Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Festival bollywoodského filmu - Bollywood jako příběhy inspirované reálnými událostmi

Festival bollywoodského filmu - Bollywood jako příběhy inspirované reálnými událostmi

Tiger Zinda Hai
Tiger Zinda Hai

Festival bolly­wo­od­ské­ho fil­mu od 10. do 14. říj­na opět nabíd­ne divá­kům v praž­ském kině Světozor výběr jiho­asij­ské kine­ma­to­gra­fie, kte­rá svým roz­sa­hem kon­ku­ru­je ame­ric­ké­mu Hollywoodu! Hollywood zná kaž­dý, ale Bollywood (a indic­ké fil­my obec­ně) si u nás za 16 let trvá­ní fes­ti­va­lu také našel znač­nou část fanouš­ků - a pozná­va­jí ho dal­ší a dal­ší.

Tradiční Bollywood doká­že nejed­no­ho roz­pla­kat, roze­smát, roz­tan­čit a svou barev­nos­tí vnést plno ener­gie. Cílem fes­ti­va­lu je však nabíd­nout vyvá­že­ný mix roman­ti­ky, akce, kome­die a dra­ma­tu. Prostřednictvím fil­mů se divá­ci mohou sezná­mit také s aktu­ál­ní spo­le­čen­skou pro­ble­ma­ti­kou v Indii, pro­to­že fil­ma­ři stá­le čas­tě­ji pou­ka­zu­jí na otáz­ky, kte­ré v indic­ké spo­leč­nos­ti sil­ně rezo­nu­jí. Kromě poli­ti­ky a nábo­žen­ství jsou to napří­klad žen­ská eman­ci­pa­ce, vzta­hy mezi rodi­či a dět­mi, či tvr­dá ces­ta za úspě­chem. Mezi roman­tic­ký­mi pohád­ka­mi se obje­vu­jí také pří­běhy inspi­ro­va­né reál­ný­mi udá­lost­mi. Také v letoš­ním roce nás těmi­to fil­my pro­ve­dou nej­vět­ší hvězdy sou­čas­nos­ti.

Hned dva­krát se otáz­ce žen­ské eman­ci­pa­ce věnu­je Aamir Khan. Zahajovací sní­mek fes­ti­va­lu, Secret Superstar, kro­mě Indie tri­um­fo­val také v Číně, kde v návštěv­nos­ti pře­ko­nal vět­ši­nu holly­wo­od­ské kon­ku­ren­ce. Také Dangal se dočkal feno­me­nál­ní­ho úspě­chu i za hra­ni­ce­mi a stal se nej­vý­dě­leč­něj­ším indic­kým fil­mem his­to­rie. Snímek inspi­ro­va­ný sku­teč­ný­mi osu­dy sester pře­svěd­ču­je o tom, že i ženy dove­dou vyni­kat v tvr­dých spor­tech. A že se ženy doká­ží vyrov­nat s růz­ným han­di­ca­pem, to před­ve­de skvě­lá Rani Mukerji coby uči­tel­ka s Tourettovým syn­dro­mem. Komediální dra­ma Hichki je vol­nou adap­ta­cí auto­bi­o­gra­fic­ké kni­hy ame­ric­ké­ho uči­te­le Brada Cohena. Zástupcem akč­ní­ho thrille­ru je bez­po­chy­by Salman Khan, kte­rý se v pokra­čo­vá­ní popu­lár­ní akč­ní kome­die vra­cí jako elit­ní taj­ný agent. Velkolepý sní­mek Tiger Zinda Hai se ten­to­krát sou­stře­dí více na akci než na humor. I v tom­to pří­pa­dě se film inspi­ru­je sku­teč­ný­mi reál­ný­mi udá­lost­mi (zaje­tí indic­kých sester tzv. Islámským stá­tem v irác­kém Tikrítu) a zdů­raz­ňu­je také tema­ti­za­ci sexu­ál­ní­ho zne­u­ží­vá­ní žen ve váleč­ných kon­flik­tech. Půvabná Katrina Kaif svý­mi pohy­bo­vý­mi schop­nost­mi a ocho­tou sama pro­vá­dět kaska­dér­ské výko­ny zde pře­ko­ná­vá i samot­né­ho Salmana Khana. Životopisné dra­ma Sanju zase doka­zu­je, že osob­ní život někte­rých bolly­wo­od­ských hvězd je sám o sobě zají­ma­vým námě­tem pro film. Mladá herec­ká hvězda Ranbir Kapoor nás pro­ve­de živo­tem své­ho herec­ké­ho kole­gy Sanjaye Dutta, jež je plný pro­blé­mů, nejen s dro­ga­mi a s pod­svě­tím, záro­veň se ale vždy doká­zal odra­zit ode dna a zazá­řil v desít­kách zná­mých fil­mů.

Naopak od váž­něj­ších témat všed­ní­ho živo­ta má divá­ky dostat dob­ro­druž­ná kome­die Jagga Jasoos, kde se podru­hé obje­ví Ranbir KapoorKatrinou Kaif. Snímek se inspi­ru­je němý­mi gro­tes­ka­mi a také tře­ba slav­ný­mi komiksy o Tintinovi, do znač­né míry je posta­ven na vizu­ál­ních gazích a téměř pan­to­mi­mic­kém herec­tví, ale podob­ně důle­ži­tou roli jako obra­zy v něm samo­zřej­mě hra­je hud­ba a zpěv. Zajímavostí je pak Load Wedding, dal­ší z úspěš­ných pákistán­ských kome­dií v bolly­wo­od­ském sty­lu, kte­rou orga­ni­zá­to­ři fes­ti­va­lu zařa­di­li do pro­gra­mu. A chy­bět letos nemů­že ani nej­vět­ší bolly­wo­od­ská hvězda Shah Rukh Khan v kri­ti­ky oce­ňo­va­ném sním­ku Dear Zindagi, vzdá­le­ně při­po­mí­na­jí­cím ame­ric­ké nezá­vis­lé fil­my o vzta­zích a osob­ních kri­zích, kte­rý se vyví­jí poně­kud odliš­ným způ­so­bem, než by člo­věk oče­ká­val od bolly­wo­od­ské­ho fil­mu…

Festival pou­ka­zu­je také na roz­ma­ni­tost komerč­ní i neko­merč­ní indic­ké kine­ma­to­gra­fie zařa­ze­ním doku­men­tár­ních fil­mů a také regi­o­nál­ních fil­mů – v letoš­ním roce tamil­ských, a tím by měl dát dosta­teč­ně naje­vo, že Indie nerov­ná se jen Bollywood.

Pro zpes­t­ře­ní je při­pra­ve­na sou­těž a „mela“ - po celou dobu koná­ní bude pří­tom­na indic­ká restau­ra­ce, masa­la chai a mož­nost naku­po­vá­ní indic­kých potra­vin a suve­ný­rů.

A samo­zřej­mě je tře­ba si v diá­ři pozna­me­nat datum 12. říj­na (pátek), pro­to­že chy­bět na tra­dič­ní oblí­be­né BOLLYWOOD PARTY by byla chy­ba. Tentokrát opět v La Loca Music bar!

Celý pro­gram na www.bollywood.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,89808 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56558 KB. | 28.06.2022 - 05:38:51