Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Far Cry Primal – Recenze

Far Cry Primal – Recenze

FP04

Herní série Far Cry nás ve video­her­ním svě­tě dopro­vá­zí už pěk­nou řád­ku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, kte­rý se pře­kva­pi­vě obje­vil zhru­ba čtr­náct měsí­ců po vydá­ní  dílu čtvté­ho. V pátém díle auto­ři z Ubisoftu dostá­li svým sli­bům a láka­jí nás na dob­ro­druž­nou výpra­vu do pra­vě­ku, při kte­ré se dle jejich slov může­me těšit na sple­ti­té nástra­hy pří­ro­dy, boje kla­nů o moc, nebo samot­ný boj o pře­ži­tí. Otázkou ale zůstá­vá, jak se jim tato vel­ko­le­pá výpra­va poved­la? No, a na to se prá­vě teď pojď­me spo­leč­ně v násle­du­jí­cí recen­zi podí­vat.

Musím se při­znat, že jsem nový díl Far Cry oče­ká­val s nad­še­ním a vel­ký­mi nadě­je­mi, ale záro­veň také se sil­ný­mi oba­va­mi. Nejvíce jsem se těšil na zasa­ze­ní hry do neo­kou­ka­né­ho, zají­ma­vé­ho pro­stře­dí pra­vě­ku, nao­pak mé oba­vy ply­nu­ly z mož­nos­ti, že auto­ři budou pou­ze recyklo­vat už dří­ve pou­ži­té a okou­ka­né prv­ky, kte­ré jsme vidě­li v před­cho­zích hrách. Ale pěk­ně popo­řád­ku, ve hře se zhos­tí­me role Takkara, což je lovec ze kme­ne Wenja, ten se na začát­ku hry dozví­dá, že on je jakým­si vyvo­le­ným, prá­vě kvů­li svým schop­nos­tem mlu­vit se zví­řa­ty, díky čemuž si je může násled­ně sná­ze ocho­čit. Far Cry Primal nás zavá­dí do pra­vě­ku, respek­ti­ve do obdo­bí mezo­li­tu. Jako hráč tady bude­te obje­vo­vat vše­mož­ná tajem­ství, bojo­vat o holé pře­ži­tí s ostat­ní­mi kme­ny, kte­ré jsou, svě­te div se, nepřá­tel­ské­ho cha­rak­te­ru, lovit celou šká­lu nej­růz­něj­ších zví­řat, tedy i mamu­ty, a dělat nepře­ber­nou řadu dal­ších věcí.

FP01

Bohužel už po pár hodi­nách hra­ní jsem měl pocit, že Far Cry Primal si na něja­ký nový díl pou­ze hra­je. Ano, je zde sice nové pro­stře­dí, zasa­ze­né do úpl­ně jiné his­to­ric­ké epo­chy, ovšem při postu­pu hrou jsem nabý­val dojem, jako bych hrál před­cho­zí díl, pou­ze mís­to samo­pa­lu jsem nyní v rukou držel oštěp nebo kyj. Markantní roz­díl opro­ti čtvr­té­mu dílu je v gra­fic­kém zpra­co­vá­ní. Upravená gra­fi­ka hře slu­ší, více se tu hra­je s barva­mi a svět­ly, tvůr­ci si doslo­va vyhrá­li s vymo­de­lo­vá­ním hus­té vege­ta­ce. Výsledkem jsou pře­krás­né sce­né­rie, když se pro­chá­zí­te po zasně­že­ných horách, pro­slu­ně­ných lou­kách, nebo zrád­ných baži­nách, dých­ne na vás oprav­du nevšed­ní atmo­sfé­ra, v někte­rých pasá­žích má člo­věk pocit, jako­by se pro­chá­zel v něja­kém fan­ta­sy svě­tě. Při svých toul­kách kra­ji­nou hráč navíc oce­ní vskut­ku dechbe­rou­cí ozvu­če­ní, kte­ré onu atmo­sfé­ru ješ­tě více pod­tr­hu­je. Kochat se okol­ní kra­ji­nou zde může­te oprav­du dlou­hé hodi­ny.

FP02

Nějaké zásad­ní novin­ky zde oprav­du neče­kej­te, gra­fic­ké zpra­co­vá­ní se sice posu­nu­lo o krok vpřed, ale to je z novi­nek asi tak vše. Příběh je prak­tic­ky stej­ný jako minu­le, opět je zde plno šílen­ců, kte­ří vás chtě­jí zabít, nechy­bí feťá­ci, kte­ří jsou ten­to­krát vyob­ra­ze­ni v podo­bě šama­nů, a samo­zřej­mě se dočká­te i sexy kněž­ky, kte­rá má vel­kou záli­bu v upa­lo­vá­ní lidí. Vítejte tedy ve vybra­né spo­leč­nos­ti, v jaké jsme se ocit­li už něko­li­krát v před­chá­ze­jí­cích dílech. Zkrátka kmen hod­ných, inte­lek­tu­ál­ně vyspě­lej­ších lidí, se zde sna­ží pře­žít v drs­ném pro­stře­ní, sužo­va­ná kon­ku­renč­ní­mi tlu­pa­mi zlých, kani­ba­lis­tic­kých nean­dr­tál­ců. Jejich vůd­cem je Ull, kte­rý jako­by z oka vypa­dl Vaasovi ze tře­tí­ho dílu, vy tak bude­te muset plnit růz­no­ro­dé úko­ly, abys­te v tom­to kru­tém svě­tě doká­za­li pře­žít. Mise se ovšem po čase začnou opa­ko­vat, a vy tak bude­te zou­fa­le čekat, zda se pří­běh už koneč­ně někam posu­ne. A když už to koneč­ně vypa­dá, že by se tak moh­lo stát, tak ne, zno­vu tu totiž máte úkol, ve kte­rém musí­te napří­klad zajmout vůd­ce cizí­ho kme­ne, v koneč­né fázi tedy jen vyvraž­dit nepřá­tel­ský tábor. I dal­ší prv­ky z minu­lé­ho dílu zde zůsta­li nezmě­ně­né, auto­ři na ně nyní jen navá­za­li pra­vě­ké reá­lie, tak­že prak­tic­ky nic nové­ho pod slun­cem, opět totiž bude­te dobý­vat nepřá­tel­ské tábo­ry, sbí­rat byli­ny, nebo jez­dit na slo­nech, par don na mamu­tech. Samozřejmě se také dočká­te i halu­ci­no­gen­ních misí, kvů­li vylep­še­ní výstro­je a vaší ves­ni­ce bude­te lovit zví­řa­ta a sbí­rat nej­růz­něj­ší suro­vi­ny. Tedy vše co již dlou­hou dobu zná­me, je zde vyob­ra­ze­no pou­ze v novém, pra­vě­kém hávu.

FP03

Další věcí, kte­rá vás na začát­ku může zaujmout, je fik­tiv­ní jazyk, jímž posta­vy ve hře komu­ni­ku­jí. Vývojáři si s jeho tvor­bou dali znač­nou prá­ci, kdy prý dokon­ce stu­do­va­li his­to­ric­ké reá­lie, bohu­žel dia­lo­gy půso­bí neu­vě­ři­tel­ně sou­do­bě, kdy­by tedy posta­vy mlu­vi­li napří­klad něja­kým méně zná­mým asij­ským jazy­kem, výsle­dek by byl v koneč­né fázi stej­ný. Zachraňuje to ovšem pove­de­ná vět­ná sklad­ba, kte­rá půso­bí opra­vu pri­mi­tiv­ním pra­vě­kým dojmem, což násled­ně vykres­lu­je pove­de­ná čes­ká loka­li­za­ce. Nad čím jsem se nao­pak poza­sta­vil, byl zbra­ňo­vý arze­nál. Různé pis­to­le, bro­kov­ni­ce a samo­pa­ly zde nahra­zu­je luk, oštěp, nebo kyj, tyto zbra­ně jsou jas­nou vol­bou pro výpra­vu do divo­či­ny. To má být ale všech­no? Co něja­ké gra­ná­ty, kulo­me­ty, nebo rake­to­me­ty, kte­rý­mi se v minu­lých dílech nešet­ři­lo? Takovéto kous­ky zde oprav­du nena­jde­te, mís­to nich tu na vás čeká tele­pa­tic­ky ovlá­da­ná sova a spous­ta dal­ších zástup­ců zví­ře­cí říše, jenž si v prů­bě­hu hry bude­te moci ocho­čit.

Jakožto Vyvolený máte totiž schop­nost snad­né­ho ocho­čo­vá­ní zví­řec­tva. Telepaticky může­te na dál­ku ovlá­dat sovu, kte­rá vám napří­klad odha­lí, kde se skrý­va­jí nepřá­tel­ští bojov­ní­ci, může na ně úto­čit svým vra­žed­ným nále­tem, v pří­pa­dě nut­nos­ti vám při­nést zbra­ně, no a také házet bom­by. Ano, nepřá­te­lům může házet na hla­vy sku­teč­ně bom­by. Dále si může­te ocho­čit prak­tic­ky libo­vol­nou šel­mu, chce­te vlka, tyg­ra, nebo med­vě­da? Není pro­blém, ocho­čit si ji může­te tak, že na zem hodí­te kus masa, no a jakmi­le se šel­ma při­blí­ží a začne žrát vaši návna­du, při­blí­ží­te se a stisk­ne­te akč­ní tla­čít­ko. Toť vše, máte nové­ho maz­líč­ka. Ten vás od této chví­le bude bez­mezně poslou­chat, pomů­že s lovem, vycí­tí na blíz­ku nepřá­te­le, a bude vašim věr­ným pomoc­ní­kem při obsa­zo­vá­ní tábo­rů, kdy kolem sebe udě­lá pořád­ný zma­tek, a zatím­co pro­tiv­ní­ci budou mít plné ruce prá­ce s jeho ohrom­nou silou, vás si tolik vší­mat nebu­dou, což vám usnad­ní jejich likvi­da­ci. Váš věr­ný mazel je v pod­sta­tě nesmr­tel­ný, pro­to­že když už ho pře­ci jen někdo zabi­je, je ve hře spe­ci­ál­ní menu, kde si vaše­ho zví­ře­cí­ho pomoc­ní­ka vyvo­lá­te bez sebe­men­ších potí­ží zno­vu. To je dle mého názo­ru vel­ká ško­da, odpa­dá tak budo­vá­ní vzta­hu s oním zví­ře­tem, a pokud zví­ře zemře, vám to v pod­sta­tě vůbec nebu­de mrzet. V tom­to prv­ku vidím veli­ké mínus, jeli­kož se z toho moh­lo vytě­žit zají­ma­vé obo­ha­ce­ní her­ní­ho zážit­ku.

Samotný lov se potom od před­cho­zích dílů vůbec nezmě­nil, je zkrát­ka nut­ný k vylep­šo­vá­ní výba­vy. Co se mi ovšem vel­mi líbi­lo, byl fakt, že lov pra­vě­kých zví­řat oště­pem, nebo lukem, není nic jed­no­du­ché­ho. Zvířata jsou vel­mi rych­lá a zrád­ná, jakmi­le je tre­fí­te napří­klad šípem, začnou pobí­hat kolem vás, klič­ko­vat, mají ten­den­ce vám utéct a násled­ně zaú­to­čit v momen­tě, kdy si mys­lí­te, že jste svou kořist již ztra­ti­ly. Lov je zde sku­teč­ně oprav­do­vou výzvou, v minu­lých dílech sta­či­lo do zví­ře­te vysy­pat zásob­ník a bylo vyhrá­no, zde pokud nebu­de­te postu­po­vat obe­zřet­ně, tak oprav­du špat­ně skon­čí­te. Bohužel co mi při­šlo zce­la nesmy­sl­né a hloupé, bylo, když jsem v zasně­že­né oblas­ti tre­fil zapá­le­ným šípem zví­ře, kte­ré násled­ně v mži­ku vzplá­lo a zača­lo kolem sebe zapa­lo­vat trá­vu, nebo keře. Pochopil bych to v něja­kém slun­ném údo­lí v lese, ale v hor­ské oblas­ti, kde leží vel­ká vrst­va sně­hu, to vypa­da­lo oprav­du div­ně.

I když nový Far Cry nena­bí­zí kdo­ví, jak moc nová­tor­ských prv­ků, může si ho hráč parád­ně užít. Především lidé, kte­ří dopo­sud nehrá­li před­cho­zí díly, si Far Cry Primal uži­jí na maxi­mum, je zde totiž oprav­du řada mož­nos­tí, jak ve hře trá­vit čas. Engine hry sice nepat­ří k nej­no­věj­ším, doká­že ale vykouz­lit oprav­du krás­nou gra­fi­ku dopl­ně­nou o množ­ství kva­lit­ních zvu­ků, ty pak oko­ře­ňu­jí záži­tek z obje­vo­vá­ní nových loka­cí, nebo vše­li­ja­kých tajem­ství. Výše zmí­ně­né prehis­to­ric­ké zbra­ně pak nabí­ze­jí i spe­ci­ál­ní mož­nos­ti vyu­ži­tí, kdy může­te napří­klad kyjem neje­nom mlá­tit, ale může­te jím i házet. Tato mož­nost vám koli­krát nabíd­ne oprav­du vtip­né momen­ty. To samé pla­tí i o ocho­čo­vá­ní zví­řat, napří­klad s ocho­če­ným tygrem násled­ně může­te vběh­nout do nepřá­tel­ské­ho tábo­ra, a dove­de­te si před­sta­vit, jak to asi pak vypa­dá. Nepřátelé léta­jí­cí vzdu­chem a plno výkři­ků stra­chu a boles­ti. I když se tu recyklu­je z před­cho­zích dílů téměř všech­no, může­te si hru i tak užít dle libos­ti. Na reakč­nost se zde oprav­du nehra­je a co se týče věr­né­ho his­to­ric­ké­ho zpra­co­vá­ní, o tom bychom moh­li také dlou­hou dobu pole­mi­zo­vat. Čekal jsem, že obdo­bí pra­vě­ké­ho mezo­li­tu zde bude nějak zají­ma­vě poja­to a vyu­ži­to, niče­ho tako­vé­ho jsem se bohu­žel nedo­čkal. Kolikrát to oprav­du vypa­dá, že vaše posta­va je o hod­ně vyspě­lej­ší než celá civi­li­za­ce, důka­zem je napří­klad kos­tě­ná kot­vič­ka, díky kte­ré může špl­hat po vyso­kých ska­lách, no nevím, ale tohle mi ve hře zkrát­ka vůbec nese­dě­lo. Příběh je tu opět hod­ně sla­bý, jako tomu ostat­ně bylo u série Far Cry vždyc­ky, nevý­raz­ný hlav­ní zápo­rák, stá­le stej­né dobý­vá­ní nepřá­tel­ských tábo­rů, opa­ku­jí­cí se úko­ly, absen­ce co-opu a vůbec všech sur­vi­val prv­ků. A mohl bych pokra­čo­vat ješ­tě dále. I přes to všech­no je ovšem Far Cry Primal zají­ma­vou hrou, lidé této série zatím nezna­lí, se tu dočka­jí dlou­hých hodin čis­té zába­vy. Po vydá­ní toho­to dílu by ovšem sérii Far Cry pro­spě­lo něja­ké to nová­tor­ství, pro­to­že to, co nám nový díl nabí­zí, jsme vidě­li v roz­me­zí něko­li­ka let už moc­krát. Pokud ale hle­dá­te hru, zamě­ře­nou na abso­lut­ní vol­nost, obje­vo­vá­ní zají­ma­vých míst, a spous­ty dal­ších akti­vit, je Far Cry Primal urče­ný prá­vě vám.

Hra Far Cry Primal vyšla na PC, PS4 a Xbox One.

Far Cry Primal znal­ce série ničím neo­hro­mí, nováč­ky nao­pak napros­to pohl­tí. Po gra­fic­ké strán­ce vypa­dá hra vel­mi pěk­ně a prv­ky zná­mé z minu­lých dílů zde fun­gu­jí na jed­nič­ku.

Konečné hod­no­ce­ní: 8/10


Foto:Ubisoft


  • Far Cry Primal - Co očekáváme ve Far Cry v době ledové?4. srpna 2021 Far Cry Primal - Co očekáváme ve Far Cry v době ledové? V průběhu několika let, co vyšla Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3 a samozřejmě Far Cry 4 se všemi DLC, se tvůrci neustále vylepšovali. Od ostrova   Himalájích  se svět přesunul do doby […] Posted in Recenze her
  • Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii1. září 2021 Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii Tvůrci z Rebellion se ve hře Strange Brigade z roku 2018 snaží prozkoumat prostředí, které v herní oblasti nemá obdoby. Jedná se o 30. léta a zasazení je inspirováno klasickými monstry, […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 414. srpna 2021 Far Cry 4 Jelikož recenzí je všude dost a většina už to má stejně dohráno, tak napíšu ve zkratce, jaké dojmy na mě hra udělala, co mi vadilo a naopak co se mi na Far Cry 4 líbilo. OBSAHUJE […] Posted in Recenze her
  • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain10. srpna 2021 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Metal Gear Solid V: The Phantom Pain je nejnovějším dílem Hidea Kojimiho, které vydalo Konami. Metal gear je známá série, která se vyvíjí již několik desetiletí. Než začnu se samotnou […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava4. srpna 2021 Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava Sérii Far Cry není třeba dlouze představovat, po nepříliš přesvědčivém far cry primal, který neoslovil hráče tolik jako předchozí díly, vyšel Far Cry 5 s velmi zajímavým prostředím z […] Posted in Recenze her
  • Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré…21. července 2021 Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré… Abych pravdu řekl, tahle hra mě na začátku vcelku překvapila. Zajímavá úvodní scéna, kde vás vcucne obří fialový kámen zvaný Relicta, je celkem atmosférickým počinem, který vás dokáže […] Posted in Recenze her
  • Trine 4: The Nightmare Prince18. července 2021 Trine 4: The Nightmare Prince  Série her Trine je velice známá a populární po celém světě. A to určitě zaslouženě. Dnes se podíváme na poslední díl, který vyšel v roce 2019 a to Trine 4. Velice rád jsem se tohoto úkolu […] Posted in Recenze her
  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
  • Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition27. května 2021 Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition Turok 2 vsadil na to být větší, komplikovanější, bludišťoidnější a přinesl prvky z Metroidvánie (slovo odvozené od pilířů žánru Metroidu a Castlevanie). To znamená, že se budete vracet ve […] Posted in Recenze her
  • Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku11. května 2021 Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku Legendární Série z let 1998 – 2000 která se původně dostala jenom na playstation a pokračování série se dostala například na playstation 2 a Game Boy Advance a první Xbox a mnoho dalších. […] Posted in Recenze her

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,18246 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53599 KB. | 27.09.2021 - 08:24:43