Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Festival bollywoodského filmu

Festival bollywoodského filmu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Praha a Bollywood je v sou­čas­né době stá­le čas­těj­ší a popu­lár­něj­ší spo­je­ní. Kromě vět­ší­ho zájmu indic­kých fil­ma­řů o míst­ní pro­stře­dí je to nao­pak také před­sta­ve­ní sou­čas­né indic­ké fil­mo­vé tvor­by v praž­ských kinech. Festival bolly­wo­od­ské­ho fil­mu zaha­ju­je svůj 12. roč­ník ve stře­du 22. říj­na v kině Lucerna a poté až do nedě­le 26. říj­na pobě­ží ve Světozoru.

Prakticky všech­ny letos uvá­dě­né fil­my se mohou pochlu­bit dob­rý­mi výděl­ky a pří­z­ni­vý­mi divác­ký­mi ohla­sy. Hned na úvod se pro­mít­ne fil­mo­vá lahůd­ka, asi nej­kul­tov­něj­ší bolly­wo­od­ský film všech dob - Sholay! Tento tzv. „kari wes­tern“ byl po 39 letech digi­tál­ně vyčiš­těn a upra­ven do 3D. Tvůrci dokon­ce nahrá­li hud­bu k fil­mu úpl­ně zno­vu ve spo­lu­prá­ci s orchestrem, tak­že půjde o vel­ko­le­pou podí­va­nou.
Světozor násled­ně před­sta­ví „Děti z Bollywoodu“, což je cel­ko­vé téma fes­ti­va­lu, pro­to­že o dětech a dět­ství něja­kým způ­so­bem vyprá­vě­jí sko­ro všech­ny letoš­ní sním­ky růz­ných žánrů. Jde napří­klad o soci­ál­ní dra­ma nešťast­né lás­ky chlap­ce z nej­niž­ší kas­ty (Fandry), humor­ně nad­sa­ze­ný akč­ní thriller o trau­ma­tu z dět­ství, kte­ré mla­dé­ho muže nasmě­ru­je na dráhu zlo­či­nu (Dhoom 3), pouč­né, hra­vé a zejmé­na dojem­né dra­ma dyslek­tic­ké­ho chlap­ce a jeho empa­tic­ké­ho uči­te­le (Taare Zameen Par) nebo zda­ři­lý kri­mi­nál­ní thriller o orga­ni­zo­va­ném zlo­či­nu v Indii (pát­rá­ní po gan­gs­te­rech, kte­ří uná­še­jí nezle­ti­lé dív­ky a nutí je k pro­sti­tu­ci) s pře­kva­pi­vou poin­tou (Mardaani). I na tom­to výbě­ru je vidět, že indic­ká fil­mo­vá tvor­ba nejsou jen „masa­la movies“, ale také fil­my, kte­ré se sna­ží od tra­dič­ních kon­ven­cí odklá­nět.
Letos popr­vé fes­ti­val nabíd­ne také fil­my z dal­ší země indic­ké­ho sub­kon­ti­nen­tu, Pákistánu, jehož fil­my jsou s těmi indic­ký­mi hod­ně pro­po­je­né. Za zmín­ku sto­jí divác­ky veli­ce úspěš­ný film Zinda Bhaag - prv­ní film za posled­ních pade­sát let, kte­rý se pákistán­ské úřa­dy roz­hod­ly vyslat do boje o Oscara! A jeden Oscarový film se dokon­ce pro­mít­ne – Saving Face, film, sle­du­jí­cí živo­ty něko­li­ka pře­ži­vších Pákistánek po úto­ku kyse­li­nou rodin­ným pří­sluš­ní­kem, vyhrál v roce 2012 Oscara za Nejlepší doku­ment. Tento film je sou­čás­tí pákistán­ské­ho výbě­ru, ale záro­veň také už tra­dič­ní doku­men­tár­ní sek­ce.

Festival bolly­wo­od­ské­ho fil­mu však chce kro­mě fil­mů před­sta­vit také indic­kou kul­tu­ru obec­ně. Ve stře­du tak pro­běh­ne ver­ni­sáž výsta­vy fotek „Na bře­zích řeky Gangy“, čtvr­tek se pone­se ve zna­me­ní svát­ku svět­la Diwali, po celou dobu koná­ní bude pří­tom­na indic­ká restau­ra­ce, k vyzkou­še­ní tzv. indic­ký kuleč­ník - carrom, masa­la chai a kro­mě naku­po­vá­ní indic­kých potra­vin a suve­ný­rů si divá­ci budou moci užít něko­li­ka zají­ma­vých worksho­pů.
A všich­ni mají mož­nost pro­táh­nout své tělo při bolly­wo­od­ských tan­cích na tra­dič­ní Bollywood Party v sobo­tu večer!

Festival bolly­wo­od­ské­ho fil­mu

22. – 26. 10. 2013

Praha, Kino Světozor, Vodičkova 41, www.kinosvetozor.cz

Praha, Kino Lucerna, Vodičkova 36, www.kinolucerna.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,23847 s | počet dotazů: 252 | paměť: 58089 KB. | 11.08.2022 - 14:37:47