Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Festivaly > Festival bulharských filmů

Festival bulharských filmů

Film Fest BKi Plakat A1 2015 Final 01

V pátek 30.ledna se kona­la v pro­sto­rech Bulharského kul­tur­ní­ho insti­tu­tu tis­ko­vá kon­fe­ren­ce k Festivalu bul­har­ských fil­mů, kte­rý začne ve čtvr­tek 5.února v Praze.

Slavnostní zahá­je­ní fes­ti­va­lu pro­běh­ne v 18.30 hodin v kině Lucerna, násle­do­vat bude pro­jek­ce fil­mu Soud Stefana Komandareva, kte­rý svůj nový film osob­ně před­sta­ví. Dalšími tvůr­ci, kte­ří své sním­ky před­sta­ví budou reži­sé­ři Maya Vitkova a Niki Iliev.

Filmová pře­hlíd­ka bude pro­bí­hat v kinech Lucerna a Evropský dům a milov­ní­kům fil­mů nabíd­ne sním­ky z růz­ných sek­cí. Na pro­gra­mu budou bul­har­ské hra­né i doku­men­tár­ní fil­my, kte­ré byly uve­de­ny na mno­ha mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lech. Diváci mohou také shléd­nout i prvo­ti­nu bul­har­ské reži­sér­ky Mayi Vitkové Viktoria, kte­rý byl vybrán na fes­ti­val Sundance. Novou sek­cí v letoš­ním roce je sek­ce In Memoriam, kte­rá se věnu­je veli­ká­nům bul­har­ské kine­ma­to­gra­fie. V roce 2015 je tato sek­ce věno­vá­na kame­ra­ma­no­vi Dimo Kolarovi, kte­rý vystu­do­val praž­skou FAMU a jehož dílem je film Kozí roh z roku 1972. Snímek byl uve­den na MFF v Karlových Varech a obdr­žel na něm Zvláštní cenu poro­ty.

Dalšími sním­ky, kte­ré se budou na fes­ti­va­lu pro­mí­tat, budou fil­my Živé legen­dy, Moje ško­la je doma, Život téměř pře­krás­ný a Poslední čer­no­moř­ští pirá­ti. Po pro­jek­ci fil­mů v kině Lucerna se mohou návštěv­ní­ci setkat s tvůr­ci fil­mů a zúčast­nit se malé­ho fil­mo­vé­ho setká­ní.

Festival nabíd­ne ale i dal­ší akce v rám­ci dopro­vod­né­ho pro­gra­mu. Až do 11.února mohou návštěv­ní­ci fes­ti­va­lu shléd­nout dvou­díl­nou výsta­vu foto­gra­fií REFLEXE od Alexandra Ivanova, kte­rá před­sta­vu­je Bulharsko ze dvou pohle­dů – industri­ál­ní země a člo­vě­kem nedo­tče­ná země. Část Reflexe I. bude vysta­ve­na v Evropském domě (Jungmannova 24), část Reflexe II. bude vysta­ve­na v Kavárně kina Lucerna (Vodičkova 36). Ve stře­du 4.února a v pátek 6.února pak od 16 do 18.15 hodin bude v pasá­ži Lucerna pro­bí­hat akce Víno&růže.BG, kte­rá nabíd­ne milov­ní­kům vína a růže nevšed­ní záži­tek. V pro­sto­rech pasá­že se budou nabí­zet suchá čer­ve­ná vína, tra­dič­ní bul­har­ská odrů­da Mavrud a vel­ký výběr eko­lo­gic­kých výrob­ků, deli­ka­tes a kos­me­ti­ky, u kte­rých stá­la na počát­ku růže. Celkovou atmo­sfé­ru pak dotvo­ří bul­har­ská fil­mo­vá hud­ba, např. ze zaha­jo­va­cí­ho sním­ku Soud, kte­rou slo­žil Stefan Valdobrev.

Všechny fil­my se pro­mí­ta­jí v bul­har­šti­ně, ale budou dopro­vá­ze­ny titul­ky. A to jak čes­ký­mi, tak i ang­lic­ký­mi.

Vstupné na fil­my do kina Lucerna jsou za jed­not­nou cenu 100,- Kč, pro­jek­ce doku­men­tár­ních fil­mů v Evropském domě jsou zdar­ma.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,72659 s | počet dotazů: 224 | paměť: 53543 KB. | 18.01.2022 - 19:55:03