Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Fantastická čtyřka - Další kůň ze stáje Marvel comics

Fantastická čtyřka - Další kůň ze stáje Marvel comics

Ano, už je to tak. Comicsové fil­my dnes táh­nou. Úspěchy Spider-Mana, X-Menů či tře­ba Batman začí­ná nasto­li­ly pří­li­vo­vou vlnu, kte­rá se sna­ží nasto­lit věk comic­so­vých fil­mů. A už se jí to i poda­ři­lo. Marvel comics vysí­lá dal­ší slav­nou grou­pu a to je legen­dár­ní čtve­ři­ce Fantastic Four.

Marvel Comics měl opro­ti své­mu nej­vět­ší­mu kon­ku­ren­to­vi DC Comics na stří­br­ném plát­ně vel­kou výho­du. Filmy pod­le comic­sů od Marvelu vět­ši­nou lámou žeb­říč­ky a poklad­ni­ce v kině už ani mezi pro­dá­vá­ním líst­ků nestí­ha­jí číst bul­vár­ní plát­ky. DC Comics je na tom pod­stat­ně hůř. Teprve nyní s fil­mem Batman začí­ná se jim poda­ři­lo zno­vu pro­ra­zit. Zatímco Marvel, již zfil­mo­val vět­ši­nu ze svých slav­ných comic­sů (Spider-man, X-Men, Daredevil, Hulk, Punisher...), ale zase jich ješ­tě dost (!) zbý­vá. A nyní vysí­la­jí na stří­br­né plát­no dal­ší slav­nou grou­pu. Ano, je jí Fantastic Four.

Grupa se sklá­dá z její­ho vůd­ce Reeda Richardse/Mr. Fantastica, jeho půvab­né budou­cí man­žel­ky Sue Stormové/Invisible Girl (poz­dě­ji Invisible Woman), její­ho brt­ra Johnnyho Storma/Human Torche a zne­tvo­ře­né­ho Bena J. Grimma/Thinga.

Nebudu zde roze­pi­so­vat pří­běh, ten se dočte­te prak­tic­ky kde­ko­liv. Spíš zde chci roze­brat čes­ký pře­klad a tak. Český pře­klad? zeptá­te se. A kdes ho jako vzal? Já vám odpo­vím, Fantastickou čtyř­ku pro čes­ké­ho pro­du­cen­ta (Bonton) pře­klá­dá Zbyněk Ryba (pře­klá­dal napří­klad Spider-Mana 2), kte­rý se mnou pře­klad kon­zul­to­val, pro­to­že já o původ­ní comic­so­vé před­lo­ze doce­la odně vím. A tak se mi do rukou (respek­ti­ve. do počí­ta­če), dostal čes­ký scé­nář (ale jsou tam jen dia­lo­gy a mono­lo­gy, akce ne. A tak se s ámi podě­lím o něko­lik fak­tů.

Jména hlav­ních hrdi­nů se pře­lo­ží. Moc se mi to sice neza­mlou­va­lo, ale pocho­pil jsem, že je to nut­né. Takže, jen tak pro zají­ma­vost. Mr. Fantastic bude Pan Fantastický, Invisible Girl bude Neviditelná hol­ka, Human Torche uvi­dí­me jako Lidskou pocho­deň a Thinga jako Cosi či jako věc (to ješ­tě není jis­té).

Hlavním zápo­rá­kem bude Victor von Doom, kte­rý se poz­dě­ji převtě­lí do Dr. Dooma. Příběh bude i humor­ný. Sice jsem z toho měl oba­vy, ale ty se již roz­ply­nu­ly, tak­že si na to urči­tě zajdě­te.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,94694 s | počet dotazů: 232 | paměť: 56116 KB. | 29.05.2022 - 04:20:25