Kritiky.cz > Recenze her > Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava

Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava

word image 2

Sérii Far Cry není tře­ba dlou­ze před­sta­vo­vat, po nepří­liš pře­svěd­či­vém far cry pri­mal, kte­rý neo­slo­vil hrá­če tolik jako před­cho­zí díly, vyšel Far Cry 5 s vel­mi zají­ma­vým pro­stře­dím z ame­ric­ké­ho ven­ko­va a bojem pro­ti sek­tě.

Otevření svět v ame­ric­ké Montaně, kde číhá nebez­pe­čí „pro­ra­bá­ků“ na kaž­dém kro­ku. To jsou totiž vstou­pen­ci samozva­né­ho vůd­ce Josepha Seeda, kte­rý věří, že ho bůh zvo­lil, aby při­pra­vil své lidi na konec svě­ta. Že to zní tro­chu otře­pa­ně a nevý­raz­ně? Nenechte se zmást, Far Cry 5 nabíd­ne oprav­du vel­kou por­ci zába­vy, stří­le­ní, love­ní, ryba­ře­ní, niče­ní no pros­tě všech­no co si jen může­te od toho­to akč­ní­ho náře­zu přát. Ubisoft vytvo­řil vskut­ku zají­ma­vé­ho hlav­ní­ho padou­cha Josepha, kte­ré­mu zde nikdo neřek­ne jinak než „Otec“, ten se vyží­vá ve vymý­vá­ní moz­ku svých pod­da­ných poslu­ho­va­čů a svý­mi inten­ziv­ní­mi pro­je­vy je doká­že pře­svěd­čit k napros­té odda­nos­ti. Začínáte jako nová­ček, kte­rý jde s šeri­fem a dal­ší­mi pří­sluš­ní­ky záko­na, za již zmi­ňo­va­ným Josephem Seedem, kte­ré­ho jde­te zatknout, ale vše se již vel­mi brzy zvrt­ne a bude­te muset bojo­vat o holý život v této nehos­tin­né zemi, obklo­pen fana­ti­ky. Je zají­ma­vé, že na začát­ku hry je scho­va­ný i alter­na­tiv­ní konec, tak­že s tro­chou nad­sáz­ky lze hru dohrát doslo­va za pár minut.

Volnost pohy­bu je u těch­to her samo­zřej­mos­tí a je jen na vás zda začne­te lovit, ryba­řit nebo zabí­jet náhod­né pří­sluš­ní­ky sek­ty, abys­te vydě­la­li pení­ze a moh­li si nakou­pit nové vyba­ve­ní. Toho je ve Far Cry 5 oprav­du dost, máte na výběr z něko­li­ka zbra­ní v kaž­dé kate­go­rii a vel­kou výho­dou je urči­tě mož­nost tyto zbra­ně dále vylep­šo­vat jak po tech­nic­ké strán­ce při­dá­ním nových zásob­ní­ků, zamě­řo­va­čů apod., tak i po vizu­ál­ní strán­ce. Hodně hrá­čů oce­ní i mož­nost poří­dit si luk a likvi­do­vat nepřá­te­le po sty­lu Robina Hooda. A že bude co likvi­do­vat, nepřá­tel je ve hře oprav­du hod­ně a ze začát­ku hry je takřka nemož­né, abys­te na žád­né­ho nena­ra­zi­li.

Úkoly jsou roz­ma­ni­té, od vyčiš­tě­ní a zni­če­ní nepřá­tel až po zají­ma­vé letec­ké bitvy, závod­ní stří­le­ní v autě nebo napří­klad eli­mi­na­ce váleč­ných vozi­del sek­ty. Ve hře se nachá­zí oprav­du vel­ké množ­ství ved­lej­ších úko­lů a i hlav­ní dějo­vá lin­ka nabí­zí mno­ho hodin zába­vy.

Hratelnost je stej­ně jako před­cho­zí far cry díly vel­mi dob­rá. Ovládání je intu­i­tiv­ní a rych­le se ho nau­čí­te. Během hry zís­ká­vá­te zku­še­nost­ní body, za kte­ré si vylep­šu­je­te nej­růz­něj­ší doved­nos­ti. Lepší ryba­ře­ní, léta­jí­cí padák, více zdra­ví atd.. Stejně jako tře­ba ve far cry pri­mal i zde máte mož­nost při­vo­lat si pomoc­ní­ka. Po osvo­bo­ze­ní a dokon­če­ní někte­rých misí, bude­te mít mož­nost si napří­klad najmout míst­ní­ho spe­ci­a­lis­tu. Ostřelovač, voják a nebo také zví­ře­cí pomoc­ní­ci, typu pes Boomer, puma Peaches a nebo med­věd Chesseburger. Což dává hra­ní dal­ší vel­ký plus a i po vizu­ál­ní strán­ce jsou pomoc­ní­ci vel­mi hez­ky zpra­co­vá­ni.

Celá mapa je roz­dě­le­na na tři čás­ti a kaž­dou z nic ovlá­dá jeden člen Josephovi rodi­ny. Takže je o zába­vu oprav­du posta­rá­no. Celou hru je mož­no hrát i v koo­pe­ra­ci s kama­rá­dem, což je opro­ti jiným dílům změ­na. Ovšem postup se uklá­dá pou­ze u toho kdo hru vytvo­řil. Pokud, ale vaši přá­te­lé nema­jí čas roz­hod­ně si vysta­čí­te s někte­rým ze spo­leč­ní­ků ve hře.

Celkově je pří­běh, hra­tel­nost, umě­lá inte­li­gen­ce i ovlá­dá­ní na vel­mi vyso­ké úrov­ni. Pokud máte rádi krás­ně zpra­co­va­ný ame­ric­ký ven­kov oblas­ti Hope County, tedy oblas­ti kde se ten­to pří­běh ode­hrá­vá, je tahle hra urči­tě pro vás. Není to až tak nic moc nové­ho opro­ti před­cho­zím dílům, ale pokud hle­dá­te oprav­du kva­lit­ní stří­leč­ku, kde může­te dělat prak­tic­ky coko­liv v ote­vře­ném svě­tě a zají­má vás pohled na kult ovlá­da­ný jed­ním psy­cho­pa­tem, roz­hod­ně si jí uži­je­te.

Moje hod­no­ce­ní je tedy pocti­vých 82%


Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava
Hodnocení: 5 - ‎6 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...