Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Festival Fantazie -2.-11.7.2004 Chotěboř

Festival Fantazie -2.-11.7.2004 Chotěboř

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Festival Fantazie je v ČR nej­vět­ší setká­ní fanouš­ků lite­ra­tu­ry, fil­mu, her a Internetu, zamě­ře­ných na science ficti­on a moder­ní tech­no­lo­gie, fan­ta­sy a horor, myto­lo­gii a záha­dy, kos­mo­nau­ti­ku a ast­ro­no­mii, his­to­rii a budouc­nost, a nava­zu­je na boha­tou tra­di­ci podob­ných setká­ní, tzv. conů (angl. con­ven­ti­on). Festivalu Fantazie se účast­ní při­bliž­ně 1000 fanouš­ků.

Program Festivalu Fantazie je určen pří­z­niv­cům všech svě­tů fan­ta­zie a při­ná­ší více než týden­ní pro­gram roz­dě­le­ný do pro­gra­mo­vých linií fanouškům jed­not­li­vých žánrů a podžánrů. Klade důraz na atmo­sfé­ru vel­ké­ho let­ní­ho fes­ti­va­lu s řadou nad­stan­dard­ních slu­žeb a dopro­vod­ných akcí, díky vel­ké­mu počtu účast­ní­ků při­ná­ší setká­ní s něko­li­ka zahra­nič­ní­mi hos­ty i boha­té účast­nic­ké mate­ri­á­ly. Nabízí mož­nost doslo­va FANTASTICKÉ DOVOLENÉ v Chotěboři.

Program zahr­nu­je pro­jek­ce fil­mů a seri­á­lů, hra­ní her vše­ho dru­hu, bese­dy se spi­so­va­te­li, her­ci a výtvar­ní­ky, odbor­né i humor­né před­náš­ky odbor­ní­ků, redak­to­rů a fanů. Dále pane­lo­vé dis­ku­se, tes­ty a sou­tě­že, cere­mo­ni­á­ly s vyhlá­še­ním výsled­ků lite­rár­ních a jiných sou­tě­ží, auto­gra­mi­á­dy, výsta­vy, kon­cer­ty, diva­dlo, pár­ty s tom­bo­lou, lite­rár­ní díl­nu, vol­bu Miss Avalcon, pro­dej a bur­zu knih a her, …

Program běží v 11 sou­běž­ných pro­gra­mo­vých lini­ích a zahr­nu­je násle­du­jí­cí pro­gra­mo­vé blo­ky :

Festival Fantazie Avalcon (2.-11.7.2004)

= 3 pro­gra­mo­vé linie: tra­dič­ní setká­ní fanouš­ků lite­rár­ní fan­tas­ti­ky

  • Avalcon (fan­tas­tic­ká lite­ra­tu­ra, bese­dy se spi­so­va­te­li a redak­to­ry časo­pi­sů, jed­not­li­vé lite­rár­ní svě­ty, pro­dej a bur­za knih, auto­gra­mi­á­dy, worksho­py a psa­ní poví­dek, lite­ra­tu­ra na inter­ne­tu, ...)
  • Futurologický kon­gres (tren­dy v tech­no­lo­gi­ích a spo­leč­nos­ti: inter­net, počí­ta­če, bio­tech­no­lo­gie, nano­tech­no­lo­gie, lékař­ství, komu­ni­ka­ce, che­mic­ký prů­my­sl, škol­ství, poli­to­lo­gie, ...)
  • Fantastická Fakta (Atlantida, záha­dy, pyra­mi­dy, para­nor­mál­ní jevy, myto­lo­gie ...)
  • spe­ci­ál­ní pro­gram (kon­cert, výsta­vy obra­zů, pár­ty, Miss Avalcon, diva­dlo, ...)

Cinema Festival Fantazie (2.-11.7.2004)

= 3 pro­gra­mo­vé linie: pře­hlíd­ka fil­mo­vé dlou­ho­me­tráž­ní i krát­ko­me­tráž­ní tvor­by, bese­dy s her­ci a lid­mi z fil­mo­vé­ho svě­ta, před­náš­ky odbor­ní­ků a fanouš­ků.

  • nej­no­věj­ší fil­my a před­pre­mi­é­ry, star­ší a kla­sic­ké fil­my, sou­těž­ní sním­ky, krát­ké fil­my
  • pro­gra­mo­vé blo­ky k fil­mům a seri­á­lům s před­náš­ka­mi a bese­da­mi – Pán Prstenů, Matrix, Star Trek, Star Wars, Stargate SG-1, Babylon 5, Harry Potter, Xena, Duna, Vetřelec, Terminátor, Jurksý Park, Blair Witch, Manga&Anime, ...)

Festival Fantazie GameStar (3.-10.7.2004)

= 4 pro­gra­mo­vé linie: vol­né hra­ní i nej­růz­něj­ší tur­na­je pro začá­teč­ní­ky i pokro­či­lé.

  • PC her­na s 2x8 x 2x4 PC v síti a s pro­jek­cí obra­zu, Playstation 2, ...
  • stol­ní hry (Mage Knight, Warhammer, Proroctví, Osadníci z Katanu, LOTR, Carcassonne, ...)
  • her­na karet­ních sbě­ra­tel­ských her (Magic the Gathering, MiddleEarth, Harry Potter, ...)
  • spor­tov­ní hry (paint­ball, Capture the flag, Famfrpál, Dance Dance Revolution, ...)

Festival Literární Vysočina (9.-11.7.2004)

= 1 spe­ci­ál­ní pro­gra­mo­vá linie s pro­gra­mem pro spi­so­va­te­le, redak­to­ry, vyda­va­te­le, čte­ná­ře nefan­tas­tic­ké lite­ra­tu­ry – před­náš­ky, pre­zen­ta­ce, bese­dy, autor­ská čte­ní, lite­rár­ní díl­ny, ...

Na Festivalu Fantazie jsou tra­dič­ně vyhla­šo­vá­ny výsled­ky řady lite­rár­ních sou­tě­ží. Na Festivalu Literární Vysočina budou vyhlá­še­ny výsled­ky sou­tě­že tex­tů s nefan­tas­tic­ký­mi téma­ty.

Podstatnou měrou se na úspě­chu Festivalu Fantazie budou podí­let význam­ní hos­té z řad spi­so­va­te­lů, odbor­ní­ků, redak­to­rů, malí­řů a osob­nos­tí fanouš­kov­ské­ho hnu­tí. Tradicí je zva­ní zahra­nič­ních hos­tů a neji­nak tomu bude i pro dal­ší Festivaly Fantazie. Z České repub­li­ky se pra­vi­del­ně účast­ní řada osob­nos­tí, napří­klad František Fuka (pře­kla­da­tel a redak­tor), Jan Kantůrek (pře­kla­da­tel), Pavel Koten (ast­ro­nom), Jaroslav Mostecký (spi­so­va­tel), Ondřej Neff (spi­so­va­tel a novi­nář), Vlado Ríša (šéf­re­dak­tor časo­pi­su Ikarie), Pavel Toufar (odbor­ník na kos­mo­nau­ti­ku), Františka Vrbenská (spi­so­va­tel­ka) a dal­ší zná­mé osob­nos­ti.

 

Dobrovolným pořa­da­te­lem je nezá­vis­lá nezisko­vá orga­ni­za­ce – občan­ské sdru­že­ní SFK AVALON z Chotěboře, pořa­da­tel obdob­ných akcí již od roku 1996. Pořadatelé zajiš­ťu­jí pes­t­rý a boha­tý pro­gram v něko­li­ka sou­běž­ných pro­gra­mo­vých lini­ích, uby­to­vá­ní v hote­lích, uby­tov­nách, tří­dách pro až 1500 účast­ní­ků, stra­vo­vá­ní a občer­stve­ní, dopra­vu z Prahy i míst­ně a účast­nic­ké mate­ri­á­ly obsa­hu­jí­cí CD-ROM, vel­ký barev­ný pla­kát fes­ti­va­lu, časo­pi­sy medi­ál­ních part­ne­rů a dal­ší zají­ma­vos­ti včet­ně infor­mač­ní bro­žu­ry.

Hlavním orga­ni­zá­to­rem je ing. Václav Pravda (cel­ko­vá orga­ni­za­ce, pro­pa­ga­ce, pro­gram), jeho zástup­cem Pavel Bačkovský, kte­rý zajiš­ťu­je uby­to­vá­ní, stra­vo­vá­ní, dopra­vu, při­hláš­ky. Ondřej a Petr Chlubnovi mají na sta­ros­ti tech­ni­ku, Václav Hochman občer­stve­ní, ing. Tomáš Bačkovský pro­gram her­ní sek­ce GameStar.

 

Historie: Avalcon se popr­vé usku­teč­nil v roce 1996 a od té doby se ode­hrá­vá kaž­dý rok, od roku 1999 s hlav­ním názvem Festival Fantazie. Avalcony se vyzna­ču­jí nej­lep­ší tech­nic­kou vyba­ve­nos­tí, výbor­nou orga­ni­za­cí, roz­sáh­lým a dob­ře sla­dě­ným pro­gra­mem, boha­tý­mi účast­nic­ký­mi mate­ri­á­ly, účas­tí všech zná­mých osob­nos­tí SF a přá­tel­skou atmo­sfé­rou.

V roce 1998 a 2002 a 2003 byl Avalcon pový­šen na národ­ní con Parcon, v roce 2002 dokon­ce na evrop­ský pres­tiž­ní Eurocon, kte­rý byl v ČR uspo­řá­dán vůbec popr­vé. Eurocon byl nej­vět­ším setká­ním fanouš­ků fan­tas­ti­ky v ČR (1300 účast­ní­ků, z toho 100 z cizi­ny a 50 ze Slovenska), s řadou zahra­nič­ních hos­tů, boha­tým pro­gra­mem (250 pořa­dů a 125 pro­jek­cí, nesčet­né hry a tur­na­je) a dal­ší­mi výji­meč­nost­mi. V roce 1999 zača­la his­to­rie Avalconu Speciálu, a od roku 2002 pokra­ču­je pra­vi­del­ně.

 

Bližší infor­ma­ce a při­hláš­ky:

http://www.festivalfantazie.cz/ , [email protected]

ing. Václav Pravda, ředi­tel fes­ti­va­lu - [email protected]

Program fes­ti­va­lu je určen přá­te­lům svě­tů fan­ta­zie, ote­vře­ným lidem - pří­z­niv­cům fil­mu, her, a lite­ra­tu­ry zamě­ře­ných na science ficti­on a moder­ní tech­no­lo­gie, fan­ta­sy a horor, myto­lo­gii a záha­dy, kos­mo­nau­ti­ku a ast­ro­no­mii, his­to­rii a budouc­nost.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,66144 s | počet dotazů: 255 | paměť: 58104 KB. | 10.08.2022 - 13:07:52