Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Feng shui na zahradě

Feng shui na zahradě

img a304459 w1996 t1515533439

Klid a har­mo­nie v zahra­dě, kte­rá je vytvo­ře­na s pomo­cí čín­ské­ho uče­ní Feng Shui, je samot­ným bal­zá­mem pro duši již při pohle­du na tuto zahra­du. Takto vybu­do­va­ná zahra­da nám bude při­ná­šet potě­še­ní a vnitř­ní klid v mys­li. Staré tra­dič­ní čín­ské uče­ní Feng Shui zahr­nu­je:
·         život­ní ener­gii čchi
·         jing a jang jako pro­ti­klad
·         pět základ­ních prv­ků
buddha hlava

Čínské uče­ní Feng Shui urču­je kaž­dé­mu stro­mu, rost­li­ně a kame­nům na zahra­dě jejich správ­né mís­to. Právě toto důklad­né roz­mís­tě­ní prv­ků na zahra­dě má svůj hlu­bo­ký význam. Číňané ve svém pra­starém uče­ní vysvět­lu­jí, že obyt­ný dům v zahra­dě před­sta­vu­je žen­ský prin­cip jin a zahra­da potom před­sta­vu­je muž­ský prin­cip jang. Právě ten­to muž­ský prin­cip jang v sobě obsa­hu­je množ­ství svět­la, barev a har­mo­nie. Takto potom vzni­ká zahra­da, kte­rá je ote­vře­ná, pro­stor­ná a s oblý­mi lini­e­mi.
kamenná lucerna

Všech pět prvků

Zahrada, kte­rá je vybu­do­vá­na pod­le uče­ní Feng Shui dis­po­nu­je také vše­mi pěti ele­men­ty a jejich ener­gi­e­mi.
·         Pokud pone­chá­me jeden ze záho­nů na zahra­dě tak, jak je, bude na něm tak­to vyni­kat již samot­ná půda, kte­rá bude ztvár­ňo­vat prvek zemi. Pokud to z něja­ké­ho důvo­du není na zahra­dě mož­né, může­me namís­to holé­ho záhon­ku na zahra­du umís­tit někte­ré před­mě­ty, kte­ré jsou vyro­be­ny z hlí­ny, ane­bo je může nahra­dit žlu­tá či hně­dá barva na zahra­dě. Mohou to být napří­klad kvě­ti­ná­če, roz­lič­né soš­ky, nebo cih­ly.
·         Nesmíme zapo­me­nout, že v zahra­dě, kte­rá je pod­le Feng Shui, je veli­ce důle­ži­tým prv­kem voda. Tento prvek nám na zahra­dě vytvo­ří kupří­kla­du jezír­ko, ane­bo jiný typ vod­ní nádr­že. Jestliže máte zahrád­ku men­ších roz­mě­rů, může jezír­ko na ní boha­tě nahra­dit i tako­vý kvě­ti­náč plný vody. Ještě lep­ší je však něja­ký nepra­vi­del­ný tvar, kte­rý zabra­ňu­je nega­tiv­ním ener­giím v zahra­dě.
·         Prvek oheň je mož­né potom plně nahra­dit napří­klad růz­ný­mi domá­cí­mi zví­řa­ty, gri­lem, ane­bo svíč­ka­mi. Chybu neu­dě­lá­me, ani když vysa­dí­me na zahra­dě někte­ré z dře­vin, kte­ré kve­tou čer­ve­ně, nebo i oran­žo­vě.


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,97687 s | počet dotazů: 234 | paměť: 54887 KB. | 04.08.2021 - 07:42:44