Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Fantom Opery

Fantom Opery

Hlas ji volá. Z tem­ných kou­tů Opery, kte­rá je nyní domo­vem mla­dič­ké sbo­rist­ky Christine Daaé (EMMY ROSSUM), povzbu­zu­je její mimo­řád­ný talent. Jen uči­tel­ka bale­tu, paní Giryová, (MIRANDA RICHARDSON) ví, že Christinin tajem­ný „Anděl hud­by“ je vlast­ně Fantom (GERARD BUTLER), zne­tvo­ře­ný hudeb­ní génius, jenž obchá­zí diva­del­ní­mi kata­kom­ba­mi a děsí čle­ny sou­bo­ru.

Temperamentní diva La Carlotta (MINNIE DRIVER) naštva­ně ode­jde upro­střed kos­tý­mo­vé zkouš­ky na nej­no­věj­ší insce­na­ci. Divadelním šéfům (SIMON CALLOW a CIARAN HINDS) nezbý­vá nic jiné­ho než do svě­tel reflek­to­rů posta­vit Christine.
Její výkon uchvá­tí divá­ky při pre­mi­é­ře i Fantoma. Ten se roz­hod­ne uči­nit svou oblí­ben­ky­ni oper­ní hvězdu. Není však jedi­ným mužem, kte­rý je mla­dou sopra­nist­kou nad­šen. Christine se zane­dlou­ho začne dvo­řit boha­tý diva­del­ní mece­náš, vikomt Raoul de Chagny (PATRICK WILSON).
Byť je Christine svým cha­risma­tic­kým rád­cem okouz­le­na, záro­veň ji nepo­pi­ra­tel­ně při­ta­hu­je švi­hác­ký Raoul. To Fantoma mučí. Při dra­ma­tic­kém crescen­du nezvla­da­tel­né váš­ně - zuři­vá žár­li­vost a pal­či­vá lás­ka - mohou všech­ny tři při­vést k bodu, ze kte­ré­ho není návra­tu.

Fantom Opery pod­le romá­nu Gastona Lerouxe vydě­lal v diva­del­ní i ve fil­mo­vé podo­bě po celém svě­tě přes $ 3,2 mili­ard dola­rů. Prodalo se více než 40 mili­o­nech nosi­čích původ­ní alba The Phantom of the Opera, kte­ré se tak sta­lo nej­pro­dá­va­něj­ším albem všech dob. Získalo zla­té a pla­ti­no­vé oce­ně­ní ve Spojeném krá­lov­ství i ve Spojených stá­tech. Jeho str­hu­jí­cí melo­die a cit­li­vá hud­ba zís­ka­ly pro­du­cen­to­vi a skla­da­te­li Andrew Lloydovi Webberovi a jeho spo­lu­pra­cov­ní­kům mno­ho oce­ně­ní a poct.
 
 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 0,99582 s | počet dotazů: 223 | paměť: 55745 KB. | 22.05.2022 - 03:44:46