Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec

Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec

Felix

Když jsem popr­vé viděl trai­ler na hru Felix The Reaper, hned jsem věděl, že tuhle hru si musím zahrát. Parádní taneč­ní muzi­ka, zají­ma­vé puzzle, zají­ma­vé zpra­co­vá­ní, humor a Felix – to všech­no sli­bo­va­lo parád­ní zába­vu, kte­rá nemá ambi­ce oslo­vo­vat masy jako tříáč­ko­vé titu­ly, ale chce poba­vit a být také tro­chu umě­lec­kým dílem. Bohužel musím říct, že tady se to nepo­ved­lo.

V této hře ovlá­dá­te, jak název napo­ví­dá, Felixe. Ten je novým pol­ním agen­tem pra­cu­jí­cím pro oddě­lá­ní smr­ti, a nápl­ní jeho prá­ce je zajis­tit smrt růz­ným smr­tel­ní­kům. Jenže to má háček, Felix je nena­pra­vi­tel­ný roman­tik zami­lo­va­ný to Betty, kte­rá pra­cu­je pro oddě­le­ní živo­ta, a k tomu ješ­tě milu­je hud­bu a tanec. Ke spl­ně­ní daných úko­lů se tedy sna­ží pro­tan­co­vat. V rám­ci sna­hy spro­vo­dit pár nešťast­ní­ku z povrchu zem­ské­ho se také může pohy­bo­vat pou­ze ve stí­nu, což před­sta­vu­je hlav­ní jádro gamepla­ye.

Felix je boží

Tahle hra se oči­vid­ně točí kolem jed­no­ho nápa­du, a tím je tan­cu­jí­cí Felix. A musím uznat, že ten se auto­rům pove­dl. Je zába­va sle­do­vat jeho pohy­by, a i cho­re­o­gra­fie je veli­ce dob­ře zvlád­nu­tá. Felix je zkrát­ka sym­paťák, na kte­ré­ho si vzpo­me­ne­te i dlou­ho poté, co hru odlo­ží­te. Příjemné je i gra­fic­ké zpra­co­vá­ní, díky kte­ré­mu hra zís­ká­vá nádech umě­lec­ké­ho díla. Lze oce­nit také jed­no­du­chý prin­cip háda­nek a sviž­né tem­po hry – to po chví­li hra­ní oprav­du oce­ní­te…

Bohužel výše jme­no­va­né kla­dy ani zda­le­ka nesta­čí na to, aby hra byla dob­rá. Autoři kla­dou vel­ký důraz na hud­bu a tanec – to tvo­ří bez­má­la polo­vi­nu hry. Jenže ta hud­ba je hroz­ná. Poslouchat se dají dvě pís­ně a ano, obě byly pou­ži­ty v trai­le­rech. Zbytek nechci ozna­čo­vat za odpad, ale sem se to pros­tě neho­dí. Felix tak trsá jak zjed­na­nej a do toho mu hra­je nud­ná, uta­ha­ná a neza­jí­ma­vá pís­nič­ka. U hry, kte­rá se tím­to v pod­sta­tě pro­dá­vá, si auto­ři s výbě­rem hud­by měli dát sak­ra zále­žet.

Hra posta­ve­ná na jed­nou dob­rém nápa­du

Problémy hry nekon­čí pou­ze u hud­by. Špatné jsou i samot­né puzzle, kte­ré jsou pros­tě celé posta­ve­né na tom, že se Felix může pohy­bo­vat pou­ze ve stí­nu. Ze začát­ku to baví, jen­že ono se v prů­bě­hu hra­ní nic moc nové­ho nepři­dá­vá, a tak to je pros­tě nuda. Přidejte k tomu absen­ci pří­bě­hu (neza­jí­ma­vé mini­pří­běhy tu jsou, ale chy­bí jaká­ko­li hlav­ní dějo­vá linie), neza­jí­ma­vé ved­lej­ší posta­vy a cel­ko­vě málo obsa­hu a dosta­ne­te hru, kte­rá by moh­la dob­ře fun­go­vat jako zácho­do­vá mobi­lov­ka za 50 korun, ale ne jako hra na PC.

Co se týče her­ní­ho obsa­hu, hra je roz­dě­le­na do 5 kapi­tol, v rám­ci kte­rých má Felix za cíl vždy něko­ho jiné­ho. Hra by byla roz­hod­ně lep­ší, kdy­by auto­ři pou­ži­li tře­ba zná­mé his­to­ric­ké posta­vy, což se bohu­žel nedě­je. Dále se auto­ři sna­ží o čer­ný humor. Já mám rád čer­ný humor, vyu­ži­ji kaž­dou pří­le­ži­tost k zasmá­ní se, a to i ang­lic­ké vti­py, ale během téhle hry jsem se neza­smál ani jed­nou… Plusové body dávám hře za výzvy a tzv. hard­co­re ver­ze jed­not­li­vých úrov­ní. Ty ale­spoň tro­chu zaba­ví a jsou nápa­di­té.

Hra je na ste­a­mu hod­no­ce­na vel­mi pozi­tiv­ně, přes­to pod­le sta­tis­tik ste­a­mu dru­hou kapi­to­lu hry dohrá­lo pou­ze 11% hrá­čů. To si mys­lím že mlu­ví samo o sobě. Tahle hra je pros­tě nuda a per­fekt­ní Felix to nemů­že zachrá­nit. Pro mě se jed­ná o nej­vět­ší zkla­má­ní od Cyberpunku, s tím roz­dí­lem, že tady jsem to pros­tě neče­kal, a o to je to hor­ší. Snad se auto­rům pří­pad­né pokra­čo­vá­ní pove­de více.

30 %

Foto: Kong Orange & Daedalic Entertainment

  • Hello Neighbor - Hororovka pro děti a zábava pro starší?11. listopadu 2021 Hello Neighbor - Hororovka pro děti a zábava pro starší? Jak člověk jako já vůbec může dojít k takové bizarnosti jakou tato hra ve skutečnosti je? Je to jednoduché, přizve si k sobě neteř co chodí do 2. třídy a zeptá se jí co teď frčí a co ráda […] Posted in Recenze her
  • Happy Game10. listopadu 2021 Happy Game Co čekat od nejlepšího českého herního studia? Další hru. Ano!!! Happy Game patří mezi další hry studia, které stvořilo Samorosta, Creaks a další... které se staly kultem. Hra vás vrhne […] Posted in Recenze her
  • Juro Janosik10. listopadu 2021 Juro Janosik Podporujeme československé hry. Na recenzi se k nám dostala slovenská hra Juro Janosik. Jedná se hru od tvůrce Petera Jurkovského a stojí necelých 10 eur. Autor už pro fanoušky […] Posted in Recenze her
  • The Long Dark – simulátor přežití v zimě22. září 2021 The Long Dark – simulátor přežití v zimě Poslední hrou v seriálu survival her se zimní tématikou je The Long Dark. Tato hra svým zasazením zkrátka nemůže v podobném seriálu chybět. Hra byla vydána v Early Acces v září 2014 a […] Posted in Recenze her
  • Subnautica: Below Zero – druhé dobrodružství na planetě 4546B, tentokrát v zimním kabátu14. srpna 2021 Subnautica: Below Zero – druhé dobrodružství na planetě 4546B, tentokrát v zimním kabátu V původní Subnatice jste se v roli přeživšího pádu vesmírné lodi Aurora snažili přežít a dostat se z planety 4546B pryč. Tentokrát se ocitáte v roli Robin Ayou a na tuto planetu se […] Posted in Recenze her
  • Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré…21. července 2021 Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré… Abych pravdu řekl, tahle hra mě na začátku vcelku překvapila. Zajímavá úvodní scéna, kde vás vcucne obří fialový kámen zvaný Relicta, je celkem atmosférickým počinem, který vás dokáže […] Posted in Recenze her
  • Trine 4: The Nightmare Prince18. července 2021 Trine 4: The Nightmare Prince  Série her Trine je velice známá a populární po celém světě. A to určitě zaslouženě. Dnes se podíváme na poslední díl, který vyšel v roce 2019 a to Trine 4. Velice rád jsem se tohoto úkolu […] Posted in Recenze her
  • Yooka-Laylee and the Impossible Lair16. června 2021 Yooka-Laylee and the Impossible Lair První Yooka -Layle hra byla ve stylu moderní 3D grafiky s krásným prostředím a animacemi. Velice se povedla a zaslouženě patří k velice kvalitním titulům pro dlouhé hodiny zábavy. Kdo […] Posted in Recenze her
  • Yoku's Island Express – Pinball s příběhem28. května 2021 Yoku's Island Express – Pinball s příběhem Příběh pošťáka Yokua je typickým příkladem hry, která vás v první hodině nadchne vším, co vidíte, a hned v hodině druhé jen smutně sečítáte škody a sledujete svoji novou oblíbenou pecku […] Posted in Recenze her
  • The Suicide of Rachel Foster21. května 2021 The Suicide of Rachel Foster Na začátek fiktivní hra, dotýkající se citlivých témat. Pokud se potýkáte s osobními problémy, náš tým vývojářů vám doporučuje, abyste se do hraní nepouštěli bez dozoru a srdečně žádá – […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,18785 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53255 KB. | 28.11.2021 - 06:33:36