Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Festivaly > Febiofest zahájí v  Obecním domě s  režiséry Agnieszkou Hollandovou a Abelem Ferrarou, kteří v  Praze představí své nejnovější filmy

Febiofest zahájí v  Obecním domě s  režiséry Agnieszkou Hollandovou a Abelem Ferrarou, kteří v  Praze představí své nejnovější filmy

Abel Ferrara febiofest

Zahájení 24. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Praha – Febiofest se bude konat v  pro­sto­rách seces­ní­ho Obecního domu ve čtvr­tek 23. břez­na. Festival zahá­jí čes­ká pre­mi­é­ra nové­ho fil­mu pol­ské reži­sér­ky Agnieszky Hollandové Přes kos­ti mrtvých, v němž ztvár­nil jed­nu z  klí­čo­vých rolí Miroslav Krobot. Pozvání na Febiofest při­jal ame­ric­ký kul­tov­ní reži­sér Abel Ferrara, kte­rý na slav­nost­ním zahá­je­ní pře­vez­me Kristiána za pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii. Předsedou poro­ty bude legen­dár­ní čes­ký reži­sér Juraj Herz, jehož dílo se řadí k  čes­ké nové vlně a pro­sla­vi­ly jej fil­my Spalovač mrt­vol nebo Petrolejové lam­py.

Temný detek­tiv­ní pří­běh z  pol­ské­ho ven­ko­va Přes kos­ti mrtvých uve­de na slav­nost­ním zahá­je­ní osob­ně reži­sér­ka Hollandová spo­lu se sce­náris­tou Štěpánem Hulíkem a dal­ší­mi. Světová pre­mi­é­ra sním­ku se usku­teč­ní na fes­ti­va­lu Berlinale, kam byl posled­ní film Hollandové vybrán do hlav­ní sou­tě­že. Febiofest spo­lu­pra­cu­je s  Berlinale tře­tím rokem na sek­ci Culinary Cinema, jež spo­ju­je film a kuli­nář­ský záži­tek a letos se usku­teč­ní od 24. do 26. břez­na. Kromě doku­men­tu Noma: Moje doko­na­lá bou­ře o slav­né dán­ské restau­ra­ci budou na pro­gra­mu dal­ší dva fil­my. Předprodej na tuto sek­ci už byl zahá­jen a pro­bí­há pro­střed­nic­tvím sítě Ticketportal.

Wiliem Dafoe a Aber Ferrara nato­čil film Pasolini.

Pozvání na Febiofest při­jal kul­tov­ní ame­ric­ký reži­sér a rodák z  Bronxu Abel Ferrara, kte­rý trá­ví posled­ní roky v  Itálii. Na slav­nost­ním zahá­je­ní pře­vez­me Kristiána za pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii. Proslavily jej pro­vo­ka­tiv­ní sním­ky, žánro­vé neo-noirové fil­my z pro­stře­dí New Yorku a spo­lu­prá­ce s  vel­ký­mi stu­dii i herec­ký­mi hvězda­mi, jako jsou Harvey Keitel, Christopher Walken, Steve Buscemi, nebo Gérard Depardieu, jehož obsa­dil do hlav­ní role kon­tro­verz­ní­ho sním­ku Vítejte v  New Yorku o sexu­ál­ním skan­dá­lu fran­couz­ské­ho poli­ti­ka. Febiofest uve­de pře­hlíd­ku jeho vybra­ných fil­mů včet­ně posled­ní­ho doku­men­tár­ní­ho fil­mu Hledání Otce Pia, zásad­ní­ho fil­mo­vé­ho díla Abela Ferrary Poručík v  hlav­ní roli s  Harveym Keitelem nebo pocty ital­ské­mu kla­si­ko­vi s  tem­nou minu­los­tí Pasolini, kte­ré­ho ztvár­nil Willem Dafoe.

Režisér Juraj Herz je členem letošní poroty.
Režisér Juraj Herz je čle­nem letoš­ní poro­ty.

Festival letos v  pro­gra­mu před­sta­ví sedm fil­mů již avi­zo­va­né­ho zahra­nič­ní­ho hos­ta Petera Suschitzkého, jed­no­ho z  nej­slav­něj­ších kame­ra­ma­nů sou­čas­nos­ti, kte­rý se letos sta­ne dal­ším drži­te­lem Kristiána za pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii. Mezi vybra­ný­mi fil­my divá­ci uvi­dí horo­ro­vou Pohádku Pohádek v  hlav­ních rolích se Salmou Hayekovou a Vincentem Casselem nebo sním­ky Nahý oběd a Východní pří­sli­by reži­sé­ra Davida Cronenberga, s  nímž Suschitzky točí už od kon­ce osm­de­sá­tých let.

Pod vede­ním pro­gra­mo­vých ředi­te­lů Anny Kopecké a Michala Hogenauera při­ne­se letoš­ní Febiofest něko­lik nových sek­cí. Mainstreamové fil­my či dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ry před­sta­ví sek­ce Central Park, v  níž bude uve­den brit­ský film Sing Street o gene­rač­ní vzpou­ře z  polo­vi­ny 80. let v  Irsku reži­sé­ra Johna Carneyho, jenž je znám pro svůj osca­ro­vý sní­mek Once nebo film Polina o dospí­vá­ní, bale­tu a tan­ci, kte­rý nato­čil slav­ný fran­couz­ský cho­re­o­graf a jeden z letoš­ních hos­tů Febiofestu Angelin Preljocaj. Ve stej­né sek­ci se před­sta­ví i slovensko- česko-maďarské dra­ma Pátá loď reži­sér­ky Ivety Grofové, kte­ré bude uve­de­no na letoš­ním fes­ti­va­lu v  Berlíně v  sou­tě­ži Generation Kplus. Pro fanouš­ky fil­mo­vých žánrů při­bu­de sek­ce půl­noč­ních fil­mů Noční cir­kus, v  níž se mísí bizar­ní kome­die s krva­vý­mi a akč­ní­mi fil­my, mezi nimiž divá­ci uvi­dí napří­klad ori­gi­nál­ní kome­dii Nenarozená pomsta v režii zná­mé brit­ské komič­ky Alice Lowe. Hudební nad­šen­ci si budou moct vybí­rat v  sek­ci hudeb­ních doku­men­tů růz­ných žánrů a sty­lů Hi-Fi Docs, nahléd­nou tak napří­klad do sou­kro­mí slav­né kape­ly ve fil­mu Oasis: Supersonic, ve sním­ku Chlápek z Mo’Wax do pro­stře­dí brit­ské­ho vyda­va­tel­ství nebo do živo­ta rocko­vé iko­ny v  doku­men­tu Janis. Sekce Panorama bude letos zamě­ře­na na sou­čas­né tren­dy fes­ti­va­lo­vých fil­mů, uvi­dí­me v  ní tak napří­klad posled­ní sní­mek Angely Schanelecové Cesta snů, kte­rý objel řadu fes­ti­va­lů včet­ně Toronta, nebo vítě­ze z  Locarna, pod­ma­ni­vý celo­ve­čer­ní debut Lidská vlna argen­tin­ské­ho reži­sé­ra Eduarda Williamse, kte­rý film na Febiofestu uve­de osob­ně.

V  pro­gra­mu se obje­ví nově i sek­ce Masters pre­zen­tu­jí­cí nej­ak­tu­ál­něj­ší díla svě­tozná­mých reži­sé­rů. Filmové osob­nos­ti, kte­ré for­mo­va­ly a dodnes ovliv­ňu­jí podo­bu sou­čas­né kine­ma­to­gra­fie, bude zastu­po­vat napří­klad dvoj­ná­sob­ný drži­tel Oscara Ang Lee se svým dra­ma­tem Ulička slá­vy o váleč­né rea­li­tě dra­ma­tic­ké bitvy o Irák či Werner Herzog s eko­lo­gic­ký thrille­rem Sůl a oheň. Programová dra­ma­tur­gie letoš­ní­ho Febiofestu vyjde vstříc také divá­kům, kte­ří mají v  obli­bě urči­tý regi­on, ať už Asii, Balkán nebo Skandinávii, zůstá­vá i hlav­ní sou­těž Nová Evropa, kte­rá před­sta­ví deset naděj­ných evrop­ských debu­tů. V  pro­gra­mu bude uve­de­no zhru­ba 150 fil­mů.

Zájemci o účast v  poro­tě se mohou hlá­sit přes fes­ti­va­lo­vé strán­ky až do 28. úno­ra, porot­cem, jemuž bude před­se­dat Juraj Herz, se může stát kdo­ko­li od pat­nác­ti let jaké­ho­ko­li vzdě­lá­ní, pro­fe­se či zájmů. A ješ­tě do 15. úno­ra mají zájem­ci mož­nost zúčast­nit se sou­tě­že  „I ty jsi fil­ma­řem“ pořá­da­né ve spo­lu­prá­ci s  Nestlé Česko. Autor vítěz­né­ho krát­ké­ho fil­mu na téma Můj den s  Kofilou zís­ká výhru 50 tisíc korun. Ředitelem Febiofestu je Kamil Spáčil, pre­zi­den­tem je Fero Fenič. Hlavním dějiš­těm Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Praha – Febiofest bude mul­ti­ki­no CineStar Praha – Anděl.

MFF Praha Febiofest pro­běh­ne od 23. do 31. břez­na. Ozvěny se budou konat ve tři­nác­ti čes­kých měs­tech po celé České repub­li­ce, skon­čí 28. dub­na ve Zlíně.

Foto zdroj: Febiofest

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,93397 s | počet dotazů: 233 | paměť: 51644 KB. | 24.10.2021 - 23:51:44