Kritiky.cz > Filmové recenze > Fearless - Huo Yuan Jia

Fearless - Huo Yuan Jia

O tom, že Jet Li hod­lá ukon­čit svou kari­é­ru akč­ní iko­ny už se mlu­ví něja­kou dobu a zdá se, že jeho roz­hod­nu­tí je nyní sku­teč­ně defi­ni­tiv­ní. Ale než se vrh­nul do „důcho­du“ (ne herec­ké­ho, ale akč­ní­ho, jeli­kož Jet Li se hod­lá zamě­řit na cha­rak­ter­ní role a demon­stra­ci bojo­vých umě­ní chce nechat na mlad­ších) před­ve­dl, že se pořád doká­že hod­ně divo­ce ohá­nět. Jeho dva posled­ní akč­ní fil­my roz­hod­ně pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co mimo asij­ský kon­ti­nent nato­čil. Je řeč jak o akč­ním dra­ma­tu Utržený ze řetě­zu (kde uká­zal, že zvlá­dá i psy­cho­lo­gic­ky nároč­něj­ší posta­vy), tak his­to­ric­kém pro­jek­tu Fearless. Ten zatím naneštěs­tí do Čech nedo­ra­zil, tak­že vás odká­ži na www.hkflix.com, kde je ten­to film k dostá­ní v něko­li­ka ver­zích (i když bez ang­lic­kých titul­ků nebo zvu­ku). A urči­tě sto­jí za to, i když vám mož­ná bude vadit, že vlast­ně ani neví­te, co cha­rak­te­ry říka­jí. Přesto, řek­ně­me si na rovi­nu, že tu jde pře­de­vším o to, jak dob­ře jsou zvlád­nu­té sou­bo­je. Ty mají špič­ko­vou cho­re­o­gra­fii a sys­tém závěs­ných lan je vyu­ží­ván jen mini­mál­ně (i když v někte­rých momen­tech je oči­vid­né, že herec vyu­žil slu­žeb klad­ky a pro­va­zů). Střety ústřed­ní­ho hrdi­ny jsou tak sym­pa­tic­ky sta­ro­mil­ské a svou atmo­sfé­rou při­po­me­nou kla­sic­ké asij­ské bijá­ky sta­ré něko­lik desí­tek let. I když jsou vyu­ži­ty novo­do­bé obra­zo­vé postu­py jako je zpo­ma­lo­vá­ní obra­zu.Pokusím se vám nastí­nit pří­běh, i když je mož­né, že mi něco důle­ži­té­ho unik­lo, pro­to­že čín­šti­na není zrov­na jazyk, kte­rý bych ply­nu­le zvlá­dal. Ústředním hrdi­nou je Huo Yuan Jia (Jet Li), kte­rý je posed­nu­tý myš­len­kou stát se nej­lep­ším bojov­ní­kem své rod­né pro­vin­cie. Ale jeho tou­ha je nato­lik sil­ná, že mu začí­ná ničit život. Ztrácí díky ní nejen pení­ze, ale pře­de­vším přá­te­le. Nakonec vše vyvr­cho­lí tím, že syn pro­tiv­ní­ka (kte­rý zemřel na násled­ky zra­ně­ní způ­so­be­né v boji) zavraž­dí dce­ru i mat­ku hlav­ní­ho hrdi­ny. Huo sží­ra­ný smut­kem opus­tí rod­né měs­to a dosta­ne se do malé ves­ni­ce, kde si uží­vá vra­ce­né­ho se kli­du. Po něko­li­ka letech se ale roz­hod­ne vrá­tit. Opět se roz­hod­ne doká­zat, že je nej­lep­ším, ale není ne kvů­li pomstě nebo ego­is­mu, ale kvů­li národ­ní cti…

Spoustu sen­ti­men­tu, zra­da, pomsta, čest a síla. Veškeré ingre­di­en­ce, kte­ré jsou pro ten­to žánr pros­tě nut­nos­tí tu jsou. Ano, u  jiné­ho typu fil­mu bychom napří­klad krys­ta­lic­ky čis­tý děj plný až nad­lid­ských ide­á­lů vní­ma­li spí­še jako zápor, ale ten­to­krá­te jsou kla­dem. Krom toho posta­vy nejsou jas­ně čer­no­bí­lé, ale jejich roz­pra­co­vá­ní je hlub­ší než je u akč­ní­ho fil­mu zvy­kem. Nenajdeme tu ústřed­ní­ho zápo­rá­ka (ale­spoň ne na bojiš­ti), sou­pe­ři Huoa obvykle věří v čest­ný sou­boj. Roli nepřá­tel hlav­ní­ho hrdi­ny tak vět­ši­nou pře­bí­ra­jí ti, kte­ří se sna­ží s bojov­ní­ky mani­pu­lo­vat, pro svůj vlast­ních pro­spěch. Jim je ale věno­vá­na jen okra­jo­vá pozor­nost. Hlavní je tu samo­zřej­mě Huo Yuan Jia. Ten musí před­vést nejen svou fyzic­kou zdat­nost, ale také je nut­né, aby pocho­pil, že bojo­vá umě­ní nejsou ces­tou ke slá­vě nebo k pomstě, ale uče­ním, kte­ré má roz­ví­jet tělo, ducha i etic­ké hod­no­ty člo­vě­ka. Jistě,v dneš­ním svě­tě, kdy se val­ná vět­ši­na lidí vrh­ne na bojo­vá umě­ní jen pro­to, aby moh­la demon­stro­vat svou fyzic­ky pře­va­hu nad ostat­ní­mi, to zní jako prázd­né tla­chá­ní, ale jsou mezi námi i tací, kte­ří těm­to ide­á­lům sku­teč­ně věří ;-).

Musím se při­znat, že jsem fil­mu troš­ku křiv­dil. Bojové scé­ny jsou tu sice důle­ži­té, ale pří­běh tu není jen nut­ným pří­dav­kem, ale důle­ži­tou sou­čás­tí cel­ku. Vývoji Huoa je věno­vá­no poměr­ně mno­ho času, tak­že nebu­de ochu­ze­ni i o pří­jem­né herec­tví Jet Lieho. Přesto se musím při­znat, že mě uchvá­ti­la pře­de­vším vizu­ál­ní strán­ky. Ano, není to Hrdina nebo Klan léta­jí­cích dýk, ale pro pří­klad ztvár­ně­ní stří­dá­ní se roč­ních obdo­bí nebo vzduš­né pohle­dy na Šanghaj oční bul­vy urči­tě potě­ší.

Zatím se mi nepo­da­ři­lo zjis­tit, zda se k nám Fearless vůbec dosta­ne, ale v USA jis­tě na DVD vyjde. Tak pokud bys­te radě­ji ang­lič­ti­nu než někte­rých z asij­ských jazy­ků, počkej­te až se obje­ví v nabíd­ce napří­klad Amazonu. Jestli jste nedo­čka­ví jako já, tak mys­lím, že bez pro­blé­mů pře­kousne­te i urči­té jazy­ko­vé bari­é­ry a film si doza­jis­ta uži­je­te i bez toho, abys­te vědě­li o čem se ve Fearless mlu­ví. Příběh jako tako­vý lze zhru­ba odhad­nout i bez toho, aniž bys­te rozu­mě­li jedi­né­mu slo­vu a obra­zo­vá strán­ka fun­gu­je i bez dia­lo­gů.

Na jed­né stra­ně vás po  zhléd­nu­tí fil­mu jis­tě napad­ne, že je ško­da, že Jet Li z akč­ní­ho žán­ru odchá­zí. Na dru­hé stra­ně je dob­ře, že po pár uklouz­nu­tích (v ame­ric­ké pro­duk­ci) odchá­zí se vzty­če­nou hla­vou.

  • Tři barvy: Modrá, bílá a červená - 80%4. prosince 2012 Tři barvy: Modrá, bílá a červená - 80% Barevná trikolora na francouzské vlajce inspirovala polského režiséra Krzysztofa Kieslowskiho k pojmenování své filmové trilogie- Modrá (1993), Bílá (1994)  a Červená (1994). Snímky spolu […] Posted in Filmové recenze
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Nebezpečná metoda (A Dangerous Method) 20119. února 2012 Nebezpečná metoda (A Dangerous Method) 2011 Nebezpečná metoda je filmem, o kterém se toho docela dost napsalo a mluvilo. Proč? Když je pod něčím podepsán geniální Cronenberg a herci jako Mortensen, Cassels, či Knightley, tak už to […] Posted in Filmové recenze
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • MirrorMask - vizuálně originální dílo13. března 2006 MirrorMask - vizuálně originální dílo Tento, podle názvu pro vás dost možná neznámý nezávislý film z produkce pánů Davea McKeana a Neila Gaimana spatřil světlo světa celkem nedávno, přesto ale už obíhá nejrůznější […] Posted in Filmové recenze
  • Mission Impossible II - Nejslabší film série.14. února 2016 Mission Impossible II - Nejslabší film série. Toma Cruise nemám ráda. Můj názor je takový, že je to jeden z absolutně nejhorších úspěšných herců. Ačkoliv získal řadu ocenění, působí na mě ve všech rolích naprosto stejně – arogantně a […] Posted in Filmové recenze
  • Incendies (Požáry) 201013. února 2012 Incendies (Požáry) 2010 Snímek Požáry režiséra Villeneuvea patří mezi ty filmy, po jejichž shlédnutí ještě chvílí nevěřícně zíráte na mizející titulky. I po skončení ve vás něco zůstane, nutí klást otázky a vůbec […] Posted in Filmové recenze
  • Muž na laně ve 3D budí závrať15. října 2015 Muž na laně ve 3D budí závrať Filmy „na základě skutečné události“ patří k svébytnému žánru. Nejde o to, zdali se jedná o film historický, válečný nebo kriminální. Inspirace skutečnými událostmi příběh vždy lépe […] Posted in Filmové recenze
  • Slimák - Slither9. dubna 2007 Slimák - Slither Horor nám jako žánr vzkvétá. Ani ne, co se týče kvalitativní stránky, ale spíše pokud jde o kvantitu. Logicky si tak má divák šanci vybírat z široké nabídky, takže pokud chtějí filmaři […] Posted in Filmové recenze
  • Krvavá hostina - Feast11. března 2008 Krvavá hostina - Feast Název by napovídal, že film, který vás čeká, bude horor. Ale upřímně řečeno, jestli předpokládáte, že během sledování Krvavé hostiny budete zděšeně schoulení pod dekou a budete se nervózně […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...