannes 2016) nebo Humorista (2019, režie Michail Idov). V roce 2000 zalo­žil dis­tri­buč­ní spo­leč­nost Artcam, kte­rá při­ná­ší do čes­kých kin nezá­vis­lou
a ori­gi­nál­ní zahra­nič­ní i čes­kou fil­mo­vou pro­duk­ci.

  • Spojovačky dot to dot Souhvězdí od hvězdy ke hvězdě13. května 2017 Spojovačky dot to dot Souhvězdí od hvězdy ke hvězdě Také se za jasných letních nocí vydržíte dívat dlouhé hodiny na oblohu? Lákají vás vesmírné dálky a hledáte souhvězdí? S knihou Garetha Mooreho a Amandy Learmonthové Spojovačky Dot to Dot. […] Posted in Recenze knih
  • Titulky k Blindspot S04E14 - The Big Blast from the Past Epizode8. dubna 2019 Titulky k Blindspot S04E14 - The Big Blast from the Past Epizode Jak dlouho asi Tasha vydrží v Curychu, aniž by si jí někdo všiml? Dlouho ne...Tým se zatím chvílemi při řešení případu vrací do minulosti, do doby, kdy ještě vládla Hirstová. Titulky pro […] Posted in Titulky
  • Válka světů - A opět ti proklatí ufouni!5. října 2005 Válka světů - A opět ti proklatí ufouni! „Lidstvo v ohrožení“ je pro hollywoodské tvůrce vděčným námětem. A zvláště v dnešní době vyspělých počítačových triků. Není tedy divu, že v něm filmaři nalézají zalíbení a že jsou naše […] Posted in Filmové recenze
  • #1834: Umbrella Academy 2: Dallas - 85 %25. října 2018 #1834: Umbrella Academy 2: Dallas - 85 % Umbrella Academy 2: Dallas (The Umbrella Academy: Dallas)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 1 až 6 série "The Umbrella Academy: Dallas" v roce […] Posted in Recenze knih
  • Soutěž o náhodný klíč Steam září - výherce2. října 2016 Soutěž o náhodný klíč Steam září - výherce Tak jsem vybral výherní texty! A klíč získává uživatel facebooku Luff El Candys. Posted in Soutěže
  • Film „Kong: Ostrov lebek“ míří do kin8. března 2017 Film „Kong: Ostrov lebek“ míří do kin V úterý 7.3.2017 proběhla slavnostní premiéra filmu v kině Cinestar Smíchov v Praze a účasti VIP hostů. Nová verze příběhu o mohutné opici ukryté na tajemném ostrově se snaží nabídnout […] Posted in Filmové premiéry
  • Karty od Doreen Virtue: Pro chvíle zimně sváteční i svěže letní23. května 2018 Karty od Doreen Virtue: Pro chvíle zimně sváteční i svěže letní Strávila jsem s nimi téměř půl roku, než jsem se odvážila sepsat tento text. A musím říci, že mimořádně krásný s nimi byl vánoční čas. Jsou prostě načechrané, sváteční, velmi hezky barevně […] Posted in Recenze knih
  • Nejlepší filmy roku 2003 - Část první1. února 2004 Nejlepší filmy roku 2003 - Část první Šest nejlepších filmových hitů z první půlky roku 2003Leden > Pán prstenů: Dvě věže Leden byl v roce 2003 poměrně bohatý, pro filmové fanoušky a příznivce kvalitní podívané pak také […] Posted in Články
  • DVEŘE V PODLAZE16. února 2005 DVEŘE V PODLAZE Snímek Dveře v podlaze zkoumá tajemství lásky a její nejjasnější, nejobtížnější i nejtemnější stránky. Dveře v podlaze je film režiséra Toda Williamse natočený podle bestsellerové předlohy […] Posted in Filmové premiéry
  • Juraj Herz4. září 2014 Juraj Herz Režisér, scénárista a herec Juraj Herz se narodil 4. září 1934 ve slovenském Kežmaroku. Ke konci války byl spolu s rodiči deportován do koncentračního tábora. Po válce studoval na […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,13423 s | počet dotazů: 226 | paměť: 46994 KB. | 23.01.2021 - 17:55:52