Far Cry

n200909122152 Far Cry

Nedlouho před uve­de­ním akč­ní hry Far Cry 2 na pul­ty her­ních obcho­dů byl vypuš­těn také ofi­ci­ál­ní film Far Cry, kte­ré­mu je věno­ván násle­du­jí­cí člá­nek.

Kdesi v hus­té zele­ni, ukry­tý od neví­ta­ných pohle­dů zvě­dav­ců, zapá­le­ný vědec (Udo Kier) vyrá­bí ble­dé, leč vcel­ku sym­pa­tic­ké „Übersoldáty“. První vár­ka ter­mi­ná­to­rů se dá cha­rak­te­ri­zo­vat jako sku­pi­na fyzic­ky odol­ných, ská­ka­vých, neprů­střel­ných obrů s jedi­ným drob­ným kazem - jsou totiž jak­si nezvla­da­tel­ní. Lidské zbra­ně netr­ha­jí na cuc­ky jenom pro­tiv­ní­ky, ale všech­ny, co se zrov­na pofla­ku­jí kolem. Vojáci tudíž dostá­va­jí svo­ji pra­vi­del­nou dáv­ku emo­cí zklid­ňu­jí­cích pro­střed­ků a z kle­cí mohou jen o svát­cích, když je nut­né před­vést biceps inves­to­ro­vi.

Uwe Boll prv­ně dostá­vá licen­ci na tako­vý pro­jekt jako Far Cry. Far Cry je her­ní legen­da. Far Cry je mod­la sluš­né­ho počtu hrá­čů FPS. Far Cry (neu­rá­žet se!) není žád­ný Alone in the Dark, House of Dead či Bloodrayne. Spojení dvou slov se rov­něž sta­lo zkouš­kou, kte­rá měla vyje­vit, zda na to reži­sér U. Boll má, nebo to, diplo­ma­tic­ky řeče­no, (zase) nezvlád­ne.

Ve své době na inter­ne­tu na Far Cry nadá­val sko­ro kaž­dý, kdo doká­zal vyťu­kat něko­lik zna­ků, na IMDb je i dnes aktu­ál­ní znám­ka 3.2/10, mno­zí divá­ci nelí­tost­ně odsu­zo­va­li ten­to film k účas­ti v růz­ných žeb­říč­cích nej­hor­ších sním­ků pod­le nej­roz­ma­ni­těj­ších kri­te­rií hod­no­ce­ní. Recenzenti čas­to při­ky­vo­va­li a tato hys­te­rie začí­na­la při­po­mí­nat dění při požá­ru v ZOO. Každopádně ať už jste pří­z­niv­ci hry, čle­no­vé nej­růz­něj­ších anti-Boll spol­ků či jinak nega­tiv­ně nala­dě­ní, mohu říct jed­no - film se řadí přes­ně k těm, kte­ré je lep­ší jed­nou vidět, než si pře­číst tucet odka­zů z Googlu, jež o něm pojed­ná­va­jí.

Ano, při­zná­me bar­vu, výsle­dek = hloupost. Tak, krát­ce a upřím­ně! Ale! Abyste zadu­pa­li Far Cry do země, musí­te mít srd­ce z kame­ne. Vždyť podob­né rych­lokvaš­ky - zábav­né a tupé akč­ňá­ky natá­če­li napo­sle­dy v 80. letech. Kdyby se film obje­vil před tako­vý­mi 20 lety, mohl by se klid­ně posta­vit do jed­né řady s fil­my Michaela Dudikoffa např.

Znalci ori­gi­ná­lu jis­tě namít­nou: „Všechno bylo jinak!“ Zápletka v pod­sta­tě nee­xis­tu­je, taj­nou labo­ra­toř odtaj­ní hned na začát­ku. Navíc zůsta­ne celá. Hlavní hrdi­na (Til Schweiger) při­po­mí­ná bez­do­mov­ce, byť v havaj­ské koši­li, nadá­vá na život, má němec­ký pří­zvuk. Val (Emmanuelle Vaugier) už vůbec není ta akč­ní žena ze hry. Prostředí je něja­ké stu­de­né a nepři­po­mí­ná tro­py (div­te se, když se natá­če­lo v Kanadě) atd., apod.

„No a?“ ptám se. Také mi může vadit pří­liš­ná „tma­vost“, ale to je chy­ba kame­ra­ma­na, že pro­stře­dí vypa­dá jako tape­ty. Za měl­kost pří­bě­ho­vé čás­ti mohou scé­náris­ti, kte­ří by moh­li (ačko­li je poz­dě cho­dit s kříž­kem po funuse) dohrát hru a načer­pat z ní víc, než jen inspi­ra­ci. Tyto chy­by mají tížit svě­do­mí super­vi­zo­rů. Pro mě osob­ně od začát­ku exis­to­va­la pou­ze jed­na otáz­ka. Jak si bude vést reži­sér ověn­če­ný neval­nou pověs­tí. A odpo­věď?

Překvapil, pří­jem­ně pře­kva­pil. Můžeme sice důvod­ně pochy­bo­vat o tom, že v nepří­liš vzdá­le­né budouc­nos­ti budou malé dětič­ky s jis­křič­kou v nevin­ných očič­kách říkat: „Až budu vel­ký, chci být slav­ným reži­sé­rem jako Uwe Boll!“, ale fak­tem zůstá­vá, že ten­to­krát doká­zal nato­čit oby­čej­nou prů­měr­nou akč­ní zále­ži­tost „based on Far Cry“. A oby­čej­ná nezna­me­ná špat­ná.

Ve výsled­ku se neu­brá­ní­me nos­tal­gii. Far Cry je film, jenž nám při­po­me­ne časy rov­ných jak němec­ká dál­ni­ce pří­bě­ho­vých linií, nevy­čer­pa­tel­ných zásob­ní­ků, nezni­či­tel­ných akč­ních postav a video­ka­zet, na kte­ré jsme opa­ko­va­ně nahrá­va­li podob­né fil­my.

Akční / Dobrodružný / Drama
Německo / Kanada
2008
91 minut
Režie: Uwe Boll
Hrají: Til Schweiger, Emmanuelle Vaugier, Udo Kier, Michael Paré, Ralf Moeller, Chris Coppola, Michael Eklund, Don S. Davis, Jay Brazeau, Carrie Genzel, Natalia Avelon


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Bloodrayne4. května 2006 Bloodrayne Uwe Boll, dost svérázná postava filmového průmyslu. Jeho projekty prosluly vším možným, ale rozhodně ne kvalitou. Ale Bollovi to nevadí a vesele točí dál. Soustředí se na filmové adaptace […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) – Recenze – 50%13. listopadu 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) – Recenze – 50% Filmová série Fantastická zvířatamapuje dění v kouzelnickém světě několik desítek let před událostmi, které známe z knih a filmů o Harry Potterovi. Její první díl s názvem Fantastická […]
  • Pod bodem mrazu6. února 2006 Pod bodem mrazu Jeden z filmů z Dnů evropského filmu, které se právě přesouvají z Prahy do Brna a potrvají do 14. února. Pod bodem mrazu je psychologicko-kriminální drama o hledání ztraceného člověka. […]
  • Miss Hanoi – Recenze – 40%9. srpna 2018 Miss Hanoi – Recenze – 40% Odsouzený mladík, který ve městě Varnsdorf před čtyřmi lety zabil vietnamskou Miss severní Čechy, je krátce po svém propuštění nalezen zavražděný v nedalekém lese. Vyšetřování se ujímá […]
  • Zkrocená hora13. března 2006 Zkrocená hora Tři z osmi nominací na Oscara proměnil v poslední době velmi opěvovaný snímek režiséra Anga Lee. Příběh o přátelství a lásce, jež hory přenáší a o tom, že „jít na ryby“ ještě neznamená […]