Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava

Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava

FC5

Sérii Far Cry není tře­ba dlou­ze před­sta­vo­vat, po nepří­liš pře­svěd­či­vém far cry pri­mal, kte­rý neo­slo­vil hrá­če tolik jako před­cho­zí díly, vyšel Far Cry 5 s vel­mi zají­ma­vým pro­stře­dím z ame­ric­ké­ho ven­ko­va a bojem pro­ti sek­tě. A to je ješ­tě ten­to víkend ke hra­ní zdar­ma a lze ji v této akci kou­pit (napo­řád) ve vybra­ných obcho­dech za 300 Kč.

FC5

Otevření svět v ame­ric­ké Montaně, kde číhá nebez­pe­čí „pro­ra­bá­ků“ na kaž­dém kro­ku. To jsou totiž vstou­pen­ci samozva­né­ho vůd­ce Josepha Seeda, kte­rý věří, že ho bůh zvo­lil, aby při­pra­vil své lidi na konec svě­ta. Že to zní tro­chu otře­pa­ně a nevý­raz­ně? Nenechte se zmást, Far Cry 5 nabíd­ne oprav­du vel­kou por­ci zába­vy, stří­le­ní, love­ní, ryba­ře­ní, niče­ní no pros­tě všech­no co si jen může­te od toho­to akč­ní­ho náře­zu přát. Ubisoft vytvo­řil vskut­ku zají­ma­vé­ho hlav­ní­ho padou­cha Josepha, kte­ré­mu zde nikdo neřek­ne jinak než „Otec“, ten se vyží­vá ve vymý­vá­ní moz­ku svých pod­da­ných poslu­ho­va­čů a svý­mi inten­ziv­ní­mi pro­je­vy je doká­že pře­svěd­čit k napros­té odda­nos­ti. Začínáte jako nová­ček, kte­rý jde s šeri­fem a dal­ší­mi pří­sluš­ní­ky záko­na, za již zmi­ňo­va­ným Josephem Seedem, kte­ré­ho jde­te zatknout, ale vše se již vel­mi brzy zvrt­ne a bude­te muset bojo­vat o holý život v této nehos­tin­né zemi, obklo­pen fana­ti­ky. Je zají­ma­vé, že na začát­ku hry je scho­va­ný i alter­na­tiv­ní konec, tak­že s tro­chou nad­sáz­ky lze hru dohrát doslo­va za pár minut.

FC5b

Volnost pohy­bu je u těch­to her samo­zřej­mos­tí a je jen na vás zda začne­te lovit, ryba­řit nebo zabí­jet náhod­né pří­sluš­ní­ky sek­ty, abys­te vydě­la­li pení­ze a moh­li si nakou­pit nové vyba­ve­ní. Toho je ve Far Cry 5 oprav­du dost, máte na výběr z něko­li­ka zbra­ní v kaž­dé kate­go­rii a vel­kou výho­dou je urči­tě mož­nost tyto zbra­ně dále vylep­šo­vat jak po tech­nic­ké strán­ce při­dá­ním nových zásob­ní­ků, zamě­řo­va­čů apod., tak i po vizu­ál­ní strán­ce. Hodně hrá­čů oce­ní i mož­nost poří­dit si luk a likvi­do­vat nepřá­te­le po sty­lu Robina Hooda. A že bude co likvi­do­vat, nepřá­tel je ve hře oprav­du hod­ně a ze začát­ku hry je takřka nemož­né, abys­te na žád­né­ho nena­ra­zi­li.

Úkoly jsou roz­ma­ni­té, od vyčiš­tě­ní a zni­če­ní nepřá­tel až po zají­ma­vé letec­ké bitvy, závod­ní stří­le­ní v autě nebo napří­klad eli­mi­na­ce váleč­ných vozi­del sek­ty. Ve hře se nachá­zí oprav­du vel­ké množ­ství ved­lej­ších úko­lů a i hlav­ní dějo­vá lin­ka nabí­zí mno­ho hodin zába­vy.

Hratelnost je stej­ně jako před­cho­zí far cry díly vel­mi dob­rá. Ovládání je intu­i­tiv­ní a rych­le se ho nau­čí­te. Během hry zís­ká­vá­te zku­še­nost­ní body, za kte­ré si vylep­šu­je­te nej­růz­něj­ší doved­nos­ti. Lepší ryba­ře­ní, léta­jí­cí padák, více zdra­ví atd.. Stejně jako tře­ba ve far cry pri­mal i zde máte mož­nost při­vo­lat si pomoc­ní­ka. Po osvo­bo­ze­ní a dokon­če­ní někte­rých misí, bude­te mít mož­nost si napří­klad najmout míst­ní­ho spe­ci­a­lis­tu. Ostřelovač, voják a nebo také zví­ře­cí pomoc­ní­ci, typu pes Boomer, puma Peaches a nebo med­věd Chesseburger. Což dává hra­ní dal­ší vel­ký plus a i po vizu­ál­ní strán­ce jsou pomoc­ní­ci vel­mi hez­ky zpra­co­vá­ni.

Celá mapa je roz­dě­le­na na tři čás­ti a kaž­dou z nic ovlá­dá jeden člen Josephovi rodi­ny. Takže je o zába­vu oprav­du posta­rá­no. Celou hru je mož­no hrát i v koo­pe­ra­ci s kama­rá­dem, což je opro­ti jiným dílům změ­na. Ovšem postup se uklá­dá pou­ze u toho kdo hru vytvo­řil. Pokud, ale vaši přá­te­lé nema­jí čas roz­hod­ně si vysta­čí­te s někte­rým ze spo­leč­ní­ků ve hře.

FC5c

Celkově je pří­běh, hra­tel­nost, umě­lá inte­li­gen­ce i ovlá­dá­ní na vel­mi vyso­ké úrov­ni. Pokud máte rádi krás­ně zpra­co­va­ný ame­ric­ký ven­kov oblas­ti Hope County, tedy oblas­ti kde se ten­to pří­běh ode­hrá­vá, je tahle hra urči­tě pro vás. Není to až tak nic moc nové­ho opro­ti před­cho­zím dílům, ale pokud hle­dá­te oprav­du kva­lit­ní stří­leč­ku, kde může­te dělat prak­tic­ky coko­liv v ote­vře­ném svě­tě a zají­má vás pohled na kult ovlá­da­ný jed­ním psy­cho­pa­tem, roz­hod­ně si jí uži­je­te.

Moje hod­no­ce­ní je tedy pocti­vých 82%


Foto: Ubisoft


  • Far Cry Primal – Recenze14. září 2021 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V […] Posted in Recenze her
  • Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii1. září 2021 Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii Tvůrci z Rebellion se ve hře Strange Brigade z roku 2018 snaží prozkoumat prostředí, které v herní oblasti nemá obdoby. Jedná se o 30. léta a zasazení je inspirováno klasickými monstry, […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 414. srpna 2021 Far Cry 4 Jelikož recenzí je všude dost a většina už to má stejně dohráno, tak napíšu ve zkratce, jaké dojmy na mě hra udělala, co mi vadilo a naopak co se mi na Far Cry 4 líbilo. OBSAHUJE […] Posted in Recenze her
  • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain10. srpna 2021 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Metal Gear Solid V: The Phantom Pain je nejnovějším dílem Hidea Kojimiho, které vydalo Konami. Metal gear je známá série, která se vyvíjí již několik desetiletí. Než začnu se samotnou […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal - Co očekáváme ve Far Cry v době ledové?4. srpna 2021 Far Cry Primal - Co očekáváme ve Far Cry v době ledové? V průběhu několika let, co vyšla Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3 a samozřejmě Far Cry 4 se všemi DLC, se tvůrci neustále vylepšovali. Od ostrova   Himalájích  se svět přesunul do doby […] Posted in Recenze her
  • Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré…21. července 2021 Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré… Abych pravdu řekl, tahle hra mě na začátku vcelku překvapila. Zajímavá úvodní scéna, kde vás vcucne obří fialový kámen zvaný Relicta, je celkem atmosférickým počinem, který vás dokáže […] Posted in Recenze her
  • Trine 4: The Nightmare Prince18. července 2021 Trine 4: The Nightmare Prince  Série her Trine je velice známá a populární po celém světě. A to určitě zaslouženě. Dnes se podíváme na poslední díl, který vyšel v roce 2019 a to Trine 4. Velice rád jsem se tohoto úkolu […] Posted in Recenze her
  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
  • Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition27. května 2021 Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition Turok 2 vsadil na to být větší, komplikovanější, bludišťoidnější a přinesl prvky z Metroidvánie (slovo odvozené od pilířů žánru Metroidu a Castlevanie). To znamená, že se budete vracet ve […] Posted in Recenze her
  • Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku11. května 2021 Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku Legendární Série z let 1998 – 2000 která se původně dostala jenom na playstation a pokračování série se dostala například na playstation 2 a Game Boy Advance a první Xbox a mnoho dalších. […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,67797 s | počet dotazů: 225 | paměť: 53502 KB. | 17.09.2021 - 23:44:29