Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Festival Fantazie 28.6.-6.7. Chotěboř

Festival Fantazie 28.6.-6.7. Chotěboř

“Je to pře­de­vším zába­va.”

Říká o desá­tém roč­ní­ku Festivalu Fantazie jeho hlav­ní orga­ni­zá­tor Ing. Václav Pravda, před­se­da nezá­vis­lé nezisko­vé orga­ni­za­ce SFK Avalon.

- Podtitul jed­né čás­ti fes­ti­va­lu je con. Co je to con?

Con (zkrat­ka z ang­lic­ké­ho con­ven­ti­on) je setká­ní pří­z­niv­ců lite­ra­tu­ry, fil­mu, Internetu a her zamě­ře­ných na sci-fi a tech­no­lo­gie budouc­nos­ti, fan­ta­sy a horor, his­to­rii a myto­lo­gii, kos­mo­nau­ti­ku a ast­ro­no­mii, UFO a záha­dy...

- Jaký pro­gram mají tako­vá setká­ní?

Setkání mají pro­gram ze všech oblas­tí fan­tas­ti­ky, někte­rá hned z něko­li­ka, jiná jsou zamě­ře­ná úzce na jed­no téma, napří­klad Pána Prstenů nebo Star Trek. Přednášky, bese­dy, sou­tě­že, hry, pro­jek­ci fil­mů, výsta­vy, diva­dlo, worksho­py a podob­ně. Možná si někdo mys­lí, že tako­vá akce je odbor­nou zále­ži­tos­tí pro zasvě­cen­ce nebo jen zapá­le­né fanouš­ky, ale to je vel­ký omyl. Je to pře­de­vším zába­va pro širo­kou veřej­nost.

- Vy jste loni pořá­da­li Eurocon. Proč byl tak výji­meč­ný?

Za 30 let od prv­ní­ho Euroconu v Itálii se Eurocon konal popr­vé v ČR. Toto setká­ní fanouš­ků z celé Evropy, ale i z dal­ších zemí bylo výji­meč­né nejen veli­kos­tí (1300 účast­ní­ků), roz­sa­hem pro­gra­mu (250 pořa­dů, 125 pro­jek­cí fil­mů) a zajiš­tě­ní (dopra­va, uby­to­vá­ní, stra­vo­vá­ní, mate­ri­á­ly), ale napří­klad i zahra­nič­ní­mi hos­ty. Asi nej­zná­měj­ším byl spi­so­va­tel z USA George R.R. Martin nebo spi­so­va­tel z Velké Británie Robert Holdstock. Pozvání při­jal napří­klad i zná­mý malíř Jim Burns z Velké Británie.

Jaké máte plá­ny pro letoš­ní rok?

Festival Fantazie byl letos roz­ší­řen na 9 dní a sestá­vá ze 4 sou­čás­tí – Filmového Festivalu Fantazie (28.6.-2.7.), FF Parcon-Avalcon a FF GameWorld (2.-6.7.) a z Literárního fes­ti­va­lu Vysočina (4.-6.7.). Chceme, aby u nás lidé strá­vi­li týden FANTASTICKÉ DOVOLENÉ a kaž­dý rok při­je­li zno­vu. Pozvali jsme opět něko­lik zahra­nič­ních hos­tů a chys­tá­me ješ­tě bohat­ší pro­gram.

- Co je tedy v pro­gra­mu fes­ti­va­lu?

Letošní pro­gram by měl být opět v pod­sta­tě pro koho­ko­liv. Filmový fes­ti­val při­ne­se pro­jek­ce fan­tas­tic­kých fil­mů ze sou­čas­nos­ti i star­ších, seri­á­lů, doku­men­tů a krát­kých fil­mů, bese­dy a před­náš­ky her­ců a lidí od fil­mu, GameWorld všech­ny dru­hy her – stol­ní, karet­ní, figur­ko­vé bitev­ní, počí­ta­čo­vé, na hrdi­ny. Literární fes­ti­val Vysočina je věno­ván nefan­tas­tic­ké tvor­bě. V pro­gra­mu FF Parcon-Avalcon budou tra­dič­ně pořa­dy o Pánu Prstenů, Star Treku, Star Wars, Babylonu 5 a jiných sci-fi a fan­ta­sy, nově napří­klad o Star Gate a Xeně. Jedna pro­gra­mo­vá linie se zamě­řu­je na UFO, záha­dy, kru­hy v obi­lí a podob­ně.

Ale nejen smyš­le­né svě­ty se dosta­nou na pře­třes, při­je­dou i odbor­ní­ci na kos­mo­nau­ti­ku a ast­ro­no­mii, komu­ni­kač­ní tech­no­lo­gie a dal­ší tech­no­lo­gie budouc­nos­ti v rám­ci pro­gra­mu Futurologický kon­gres.

Zároveň běží až 15 pro­gra­mo­vých linií, od rána do noci, vybe­re si kaž­dý. A kdo je una­ve­ný před­náš­ka­mi a bese­da­mi, vyu­ži­je tře­ba mož­nos­ti pro­cház­ky údo­lím řeky Doubravy, vykou­pá­ní v pře­hra­dě nebo pose­dí v baru a baví se s přá­te­li, pro­to­že pro­stor pro osob­ní setká­ní lidí, kte­ří se tře­ba do té doby zna­li jen po Internetu, je vel­mi důle­ži­tý.

- Kolik sto­jí vstup­né?

Je něko­lik dru­hů vstup­né­ho, od jed­no­den­ní­ho, přes vstup­né na závě­reč­ný víkend nebo jed­not­li­vé čás­ti Festivalu Fantazie až po vstup­né na celý Festival Fantazie. Od 100,- Kč po 990,- Kč za 9 dní celo­den­ní zába­vy. Při při­hlá­še­ní a zapla­ce­ní pře­dem jsou výraz­né sle­vy. V ceně vstup­né­ho je mož­nost přespá­ní ve vlast­ním spa­cím pyt­li ve spor­tov­ní hale nebo tří­dách ško­ly a boha­té mate­ri­á­ly – spe­ci­ál­ní CD-ROM, sle­po­va­cí plas­ti­ko­vý model kos­mic­ké lodi, barev­ný pla­kát, časo­pi­sy, odznak – plac­ka, ...). I uby­to­vá­ní je v něko­li­ka ceno­vých kate­go­ri­ích, vybe­re si kaž­dý.

- Kdo Avalcon pořá­dá a co obná­ší zor­ga­ni­zo­vat tako­vé setká­ní?

Avalcon pořá­dá cho­tě­boř­ský sci-fi klub Avalon za pomo­ci řady dal­ších orga­ni­za­cí. Pořadatelé jsou dob­ro­vol­ní­ci, kte­ří věnu­jí pří­pra­vě a rea­li­za­ci stov­ky hodin prá­ce bez náro­ku na odmě­nu, pros­tě pro­to­že je to baví. V zása­dě jde o vel­mi kom­pli­ko­va­ný pro­jekt – kom­bi­na­ce obrov­ské kon­fe­ren­ce a fes­ti­va­lu – a jen ten­to způ­sob orga­ni­za­ce dovo­lu­je udr­žet níz­ké vstup­né a neko­merč­ní ráz setká­ní. Organizátoři prak­tic­ky bez spon­zo­rů zajiš­ťu­jí pro­gram (zva­ní zahra­nič­ních i domá­cích hos­tů a účin­ku­jí­cích, sesta­ve­ní a ladě­ní pro­gra­mu, tech­nic­ké pod­mín­ky), záze­mí (pro­ná­jmy sálů, smlou­vy s uby­to­va­cí­mi a stra­vo­va­cí­mi zaří­ze­ní­mi), mate­ri­á­ly (při­hláš­ky, pro­pa­ga­ce, mate­ri­á­ly pro účast­ní­ky), pořa­da­tel­ské služ­by a občer­stve­ní. Takhle to vypa­dá jed­no­du­še a na dob­ře pro­ve­de­ném conu ani nemá být poznat, jak je to ve sku­teč­nos­ti slo­ži­té a nároč­né.

- Kde se zájem­ci dozvě­dí víc?

O pro­gra­mu, zajiš­tě­ní uby­to­vá­ní, stra­vo­vá­ní, dopra­vě a dal­ších nezbyt­ných infor­ma­cích se kaž­dý, kdo má pří­stup k Internetu, může dozvě­dět na našich strán­kách http://www.festivalfantazie.cz. Kdo pří­stup nemá, sta­čí mu infor­ma­ce, že pro­gram jed­né čás­ti začí­ná v sobo­tu odpo­led­ne, pro­gram dru­hé ve stře­du odpo­led­ne v Chotěboři, při­jet lze na jedi­ný den i na závě­reč­ný víkend, je něko­lik dru­hů vstup­né­ho. Nelze zablou­dit, všu­de v Chotěboři jsou smě­rov­ky. A vůbec nej­víc se zájem­ci dozví tím, že sku­teč­ně při­je­dou a conu se zúčast­ní, k čemuž je srdeč­ně zve­me!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,74439 s | počet dotazů: 220 | paměť: 55802 KB. | 22.05.2022 - 03:30:32