Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze her > Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara

Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara

FC6

Po dvou letech  vyšla dal­ší hra Far Cry. Tentokrát to není žád­ný spin-off, je to plno­hod­not­ná hra série Far Cry.

Tentokrát se vra­cí­me do ost­rov­ní­ho stá­tu, podob­né­ho Kubě, kde vlád­ne dik­tá­tor a vašim úko­lem (jak za muže nebo ženu) je jej pora­zit. Nastoupíte jako člen odbo­jo­vé sku­pi­ny a malém při­lehlém ost­ro­vě a postup­ně se dosta­ne­te, přes pár bos­sů (dik­tá­to­ro­vých pomoc­ní­ků), až hlav­ní­mu zápo­rá­ko­vi.

Ti co hra­jí sérii Far Cry už od začát­ku, tak ví, že se hra z prin­ci­pu od 3. dílu moc nemě­ní. Do hry se vždy při­dá­va­jí nové postu­py, vylep­šu­je se gra­fi­ka a hlav­ním bodem celé hry je uce­le­ný úko­lo­vý pří­běh, kte­rý je pro­tkán mno­ha ved­lej­ší­mi zakáz­ka­mi, kte­ré vám postup­ně usnad­ňu­jí prů­chod hrou.

V posled­ních třech dílech jste hrá­če vylep­šo­va­li pomo­cí stro­mu schop­nos­tí, šes­tý díl jde na vylep­šo­vá­ní jinak. Tentokrát si vylep­šu­je­te pří­slu­šen­ství, hlav­ně oble­če­ní, abys­te měli lep­ší reak­ce, pohyb a samo­zřej­mě i střel­bu na pro­tiv­ní­ky a dal­ší her­ní vylep­še­ní.

Série Far Cry je také pou­ze o tom, že je to hra z pozi­ce prv­ní oso­by, kde vidí­te pou­ze své ruce (pří­pad­ně nohy). Šestý díl je pře­lo­mo­vý, že si své­ho „ava­ta­ra“ uži­je­te také ve z pozi­ce tře­tí oso­by v pře­dem daných čin­nos­tech. Jako v domá­cí ves­ni­ci a při pou­ži­tí svých spe­ci­ál­ních zbra­ní.

Hraní hry si samo­zřej­mě také může­te vylep­šit dle Vašeho přá­ní a vypnout si pomoc­né funk­ce, napří­klad mapu, „pru­hy“ živo­ta pro­tiv­ní­ků, tak aby vaše hra­ní bylo slo­ži­těj­ší, než v stan­dart­ním nasta­ve­ní.

Možná, že se čeka­ly od šes­té hry něja­ké pře­lo­mo­vé změ­ny, ale jde pou­ze o vylep­šo­vá­ní toho samé­ho prin­ci­pu hry s nový­mi úpra­va­mi někte­rých prv­ků.

Grafika série Far Cry se neu­stá­le vylep­šu­je a je vidět, že si tvůr­ci dáva­jí zále­žet na vel­ké opti­ma­li­za­ci. V maxi­mál­ních detai­lech na RTX kar­tách si uži­je­te oprav­du reál­né­ho ost­ro­va. Na počí­ta­čo­vých sesta­vách, kte­ré už mají něco za sebou a jsou něko­lik let sta­ré, si také zahra­je­te. Sice ne na 60 sním­cích za sekun­du, ale stá­le v HD kva­li­tě. A to i na střed­ních detai­lech. Hra je dokon­ce i líp opti­ma­li­zo­vá­na, než její před­chůd­ce Far Cry 5.

Je také dob­ré, že nemu­sí­te sta­ho­vat tolik dat, jak u série Assassin’s Creed. Na veli­kost obsa­ze­né­ho pro­sto­ru je to v cel­ku malá hra, tedy, pokud si nebu­de­te sta­ho­vat i HD Texture Pack. Tvůrci si při­pra­vi­li pro nás fanouš­ky nej­ví­ce DLC ze všech her Far Cry. Od balíč­ku aut, dopra­vy, zbra­ní, po při­pra­ve­né DLC nových pří­bě­hů z fil­mo­vých sérií a seri­á­lů.

Mně se hra FC 6 líbí. Vše co je v před­cho­zích hrách zde najdu. Plus mno­ho nových věcí, kte­ré se mi líbí. Nejedná se o revo­luč­ní hru, ale pou­ze o evo­lu­ci, kte­rá umož­ňu­je novým hrá­čům, aby si kou­pi­li i star­ší hry. Možná, že někte­ří recen­zen­ti píší, že je to pořád o tom samém, ale nový pří­běh, nový vel­ký ost­rov, evo­lu­ce (vylep­še­ní) v hra­ní je tím pra­vým důvo­dem, proč si novou hru kou­pit.

90 %

Foto: Ubisoft


  • Assassin's Creed Odyssey a Valhalla crossover18. prosince 2021 Assassin's Creed Odyssey a Valhalla crossover Pro fanoušky série her Assassin's Creed vyšel crossover, který spojuje nejnovější hry série t.j. Assassin's Creed Odyssey a   Assassin's Creed Valhalla. Přinášíme rychlý návod, jak spustit […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Minecraft Dungeons – Diablo v „kostce“?4. prosince 2021 Minecraft Dungeons – Diablo v „kostce“? Nedávno, v rámci battlepassu od Xboxu jsem měl tu možnost vyzkoušet Minecraft trochu jinak. A víte co? Moc mile mě to překvapilo, nadchlo a začalo bavit. Mohu to jen vřele doporučit a jak […] Posted in Recenze her
  • LEGO Batman 2: DC Super Heroes21. listopadu 2021 LEGO Batman 2: DC Super Heroes LEGO máme všichni v paměti jako legendární kreativní stavebnici, která je již po generace populární a velice žádaná a oblíbená hlavně dětmi po celém světě. K recenzi této hry jsem se tedy […] Posted in Recenze her
  • Juro Janosik10. listopadu 2021 Juro Janosik Podporujeme československé hry. Na recenzi se k nám dostala slovenská hra Juro Janosik. Jedná se hru od tvůrce Petera Jurkovského a stojí necelých 10 eur. Autor už pro fanoušky […] Posted in Recenze her
  • Control – recenze jednoho z nejlepších titulů posledních let24. října 2021 Control – recenze jednoho z nejlepších titulů posledních let Tvorba finského vývojářského studia Remedy mě osobně nikdo moc nezajímala. Ano svého času jsem odehrál několik hodin na titulech Max Payne a Max Payne 2, ale tím že Max Payne 3 převzalo […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 33. října 2021 Far Cry 3 Je tomu už skoro deset let, kdy v listopadu roku 2012 vyšlo třetí pokračování Far Cry. Po prvním díle, který objevil volnost pohybu na velkém ostrově, přišel Far Cry 2, který byl […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal – Recenze14. září 2021 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V […] Posted in Recenze her
  • Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii1. září 2021 Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii Tvůrci z Rebellion se ve hře Strange Brigade z roku 2018 snaží prozkoumat prostředí, které v herní oblasti nemá obdoby. Jedná se o 30. léta a zasazení je inspirováno klasickými monstry, […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 414. srpna 2021 Far Cry 4 Jelikož recenzí je všude dost a většina už to má stejně dohráno, tak napíšu ve zkratce, jaké dojmy na mě hra udělala, co mi vadilo a naopak co se mi na Far Cry 4 líbilo. OBSAHUJE […] Posted in Recenze her
  • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain10. srpna 2021 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Metal Gear Solid V: The Phantom Pain je nejnovějším dílem Hidea Kojimiho, které vydalo Konami. Metal gear je známá série, která se vyvíjí již několik desetiletí. Než začnu se samotnou […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,50258 s | počet dotazů: 205 | paměť: 53960 KB. | 16.01.2022 - 09:41:50