Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Far Cry

Far Cry

n200909122152 Far Cry

Nedlouho před uve­de­ním akč­ní hry Far Cry 2 na pul­ty her­ních obcho­dů byl vypuš­těn také ofi­ci­ál­ní film Far Cry, kte­ré­mu je věno­ván násle­du­jí­cí člá­nek.

Kdesi v hus­té zele­ni, ukry­tý od neví­ta­ných pohle­dů zvě­dav­ců, zapá­le­ný vědec (Udo Kier) vyrá­bí ble­dé, leč vcel­ku sym­pa­tic­ké „Übersoldáty“. První vár­ka ter­mi­ná­to­rů se dá cha­rak­te­ri­zo­vat jako sku­pi­na fyzic­ky odol­ných, ská­ka­vých, neprů­střel­ných obrů s jedi­ným drob­ným kazem - jsou totiž jak­si nezvla­da­tel­ní. Lidské zbra­ně netr­ha­jí na cuc­ky jenom pro­tiv­ní­ky, ale všech­ny, co se zrov­na pofla­ku­jí kolem. Vojáci tudíž dostá­va­jí svo­ji pra­vi­del­nou dáv­ku emo­cí zklid­ňu­jí­cích pro­střed­ků a z kle­cí mohou jen o svát­cích, když je nut­né před­vést biceps inves­to­ro­vi.

Uwe Boll prv­ně dostá­vá licen­ci na tako­vý pro­jekt jako Far Cry. Far Cry je her­ní legen­da. Far Cry je mod­la sluš­né­ho počtu hrá­čů FPS. Far Cry (neu­rá­žet se!) není žád­ný Alone in the Dark, House of Dead či Bloodrayne. Spojení dvou slov se rov­něž sta­lo zkouš­kou, kte­rá měla vyje­vit, zda na to reži­sér U. Boll má, nebo to, diplo­ma­tic­ky řeče­no, (zase) nezvlád­ne.

Ve své době na inter­ne­tu na Far Cry nadá­val sko­ro kaž­dý, kdo doká­zal vyťu­kat něko­lik zna­ků, na IMDb je i dnes aktu­ál­ní znám­ka 3.2/10, mno­zí divá­ci nelí­tost­ně odsu­zo­va­li ten­to film k účas­ti v růz­ných žeb­říč­cích nej­hor­ších sním­ků pod­le nej­roz­ma­ni­těj­ších kri­te­rií hod­no­ce­ní. Recenzenti čas­to při­ky­vo­va­li a tato hys­te­rie začí­na­la při­po­mí­nat dění při požá­ru v ZOO. Každopádně ať už jste pří­z­niv­ci hry, čle­no­vé nej­růz­něj­ších anti-Boll spol­ků či jinak nega­tiv­ně nala­dě­ní, mohu říct jed­no - film se řadí přes­ně k těm, kte­ré je lep­ší jed­nou vidět, než si pře­číst tucet odka­zů z Googlu, jež o něm pojed­ná­va­jí.

Ano, při­zná­me bar­vu, výsle­dek = hloupost. Tak, krát­ce a upřím­ně! Ale! Abyste zadu­pa­li Far Cry do země, musí­te mít srd­ce z kame­ne. Vždyť podob­né rych­lokvaš­ky - zábav­né a tupé akč­ňá­ky natá­če­li napo­sle­dy v 80. letech. Kdyby se film obje­vil před tako­vý­mi 20 lety, mohl by se klid­ně posta­vit do jed­né řady s fil­my Michaela Dudikoffa např.

Znalci ori­gi­ná­lu jis­tě namít­nou: „Všechno bylo jinak!“ Zápletka v pod­sta­tě nee­xis­tu­je, taj­nou labo­ra­toř odtaj­ní hned na začát­ku. Navíc zůsta­ne celá. Hlavní hrdi­na (Til Schweiger) při­po­mí­ná bez­do­mov­ce, byť v havaj­ské koši­li, nadá­vá na život, má němec­ký pří­zvuk. Val (Emmanuelle Vaugier) už vůbec není ta akč­ní žena ze hry. Prostředí je něja­ké stu­de­né a nepři­po­mí­ná tro­py (div­te se, když se natá­če­lo v Kanadě) atd., apod.

„No a?“ ptám se. Také mi může vadit pří­liš­ná „tma­vost“, ale to je chy­ba kame­ra­ma­na, že pro­stře­dí vypa­dá jako tape­ty. Za měl­kost pří­bě­ho­vé čás­ti mohou scé­náris­ti, kte­ří by moh­li (ačko­li je poz­dě cho­dit s kříž­kem po funuse) dohrát hru a načer­pat z ní víc, než jen inspi­ra­ci. Tyto chy­by mají tížit svě­do­mí super­vi­zo­rů. Pro mě osob­ně od začát­ku exis­to­va­la pou­ze jed­na otáz­ka. Jak si bude vést reži­sér ověn­če­ný neval­nou pověs­tí. A odpo­věď?

Překvapil, pří­jem­ně pře­kva­pil. Můžeme sice důvod­ně pochy­bo­vat o tom, že v nepří­liš vzdá­le­né budouc­nos­ti budou malé dětič­ky s jis­křič­kou v nevin­ných očič­kách říkat: „Až budu vel­ký, chci být slav­ným reži­sé­rem jako Uwe Boll!“, ale fak­tem zůstá­vá, že ten­to­krát doká­zal nato­čit oby­čej­nou prů­měr­nou akč­ní zále­ži­tost „based on Far Cry“. A oby­čej­ná nezna­me­ná špat­ná.

Ve výsled­ku se neu­brá­ní­me nos­tal­gii. Far Cry je film, jenž nám při­po­me­ne časy rov­ných jak němec­ká dál­ni­ce pří­bě­ho­vých linií, nevy­čer­pa­tel­ných zásob­ní­ků, nezni­či­tel­ných akč­ních postav a video­ka­zet, na kte­ré jsme opa­ko­va­ně nahrá­va­li podob­né fil­my.

Akční / Dobrodružný / Drama
Německo / Kanada
2008
91 minut
Režie: Uwe Boll
Hrají: Til Schweiger, Emmanuelle Vaugier, Udo Kier, Michael Paré, Ralf Moeller, Chris Coppola, Michael Eklund, Don S. Davis, Jay Brazeau, Carrie Genzel, Natalia Avelon

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,71981 s | počet dotazů: 222 | paměť: 51680 KB. | 24.10.2021 - 01:53:43