Kritiky.cz > Články > Festival Fantazie -2.-11.7.2004 Chotěboř

Festival Fantazie -2.-11.7.2004 Chotěboř

Festival Fantazie je v ČR nej­vět­ší setká­ní fanouš­ků lite­ra­tu­ry, fil­mu, her a Internetu, zamě­ře­ných na science ficti­on a moder­ní tech­no­lo­gie, fan­ta­sy a horor, myto­lo­gii a záha­dy, kos­mo­nau­ti­ku a ast­ro­no­mii, his­to­rii a budouc­nost, a nava­zu­je na boha­tou tra­di­ci podob­ných setká­ní, tzv. conů (angl. con­ven­ti­on). Festivalu Fantazie se účast­ní při­bliž­ně 1000 fanouš­ků.

Program Festivalu Fantazie je určen pří­z­niv­cům všech svě­tů fan­ta­zie a při­ná­ší více než týden­ní pro­gram roz­dě­le­ný do pro­gra­mo­vých linií fanouškům jed­not­li­vých žánrů a podžánrů. Klade důraz na atmo­sfé­ru vel­ké­ho let­ní­ho fes­ti­va­lu s řadou nad­stan­dard­ních slu­žeb a dopro­vod­ných akcí, díky vel­ké­mu počtu účast­ní­ků při­ná­ší setká­ní s něko­li­ka zahra­nič­ní­mi hos­ty i boha­té účast­nic­ké mate­ri­á­ly. Nabízí mož­nost doslo­va FANTASTICKÉ DOVOLENÉ v Chotěboři.

Program zahr­nu­je pro­jek­ce fil­mů a seri­á­lů, hra­ní her vše­ho dru­hu, bese­dy se spi­so­va­te­li, her­ci a výtvar­ní­ky, odbor­né i humor­né před­náš­ky odbor­ní­ků, redak­to­rů a fanů. Dále pane­lo­vé dis­ku­se, tes­ty a sou­tě­že, cere­mo­ni­á­ly s vyhlá­še­ním výsled­ků lite­rár­ních a jiných sou­tě­ží, auto­gra­mi­á­dy, výsta­vy, kon­cer­ty, diva­dlo, pár­ty s tom­bo­lou, lite­rár­ní díl­nu, vol­bu Miss Avalcon, pro­dej a bur­zu knih a her, …

Program běží v 11 sou­běž­ných pro­gra­mo­vých lini­ích a zahr­nu­je násle­du­jí­cí pro­gra­mo­vé blo­ky :

Festival Fantazie Avalcon (2.-11.7.2004)

= 3 pro­gra­mo­vé linie: tra­dič­ní setká­ní fanouš­ků lite­rár­ní fan­tas­ti­ky

 • Avalcon (fan­tas­tic­ká lite­ra­tu­ra, bese­dy se spi­so­va­te­li a redak­to­ry časo­pi­sů, jed­not­li­vé lite­rár­ní svě­ty, pro­dej a bur­za knih, auto­gra­mi­á­dy, worksho­py a psa­ní poví­dek, lite­ra­tu­ra na inter­ne­tu, ...)
 • Futurologický kon­gres (tren­dy v tech­no­lo­gi­ích a spo­leč­nos­ti: inter­net, počí­ta­če, bio­tech­no­lo­gie, nano­tech­no­lo­gie, lékař­ství, komu­ni­ka­ce, che­mic­ký prů­my­sl, škol­ství, poli­to­lo­gie, ...)
 • Fantastická Fakta (Atlantida, záha­dy, pyra­mi­dy, para­nor­mál­ní jevy, myto­lo­gie ...)
 • spe­ci­ál­ní pro­gram (kon­cert, výsta­vy obra­zů, pár­ty, Miss Avalcon, diva­dlo, ...)

Cinema Festival Fantazie (2.-11.7.2004)

= 3 pro­gra­mo­vé linie: pře­hlíd­ka fil­mo­vé dlou­ho­me­tráž­ní i krát­ko­me­tráž­ní tvor­by, bese­dy s her­ci a lid­mi z fil­mo­vé­ho svě­ta, před­náš­ky odbor­ní­ků a fanouš­ků.

 • nej­no­věj­ší fil­my a před­pre­mi­é­ry, star­ší a kla­sic­ké fil­my, sou­těž­ní sním­ky, krát­ké fil­my
 • pro­gra­mo­vé blo­ky k fil­mům a seri­á­lům s před­náš­ka­mi a bese­da­mi – Pán Prstenů, Matrix, Star Trek, Star Wars, Stargate SG-1, Babylon 5, Harry Potter, Xena, Duna, Vetřelec, Terminátor, Jurksý Park, Blair Witch, Manga&Anime, ...)

Festival Fantazie GameStar (3.-10.7.2004)

= 4 pro­gra­mo­vé linie: vol­né hra­ní i nej­růz­něj­ší tur­na­je pro začá­teč­ní­ky i pokro­či­lé.

 • PC her­na s 2x8 x 2x4 PC v síti a s pro­jek­cí obra­zu, Playstation 2, ...
 • stol­ní hry (Mage Knight, Warhammer, Proroctví, Osadníci z Katanu, LOTR, Carcassonne, ...)
 • her­na karet­ních sbě­ra­tel­ských her (Magic the Gathering, MiddleEarth, Harry Potter, ...)
 • spor­tov­ní hry (paint­ball, Capture the flag, Famfrpál, Dance Dance Revolution, ...)

Festival Literární Vysočina (9.-11.7.2004)

= 1 spe­ci­ál­ní pro­gra­mo­vá linie s pro­gra­mem pro spi­so­va­te­le, redak­to­ry, vyda­va­te­le, čte­ná­ře nefan­tas­tic­ké lite­ra­tu­ry – před­náš­ky, pre­zen­ta­ce, bese­dy, autor­ská čte­ní, lite­rár­ní díl­ny, ...

Na Festivalu Fantazie jsou tra­dič­ně vyhla­šo­vá­ny výsled­ky řady lite­rár­ních sou­tě­ží. Na Festivalu Literární Vysočina budou vyhlá­še­ny výsled­ky sou­tě­že tex­tů s nefan­tas­tic­ký­mi téma­ty.

Podstatnou měrou se na úspě­chu Festivalu Fantazie budou podí­let význam­ní hos­té z řad spi­so­va­te­lů, odbor­ní­ků, redak­to­rů, malí­řů a osob­nos­tí fanouš­kov­ské­ho hnu­tí. Tradicí je zva­ní zahra­nič­ních hos­tů a neji­nak tomu bude i pro dal­ší Festivaly Fantazie. Z České repub­li­ky se pra­vi­del­ně účast­ní řada osob­nos­tí, napří­klad František Fuka (pře­kla­da­tel a redak­tor), Jan Kantůrek (pře­kla­da­tel), Pavel Koten (ast­ro­nom), Jaroslav Mostecký (spi­so­va­tel), Ondřej Neff (spi­so­va­tel a novi­nář), Vlado Ríša (šéf­re­dak­tor časo­pi­su Ikarie), Pavel Toufar (odbor­ník na kos­mo­nau­ti­ku), Františka Vrbenská (spi­so­va­tel­ka) a dal­ší zná­mé osob­nos­ti.

 

Dobrovolným pořa­da­te­lem je nezá­vis­lá nezisko­vá orga­ni­za­ce – občan­ské sdru­že­ní SFK AVALON z Chotěboře, pořa­da­tel obdob­ných akcí již od roku 1996. Pořadatelé zajiš­ťu­jí pes­t­rý a boha­tý pro­gram v něko­li­ka sou­běž­ných pro­gra­mo­vých lini­ích, uby­to­vá­ní v hote­lích, uby­tov­nách, tří­dách pro až 1500 účast­ní­ků, stra­vo­vá­ní a občer­stve­ní, dopra­vu z Prahy i míst­ně a účast­nic­ké mate­ri­á­ly obsa­hu­jí­cí CD-ROM, vel­ký barev­ný pla­kát fes­ti­va­lu, časo­pi­sy medi­ál­ních part­ne­rů a dal­ší zají­ma­vos­ti včet­ně infor­mač­ní bro­žu­ry.

Hlavním orga­ni­zá­to­rem je ing. Václav Pravda (cel­ko­vá orga­ni­za­ce, pro­pa­ga­ce, pro­gram), jeho zástup­cem Pavel Bačkovský, kte­rý zajiš­ťu­je uby­to­vá­ní, stra­vo­vá­ní, dopra­vu, při­hláš­ky. Ondřej a Petr Chlubnovi mají na sta­ros­ti tech­ni­ku, Václav Hochman občer­stve­ní, ing. Tomáš Bačkovský pro­gram her­ní sek­ce GameStar.

 

Historie: Avalcon se popr­vé usku­teč­nil v roce 1996 a od té doby se ode­hrá­vá kaž­dý rok, od roku 1999 s hlav­ním názvem Festival Fantazie. Avalcony se vyzna­ču­jí nej­lep­ší tech­nic­kou vyba­ve­nos­tí, výbor­nou orga­ni­za­cí, roz­sáh­lým a dob­ře sla­dě­ným pro­gra­mem, boha­tý­mi účast­nic­ký­mi mate­ri­á­ly, účas­tí všech zná­mých osob­nos­tí SF a přá­tel­skou atmo­sfé­rou.

V roce 1998 a 2002 a 2003 byl Avalcon pový­šen na národ­ní con Parcon, v roce 2002 dokon­ce na evrop­ský pres­tiž­ní Eurocon, kte­rý byl v ČR uspo­řá­dán vůbec popr­vé. Eurocon byl nej­vět­ším setká­ním fanouš­ků fan­tas­ti­ky v ČR (1300 účast­ní­ků, z toho 100 z cizi­ny a 50 ze Slovenska), s řadou zahra­nič­ních hos­tů, boha­tým pro­gra­mem (250 pořa­dů a 125 pro­jek­cí, nesčet­né hry a tur­na­je) a dal­ší­mi výji­meč­nost­mi. V roce 1999 zača­la his­to­rie Avalconu Speciálu, a od roku 2002 pokra­ču­je pra­vi­del­ně.

 

Bližší infor­ma­ce a při­hláš­ky:

http://www.festivalfantazie.cz/ , info@avalcon.cz

ing. Václav Pravda, ředi­tel fes­ti­va­lu - vaclav.pravda@seznam.cz

Program fes­ti­va­lu je určen přá­te­lům svě­tů fan­ta­zie, ote­vře­ným lidem - pří­z­niv­cům fil­mu, her, a lite­ra­tu­ry zamě­ře­ných na science ficti­on a moder­ní tech­no­lo­gie, fan­ta­sy a horor, myto­lo­gii a záha­dy, kos­mo­nau­ti­ku a ast­ro­no­mii, his­to­rii a budouc­nost.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
 • Svět tajemných sil Arthura C. Clarka aneb Mistr provádějící záhadami8. ledna 2017 Svět tajemných sil Arthura C. Clarka aneb Mistr provádějící záhadami „Je zcela mimo mísu nazývat tuto planetu Zemí, když je to zjevně mnohem více Oceán.“ Arthur C. Clarke Mnozí z nás si pamatují tu naprosto magickou a zároveň nervy drásající znělku. […]
 • Amber – deset výprav mezi světy4. ledna 2016 Amber – deset výprav mezi světy  ,,Jediný skutečný svět, všechny ostatní jsou jen stíny.“ Ačkoli má tato série jedny z nejpodivnějších obálek, jaké lze ve fantastické literatuře najít, jedná se zároveň o jednu z […]
 • Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov 5. dubna 2012 Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov Francouzský režisér Michel Ocelot, americký oskarový tvůrce Will Vinton, zástupce amerického studia Laika Mark Shapiro nebo český výtvarník a režisér Michal Žabka – ti všichni se setkají […]
 • Festival Fantazie 28.6.-6.7. Chotěboř27. června 2003 Festival Fantazie 28.6.-6.7. Chotěboř “Je to především zábava.” Říká o desátém ročníku Festivalu Fantazie jeho hlavní organizátor Ing. Václav Pravda, předseda nezávislé neziskové organizace SFK Avalon. - Podtitul jedné části […]
 • Festival Fantazie 2.-11.7.2004 Chotěboř - „Je to především zábava.“2. června 2004 Festival Fantazie 2.-11.7.2004 Chotěboř - „Je to především zábava.“ Říká o dvanáctém ročníku Festivalu Fantazie jeho hlavní organizátor Ing. Václav Pravda, předseda nezávislého neziskového občanského sdružení SFK Avalon. - Podtitul jedné části festivalu […]
 • Futuregate12. března 2015 FUTURE GATE SCI-FI FILM FESTIVAL Druhý ročník festivalu sci-fi filmů Future Gate letos v Praze i v Brně. Unikátní filmová přehlídka přinese legendární Vetřelce, oceněnou vesmírnou komedii The History of Future Folk, […]
 • Hrajeme o trůny i o charaktery17. května 2019 Hrajeme o trůny i o charaktery Hře o trůny jsem se mnoho let vyhýbala, ač mi ji studenti doporučovali. Nedostatek času, pocit, že po Tolkienovi a Sapkowském už na další fantasy svět nemám kapacitu. Nakonec se čas našel, […]
 • Hobit 3 - první dojem10. prosince 2014 Hobit 3 - první dojem Můj první dojem z Hobita 3: Kdyby nenatočil režisér trilogii Pána Prstenů (na kterou jsem zíral s otevřenou pusou), tak by to bylo důstojné završení trilogie. Bohužel s první trilogií je […]
 • 11 památných filmových momentů19. srpna 2018 11 památných filmových momentů Osobně moc nemám v lásce různé žebříčky "5 nejlepších filmů všech dob", či "10 věcí které nás baví na...". Zpravidla se jedná o dost plytký výčet věcí, které mají za úkol zaplácnout […]