Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Far Cry

Far Cry

n200909122152 Far Cry
n200909122152 Far Cry

Nedlouho před uve­de­ním akč­ní hry Far Cry 2 na pul­ty her­ních obcho­dů byl vypuš­těn také ofi­ci­ál­ní film Far Cry, kte­ré­mu je věno­ván násle­du­jí­cí člá­nek.

Kdesi v hus­té zele­ni, ukry­tý od neví­ta­ných pohle­dů zvě­dav­ců, zapá­le­ný vědec (Udo Kier) vyrá­bí ble­dé, leč vcel­ku sym­pa­tic­ké „Übersoldáty“. První vár­ka ter­mi­ná­to­rů se dá cha­rak­te­ri­zo­vat jako sku­pi­na fyzic­ky odol­ných, ská­ka­vých, neprů­střel­ných obrů s jedi­ným drob­ným kazem - jsou totiž jak­si nezvla­da­tel­ní. Lidské zbra­ně netr­ha­jí na cuc­ky jenom pro­tiv­ní­ky, ale všech­ny, co se zrov­na pofla­ku­jí kolem. Vojáci tudíž dostá­va­jí svo­ji pra­vi­del­nou dáv­ku emo­cí zklid­ňu­jí­cích pro­střed­ků a z kle­cí mohou jen o svát­cích, když je nut­né před­vést biceps inves­to­ro­vi.

Uwe Boll prv­ně dostá­vá licen­ci na tako­vý pro­jekt jako Far Cry. Far Cry je her­ní legen­da. Far Cry je mod­la sluš­né­ho počtu hrá­čů FPS. Far Cry (neu­rá­žet se!) není žád­ný Alone in the Dark, House of Dead či Bloodrayne. Spojení dvou slov se rov­něž sta­lo zkouš­kou, kte­rá měla vyje­vit, zda na to reži­sér U. Boll má, nebo to, diplo­ma­tic­ky řeče­no, (zase) nezvlád­ne.

Ve své době na inter­ne­tu na Far Cry nadá­val sko­ro kaž­dý, kdo doká­zal vyťu­kat něko­lik zna­ků, na IMDb je i dnes aktu­ál­ní znám­ka 3.2/10, mno­zí divá­ci nelí­tost­ně odsu­zo­va­li ten­to film k účas­ti v růz­ných žeb­říč­cích nej­hor­ších sním­ků pod­le nej­roz­ma­ni­těj­ších kri­te­rií hod­no­ce­ní. Recenzenti čas­to při­ky­vo­va­li a tato hys­te­rie začí­na­la při­po­mí­nat dění při požá­ru v ZOO. Každopádně ať už jste pří­z­niv­ci hry, čle­no­vé nej­růz­něj­ších anti-Boll spol­ků či jinak nega­tiv­ně nala­dě­ní, mohu říct jed­no - film se řadí přes­ně k těm, kte­ré je lep­ší jed­nou vidět, než si pře­číst tucet odka­zů z Googlu, jež o něm pojed­ná­va­jí.

Ano, při­zná­me bar­vu, výsle­dek = hloupost. Tak, krát­ce a upřím­ně! Ale! Abyste zadu­pa­li Far Cry do země, musí­te mít srd­ce z kame­ne. Vždyť podob­né rych­lokvaš­ky - zábav­né a tupé akč­ňá­ky natá­če­li napo­sle­dy v 80. letech. Kdyby se film obje­vil před tako­vý­mi 20 lety, mohl by se klid­ně posta­vit do jed­né řady s fil­my Michaela Dudikoffa např.

Znalci ori­gi­ná­lu jis­tě namít­nou: „Všechno bylo jinak!“ Zápletka v pod­sta­tě nee­xis­tu­je, taj­nou labo­ra­toř odtaj­ní hned na začát­ku. Navíc zůsta­ne celá. Hlavní hrdi­na (Til Schweiger) při­po­mí­ná bez­do­mov­ce, byť v havaj­ské koši­li, nadá­vá na život, má němec­ký pří­zvuk. Val (Emmanuelle Vaugier) už vůbec není ta akč­ní žena ze hry. Prostředí je něja­ké stu­de­né a nepři­po­mí­ná tro­py (div­te se, když se natá­če­lo v Kanadě) atd., apod.

„No a?“ ptám se. Také mi může vadit pří­liš­ná „tma­vost“, ale to je chy­ba kame­ra­ma­na, že pro­stře­dí vypa­dá jako tape­ty. Za měl­kost pří­bě­ho­vé čás­ti mohou scé­náris­ti, kte­ří by moh­li (ačko­li je poz­dě cho­dit s kříž­kem po funuse) dohrát hru a načer­pat z ní víc, než jen inspi­ra­ci. Tyto chy­by mají tížit svě­do­mí super­vi­zo­rů. Pro mě osob­ně od začát­ku exis­to­va­la pou­ze jed­na otáz­ka. Jak si bude vést reži­sér ověn­če­ný neval­nou pověs­tí. A odpo­věď?

Překvapil, pří­jem­ně pře­kva­pil. Můžeme sice důvod­ně pochy­bo­vat o tom, že v nepří­liš vzdá­le­né budouc­nos­ti budou malé dětič­ky s jis­křič­kou v nevin­ných očič­kách říkat: „Až budu vel­ký, chci být slav­ným reži­sé­rem jako Uwe Boll!“, ale fak­tem zůstá­vá, že ten­to­krát doká­zal nato­čit oby­čej­nou prů­měr­nou akč­ní zále­ži­tost „based on Far Cry“. A oby­čej­ná nezna­me­ná špat­ná.

Ve výsled­ku se neu­brá­ní­me nos­tal­gii. Far Cry je film, jenž nám při­po­me­ne časy rov­ných jak němec­ká dál­ni­ce pří­bě­ho­vých linií, nevy­čer­pa­tel­ných zásob­ní­ků, nezni­či­tel­ných akč­ních postav a video­ka­zet, na kte­ré jsme opa­ko­va­ně nahrá­va­li podob­né fil­my.

Akční / Dobrodružný / Drama
Německo / Kanada
2008
91 minut
Režie: Uwe Boll
Hrají: Til Schweiger, Emmanuelle Vaugier, Udo Kier, Michael Paré, Ralf Moeller, Chris Coppola, Michael Eklund, Don S. Davis, Jay Brazeau, Carrie Genzel, Natalia Avelon


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,53953 s | počet dotazů: 253 | paměť: 56759 KB. | 28.06.2022 - 20:19:50