Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara

Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara

FC6

Po dvou letech  vyšla dal­ší hra Far Cry. Tentokrát to není žád­ný spin-off, je to plno­hod­not­ná hra série Far Cry.

Tentokrát se vra­cí­me do ost­rov­ní­ho stá­tu, podob­né­ho Kubě, kde vlád­ne dik­tá­tor a vašim úko­lem (jak za muže nebo ženu) je jej pora­zit. Nastoupíte jako člen odbo­jo­vé sku­pi­ny a malém při­lehlém ost­ro­vě a postup­ně se dosta­ne­te, přes pár bos­sů (dik­tá­to­ro­vých pomoc­ní­ků), až hlav­ní­mu zápo­rá­ko­vi.

Ti co hra­jí sérii Far Cry už od začát­ku, tak ví, že se hra z prin­ci­pu od 3. dílu moc nemě­ní. Do hry se vždy při­dá­va­jí nové postu­py, vylep­šu­je se gra­fi­ka a hlav­ním bodem celé hry je uce­le­ný úko­lo­vý pří­běh, kte­rý je pro­tkán mno­ha ved­lej­ší­mi zakáz­ka­mi, kte­ré vám postup­ně usnad­ňu­jí prů­chod hrou.

V posled­ních třech dílech jste hrá­če vylep­šo­va­li pomo­cí stro­mu schop­nos­tí, šes­tý díl jde na vylep­šo­vá­ní jinak. Tentokrát si vylep­šu­je­te pří­slu­šen­ství, hlav­ně oble­če­ní, abys­te měli lep­ší reak­ce, pohyb a samo­zřej­mě i střel­bu na pro­tiv­ní­ky a dal­ší her­ní vylep­še­ní.

Série Far Cry je také pou­ze o tom, že je to hra z pozi­ce prv­ní oso­by, kde vidí­te pou­ze své ruce (pří­pad­ně nohy). Šestý díl je pře­lo­mo­vý, že si své­ho „ava­ta­ra“ uži­je­te také ve z pozi­ce tře­tí oso­by v pře­dem daných čin­nos­tech. Jako v domá­cí ves­ni­ci a při pou­ži­tí svých spe­ci­ál­ních zbra­ní.

Hraní hry si samo­zřej­mě také může­te vylep­šit dle Vašeho přá­ní a vypnout si pomoc­né funk­ce, napří­klad mapu, „pru­hy“ živo­ta pro­tiv­ní­ků, tak aby vaše hra­ní bylo slo­ži­těj­ší, než v stan­dart­ním nasta­ve­ní.

Možná, že se čeka­ly od šes­té hry něja­ké pře­lo­mo­vé změ­ny, ale jde pou­ze o vylep­šo­vá­ní toho samé­ho prin­ci­pu hry s nový­mi úpra­va­mi někte­rých prv­ků.

Grafika série Far Cry se neu­stá­le vylep­šu­je a je vidět, že si tvůr­ci dáva­jí zále­žet na vel­ké opti­ma­li­za­ci. V maxi­mál­ních detai­lech na RTX kar­tách si uži­je­te oprav­du reál­né­ho ost­ro­va. Na počí­ta­čo­vých sesta­vách, kte­ré už mají něco za sebou a jsou něko­lik let sta­ré, si také zahra­je­te. Sice ne na 60 sním­cích za sekun­du, ale stá­le v HD kva­li­tě. A to i na střed­ních detai­lech. Hra je dokon­ce i líp opti­ma­li­zo­vá­na, než její před­chůd­ce Far Cry 5.

Je také dob­ré, že nemu­sí­te sta­ho­vat tolik dat, jak u série Assassin’s Creed. Na veli­kost obsa­ze­né­ho pro­sto­ru je to v cel­ku malá hra, tedy, pokud si nebu­de­te sta­ho­vat i HD Texture Pack. Tvůrci si při­pra­vi­li pro nás fanouš­ky nej­ví­ce DLC ze všech her Far Cry. Od balíč­ku aut, dopra­vy, zbra­ní, po při­pra­ve­né DLC nových pří­bě­hů z fil­mo­vých sérií a seri­á­lů.

Mně se hra FC 6 líbí. Vše co je v před­cho­zích hrách zde najdu. Plus mno­ho nových věcí, kte­ré se mi líbí. Nejedná se o revo­luč­ní hru, ale pou­ze o evo­lu­ci, kte­rá umož­ňu­je novým hrá­čům, aby si kou­pi­li i star­ší hry. Možná, že někte­ří recen­zen­ti píší, že je to pořád o tom samém, ale nový pří­běh, nový vel­ký ost­rov, evo­lu­ce (vylep­še­ní) v hra­ní je tím pra­vým důvo­dem, proč si novou hru kou­pit.

90 %

Foto: Ubisoft


  • Far Cry 33. října 2021 Far Cry 3 Je tomu už skoro deset let, kdy v listopadu roku 2012 vyšlo třetí pokračování Far Cry. Po prvním díle, který objevil volnost pohybu na velkém ostrově, přišel Far Cry 2, který byl […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal – Recenze14. září 2021 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V […] Posted in Recenze her
  • Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii1. září 2021 Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii Tvůrci z Rebellion se ve hře Strange Brigade z roku 2018 snaží prozkoumat prostředí, které v herní oblasti nemá obdoby. Jedná se o 30. léta a zasazení je inspirováno klasickými monstry, […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 414. srpna 2021 Far Cry 4 Jelikož recenzí je všude dost a většina už to má stejně dohráno, tak napíšu ve zkratce, jaké dojmy na mě hra udělala, co mi vadilo a naopak co se mi na Far Cry 4 líbilo. OBSAHUJE […] Posted in Recenze her
  • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain10. srpna 2021 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Metal Gear Solid V: The Phantom Pain je nejnovějším dílem Hidea Kojimiho, které vydalo Konami. Metal gear je známá série, která se vyvíjí již několik desetiletí. Než začnu se samotnou […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal - Co očekáváme ve Far Cry v době ledové?4. srpna 2021 Far Cry Primal - Co očekáváme ve Far Cry v době ledové? V průběhu několika let, co vyšla Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3 a samozřejmě Far Cry 4 se všemi DLC, se tvůrci neustále vylepšovali. Od ostrova   Himalájích  se svět přesunul do doby […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava4. srpna 2021 Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava Sérii Far Cry není třeba dlouze představovat, po nepříliš přesvědčivém far cry primal, který neoslovil hráče tolik jako předchozí díly, vyšel Far Cry 5 s velmi zajímavým prostředím z […] Posted in Recenze her
  • Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré…21. července 2021 Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré… Abych pravdu řekl, tahle hra mě na začátku vcelku překvapila. Zajímavá úvodní scéna, kde vás vcucne obří fialový kámen zvaný Relicta, je celkem atmosférickým počinem, který vás dokáže […] Posted in Recenze her
  • Trine 4: The Nightmare Prince18. července 2021 Trine 4: The Nightmare Prince  Série her Trine je velice známá a populární po celém světě. A to určitě zaslouženě. Dnes se podíváme na poslední díl, který vyšel v roce 2019 a to Trine 4. Velice rád jsem se tohoto úkolu […] Posted in Recenze her
  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,20525 s | počet dotazů: 225 | paměť: 53214 KB. | 17.10.2021 - 16:12:43