Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Festivaly > Festival bollywoodského filmu - Tentokrát také v Brně a v Plzni

Festival bollywoodského filmu - Tentokrát také v Brně a v Plzni

Bolly

Přehlídka indic­ké kine­ma­to­gra­fie je opět tady - Festival bolly­wo­od­ské­ho fil­mu! Ve svém 13. roč­ní­ku ten­to­krát expan­du­je v rám­ci České repub­li­ky také mimo Prahu, na fil­my z Indie se totiž mohou těšit ješ­tě v Brněv Plzni! V těch­to měs­tech se postup­ně před­sta­ví fil­mo­vé novin­ky, osvěd­če­né fil­my nebo zají­ma­vé doku­men­ty. Také se uká­že, že neje­nom Hollywood u nás natá­čí rád své vel­ko­fil­my.

Hollywood zná kaž­dý. Bollywood a indic­ké fil­my však u nás pozná­vá stá­le více a více lidí. Tradiční Bollywood doká­že nejed­no­ho roz­pla­kat, roze­smát, roz­tan­čit a svou barev­nos­tí vnést plno ener­gie. Filmová stu­dia v Bombaji (odtud Bollywood) jsou však pou­ze jed­ny z mno­ha stu­dií v Indii, jsou tu i dal­ší, regi­o­nál­ní a spí­še méně komerč­ní - nicmé­ně v posled­ní době se také Bollywood zamě­řu­je i na jiné žán­ry a tím indic­ká kine­ma­to­gra­fie zís­ká­vá obdi­vu­hod­nou roz­ma­ni­tost. Výjimkou na fes­ti­va­lu není ani zařa­ze­ní pásma doku­men­tár­ních fil­mů. Zkrátka kaž­dý divák si urči­tě najde to své.

Po dlou­hé době se v cel­ko­vém pro­gra­mu mimo jiné před­sta­ví tři nej­vět­ší herec­ké hvězdy, kte­ré mají jed­no spo­leč­né – jme­nu­jí se Khan a nejsou pří­buz­ní. Aamir Khan ve stře­du celý fes­ti­val zahá­jí kome­dií PK. Z pří­bě­hu o mimo­zemš­ťa­no­vi s odstá­tý­ma uši­ma se stal dosud nej­vý­dě­leč­něj­ší indic­ký film všech dob. Kromě množ­ství humo­ru a obvyk­lých bolly­wo­od­ských atrak­cí nabí­zí i sati­ric­ký pohled na orga­ni­zo­va­né nábo­žen­ství a s ním spo­je­né před­sud­ky, což v indic­kém multi-náboženském pro­stře­dí před­sta­vu­je poměr­ně odváž­né dílo. Typickou bolly­wo­od­skou „masa­lu“ Bajrangi Bhaijaan před­sta­ví Salman Khan. Smích, pláč, tanec, zpěv a spous­ta barev dopro­vo­dí pří­běh o vzta­zích Indie a Pákistánu, kte­rý se stal v Indii trhá­kem roku 2015. A koneč­ně po 3 letech se na fes­ti­va­lu před­sta­ví také asi úpl­ně nej­vět­ší hvězda Bollywoodu Shah Rukh Khan! Jab Tak Hai Jaan, vol­ná adap­ta­ce romá­nu Grahama Greena Konec dob­ro­druž­ství, je ukáz­ko­vým zástup­cem moder­ní­ho bolly­wo­od­ské­ho melod­ra­ma­tu o lás­ce dvou lidí, kte­rá může ničit jejich živo­ty. Navzdory spí­še komor­ní­mu pří­bě­hu okouz­lu­je film vel­ko­le­pý­mi obra­zy a str­hu­jí­cí­mi hudeb­ní­mi scé­na­mi.

Nejen Bollywood se v rám­ci fes­ti­va­lu před­sta­vu­je v ČR, ale ten­to­krát se ČR před­sta­vu­je také v bolly­wo­od­ském fil­mu! Bang Bang, vyso­ko­roz­počto­vý rema­ke holly­wo­od­ské akč­ní kome­die Zatím spo­lu, zatím živi (2010), láká na jed­ny z nej­vel­ko­le­pěj­ších akč­ních scén v dosa­vad­ní his­to­rii indic­ké­ho fil­mu a mezi atrak­tiv­ní­mi svě­to­vý­mi mís­ty natá­če­ní dosta­la vel­ký pro­stor také Praha! Bollywoodští tvůr­ci se tak do České repub­li­ky začí­na­jí rádi vra­cet (mj. fil­my Rockstar, Drona).

Z bolly­wo­od­ské díl­ny pochá­zí napří­klad i neděl­ní napí­na­vý thriller NH 10, ale tanec a zpěv tady roz­hod­ně nehle­dej­te… A v nepo­sled­ní řadě lze vybrat napří­klad z doku­men­tár­ních fil­mů Jai Ho, doku­ment o jed­nom z nej­vý­znam­něj­ších skla­da­te­lů. A. R. Rahman slo­žil sklad­by pro 120 fil­mů - mimo jiné např. i slav­né Jai ho z fil­mu Milionář z cha­tr­če. Za svou prá­ci zís­kal spous­tu oce­ně­ní, mezi nimi např. Zlatý Globus a dva Oscary.

A samo­zřej­mě je tře­ba si v diá­ři pozna­me­nat datum 10. říj­na, pro­to­že chy­bět na tra­dič­ní oblí­be­né BOLLYWOOD PARTY by byla chy­ba. Tentokrát v novém mís­tě! Klub DCS na Vinohradské.

V Brně a v Plzni se pak budou pro­mí­tat fil­my, kte­ré divác­ky uspě­ly v minu­lých roč­ní­cích v Praze: English Vinglish, kome­di­ál­ní dra­ma o posta­ve­ní ženy v rodi­ně s tra­dič­ní­mi hod­no­ta­mi, Soodhu Kavvum, sati­ric­ká kri­mi­nál­ní kome­die, kte­rá se i bez účas­ti herec­kých hvězd sta­la vel­kým divác­kým hitem a Zindagi Na Milegi Dobara, hvězd­ně obsa­ze­ný bolly­wo­od­ský road movie, kte­rý pat­řil mezi nej­vět­ší hity fes­ti­va­lu.

Celý pro­gram na www.bollywood.cz

Festival bolly­wo­od­ské­ho fil­mu

 1. – 11. 10. 2015

Praha, Kino Světozor, www.kinosvetozor.cz

 1. – 24. 10. 2015

Brno, Kino Scala, www.kinoscala.cz

 1. – 7. 11. 2015

Plzeň, Kino Měšťanská Beseda, www.mestanska-beseda.cz

 • Pražské vinice19. února 2019 Pražské vinice Praha je nejen krásná a stovežatá. Taky to není jenom kulturní město. je také úrodná a požitkárská. Byla taková v těch šťastnějších časech v minulosti a je takovoi i dnes. Jednou z věcí, […] Posted in Recenze knih
 • Již v červnu v Praze vystoupí OLI ALCHEMY22. května 2018 Již v červnu v Praze vystoupí OLI ALCHEMY Olivier Herran světově proslulý dabér, který propůjčil svůj nezaměnitelný hlas luxusní italské značce Versace pro parfém „Eros Pour femme", míří se svým projektem do Prahy. Olivier je […] Posted in Hudba
 • Nenechte si ujít !16. května 2018 Nenechte si ujít ! Galerie Tančící dům otevírá 16. května největší filmovou výstavu od roku 1987, věnovanou nejznámějším filmům, pohádkám a seriálům, které byly natočeny v Československu v období od 60. do […] Posted in Zajímavosti
 • Filmová cena Český lev má novou podobu16. února 2018 Filmová cena Český lev má novou podobu Slavnostní odhalení nové podoby filmové ceny Český lev, se konalo v prodejně sklárny Rückl v centru Prahy, kterého se vedle českého designéra Rona Plesla, účastnil i majitel sklárny Martin […] Posted in Filmové a televizní aktuality
 • 25. ročník Febiofestu v novém kabátě1. února 2018 25. ročník Febiofestu v novém kabátě Pětadvacátý ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha - Febiofest bude slavnostně zahájen 15. března 2018 v pražském Obecním domě a v Praze bude probíhat až do 23. března. Následně na […] Posted in Festivaly
 • 77 pražských legend24. ledna 2018 77 pražských legend Praha je město s bohatou historií – a v té mají místo i legendy, které sesbírala Alena Ježková. Praha je město s tisíciletou tradicí. Město, v jehož ulicích se dotknete historie. Dlažba, […] Posted in Recenze knih
 • Kino v Praze zadarmo? Ano!2. srpna 2017 Kino v Praze zadarmo? Ano! Letní kino Černošice již popáté oživí závěr letních prázdnin od 24. do 27. srpna v Parku Berounka. Letošní program uvede rodinný pohádkový příběh Kuky se vrací, šokující životopisný […] Posted in Filmová místa
 • Febiofest končí i v regionech, příští rok oslaví 25. jubilejní ročník27. dubna 2017 Febiofest končí i v regionech, příští rok oslaví 25. jubilejní ročník V pátek 28. dubna skončí ve Zlíně Regionální ozvěny Febiofestu. Letošní ozvěny 24. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest se konaly postupně ve třinácti městech napříč […] Posted in Festivaly
 • Vzácná návštěva - Clemens Kuby25. března 2017 Vzácná návštěva - Clemens Kuby Hlavní město naší republiky se má na co těšit – do Prahy totiž přijede světoznámý spisovatel Clemens Kuby. Kdo by ho přece jen neznal, tak vězte, že se věnuje hlavně lidskému tělu a mysli. […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
 • Markéta Baňková: Maličkost. Rozhodně NE maličkost pro čtenáře...6. září 2016 Markéta Baňková: Maličkost. Rozhodně NE maličkost pro čtenáře... Nechtěla bych se dožít těchto časů genetiky. Nechtěla bych se dožít toho, že se v Praze přemnoží potkani s DNA jistého studentka genetiky Tomáš, který o sobě smýšlí, nebo vlastně je – […] Posted in Recenze knih

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,28227 s | počet dotazů: 242 | paměť: 51568 KB. | 27.10.2021 - 00:23:09