Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Fantastická zvířata a kde je najít - 80 %

Fantastická zvířata a kde je najít - 80 %

Fant01

Tak se nám vrá­til svět Harry Pottera do kin. Slavný to spi­so­va­tel Mlok Scamander se svým kufrem plný fan­tas­tic­kých zví­řat se dosta­ne do New Yorku, kde hod­lá vypus­tit své oblí­be­né zví­ře do jeho rod­né země.

Autorka J. K. Rowling napsa­la prv­ní scé­nář na film. Ve spo­lu­prá­ci se zave­de­ným reži­sé­rem ze svě­ta Harry Pottera Davidem Yatesem nato­či­la dal­ší sní­mek z kou­zel­nic­ké­ho svě­ta. Tím, že posta­vy jsou už dospě­lé, tak her­ci hra­jí své role, tak je přes­ně potře­ba. Oscarový Eddie Redmayne si svo­jí posta­vu napros­to uží­vá a dal­ší her­ci kolem něj, pomá­ha­jí mu vyře­šit pří­pad, hra­jí tak, aby film měl úro­veň.

fant02

Scénář je sice tro­cha jed­no­duš­ší, než bych čekal. První půl­ka, kde se před­sta­vu­je veš­ke­ré čaro­děj­né tvor­stvo, je pove­de­něj­ší než dru­há část fil­mu, kde se boju­je pro­ti nezná­mé enti­tě, kte­rá ničí „neča­ry“ (ame­ric­ký název pro mudly).

Hudba Jamese Newton Howarda v kli­du dopl­ňu­je veš­ke­rý děj a doká­že vychut­nat veš­ke­ré poci­ty a akce během fil­mu. Je vel­mi podob­ná před­cho­zím dílů Harry Pottera, dokon­ce i někte­ré čás­ti (úvod­ní titul­ky a ze Zoo) jsou pou­ži­ty z fil­mu před 15 lety.

fant03

Nevím, jest­li je dob­ré dopl­ňo­vat fil­mo­vý svět kolem Harry Pottera nový­mi fil­my, ale mys­lím si, že pros­tě ame­rič­tí pro­du­cen­ti dali ang­lic­ké spi­so­va­tel­ce dost peněz, aby pro ně při­pra­vi­la scé­nář kolem čaro­děj­né učeb­ni­ce Mloka Scamandera. Čeká nás něko­lik fil­mů, aby pení­ze pro­du­cen­tům i spi­so­va­tel­ce při­šly v dosta­teč­ném množ­ství.

Nový film Fantastická zví­řa­ta a kde je najít sice na posled­ní díly s Harry Potterem nemá, přes­to je to dob­rý film na odpo­led­ní sle­do­vá­ní v kinech. Pro fanouš­ky kou­zel­nic­ké­ho svě­ta je to povin­nost, pro­to­že kou­zel­nic­ký svět nesto­jí jenom na Harrym Potterovi. Určitě má svo­jí his­to­rii, slav­né bitvy o nad­vlá­du nad svě­tem. Po nových pří­bě­zích fanouš­ci prahnou, rádi se dozvě­dí, co se dělo před bitvou o Bradavice.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,82573 s | počet dotazů: 231 | paměť: 53392 KB. | 30.11.2021 - 10:13:37